Čo je dobré vedieť o školnom a poplatkoch

Kedy školné neplatím

Ak som študent denného štúdia a vyštudujem bakalárske štúdium v štandardnej dĺžke, t.j. 3 roky a inžinierske/magisterské štúdium za 2 roky.

Kedy školné platím

Ak som študent denného štúdia a prekročím štandardnú dĺžku štúdia alebo som študent externého štúdia alebo študujem súbežne dva alebo viac študijných programov alebo študujem výlučne v cudzom jazyku študijný program, ktorý sa dá študovať aj v slovenskom jazyku.

Aká je výška školného?

Výšku školného určuje po predchádzajúcom vyjadrení dekanov  jednotlivých fakúlt rektor v Smernici č.116 a v znení dodatkov a jeho maximálna výška je obmedzená ministerstvom školstva.

Môžem dostať úľavu?

V odôvodnených prípadoch môže rektor na základe žiadosti študenta školné znížiť, odložiť termín splatnosti, prípadne školné odpustiť.

Ako môžem požiadať o úľavu?

Vyplnením a odovzdaním žiadosti na odpustenie / rozdelenie /zníženie školného. Metodické usmernenie č. 8/2019  a Ako môžem požiadať o úľavu .

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 15-50 € je zverejnený pre konkrétnu fakultu v Informáciách o možnosti štúdia na príslušný akademický rok. Dodatok na AR 2018/19 .

Poplatok za prestup z inej vysokej školy

Administratívny poplatok za prestup je vo výške 20€.

Poplatok za konanie

Rigorózne konanie a obhajoba práce 380€, za vydanie diplomu 20€, habilitačné konanie 3000€, inauguračné konanie 5000€.

Duplikáty

Za vystavenie nasledujúcich duplikátov: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške/záverečnej skúške, dodatok k diplomu, rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní, kópia výkazu o štúdiu, výpis výsledkov štúdia - je potrebné uhradiť 20€.

Doklady v anglickom jazyku

Za vystavenie nasledujúcich dokumentov je potrebné uhradiť: vysvedčenie o štátnej skúške 30€, výpis výsledkov štúdia 35€, výpis osnov predmetov 35€.

Ostatné poplatky

Výška ostatných poplatkov: ďalšie vydanie výkazu o štúdiu (index) 3€/ks, výpis osnov predmetov v slovenskom jazyku 20€, potvrdenie o úrovni znalosti cudzieho jazyka vyžadujúce preverenie 10€.

Znížený poplatok

V prípade krádeže doloženej dokladom z polície sa študentom UNIZA  znižuje poplatok na 50%.

Znížený poplatok

Ak si žiadateľ doklady spracuje do konečnej podoby (preklad, tlač) sám poplatok sa znižuje na 50%.

Bezplatne

Bezplatne sa vydávajú doklady potrebné na výmenné pobyty v zahraničí, žiadateľ sa však aktívne podieľa na ich príprave, doklad o dĺžke štúdia a o poberaní štipendií.

Externé bakalárske štúdium

Výšku školného pre konkrétny študijný program na Vašej fakulte nájdete v Dodatku na AR 2018/19 .

Externé inžinierske/magisterské štúdium

Výšku školného pre konkrétny študijný program na Vašej fakulte nájdete v Dodatku na AR 2018/19 .

Externé doktorandské štúdium

Výšku školného pre konkrétny študijný program na Vašej fakulte nájdete v Dodatku na AR 2018/19 .

Školné a poplatky pre akademický rok 2017/2018

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 15-50 € je zverejnený pre konkrétnu fakultu v Informáciách o možnosti štúdia na príslušný akademický rok. Dodatok na AR 2017/18 .

Poplatok za prestup z inej vysokej školy

Administratívny poplatok za prestup je vo výške 20€.

Poplatok za konanie

Rigorózne konanie a obhajoba práce 380€, za vydanie diplomu 20€, habilitačné konanie 3000€, inauguračné konanie 5000€.

Duplikáty

Za vystavenie nasledujúcich duplikátov: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške/záverečnej skúške, dodatok k diplomu, rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní, kópia výkazu o štúdiu, výpis výsledkov štúdia - je potrebné uhradiť 20€.

Doklady v anglickom jazyku

Za vystavenie nasledujúcich dokumentov je potrebné uhradiť: potvrdenie o návšteve školy 3€, vysvedčenie o štátnej skúške 30€, potvrdenie o dĺžke štúdia 5€, výpis výsledkov štúdia 35€, výpis osnov predmetov 35€.

Ostatné poplatky

Výška ostatných poplatkov: ďalšie vydanie výkazu o štúdiu (index) 3€/ks, doklad o dĺžke štúdia 2€ , o poberaní štipendií  2 €,  v prípade potreby vyhľadania  v archíve 3€, výpis osnov predmetov v slovenskom jazyku 20€, potvrdenie o úrovni znalosti cudzieho jazyka vyžadujúce preverenie 10€.

Znížený poplatok

V prípade krádeže doloženej dokladom z polície sa študentom UNIZA  znižuje poplatok na 50%.

Znížený poplatok

Ak si žiadateľ doklady spracuje do konečnej podoby (preklad, tlač) sám poplatok sa znižuje na 50%.

Bezplatne

Bezplatne sa vydávajú doklady potrebné na výmenné pobyty v zahraničí, žiadateľ sa však aktívne podieľa na ich príprave.

Externé bakalárske štúdium

Výšku školného pre konkrétny študijný program na Vašej fakulte nájdete v Dodatku na AR 2017/18 .

Externé inžinierske/magisterské štúdium

Výšku školného pre konkrétny študijný program na Vašej fakulte nájdete v Dodatku na AR 2017/18 .

Externé doktorandské štúdium

Výšku školného pre konkrétny študijný program na Vašej fakulte nájdete v Dodatku na AR 2017/18 .

Ako postupovať pri úhrade školného

1. dodržať pokyny v rozhodnutí o školnom

2. uhradiť školné prevodom na uvedený účet UNIZA

3. uviesť správny variabilný symbol

Na koho sa obrátiť

Bc. Jana Závodská

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vzdelávanie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5040

e-mail: jana.zavodska@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.