Politiky kvality UNIZA

Politika na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov

 1. UNIZA uskutočňuje študijné programy v oblasti poznania určenej Dlhodobým zámerom UNIZA, v súlade s partnerstvami UNIZA, súčasnými medzinárodnými trendmi rešpektujúc previazanie vzdelávania s tvorivými činnosťami a požiadavkami praxe.
 2. Študijné programy na UNIZA zodpovedajú príslušnej úrovni kvalifikačného rámca a majú jasnú väzbu na sústavu povolaní.
 3. Študijné programy majú jasne vymedzené ciele a výsledky vzdelávania a na ich zvládnutie a preukazovanie UNIZA využíva zodpovedajúce spektrum pedagogických a hodnotiacich metód.
 4. Vnútorná skladba študijných programov na UNIZA umožňuje flexibilitu trajektórií v štúdiu a umožňuje rozvinutie aj do programov celoživotného vzdelávania.

Politika pre zapojenie zainteresovaných strán

 1. UNIZA sa zaujíma o názor a požiadavky zamestnávateľov, zamestnancov a ďalších zainteresovaných strán a zapája ich do procesov navrhovania a schvaľovania systému zabezpečovania kvality, aby sa tak vytvorila vyššia pridaná hodnota k činnostiam a výsledkom UNIZA.
 2. UNIZA cielene získava spätnú väzbu k svojim činnostiam, rozhodnutiam a výsledkom od zainteresovaných strán alebo autorít z praxe, aby bola schopná validovať svoje výsledky a inšpirovať sa pri ďalšom rozvoji UNIZA zlepšenými a inovovanými procesmi a službami.
 3. UNIZA vytvára prostredie pre zmysluplné a vzájomne výhodné zapájanie učiteľov do výskumných činností a zapájanie výskumníkov do vzdelávania.
 4. UNIZA vytvára priaznivé podmienky pre ďalší rozvoj internacionalizácie vzdelávacieho systému.

Politika podpory a zapájania študentov

 1. UNIZA zabezpečuje včasné identifikovanie študentov vyžadujúcich si podporu a pomoc, aby im poskytovala špecifické usporiadanie a informovanie.
 2. UNIZA zabezpečuje informovanosť o zdrojoch a službách, dostupnosť potrebných zdrojov a služieb na podporu vzdelávania a učenia sa pre študentov.
 3. UNIZA podporuje osobnostný rozvoj študentov povzbudzovaním ich iniciatívy a kreativity, vedením dialógu na podporu vzťahu študenti – učitelia, poskytovaním príležitostí a zdrojov na organizovanie podujatí.

Politika transparentnosti a informovania

 1. Zverejňované informácie o poslaní UNIZA, o študijných programoch, o absolventoch a o funkčnosti vnútorného systému zodpovedajú z hľadiska načasovania, formy a obsahu relevantným potrebám zainteresovaných strán.
 2. UNIZA zabezpečuje transparentné hospodárenie s finančnými zdrojmi a dbá o efektívne využívanie a nakladanie s majetkom.
 3. UNIZA dbá o adresnosť zodpovednosti k stanoveným cieľom a uprednostňuje prístup „skladania účtov“ pred výkazníctvom uskutočnených aktivít.

Politika monitorovania, preskúmavania, schvaľovania a zlepšovania VSK

 1. UNIZA zabezpečuje nezávislosť a objektívnosť monitorovania, hodnotenia a schvaľovania študijných programov s cieľom dosahovania požadovanej úrovne kvality vzdelávania a jej zvyšovania.
 2. Trvalým monitorovaním vonkajšieho a vnútorného prostredia UNIZA systematicky získava informácie potrebné na úpravu študijných programov a vzdelávacieho prostredia.
 3. Monitorovanie napredovania v oblasti výskumu a študijných odboroch je vecou všetkých tvorivých zamestnancov a je organizované na všetkých úrovniach UNIZA.
 4. UNIZA reaguje na spoločenské zmeny a ohrozenia a vykonáva opatrenia na znižovanie environmentálnych záťaží.
 5. Vedenie UNIZA pravidelne preskúmava VSK UNIZA, aby sa preverovala jeho funkčnosť, a aby sa prostredníctvom prijímaných opatrení systematicky zlepšoval.
 6. Do systému monitorovania UNIZA sú priebežne zahrnuté aj prijímané opatrenia a je hodnotená ich efektívnosť.
 7. Politiky na zabezpečovanie kvality na UNIZA sú integrálnou súčasťou systému zabezpečovania kvality a ciele a indikátory kvality vzdelávania sú v súlade s týmito politikami. Politiky sú pravidelne preskúmavané a zlepšované, a tiež mimoriadne pri výrazných zmenách vonkajšieho prostredia.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Eva Kocová / +421 41 513 5153 / eva.kocova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť