Čo je to Odbor prípravy a realizácie projektov

Cieľ Odboru

Hlavnou úlohou Odboru prípravy a realizácie projektov je koordinácia činností v oblasti projektov a v oblasti zabezpečenia inžinierskych činností.

Organizačná štruktúra UNIZA

Odbor prípravy a realizácie projektov organizačne patrí  pod prorektora pre rozvoj.

Organizačná štruktúra Odboru

Odbor prípravy a realizácie projektov má dve oddelenia: Projektové oddelenie a Investičné oddelenie.

Projektové oddelenie

Hlavnou úlohou Projektového oddelenia je príprava a realizácia celouniverzitných projektov z fondov Európskej únie, projektov z dotácií jednotlivých ministerstiev a iných zdrojov a sprostredkovanie spolupráce s partnerskými organizáciami s následnou podporou pri príprave a realizácii projektov.

Investičné oddelenie

Hlavnou úlohou Investičného oddelenia je príprava projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinierskych činností.

Kontaktný bod

Vedúci OPARP a Projektové oddelenie sídlia  v budove AA, kancelárie AA 27, AA 29, AA 31, AA 33. Investičné oddelenie má sídlo v budove HB, kancelária č. 125.

Aké služby ponúka

Realizácia projektov zo štrukturálnych fondov

Príprava, implementácia a realizácia celouniverzitných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a dotačných fondov.

Realizácia projektov zameraných na rozvoj infraštruktúry

Príprava projektov zameraných na rozvoj infraštruktúry Žilinskej univerzity v súlade s Dlhodobým zámerom Žilinskej univerzity na roky 2014-2020.

Evidencia výziev

Sledovanie, analýza a informovanie o zverejnených výzvach na predkladanie projektov v rámci operačných programov EÚ a dotačných programov z hľadiska možnosti využitia na UNIZA.

Spolupráca s pracoviskami UNIZA

Komunikácia s fakultami a jednotlivými súčasťami UNIZA pri príprave, implementácii a monitoringu projektov, administratívna podpora a poradenstvo s cieľom pomáhať dodržiavať súvisiace právne predpisy.

Evidencia projektov

Prehľady podaných žiadostí o NFP a schválených projektov v jednotlivých výzvach za celú univerzitu a za jednotlivé fakulty a súčasti  Žilinskej univerzity.

Správa investičných akcií

Príprava a realizácia investičných akcií v rámci celej Žilinskej univerzity a zabezpečenie stavebného dozoru.

Administrácia procesov

Administratívne zabezpečenie celého procesu realizácie projektu od prípravy podkladov do súťaže až po zaradenie do majetku.

Príprava projektovej dokumentácie

Príprava skutkovej projektovej dokumentácie a rozpočtov na danú investičnú akciu.

Zabezpečenie povolení

Zabezpečenie stavebných a kolaudačných povolení na plánované alebo zrealizované investičné akcie.

Na koho sa obrátiť

Vedúci Odboru prípravy a realizácie projektov

Ing. Ivana Trizuljaková
tel.: +421 41 513 5125
e-mail: ivana.trizuljakova@uniza.sk

Vedúci Projektového oddelenia

Ing. Zuzana Androvičová
tel.: +421 41 513 5127
e-mail: zuzana.androvicova@uniza.sk

Vedúci Investičného oddelenia

Ing. Peter Polónyi
tel.: +421 41 513 1702
e-mail: peter.polonyi@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Ivana Trizuljaková / tel.: +421 41 513 5125 / e-mail: ivana.trizuljakova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.