Procesy pre Vnútorný systém kvality UNIZA

UNIZA zosúladila svoj VSK UNIZA s ohľadom na kľúčové oblasti systému zabezpečovania kvality, ako aj pre potreby procesného spracovania podľa požiadavky kritéria 2.4.3 štandardov SAAVŠ pre vnútorný systém. Procesy identifikované ako relevantné pre vnútorný systém zabezpečovania kvality sú rozpracované pre kľúčové oblasti Študijný program, Študent, Učiteľ, Partner, Zdroj (materiálny, informačný, finančný). Okrem toho ďalšie základné procesné oblasti predstavuje Získavanie, spracovanie a využívanie informácií a Monitorovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality.

K oblasti Učiteľ je priradená dôležitá procesná oblasť Habilitačné konania a Inauguračné konania, ktorá bola tiež v rámci VSK UNIZA procesne spracovaná. Významnou súčasťou procesného spracovania je aj procesná oblasť Činnosť Akreditačnej rady. Každý z procesov je rozpracovaný s ohľadom na príslušnú štruktúru VSK UNIZA a tiež na nadväzujúcu riadiacu dokumentáciu.

Procesy sú spracované a sprístupnené pre zamestnancov ako nosná súčasť VSK UNIZA.

Procesy VSK 2

Procesy v rámci kľúčovej oblasti „Študijné programy“

 • Monitorovanie externého a interného prostredia
 • Analýza externého a interného prostredia
 • Preverovanie dostupnosti zdrojov
 • Menovanie Rady študijného programu
 • Zosúlaďovanie študijného programu
 • Vypracovanie podnetu na nový študijný program
 • Vypracovanie zámeru na nový študijný program
 • Vypracovanie návrhu nového študijného programu
 • Zapracovanie pripomienok
 • Úprava študijného programu
 • Predloženie žiadosti k študijnému programu (k novému ŠP, úprava existujúceho ŠP)
 • Posudzovanie žiadosti (na zosúladenie ŠP, na nový ŠP, úpravu ŠP) Akreditačnou radou UNIZA
 • Uskutočňovanie študijného programu

Procesy v rámci kľúčovej oblasti „Študenti“:

 • Informovanie uchádzača
 • Prijímacie konanie
 • Zapájanie študenta
 • Výber trajektórie
  (výber predmetov)
 • Učenie sa študenta
 • Uznávanie predmetov
 • Prijímanie podporných služieb a športové, kultúrne a spoločenské vyžitie
 • Prijímanie spätnej väzby
 • Napredovanie študenta
 • Odvolanie sa študenta
 • Ukončovanie štúdia
 • Udeľovanie titulu

Procesy v rámci kľúčovej oblasti „Učitelia“:

 • Identifikácia potreby miesta Učiteľa
 • Vypísanie výberového konania
 • Zriadenie výberovej komisie
 • Výberové konanie
 • Prijatie Učiteľa
 • Pridelenie Učiteľa
 • Určenie záťaže Učiteľa
 • Príprava predmetu a vyučovanie
 • Hodnotenie Študentov a odovzdávanie spätnej väzby
 • Rozvíjanie kompetentností Učiteľa
 • Zvyšovanie kvalifikačných stupňov Učiteľa
 • Uvoľňovanie Učiteľa

Procesy v rámci kľúčovej oblasti „Partneri“:

 • Identifikácia Partnerov
 • Oslovenie a získanie Partnera
 • Uzatvorenie oficiálneho vzťahu s Partnerom
 • Naplňovanie vzťahu s Partnerom
 • Preskúmavanie vzťahu s partnerom
 • Ukončenie vzťahu s Partnerom

Procesy v rámci kľúčovej oblasti „Zdroje“:

 • Určenie potreby zdroja
 • Vyčlenenie finančných prostriedkov
 • Určenie miesta a inštalovanie zdroja
 • Priradenie zdroja
 • Usporiadanie zdroja pre znevýhodnených študentov a zamestnancov
 • Informovanie o zdroji
 • Využívanie zdroja
 • Udržiavanie zdroja
 • Vyradenie zdroja

Procesy v rámci kľúčovej oblasti „Habilitačné konania a Inauguračné konania“:

 • Postupy Habilitačného konania a Inauguračného konania
 • Získanie práv na Habilitačné konania a Inauguračné konania
 • Zosúladenie práv na Habilitačné konania a Inauguračné konania
 • Úprava práv na Habilitačné konania a Inauguračné konania
 • Zrušenie práv na Habilitačné konania a Inauguračné konania

Procesy v rámci kľúčovej oblasti „Činnosť Akreditačnej rady“:

 • Prijatie a preskúmanie Žiadosti
 • Pridelenie Žiadosti Pracovnej skupine
 • Príprava a predloženie stanoviska Pracovnej skupiny
 • Rozhodnutie Akreditačnej rady

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: JUDr. Renáta Šebestová / +421 41 513 5153 / renata.sebestova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť