Ciele a indikátory kvality UNIZA

Žilinská univerzita v Žiline si v rámci zostavenia Dlhodobého zámeru UNIZA na roky 2021–2027 stanovila pre oblasť VZDELÁVANIE svoj hlavný motív „Atraktívna ponuka vysokoškolského štúdia, vzdelávanie a hodnotenie orientované na študenta a pre potreby praxe“.

Tento hlavný motív je rozpracovaný na základné ciele pre oblasť vzdelávania, rešpektujúc poslanie, hodnoty, politiky a strategické zámery UNIZA. Ku každému z hlavných cieľov sú nastavené aj kontrolné indikátory, ktoré napĺňajú požiadavku kritéria VS 2.8.1.b.1 štandardov SAAVŠ pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania a majú vo viacerých prípadoch presah aj do iných oblastí riadenia univerzity.

    Ciele a indikátory

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnu ponuku študijných programov vrátane medziodborových a interdisciplinárnych študijných programov reflektujúcich možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce.
Súvisiace indikátory:

 1. Počet medziodborových a interdisciplinárnych študijných programov.
 2. Miera uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.
 3. Početnosť a intenzita zapojenia do partnerstiev v regióne vrátane partnerstiev v klastroch.
 4. Rozsah členstva v profesijných organizáciách a medzinárodných sieťach.

Cieľ: Zvyšovať kvalitu vysokoškolského štúdia pravidelným prehodnocovaním a inovovaním ponuky a obsahu študijných programov.
Súvisiace indikátory:

 1. Počet otvorených akreditovaných študijných programov v príslušnom stupni a forme štúdia.
 2. Počet inovovaných študijných programov v ponuke akreditovaných študijných programov.
 3. Počet otvorených akreditovaných medziodborových a interdisciplinárnych študijných programov.
 4. Zavedený, funkčný a efektívny VSK UNIZA - Rozhodnutie SAAVŠ o súlade VSK UNIZA s akreditačnými štandardmi pre VSK.
 5. Prehľad zosúladených študijných programov - Rozhodnutie SAAVŠ o súlade študijného programu s akreditačnými štandardmi pre študijný program SAAVŠ.

Cieľ: Vytvárať atraktívne, motivujúce a nediskriminačné prostredie pre študentov a ich vysokoškolské štúdium.
Súvisiace indikátory:

 1. Podiel študentov, ktorí sa zapojili do hodnotenia kvality výučby a učiteľov študijného programu z celkového počtu študentov.
 2. Miera spokojnosti študentov s kvalitou výučby a učiteľov.
 3. Miera spokojnosti študentov so špecifickými potrebami.
 4. Miera zapojenia interných a externých zainteresovaných strán do zabezpečovania a zlepšovania kvality.
 5. Počet zapojených členov v organizáciách pre absolventov (Alumni).

Cieľ: Garantovať transparentné, spravodlivé a spoľahlivé prijímacie konanie zaručujúce rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia.
Súvisiace indikátory:

 1. Podiel prijatých uchádzačov na štúdium z počtu prihlásených uchádzačov v príslušnom stupni a forme štúdia.
 2. Podiel zapísaných uchádzačov do 1. ročníka štúdia z počtu prijatých uchádzačov v príslušnom stupni a forme štúdia.

Cieľ: Zvyšovať študijnú úspešnosť študentov uplatňovaním vhodne nastaveného prijímacieho konania, komunikáciou s uchádzačmi a študentmi počas štúdia.
Súvisiace indikátory:

 1. Počet podaných prihlášok na štúdium.
 2. Podiel študentov prvého roka štúdia, ktorí predčasne ukončili štúdium v štruktúre podľa dôvodu, t.j. vylúčenie pre neprospech, zanechanie štúdia, zmena študijného programu.
 3. Podiel študentov v ďalších rokoch štúdia, ktorí predčasne ukončili štúdium.
 4. Podiel študentov prekračujúcich štandardnú dĺžku štúdia v príslušnom stupni a forme štúdia.
 5. Počet absolventov.
 6. Podiel absolventov príslušného stupňa a formy štúdia z počtu študentov zapísaných na štúdium v danom stupni a forme štúdia.

Cieľ: Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu prostredníctvom používania inovatívnych moderných metód a foriem výučby a vzdelávania učiteľov.
Súvisiace indikátory:

 1. Podiel VŠ učiteľov do troch rokov praxe s absolvovaným adaptačným vzdelávaním.
 2. Podiel VŠ učiteľov absolvujúcich ďalšie rozvíjajúce vzdelávanie.
 3. Počet zorganizovaných podujatí na univerzite.
 4. Počet získaných ocenení univerzity, fakúlt a súčastí, vrátane študentov a zamestnancov univerzity.
 5. Umiestnenie univerzity vo svetových rankingoch.

