UNIZA oslavuje 70 rokov

70-rokov-uniza-rektor-celko.jpg

Buďme nielen dobrými správcami, ale aj tvorcami akademických hodnôt

prof. Ing. Ján Čelko, CSc., rektor

Sedemdesiat rokov v živote našej alma mater nie je veľa. Na druhej strane signalizuje prechod od ťažkých začiatkov do zrelého univerzitného veku. Sled udalostí od obdobia pražských začiatkov, cez politický vývoj vo vtedajšom Československu, revolučné dianie v roku 1989, následne vznik Slovenskej republiky až po súčasnosť dáva univerzite istú historickú podobu. Táto reálna skutočnosť nás oprávňuje mať skúsenosti, vedomosti i schopnosti nachádzať nové riešenia, v srdciach niesť odhodlanie, vieru v rast a radosť z napĺňania túžob i očakávaní.

Ak sa pristavíme pri samom začiatku vzniku našej univerzity, nemôžeme nespomenúť obdobie, v ktorom sa konštituovala. Spoločensky i politicky to boli zložité päťdesiate roky. Vládnym nariadením z roku 1952 o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl bola na Českom vysokom učení technickom v Prahe zriadená dňom 1. septembra 1952 Fakulta železničná a z nej dňom 1. septembra 1953 vyčlenená Vysoká škola železničná v Prahe. V roku 1959 sa zmenil jej názov na Vysokú školu dopravnú v Prahe a vládnym nariadením z roku 1960 sa s účinnosťou od 1. septembra 1962 škola presťahovala do Žiliny a zmenila názov na Vysokú školu dopravnú v Žiline. Následne s pôsobnosťou od 20. novembra 1996 máme súčasný názov Žilinská univerzita v Žiline.

Dejiny si nemožno osvojiť bez toho, aby sme pri ich poznávaní nevštepovali isté hodnoty. S Vysokou školou dopravnou z Prahy do Žiliny prišli aj mnohí naši kolegovia z ČVUT, ktorí na vtedajšiu dobu svojou erudovanosťou i skúsenosťami významne ovplyvnili jej ďalšie smerovanie. Je preto dobré poznať históriu našej univerzity a z nej vyplývajúcu kultúrnu tradíciu, ktorá má svoje korene na Českom vysokom učení technickom v Prahe.

Konferencie a semináre organizované v roku osláv 70. výročia založenia UNIZA

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Výročný vlak 70. KŽD, FPEDAS, UNIZA – 30.9. – 1.10.2022

Pri príležitosti 70. výročia vzniku Žilinskej univerzity, bol 30.09. 2022 z hlavnej stanice v Prahe o 16:30 h vypravený Výročný vlak 70. KŽD, FPEDAS, UNIZA. Za 25,5 hodiny vlak „ spojil“ Prahu so Žilinou, cez Bratislavu a Košice. Výročný vlak bol realizovaný za podpory viacerých finančných, mediálnych, produktových a prevádzkových partnerov. Výsledkom tejto akcie sú nielen krásne spomienky 296 cestujúcich, ale aj pozitívna energia pre ďalší rozvoj našej katedry, fakulty i univerzity.
Následne 01. 10. 2022 katedra železničnej dopravy usporiadala k 70. výročiu svojho vzniku slávnostný galavečer v žilinskej synagóge ako bývalej aule VŠDS. Na galavečeri na zúčastnili nie len účastníci výročného vlaku 70. KŽD.FPEDAS.UNIZA, ale pozvanie prijali aj ďalší hostia z akademickej obce (bývalí zamestnanci katedry, dlhoroční spolupracovníci katedry). V rámci galavečera boli ocenené významné osobnosti a spoločnosti (zástupcovia), ktoré s katedrou dlhoročne spolupracujú. V rámci galavečera vystúpil aj univerzitný folklórny súbor Stavbár.

 

Konferencia "Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2023" – 11.  12.10.2023

Medzi podujatia organizované pri príležitosti osláv 70. výročia UNIZA zaraďujeme aj konferenciu "Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2023" ktorá sa uskutočnila 11. až 12.10.2023 v Rajeckých Tepliciach.
Konferencia sa odohrávala v mimoriadnom čase, keď univerzita oslavuje 70. výročie založenia našej prestížnej univerzity. Tento významný míľnik nám pripomína históriu, tradície a výzvy, ktorým sme čelili v oblasti vzdelávania a výskumu. Na konferencii sa stretlo mnoho domácich aj zahraničných vedcov, aby diskutovali o globálnych trendoch a ich vplyve na spoločnosť, pričom čerpali z bohatých skúseností a poznatkov získaných aj počas siedmich dekád existencie našej inštitúcie. Je to príležitosť nielen zamyslieť sa nad súčasnými globálnymi otázkami, ale aj pripomenúť si odkaz a dedičstvo, ktoré univerzita prináša do sveta vzdelávania a vedy.

