Čo je to Centrum pre transfer technológií

Kontaktný bod

Pre výskumných pracovníkov a partnerov z praxe, ktorí majú záujem chrániť a uplatniť v praxi svoje výsledky výskumu a vývoja.

Podporný prostriedok

Pri procese transferu technológií - prenose výsledkov výskumu a vývoja do praxe (evaluácia trhového potenciálu technológie, asistencia pri príprave zmlúv, asistencia pri zakladaní spin-off, startup a.p.).

Stredisko patentových informácií (PATLIB)

Poskytuje verejnosti základné informácie o možnostiach priemyselno-právnej ochrany technických riešení, vynálezov, označení tovarov a služieb a pod. v rámci SR.

Rešeršná činnosť

Vypracovanie rešerší na stav techniky pre overenie unikátnosti výskumu, vynálezov, technických riešení, loga či dizajnu.

Vzdelávanie

Vzdelávacie a propagačné aktivity v oblasti práv duševného vlastníctva a transferu technológií.

Ako postupovať pri ich oslovení

Napíšte nám email

Stručne opíšte problém alebo projekt, ktorý máte záujem s nami konzultovať.
ctt@uvp.uniza.sk

Príďte nás navštíviť

Kancelárie CTT UVP UNIZA nájdete v budove UVP UNIZA. Stretnutie je možné dohodnúť vopred emailom alebo telefonicky na t.č.: +421 908 277 599

Informujte sa

Oslovte nás alebo našich kolegov pri rôznych príležitostiach ako sú konferencie, výstavy, diskusie a iné podujatia.

Na koho sa obrátiť

Oddelenie pre vedu a výskum UNIZA

Kontaktná osoba: 
Ing. Janka Macurová,
tel: +421 41 513 5143,
e-mail: macurova@uniza.sk

CTT UVP UNIZA

Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Čorejová,
tel: +421 908 277 599,
e-mail: ctt@uvp.uniza.sk

Inkubátor UVP UNIZA

Kontaktná osoba:
Ing. Veronika Šramová, PhD.,
e-mail: veronika.sramova@uvp.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Andrea Čorejová / tel: +421 908 277 599 / e-mail: andrea.corejova@uvp.uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.