Cieľ: Podporovať komunikáciu študentov v cudzom jazyku prostredníctvom budovania efektívneho portfólia jazykových kurzov a predmetov vedených v cudzom jazyku.
Súvisiace indikátory:

 1. Počet študijných programov poskytovaných v cudzích jazykoch.
 2. Počet predmetov poskytovaných v cudzom jazyku.
 3. Počet spoločných študijných programov so zahraničnými partnermi.
 4. Počet dvojitých diplomov so zahraničnými partnermi.
 5. Počet zahraničných vysokoškolských učiteľov, vedeckovýskumných pracovníkov a lektorov na univerzite.
 6. Počet aktívne využívaných dohôd UNIZA o spolupráci v jednotlivých oblastiach.
 7. Podiel zahraničných študentov na celkovom počte študentov.
 8. Počet aktívne zapojených učiteľov v cudzojazyčnej výučbe.
 9. Podiel študentov univerzity, ktorí absolvovali zahraničný študijný pobyt alebo stáž na celkovom počte študentov.
 10. Počet aktivít podporujúcich mobility študentov, pedagógov a zamestnancov.
 11. Objem finančných prostriedkov získaných z riešenia nevýskumných medzinárodných projektov.
 12. Počet členstiev UNIZA v medzinárodných organizáciách.

Cieľ: Zlepšovať, rozširovať a aktívne poskytovať podporné a poradenské služby uchádzačom o štúdium a študentom v priebehu štúdia.
Súvisiace indikátory:

 1. Počet zamestnancov so zameraním na podporu študentov.
 2. Rozsah poskytnutého študijného a kariérneho poradenstva.
 3. Pomer počtu študentov a počtu učiteľov.

Cieľ: Zlepšovať dostupnosť informačných zdrojov a IKT pre študentov.
Súvisiace indikátory:

 1. Výkonnosť univerzitnej počítačovej siete.
 2. Časové a percentuálne využitie dátového centra.
 3. Počet predmetov podporovaných e-learningom.
 4. Počet elektronických informačných zdrojov v knižnici.
 5. Počet vydaných knižných a elektronických zdrojov na univerzite.
 6. Počet a percentuálne využitie prístupných databáz v knižnici.
 7. Počet v knižnici evidovaných publikácií podľa jednotlivých kategórií a pracovísk.
 8. Ročný obrat bezhotovostného elektronického platobného systému.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívne a vhodné vzdelávacie priestory s moderným materiálno-technickým a IKT vybavením.
Súvisiaci indikátor:

 1. Objem celkových investícií do vzdelávacej infraštruktúry univerzity na m2.

Cieľ: Vytvárať vhodné športové, kultúrne, duchovné a spoločenské zázemie pre študentov.
Súvisiace indikátory:

 1. Plocha relaxačných zón univerzity s prístupom pre študentov v m2.
 2. Plocha športových objektov univerzity v m2.
 3. Percentuálne využitie ubytovacích zariadení univerzity.
 4. Počet parkovacích miest na univerzite.
 5. Percentuálne využitie parkovísk univerzity.

Cieľ: Rozvíjať systém ďalšieho vzdelávania zamestnancov.
Súvisiace indikátory:

 1. Kvalitné udržateľné personálne zabezpečenie habilitačných a inauguračných konaní zabezpečené napríklad príslušným počtom profesorov a zahraničným zastúpením.
 2. Podiel akademických zamestnancov (vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov) na celkovom počte zamestnancov univerzity.
 3. Kvalifikačná a veková štruktúra zamestnancov univerzity.
 4. Počet zamestnancov univerzity, ktorí absolvovali ďalšie vzdelávanie.
 5. Podiel jednotlivých skupín zamestnancov univerzity absolvujúcich ďalšie vzdelávanie.

Cieľ: Rozvíjať ďalšie odborné vzdelávanie pre potreby praxe v rámci celoživotného vzdelávania, flexibilne reagujúce na socio-ekonomické a technologické zmeny, požiadavky zamestnávateľov, očakávané vedomosti, znalosti a zručnosti meniace sa v dôsledku Priemyslu 4.0 a demografických zmien.
Súvisiaci indikátor:

 1. Počet akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích programov a kurzov v rámci ďalšieho odborného vzdelávania pre potreby praxe.

Cieľ: Rozvíjať ďalšie vzdelávanie pre potreby komunity napĺňajúce úlohy spoločenskej zodpovednosti univerzity, prepájania vzdelávacích a vedeckovýskumných výstupov s miestnou komunitou s cieľom popularizácie štúdia na UNIZA (tretia misia univerzít).
Súvisiace indikátory:

 1. Počet účastníkov ďalšieho odborného vzdelávania z externého prostredia.
 2. Počet účastníkov vo veku 45-a viac ročných zapojených do ďalšieho vzdelávania v rámci Univerzity tretieho veku na UNIZA.

Cieľ: Vytvárať prostredie pre uplatnenie digitálneho spôsobu vzdelávania ako jednej z metód výučby.
Súvisiace indikátory:

 1. Počet predmetov podporovaných e-learningom.
 2. Počet nových funkcií a aplikácií v informačných systémoch na univerzite.
 3. Kapacita IT zdrojov pre podporu vzdelávania, vedy a prevádzky.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Eva Kocová / +421 41 513 5153 / eva.kocova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť