Oddelenie pre vedu a výskum

Aktivity oddelenia

Hlavnou úlohou je koordinácia vedeckovýskumnej činnosti a zabezpečenie graduačného rastu pedagogických a výskumných zamestnancov.

Organizačná štruktúra UNIZA

Oddelenie pre vedu a výskum organizačne patrí do kompetencie prorektora pre vedu a výskum.

Organizačná štruktúra oddelenia

Oddelenie má 3 zamestnancov a vedúcu oddelenia.

Aké služby ponúka

Podpora výskumných aktivít

Sledovanie aktuálnych výziev, ich implementácia na UNIZA, spolupráca s fakultami a výskumnými pracoviskami, zabezpečenie dokladovej dokumentácie.

Evidovanie riešených výskumných projektov, finančné zabezpečenie, sledovanie vývoja výkonových ukazovateľov, spracovanie správ a analýz.

Koordinácia a spolupráca

Štatistické zisťovania, návrhy na ocenenia za výskumné aktivity, prezentácia výsledkov výskumu, organizovanie celouniverzitných podujatí.

Transfér technológií

Poradenská, konzultačná a výkonná činnosť v oblasti priemyselno – právnej ochrany duševného vlastníctva.

Graduačný rast

Poradenská a konzultačná činnosť, agenda spojená s udeľovaním a schvaľovaním vedecko-pedagogických titulov a s priznávaním vedeckých kvalifikačných stupňov.

Čestné doktoráty

Komplexná agenda čestných doktorátov, hosťujúcich a emeritných profesorov.

Doktorandské štúdium

Konzultačná, poradenská a výkonná činnosť v oblasti doktorandského štúdia na úrovni univerzity.

Na koho sa obrátiť

Výskumné aktivity

Mgr. Katarína Poláčková

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vedu a výskum

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5141

e-mail: katarina.polackova@uniza.sk

Ing. Petra Grajcaríková

tel.: +421 41 513 5142

e-mail: petra.grajcarikova@uniza.sk

Graduačný rast

Ing. Janka Macurová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vedu a výskum

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5143

e-mail: janka.macurova@uniza.sk

Ing. Mária Kuzmová

tel.: +421 41 513 5144

e-mail: maria.kuzmova@uniza.sk

Transfér technológií

Ing. Janka Macurová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vedu a výskum

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5143

e-mail: janka.macurova@uniza.sk

Ing. Andrea Čorejová, PhD.

tel.: +421 908 277 599

e-mail: andrea.corejova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Janka Macurová / tel.: +421 41 513 5143 / e-mail: janka.macurova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.