 

Slávnostné stretnutie zamestnancov, bývalých zamestnancov a priateľov katedry Kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky 14.6.2023

Dňa 14. 6. 2023 sa v Paľovej búde pri Žilinskej univerzite v Žiline na Veľkom dieli konalo stretnutie zamestnancov, bývalých zamestnancov a priateľov katedry Kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky. S radosťou sme privítali našich bývalých kolegov ako aj kolegov z ostatných katedier fakulty PEDAS. V príjemnom prostredí a pri bohatom občerstvení sme zaspomínali na spoločne prežité roky na katedre, ale venovali sme sa aj súčasnej problematike výučby na vysokých školách.


Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline pri príležitosti 70. výročia vzniku Žilinskej univerzity v Žiline 21.9.2023

Slávnostné zasadnutie otvorila prodekanka pre vzdelávanie doc. Ing. Katarína Valašková, PhD. Privítala hostí a predstavila prítomných.
Následne vystúpil so svojím príhovorom dekan prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. Slovo odovzdal predsedníčke AS FPEDAS doc. JUDr. Ing. Alene Novák Sedláčkovej, PhD. ktorá sa prihovorila hosťom a členom VR FPEDAS.
Po hudobnom vystúpení Speváckeho zboru OMNIA sa pristúpilo k odovzdávaniu pamätných medailí, ktoré z rúk pána dekana prof. Poliaka prevzali títo ocenení: prof. Ing. Dušan Kevický, CSc., prof. RNDr. Karol Achimský, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., prof. Ing. Anna Križanová, CSc., prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., Ing. Ján Žačko, Ing. Ladislav Olexa, PhD., doc. Ing. Pavel Žarnay, PhD. – ocenenie prevzal doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., Ing. František Komora, Ing. Ondrej Grendár, Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Ing. Vladimír Klein, dr hab. Inź. Pawel Droździel, prof. – ocenenie prevzal prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD., prof. Ing. Mária Rostášová, CSc., doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., prof. Ing. Štefan Cisko, CSc. – ocenenie prevzal prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., Mgr. Ing. Márius Hričovský, Dr. oec.
Na záver za ocenených prehovoril Ing. Ján Žačko.

Strojnícka fakulta

SEMDOK 2023 - 26. medzinárodný seminár doktorandov – 1. – 3. 2. 2023

V dňoch 01. 02. – 03. 02. 2023 v oravskej obci Zuberec – Brestová konala už tradičná konferencia SEMDOK, ktorá sa v tomto roku niesla aj v duchu osláv 70. výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline. Organizačne sa na jej realizácii podieľali predovšetkým zamestnanci Katedry materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.
Účastníci z univerzít a výskumných inštitútov Slovenska, Talianska, Česka, Poľska a Ukrajiny mali možnosť odprezentovať svoje výskumy zamerané na vývoj materiálov v rôznych oblastiach materiálového inžinierstva, najmä hliníkových a horčíkových zliatin, vysokopevných ocelí či v oblastiach povlakovania a simulácie. Záver každej prednášky bol venovaný diskusii, v ktorej sa účastníci mohli prednášajúcich pýtať rôzne otázky k témam, ktoré ich zaujali.

 

38. medzinárodné kolokvium Pokrokové výrobné a opravárenské technológie v priemysle vozidiel (DE, HU, PL, CZ, SK) – 24. – 26. 5. 2023

V dňoch 24. – 26. 5. sa vo Vyšehrade v Maďarsku konal 38. ročník medzinárodnej konferencie COLLOQUIUM ON ADVANCED MANUFACTURING AND REPAIR TECHNOLOGIES IN VEHICLE INDRUSTRY pod záštitou Medzinárodného Vyšehradského fondu a Katedry materiálového inžinierstva SJF UNIZA. Účastníci konferencie boli z univerzít zo Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska. Program konferencie bol rozdelený do šiestich prednáškových sekcií spojených s voľným programom. Úvodné prednášky boli venované materiálovej oblasti strojárskeho priemyslu, a to najmä hliníku, austenitickým a vysokopevným oceliam. Ďalšie prednášky boli venované modelovaniu a kontrole kvality v automobilovom sektore a zváraniu jemnozrnných ocelí. Záver každej prednášky bol obohatený o množstvo otázok k témam, ktoré zúčastnených zaujali. Celá konferencia sa niesla vo veľmi dobrej nálade, v duchu osláv 70. výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline. Účastníci konferencie si okrem nových poznatkov z oblasti technológií v strojárskom priemysle odniesli aj nové kontakty a zážitky.

 

MSV 2023 – Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre – 23. – 26. 5. 2023

V dňoch 23. – 26. 5. sa v Nitre konal 28. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, v rámci ktorého sa uskutočnil už 9. ročník výstavy Techfórum 2023, zameraný na prezentáciu vysokých škôl a univerzít technického zamerania. Strojnícka fakulta UNIZA sa zúčastnila všetkých deviatich doterajších ročníkov, s výnimkou rokov 2020-2021, kedy sa veľtrh ani Techfórum nekonali kvôli pandémii koronavírusu. Zo súťažnej časti výstavy si fakulta pravidelne odnáša ocenenia, čo potvrdila aj tohto roku: získala ocenenie za rezný nástroj s riadenou rotáciou pri sústružení, ktorý nachádza uplatnenie pri vysokoproduktívnych metódach obrábania, predovšetkým kalených materiálov a materiálov so zvýšenými mechanickými vlastnosťami, ako napr. niklových a titánových zliatin.
Výstavný stánok, ktorého súčasťou boli aj propagačné predmety venované 70. výročiu založenia Žilinskej univerzity, navštívili mnohí zástupcovia renomovaných firiem a organizácií so záujmom o nadviazanie spolupráce, ale aj firiem, s ktorými už univerzita alebo fakulta spolupracujú, no tiež aj bývalí absolventi, súčasní študenti univerzity a študenti stredných škôl so záujmom o štúdium na fakulte so strojárskym zameraním.

 

InvEnt 2023 – medzinárodná konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov – 15. – 17. 6. 2023

Medzinárodná vedecká konferencia InvEnt je zameraná na výmenu poznatkov a informácií v oblasti pokrokového priemyselného inžinierstva, hlavne medzi doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi, doma aj v zahraničí sa konala opäť v duchu osláv 70. výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline a jej Strojníckej fakulty. Každoročne sa na nej zúčastňujú priemyselní inžinieri zo Slovenska, Česka a Poľska. V roku 2023 prebehol už jej 18. ročník v príjemnom prostredí Vysokých Tatier. Konferencia sa konala v dňoch 12. - 14. júna 2023 na Štrbskom Plese v Hoteli Patria. Okrem domácich prednášajúcich sa zúčastnili vedci z Katedry priemyselného a digitálneho inžinierstva na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, z Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trenave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave či z Katedry Inżynierii produkcji na Wydziałe budowy maszyn i informatyki Akademii Tehniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (v súčasnosti Uniwersytet Bielsko-Bialski). Prezentované príspevky a diskusia jasne ukázali smerovanie pokrokového priemyselného inžinierstva do využívania nových technológií s akcentom na ľudský potenciál. Spoločnými témami bolo využitie celého spektra extended reality, umelej inteligencie ale aj moderných softvérových riešení v projektovaní výrobných procesov a systémov, v logistike alebo v ergonómii.


Koncert vďaky – 23. 6. 2023

V piatok 23. júna vedenie Strojníckej fakulty UNIZA v priestoroch Hudobnej sály FHV zorganizovalo pre svojich bývalých aj súčasných dlhoročných zaslúžilých zamestnancov slávnostný koncert pri príležitosti 70. výročia vzniku SjF a Žilinskej univerzity v Žiline.
Na úvod prehovoril k zúčastneným dekan SjF, prof. Dr. Ing. Milan Sága a potom už príjemné chvíle spríjemnili rezké tóny sláčikového kvarteta ADVENTURE STRINGS. Pri pohľade na sláčikové kvarteto ľudia zvyčajne očakávajú klasickú hudbu a v mnohých mylne evokuje vážnosť, či dokonca melanchóliu. Tej sa ale strojári vyhýbajú. Hudobníci jedinečným a zábavným spôsobom zahrali okrem vlastných úprav známych klasických skladieb aj populárne skladby, rockové balady a najznámejšie filmové melódie, čím navodili skvelú atmosféru na malé posedenie po koncerte vo foyer pred hudobnou sálou. Potešilo nás, že si bývalé kolegyne a kolegovia našli čas. Všetci si pochvaľovali, ako to bolo príjemné, osviežujúce a aspoň na chvíľu zabudli na starosti, ktoré prináša život a čas. Ich srdcia a duše v družnej debate pookriali a v spomienkach na fakultu, univerzitu a roky minulé omladli.

