Čo je dobré vedieť o školnom a poplatkoch

Kedy školné neplatím

Ak som študent denného štúdia a vyštudujem bakalárske štúdium v štandardnej dĺžke, t.j. 3 roky a inžinierske/magisterské štúdium za 2 roky.

Kedy školné platím

Ak som študent denného štúdia a prekročím štandardnú dĺžku štúdia alebo som študent externého štúdia alebo študujem súbežne dva alebo viac študijných programov alebo študujem výlučne v cudzom jazyku študijný program, ktorý sa dá študovať aj v slovenskom jazyku.

Aká je výška školného?

Výšku školného určuje po predchádzajúcom vyjadrení dekanov  jednotlivých fakúlt rektor v Smernici č.243   a v znení dodatkov a jeho maximálna výška je obmedzená ministerstvom školstva.

Môžem dostať úľavu?

V odôvodnených prípadoch môže rektor na základe žiadosti študenta školné znížiť, odložiť termín splatnosti, prípadne školné odpustiť.

Ako môžem požiadať o úľavu?

Vyplnením a odovzdaním žiadosti na odpustenie / rozdelenie /zníženie školného. Metodické usmernenie č. 8/2019  a Ako môžem požiadať o úľavu .

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 15-50 € je zverejnený pre konkrétnu fakultu v Informáciách o možnosti štúdia na príslušný akademický rok. Dodatok na AR 2018/19 .

Poplatok za prestup z inej vysokej školy

Administratívny poplatok za prestup je vo výške 20€.

Poplatok za konanie

Rigorózne konanie a obhajoba práce 380€, za vydanie diplomu 20€, habilitačné konanie 3000€, inauguračné konanie 5000€.

Duplikáty

Za vystavenie nasledujúcich duplikátov: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške/záverečnej skúške, dodatok k diplomu, rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní, kópia výkazu o štúdiu, výpis výsledkov štúdia - je potrebné uhradiť 20€.

Doklady v anglickom jazyku

Za vystavenie nasledujúcich dokumentov je potrebné uhradiť: vysvedčenie o štátnej skúške 30€, výpis výsledkov štúdia 35€, výpis osnov predmetov 35€.

Ostatné poplatky

Výška ostatných poplatkov: ďalšie vydanie výkazu o štúdiu (index) 3€/ks, výpis osnov predmetov v slovenskom jazyku 20€, potvrdenie o úrovni znalosti cudzieho jazyka vyžadujúce preverenie 10€.

Znížený poplatok

V prípade krádeže doloženej dokladom z polície sa študentom UNIZA  znižuje poplatok na 50%.

Znížený poplatok

Ak si žiadateľ doklady spracuje do konečnej podoby (preklad, tlač) sám poplatok sa znižuje na 50%.

Bezplatne

Bezplatne sa vydávajú doklady potrebné na výmenné pobyty v zahraničí, žiadateľ sa však aktívne podieľa na ich príprave, doklad o dĺžke štúdia a o poberaní štipendií.

Externé bakalárske štúdium

Výšku školného pre konkrétny študijný program na Vašej fakulte nájdete v Dodatku na AR 2018/19 .

Externé inžinierske/magisterské štúdium

Výšku školného pre konkrétny študijný program na Vašej fakulte nájdete v Dodatku na AR 2018/19 .

Externé doktorandské štúdium

Výšku školného pre konkrétny študijný program na Vašej fakulte nájdete v Dodatku na AR 2018/19 .

Školné a poplatky pre akademický rok 2017/2018

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 15-50 € je zverejnený pre konkrétnu fakultu v Informáciách o možnosti štúdia na príslušný akademický rok. Dodatok na AR 2017/18 .

Poplatok za prestup z inej vysokej školy

Administratívny poplatok za prestup je vo výške 20€.

Poplatok za konanie

Rigorózne konanie a obhajoba práce 380€, za vydanie diplomu 20€, habilitačné konanie 3000€, inauguračné konanie 5000€.

Duplikáty

Za vystavenie nasledujúcich duplikátov: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške/záverečnej skúške, dodatok k diplomu, rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní, kópia výkazu o štúdiu, výpis výsledkov štúdia - je potrebné uhradiť 20€.

Doklady v anglickom jazyku

Za vystavenie nasledujúcich dokumentov je potrebné uhradiť: potvrdenie o návšteve školy 3€, vysvedčenie o štátnej skúške 30€, potvrdenie o dĺžke štúdia 5€, výpis výsledkov štúdia 35€, výpis osnov predmetov 35€.

Ostatné poplatky

Výška ostatných poplatkov: ďalšie vydanie výkazu o štúdiu (index) 3€/ks, doklad o dĺžke štúdia 2€ , o poberaní štipendií  2 €,  v prípade potreby vyhľadania  v archíve 3€, výpis osnov predmetov v slovenskom jazyku 20€, potvrdenie o úrovni znalosti cudzieho jazyka vyžadujúce preverenie 10€.

Znížený poplatok

V prípade krádeže doloženej dokladom z polície sa študentom UNIZA  znižuje poplatok na 50%.

Znížený poplatok

Ak si žiadateľ doklady spracuje do konečnej podoby (preklad, tlač) sám poplatok sa znižuje na 50%.

Bezplatne

Bezplatne sa vydávajú doklady potrebné na výmenné pobyty v zahraničí, žiadateľ sa však aktívne podieľa na ich príprave.

Externé bakalárske štúdium

Výšku školného pre konkrétny študijný program na Vašej fakulte nájdete v Dodatku na AR 2017/18 .

Externé inžinierske/magisterské štúdium

Výšku školného pre konkrétny študijný program na Vašej fakulte nájdete v Dodatku na AR 2017/18 .

Externé doktorandské štúdium

Výšku školného pre konkrétny študijný program na Vašej fakulte nájdete v Dodatku na AR 2017/18 .

Ako postupovať pri úhrade školného

1. dodržať pokyny v rozhodnutí o školnom

2. uhradiť školné prevodom na uvedený účet UNIZA

3. uviesť správny variabilný symbol

Na koho sa obrátiť

Bc. Jana Závodská

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vzdelávanie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5040

e-mail: jana.zavodska@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / +421 41 513 5151 / renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť