Vnútorný systém zabezpečovania kvality UNIZA

Kvalita vysokoškolského vzdelávania je indikátorom úrovne a úspešnosti vysokej školy. Kvalita vysokoškolského vzdelávania sa na UNIZA riadi vnútorným systémom zabezpečovania kvality vzdelávania (ďalej VSK), ktorý bol vytvorený v zmysle požiadaviek zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rešpektujúc štandardy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a Dlhodobý zámer UNIZA na roky 2021 - 2027.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Eva Kocová / +421 41 513 5153 / eva.kocova@uniza.sk

© 2021 / 01.07.2021 / Vnútorný systém kvality UNIZA / Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.