Ochrana osobných údajov na UNIZA

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej len „NARIADENIE“) a zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „ZÁKON č.18/2018“) nadobudli účinnosť dňa 25.5.2018.
Nariadenie je priamo uplatniteľné v právnom poriadku Slovenskej republiky, teda sa stalo priamo súčasťou slovenského právneho poriadku a priamo ukladá subjektom práva a povinnosti, ktoré je potrebné, aby subjekty dodržiavali.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Silvia Veľasová / +421 41 513 5016 / silvia.velasova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. / +421 41 513 5135 / karol.matiasko@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.