Som uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami

Študent a uchádzač o štúdium so ŠP je podľa § 100 ods. 2 zákona o VŠ študent

a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b) s chronickým ochorením,
c) so zdravotným oslabením,
d) s psychickým ochorením,
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
f) s poruchami učenia.

Podporné služby

Študent, ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby.

Poskytovanie podporných služieb

Najmä vo forme možnosti využívania špecifických vzdelávacích prostriedkov, individuálnych vzdelávacích prístupov.

Určenie osobitných podmienok na vykonávanie študijných povinností (bez znižovania požiadaviek na študijný výkon) a individuálnym prístupom učiteľov.

Odpustenie  školného v odôvodnených prípadoch v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia z dôvodu špecifickej potreby.

Ako postupovať ak som uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami

1. Som uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami?

Ak je súčasťou overovania schopností prijímacia skúška, určí sa forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na špecifické potreby.

3. Zaslanie formulára

Vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie s prílohami (lekársky nález, vyjadrenie odborného lekára atď.) uchádzač o štúdium predkladá fakultnému koordinátorovi/koordinátorovi pre celouniverzitný študijny program.

Na koho sa obrátiť

Univerzitná koordinátorka

PhDr. Katarína Gažová

Oddelenie pre vzdelávanie

tel.: +421 41 513 5038

e-mail: katarina.gazova@uniza.sk

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD.

tel.: +421 41 513 3409

e-mail: eva.nedeliakova@fpedas.uniza.sk

Strojnícka fakulta

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

tel.: +421 41 513 2519, 4962

e-mail:branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD.

tel.: +421 41 513 2119, 2057

e-mail: mariana.benova@feit.uniza.sk

 

 

Stavebná fakulta

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

tel: +421 41 513 6273

e-mail: maria.kudelcikova@fstav.uniza.sk

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

tel.: +421 41 513 6731

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

 

Fakulta riadenia a informatiky

RNDr. Zuzana Borčinová

tel.: +421 41 513 4279

e-mail: zuzana.borcinova@fri.uniza.sk

Fakulta humanitných vied

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

tel.: +421 41 513 6379

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk

Celouniverzitný študijný program Stráž prírody

Bc. Jana Závodská

tel.: +421 41 513 5040

e-mail: jana.zavodska@uniza.sk

 

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Katarína Gažová / tel.: +421 41 513 5038 / e-mail: katarina.gazova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.