 

Strojársky guláš a prehliadka zaujímavostí na SjF UNIZA – 24. 6. 2023

V sobotu 24. júna 2023 sa v doobedňajších hodinách uskutočnil Strojársky guláš „70“. Do priestorov vynoveného átria zavítali nielen študenti a zamestnanci fakulty, ale aj ich rodinní príslušníci, bývalí absolventi či širšia verejnosť. Okrem dobrého gulášu mali možnosť účastníci nahliadnuť do laboratórií a priestorov fakulty. Mohli tak vidieť operačnú sálu s minimalizovaným rizikom prenosu infekcie, virtuálnu realitu využívanú v strojárskych dielňach či odliať si vlastný výtvor v priestoroch laboratórií zlievania. Veľkou atrakciou medzi detskými návštevníkmi určite bola možnosť pozrieť si zblízka na svetelných mikroskopoch zaujímavé exponáty zo sveta hmyzu ale aj mikroštruktúry rôznych kovových materiálov na elektrónovom mikroskope.


MMS 2023 – Machine Modelling and Simulation conference 2023 – 5. – 8. 9. 2023

V dňoch 5. až 8. septembra 2023 sa v Bojniciach, v Hoteli pod Zámkom konal 28. ročník Slovensko-Poľskej vedeckej konferencie Machine Modelling and Simulations 2023. Konferenciu pri príležitosti 70. výročia UNIZA organizovala Katedra aplikovanej mechaniky Strojníckej fakulty UNIZA v spolupráci s Vedecko-technickou spoločnosťou pri UNIZA.
Konferencie sa štandardne okrem slovenských a poľských vedeckých pracovníkov a doktorandov z univerzít a firiem zúčastňujú aj záujemcovia z Českej republiky, Ukrajiny, Nemecka a sporadicky aj Kanady, Bieloruska či Turecka.
Atmosféra konferencie bola opäť veľmi priateľská a okrem spomínania na predchádzajúce ročníky sa niesla aj v duchu 70. výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline a Strojníckej fakulty. Význam konferencie vzrástol nielen vďaka zaujímavých vedeckým prezentáciám ale najmä stretnutiam medzi profesormi, ktoré viedli k dohode o príprave a manažovaní spoločných medzinárodných projektov. Vedecká i spoločenská úloha a zámer organizátorov boli splnené a už ostali len pekné spomienky na príjemné a inšpiratívne stretnutie s kolegami z brandže.

 

Slávnostná vedecká rada SjF UNIZA – 20. 9. 2023

20. septembra sa konala Slávnostná vedecká rada Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. "Ak sa chce stať človek človekom, musí sa vzdelávať," povedal Ján Amos Komenský. História Žilinskej univerzity sa píše od r. 1953 - t. j. 70 rokov. Je to málo alebo veľa? 70 rokov v živote človeka znamená čas na rekapituláciu a hodnotenie.
70. výročie vzniku Strojníckej fakulty poskytlo príležitosť na zamyslenie sa o minulosti, o prítomnosti, ktorú prežívame a o budúcnosti. Efektivitu a kvalitu vysokého školstva odvodzujeme najmä od toho, ako sa jeho absolventi dokážu uplatniť na trhu práce a absolventi strojníckej fakulty patria dlhodobo k tým zamestnávateľmi žiadaným.
Na slávnostnej vedeckej rade bolo pamätnými medailami k 70. výročiu vzniku Žilinskej univerzity v Žiline a Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline ocenených 74 významných osobností a partnerov fakulty a katedier a spolupracujúcich inštitúcií a firiem.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 

Stavebná fakulta

 • 11. medzinárodná konferencia "Dopravná infraštruktúra v mestách" 4. - 5. 10. 2022, UNIZA, Žilina
 • 14. ročník medzinárodnej konferencie Geosyntetika 2023, UNIZA, Žilina, 9. - 10. 2. 2023
 • Stretnutie členov medzinárodnej organizácie IABSE pri príležitosti osláv vzniku Stavebnej fakulty, Oščadnica 25. 5. 2023
 • 46. ročník Aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií, konferencia, Oščadnica 25. - 26. 5. 2023
 • Zlatá promócia absolventov z roku 1953, VR UNIZA, 19. 5. 2023
 • Slávnostná Vedecká rada SvF Žilina, 70. výročie vzniku Stavebnej fakulty, VR UNIZA Žilina, 1. 6. 2023
 • Športový deň SvF UNIZA pre zamestancov, oslava vzniku 70. výročia SvF, guláš, Žilina, 28. 6. 2023
 • Slávnostná konferencia "XXV. stretnutie vedení stavebných fakúlt SR a ČR pri príležitosti 70. výročia vzniku Stavebnej fakulty UNIZA", Chāteau Gbeľany, 11. - 12. 9. 2023

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA pri príležitosti 70. výročia vzniku Žilinskej univerzity v Žiline, spojené s odovzdávaní Ceny prof. Mikolaja – 16. 5. 2023

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FBI UNIZA sa uskutočnilo 16.5.2023. Súčasťou bolo odovzdávanie Ceny prof. Ing. Jána Mikolaja, DrSc. Cena bola udelená prof. Ing. Zdeňkovi Dvořákovi, PhD. za významný podiel v procesoch prípravy študijných programov Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA so zameraním na bezpečnosť a ochranu kritickej infraštruktúry, za prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti medzinárodných vzťahov a vedeckovýskumnej činnosti a doc. Ing. Jaroslavovi Sivákovi, CSc., MBA za spoluprácu, významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti rozvoja bezpečnostných vied a prepájania vzdelávania s odbornou praxou na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

 

Konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“ – 17.– 18. 5. 2023

Medzi podujatia organizované pri príležitosti 70. výročia UNIZA patrila aj Medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“, ktorú FBI UNIZA organizovala pod záštitou Sekcie krízového riadenia MV SR, Prezídia policajného zboru SR a Prezídia Hasičského a záchranného zboru SR. Konferencia je platformou na hľadanie ciest na znižovanie zraniteľnosti spoločnosti z hľadiska dopadov krízových javov prírodného, spoločenského, ale aj technického a technologického charakteru. Zameranie konferencie a jej pracovných sekcií bolo smerované do oblasti ochrany osôb, majetku a informácií, krízového riadenia, požiarnej ochrany a záchranných služieb. Súčasťou programu 26. ročníka konferencie boli workshopy, odborné semináre, ukážky IKT technológií v oblasti bezpečnosti, statické ukážky hasičskej techniky. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 150 domácich a zahraničných odborníkov.

 

Darovanie krvi na FBI UNIZA – 3. 5. 2023 a 15. 11. 2023

V rámci dobrovoľníckych aktivít pri príležitosti 70. výročia Žilinskej univerzity v Žiline usporiadali študenti FBI UNIZA, združení v Miestnom spolku SČK pri FBI UNIZA darovanie krvi v termínoch 3.5.2023 a 15.11.2023. Celkovo sa zúčastnilo 54 darcov.

 

Športový deň Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA pri príležitosti 70. výročia vzniku Žilinskej univerzity v Žiline – 21. 6. 2023

Súčasťou podujatí pri príležitosti 70. výročia UNIZA bol aj športový deň FBI UNIZA, organizovaný formou autobusového zájazdu pre zamestnancov a doktorandov fakulty na Moravu. V programe bola prehliadka zachovalého stredovekého hradu a vyhľadávaného dejiska filmových rozprávok Pernštejna so záhradami, priepasť Macocha a Punkevné jaskyne so zostupom lanovkou, prehliadkou jaskynných siení a chodieb s bohatou kvapľovou výzdobou, stalagmitmi, stalaktitmi, kaskádami, plavbou na loďkách k najkrajšej jaskyni – rozprávkovému Masarykovmu dómu.

Fakulta humanitných vied

 • Výstava Osobnosti slovenského knihovníctva 8. 3. - 22. 3. 2023 KMKD,
 • CHRONUM  vedecká konferencia 14. 11. 2023 KMKD
 • Vedecký seminár: Súčasné aspekty filológie XXIV december 2023 KAJ
 • MedART 2.0 – študentský event 6. 12. 2023 KMKD
 • MedIN 2023 – študentská vedecká konferencia 13. 12. 2023 KMKD
 • Výstava 70 rokov Vianoc november - december 2023 KMKD

Generálnym partnerom osláv 70. výročia vzniku Žilinskej univerzity v Žiline je Stredoslovenská energetika

70-rokov-uniza-logo-sse.png
70-rokov-uniza-logo-ddm-car.png
70-rokov-uniza-logo-orange.png
70-rokov-uniza-logo-nn-group.png

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / +421 41 513 5131 / katarina.taranova@uniza.sk 

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť