Konferencie a semináre

Január 2024

48. Kolokvium katedier a ústavov elektroenergetiky univerzít v Českej a Slovenskej republike

Dátum konania: 30. 01. 2024 - 01. 02. 2024
Druh akcie: Kolokvium
Miesto konania: Rajecké Teplice (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Peter Braciník, PhD., KEEP FEIT UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 2150 / prof. Ing. Peter Braciník, PhD., KEEP FEIT UNIZA
E-mail: peter.bracinik@uniza.sk
Stručný popis: Kolokvium je zamerané na výmenu skúseností a informácií v oblasti vzdelávana a vedecko-výskumných aktivít zameraných na elektroenergetiku.

The colloquium is aimed at the exchange of experience and information in the field of education and scientific research activities focused on electric power systems.

Odborná výučba pre strednú školu so zameraním na prepravu rýchloskaziteľných potravín a upevňovania nákladu v cestnej doprave / Vocational teaching for secondary school focusing on the transport of perishable food and securing cargo in road transport

Dátum konania: 31. 01. 2024
Druh akcie: Seminár / Kurz
Miesto konania: KCMD FPEDAS UNIZA (SR)
Odborní garanti: Ing. František Synák, PhD., KCMD FPEDAS UNIZA
Kontakt: +421 41 513 3505 / Ing. František Synák, PhD., KCMD FPEDAS UNIZA
E-mail: frantisek.synak@uniza.sk
Stručný popis: Výučba pre študentov a učiteľov strednej školy, so zameraním najmä na súvisiacu legislatívu s prepravou rýchloskaziteľných potravín a praktické ukážky a výučbu z oblasti problematiky upevňovania nákladu v cestnej doprave.

Teaching for secondary school students and teachers, focusing mainly on legislation related to the transport of perishable food and practical demonstrations and teaching in the area of load securing in road transport.

Odborná výučba pre strednú školu so zameraním na tvorbu ceny v doprave / Professional teaching for secondary school with a focus on pricing in transport

Dátum konania: Január 2024
Druh akcie: Seminár / Kurz
Miesto konania: KCMD FPEDAS UNIZA (SR)
Odborní garanti: Ing. František Synák, PhD., KCMD FPEDAS UNIZA
Kontakt: +421 41 513 3505 / Ing. František Synák, PhD., KCMD FPEDAS UNIZA
E-mail: frantisek.synak@uniza.sk
Stručný popis: Odborná výučba pre študentov a učiteľov strednej školy so zameraním najmä na cenotvorbu, sadzbu mýta a účtovníctvo v doprave.

Professional teaching for students and teachers of a secondary vocational school, focusing mainly on pricing, toll rates and accounting in transport.

Okrúhly stôl pre partnerov v rámci projektu V4 / Round Table for Visegrad project partners

Dátum konania: Január / Február 2024
Druh akcie: Beseda / Odborná diskusia
Miesto konania: FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. PhDr. Halyna Handzilevska, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6400 / Mgr. Eva Leláková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: V rámci projektu: "Resilience approach in cross-cultural training of future teachers in Ukraine and V4 countries" sa uskutoční okrúhly stôl, kde budú prediskutované výsledky projektu a prednesené dôležité časti výskumu.

Round Table within the V4 project: "Resilience approach in cross-cultural training of future teachers in Ukraine and V4 countries" will discuss the final results and main achievements of the project.

Február 2024

Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti RĽZ / New trends in education in the field of human resources

Dátum konania: 01. - 02. 02. 2024
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. FRI UNIZA / doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD. FPEDAS UNIZA /
doc. Ing. Cecília Olexová, PhD. PHF EU Košice / doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. IM UCM Trnava
Kontakt:
+421 41 513 3409 / doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
E-mail: eva.nedeliakova@uniza.sk 
Stručný popis: Nové cesty v e-HRM a i-HRM, digitálnom HRM, rozšírenej realite v HRM a ďalších vznikajúcich konceptoch, ktoré budú formovať budúcnosť. Súčasný stav v oblasti vybraných funkcií riadenia ľudských zdrojov. Nové prístupy v oblasti vybraných funkcií riadenia ľudských zdrojov. Manažment ľudského kapitálu. Očakávané zmeny v riadení ľudských zdrojov a ich včlenenie do obsahu organizačnej kultúry.

New paths in e-HRM and i-HRM, digital HRM, augmented reality in HRM and other emerging concepts that will shape the future. Current status in the field of selected functions of human resources management. New approaches in the field of selected functions of human resources management. Human capital management. Expected changes in human resources management and their integration into the content of organizational culture. 

27. medzinárodný seminár doktorandov SEMDOK 2024 / 27th International Seminar of Ph.D. Students SEMDOK 2024

Dátum konania: 05. - 07. 02. 2024
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: UNIZA Učebno-výcvikové stredisko ŽU Žilina -  Zuberec, Brestová, Západné Tatry (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prof. Ing. Eva Tillová, PhD.,  prof. Ing. Peter Palček, PhD., prof. Ing. František Nový, PhD., doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD., KMI SjF UNIZA
Kontakt:
+421 41 513 2624 / doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD., KMI SjF UNIZA / +421 41 513 2607 / prof. Ing. František Nový, PhD., KMI SjF UNIZA
E-mail: lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk / frantisek.novy@fstroj.uniza.sk 
Stručný popis: Prezentácia vedeckých výsledkov PhD. študentov z oblasti Strojárskych technológií a materiálov. 

Presentation of the scientific results of Ph.D. students from the area of Technology Engineering and Materials.

Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch / Study water transport and tourism

Dátum konania: 07. - 09. 02. 2024
Druh akcie: Workshop / Exkurzia
Miesto konania: Bratislava (SR)
Odborní garanti: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Kontakt:
+421 41 513 3564 / doc. Ing. Martin Jurkovič, PhD., KVD FPEDAS UNIZA
E-mail: martin.jurkovic@uniza.sk
Stručný popis: Workshop pre všetkých žiakov, študentov ale aj širokú verejnosť, ktorá má záujem o prácu vo vodnej doprave a cestovnom ruchu.

Workshop for all pupils, students but also the general public who are interested in working in water transport and tourism.

Diagnostika a efektívnosť technológii opráv vozoviek

Dátum konania: 15. 02. 2024
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., KTMS SvF UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 5858 / doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD., KTMS SvF UNIZA
E-mail: juraj.sramek@uniza.sk
Stručný popis: Diagnostika vozoviek je moderným nástrojom kontroly kvality vykonávaných stavebných technológii opráv vozoviek. Zároveň je podkladom pre optimalizáciu nákladov a posúdenie ich ekonomickej efektívnosti. Prezentované sú výsledky vedecko výskumnej činnosti a skúsenosti z praxe.

The pavement structure and surface evaluation is a modern method to control the rehabilitation technologies quality level. Thepavement evaluation is also the basic step to consider the economic efficiency. The new reserch ouputs and on site experieneces are presented.

Online kurzy: Prechod na trvaloudržateľnú mobilitu (Inkluzívne, trvaloudržateľné a odolné mestá) / Sustainable Mobility Transitions (Inclusive, Sustainable and Resilient Cities)

Dátum konania: 19. 02. - 16. 04. 2024
Druh akcie: Seminár / Kurz
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD. 
Kontakt:
 +421 905 917 774 / prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.
E-mail: tatiana.kovacikova@uniza.sk
Stručný popis: Pilotná aktivita projektu Horizont Európa InCITIES pre študentov a doktorandov formou online kurzov v období od 19. 2. do 16. 4. 2024 a týždňového seminára (19. - 23. 4. 2024) zameraná na tému inkluzívnych, trvaloudržateľných a odolných miest.

Pilot activity of the Horizon Europe InCITIES project for MSC. and PhD. students provided by a series of online courses from 19. 2. to 16. 4. 2024 followed by an onsite seminar (19. - 23. 4. 2024) on Inclusive, Sustainable and Resilient Cities.

Workshop pre študentov učiteľstva / Workshop for the students of the teacher training study programme

Dátum konania: Február / Marec 2024
Druh akcie: Workshop / Exkurzia
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. PhDr. Halyna Handzilevska, PhD. / Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD. 
Kontakt:
 +421 41 513 6401 / Mgr. Eva Leláková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Cesta učiteľa cez zážitok: Otváranie dverí k sebapoznaniu s metaforickými kartami.

A teacher's journey through experience: Opening the door to self-knowledge with metaphor cards.

Game session / Game session

Dátum konania: Február - Marec 2024
Druh akcie: Podujatie pre študentov
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: Ing. Adam Hnat, PhD., KMKD FHV UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 6356 / Ing. Adam Hnat, PhD., KMKD FHV UNIZA
E-mail: adam.hnat@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Podujatie, organizované pedagógmi a dobrovoľníkmi z rád študentov pre študentov, je zamerané na budovanie medziľudských vzťahov v rámci inštitúcie. Podujatie sa zameriava na zatraktívnenie voľnočasových aktivít študentov v podobe hrania spoločenských hier. Súčasťou podujatia je turnaj vo vybranej spoločenskej hre, ktorého finále sa streamuje ako súčasť predmetu video-streaming. V spojitosti s podujatím je vytvorených aj niekoľko BP a DP prác.

The event, organized by teachers and volunteers from student councils for students, is aimed at building interpersonal relationships within the institution. The event focuses on the specialization of students' leisure activities in the form of playing social games. The event includes a tournament in a selected board game, the final of which is streamed as part of the video streaming course. Several BP and DP works are also created in connection with the event.

Seminár Pokrokové priemyselné inžinierstvo / Advanced Industrial Engineering Seminar

Dátum konania: Február - Apríl 2024
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: KPI SjF UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 2709 / prof. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Prednášky na seminári sú zamerané na výsledky výskumu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z univerzitného prostredia aj praxe v riešených oblastiach pokrokového priemyselného inžinierstva. Prebiehajú v dvojtýždňových cykloch a ponúkajú účastníkom možnosť diskutovať o témach podnikov budúcnosti. Účasť na prednáškach je voľná.

Lectures at the seminar are focused on the research results of PhD students and young researchers from universities, as well as practice in the areas of Advanced Industrial Engineering. They take place in two-week cycles and offer participants the opportunity to discuss the topics of the factories of the future. Free admission.

Odborná výučba pre vybraných učiteľov a študentov strednej školy, so zameraním na logistiku / Vocational training for selected teachers and students of a secondary vocational school, with a focus on logistics

Dátum konania: Február 2024
Druh akcie: Seminár / Kurz
Miesto konania: KCMD FPEDAS UNIZA (SR)
Odborní garanti: Ing. František Synák, PhD., KCMD FPEDAS UNIZA
Kontakt: +421 41 513 3505 / Ing. František Synák, PhD., KCMD FPEDAS UNIZA
E-mail: frantisek.synak@uniza.sk
Stručný popis: Cieľom poskytnutého vzdelávania je zlepšenie vedomostí a zručností učiteľov odborných predmetov a študentov z oblasti logistiky.

The goal of the provided education is to improve the knowledge and skills of teachers of professional subjects and students in the field of logistics.

Marec 2024

"Green" Polymer Additives and Possibilities of Efficient Use of Epoxy Waste

Dátum konania: 01. 03. - 24. 05. 2024
Druh akcie: Prednáška
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: Ing. Štefan Hardoň, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2334 / Ing. Štefan Hardoň, PhD., KF FEIT UNIZA
E-mail: stefan.hardon@uniza.sk
Stručný popis: Pozvaní odborníci z Česka, Maďarska a Poľska budú mať prednášky, semináre a stretnutia so študentmi a výskumníkmi Katedry fyziky FEIT UNIZA na vybranú tému, ktorá súvisí s navrhovaným projektom (Inovácia polymérnych nanokompozitných materiálov pre elektrotechniku). Počas návštevy prednášajúcich budú predstavené laboratóriá jednotlivých partnerov. Prispeje sa tak k šíreniu odborných poznatkov v rámci krajín V4 - v univerzitnom prostredí aj v prostredí priemyselnom prostredí univerzít.

Invited experts from Czechia, Hungary and Poland will have lectures, seminars and meetings with students and researchers from Department of Physics FEIT UNIZA on a selected topic which is related to the proposed project (Innovation of polymer nanocomposite materials for electrical engineering). The laboratories of each partner will be presented during the visit of the speakers. This will contribute to the distribution of specialised knowledge in the V4 countries - both in the university environment and in the industrial university environment.

Mladé krídla 2024 / Young wings 2024

Dátum konania: 21. 03. 2024
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: Letisko Dolný Hričov UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., KLD FPEDAS UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD FPEDAS UNIZA
E-mail: kld@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://kld.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

The aim of the conference is to present the results and outcomes of the final thesses of students of engineering and bachelor's programmes at the Air Transport Department. The results represent scientific research activities of students, experienced teachers of the Air Transport Department and renowned experts in all different fields of aviation.

18. Medzinárodná konferencia železničnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky

Dátum konania: Marec / Apríl 2024
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Vyhne (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS FEIT UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 3320 / +421 917 648 907 / prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS FEIT UNIZA
E-mail: karol.rastocny@uniza.sk
Stručný popis: Medzinárodná konferencia zameraná na oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku v oblasti železničnej dopravy, ktorú organizuje firma Betamont, s.r.o. Zvolen pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, Železníc Slovenskej republiky a Žilinskej univerzity.

The international conference focused on interlocking, signalling, and communication technology in railway transport, organized by Betamont, s.r.o. Zvolen, under the auspices of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic, Railways of the Slovak Republic, and the University of Žilina.

Hosťovská prednáška z oblasti amerických štúdií / Guest lecture on American studies

Dátum konania: Marec 2024
Druh akcie: Prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: M.A. Caroline Ann Daněk Kyzek, PhD.
Kontakt:
 +421 41 513 6409 / M.A. Caroline Ann Daněk Kyzek, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: caroline.kyzek@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Prednáška amerického veľvyslanca, resp. zamestnanca konzulátu USA pre študentov FHV UNIZA.

A lecture given by the U.S. ambassador or a member of the U.S. consulate for the students of FHV UNIZA.

Kreatívne písanie / Creative writing

Dátum konania: Marec 2024
Druh akcie: Workshop / Exkurzia
Miesto konania: KMKD FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: Mgr. Matej Somr, PhD., KMKD FHV UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 6356 / Mgr. Matej Somr, PhD., KMKD FHV UNIZA
E-mail: matej.somr@fhv.uniza.sk 
Stručný popis: V spolupráci s vydavateľstvom Príbeh bude pre študentov vytvorená možnosť získať zručnosti v oblasti písania príbehov vďaka mentorovaniu odborníkov z praxe.

In collaboration with Publishing House "Story", students will have the opportunity to gain skills in writing through mentoring by experts.

ESP kurz anglického jazyka / ESP language course

Dátum konania: Marec / Jún 2024
Druh akcie: Seminár / Kurz
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: M.A. Caroline Ann Daněk Kyzek, PhD.
Kontakt:
 +421 41 513 6409 / M.A. Caroline Ann Daněk Kyzek, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: caroline.kyzek@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Kurz "Angličtina pre cestovný ruch"/ "Business English" pre študentov a zamestnancov UNIZA ako aj pre širokú verejnosť.

English course: "English for Travel" or "Business English" for university teachers, students as staff as well as for the public.

Komerčná fotografia v praxi alebo jej skutočná tvár / Commercial photography in practice or its true face

Dátum konania: Marec / Apríl 2024
Druh akcie: Seminár / Kurz
Miesto konania: KMKD FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: Mgr. Daniel Stehlík, KMKD FHV UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 6337 / Mgr. Daniel Stehlík, KMKD FHV UNIZA
E-mail: daniel.stehlik@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Odborný seminár bude zameraný na základné definovanie komerčnej fotografie, ukážku príprav na takéto fotenie, respektíve samotné zákulisie a povinnosti fotografa. Seminár bude viesť renomovaná fotografka, ktorá pracuje pre rôzne fashion spoločnosti v Žiline a na Slovensku.

The professional seminar will be focused on the basic definition of commercial photography, a demonstration of preparations for such a photoshoot, or the backstage itself and the photographer's duties. The seminar will be led by a renowned photographer who works for various fashion companies in Žilina and Slovakia.

Apríl 2024

Máj 2024

Jún 2024

Júl 2024

August 2024

September 2024

Október 2024

November 2024

December 2024

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky:  Ing. Janka Macurová / tel.: +421 41 513 5143 / e-mail: janka.macurova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť