Projekty na podporu Vnútorného systému kvality UNIZA

    Projekty

Názov: Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline.
Trvanie: 2021 - 2022
Strategický cieľ: Zvyšovanie dôvery zainteresovaných strán v schopnosť UNIZA plniť ich požiadavky.
Aktivity:

 • Revízia procesov vnútorného systému – zavedenie procesov pre riadenie životného cyklu kľúčových oblastí súvisiacich so vzdelávaním.
 • Debyrokratizácia, digitalizácia a automatizácia procesov.
 • Revízia štruktúr vnútorného systému - zavedenie nových štruktúr ako súčastí vnútorného systému zabezpečovania kvality na zabezpečovanie vytvárania, úpravy a schvaľovania študijných programov.
 • Nastavenie súboru ukazovateľov na efektívne riadenie študijných programov.
 • Spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia, tvorba a implementácia dokumentov a postupov vo vzťahu k študijným programom a predmetom s dištančnou alebo kombinovanou metódou; tvorba koncepcií a metód hodnotenia študijných programov.

Zdroj: Operačný program Ľudské zdroje

Názov: Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem, kvalitného výskumu a medzinárodnej spolupráce - úspešný absolvent pre potreby praxe.
Trvanie: 2013 - 2015
Strategický cieľ:

 • Zvýšenie atraktívnosti a zaujímavosti študijných programov pre mladých ľudí digitalizáciou študijných materiálov.
 • Zvýšenie uplatnenia absolventov na trhu práce racionalizáciou študijných programov.
  Rozvoj ľudských zdrojov podporou kariérneho rastu a zvyšovaním kompetencií zamestnancov výskumu a vývoja.
 • Zvýšenie efektívnosti medzinárodnej spolupráce.

Zdroj: Operačný program Vzdelávanie

Názov: Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania.
Trvanie: 2012 – 2013
Strategický cieľ: Vytvoriť na Žilinskej univerzite prostredie kultúry kvality, ktorého zdrojom bude neustále zlepšovanie prístupov k najdôležitejším zainteresovaným stranám.
Aktivity:

 • Tvorba stratégie trvalého zlepšovania kvality Žilinskej univerzity v Žiline.
 • Návrh a overenie systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania na báze ESG.
 • Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy k verejnosti týkajúcej sa vnútorného zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania.
 • Návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania.
 • Vytvorenie prostredia vzájomnej výmeny skúseností v uplatňovaní štandardov.

Zdroj: Operačný program Vzdelávanie

Názov: Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej univerzite pre potreby vedomostnej spoločnosti.
Trvanie: 2010 – 2012
Strategický cieľ: Skvalitniť vysokoškolské vzdelávanie na Žilinskej univerzite tvorbou nových a inováciou existujúcich študijných programov v súlade s požiadavkami trhu práce.
Aktivity:

 • Podpora zvýšenia záujmu o matematiku a štúdium technických študijných odborov.
 • Tvorba nástrojov na sledovanie uplatnenia absolventov Žilinskej univerzity v praxi.
 • Príprava nových moderných študijných programov.
 • Transformácia študijných programov a učebných materiálov do anglického jazyka.
 • Inovácia obsahu študijných programov.
 • Inovácia výučbových postupov študijných programov pomocou IKT.
 • Tvorba obsahov pre e-learning.

Zdroj: Operačný program Vzdelávanie

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Eva Kocová / +421 41 513 5153 / eva.kocova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť