Vedecký profil univerzity

Profil

doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, inžinierske stavby, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, materiály a technológie, robotika, konštrukcia strojov a zariadení, nízkouhlíkové riešenia, smart výroba, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, sociálna pedagogika, vysokohorská biológia.

Vedecké a odborné zameranie

FPEDAS_V_S_sk_f.png
 • dopravná, poštová a telekomunikačná politika, identifikácia spoločensky optimálnej výkonnosti dopravných a distribučných systémov vrátane hodnotenia efektívnosti v doprave, pošte a telekomunikáciách, prognózovanie a modelovanie inteligentných dopravných systémov, kvantifikácia externých účinkov dopravy a ich internalizácia,
 • harmonizácia a integrácia legislatívy a systémov riadenia dopravnej a spojovej sústavy SR v rámci európskeho priestoru, udržateľný rast dopravnej sústavy pri zachovaní prijateľnej mobility s uplatňovaním intermodality,
 • ekonomické a finančné riadenie dopravných, poštových a telekomunikačných podnikov so zameraním na železničnú, cestnú, leteckú a vodnú dopravu, na poštové a telekomunikačné služby, efektívne metódy ich diagnostiky a ozdravovania,
 • modelovanie systémov osobnej dopravy, identifikácia problémových oblastí, zvyšovanie konkurencieschopnosti a kvality hromadnej osobnej dopravy, budovanie integrovaných dopravných systémov,
 • modelovanie logistických systémov, metódy identifikácie a analýzy nákladov v logistickom reťazci, model deľby prepravnej práce v doprave vzhľadom na kapacitu infraštruktúry, obehové systémy v logistických huboch a v termináloch námorných prístavov a vnútrozemských termináloch, transformácia vnútrozemských prístavov na multimodálne dopravno-logistické centrá,
 • inovatívne dopravné technológie, diagnostika vozidiel a kontrola uloženia a upevňovania nákladu na dopravnom prostriedku, údržba vozidiel, vzťahy medzi konštrukciou vozidiel a ich poruchovosťou, opraviteľnosťou a životnosťou, prevádzka pokročilých bezpilotných systémov, výskum vonkajších a vnútorných vplyvov na ľudský faktor pri interakcii človek-stroj-prostredie v dopravných a logistických systémoch,
 • radarová navigácia a rádiokomunikácia pri riadení lietadla, plavidla a vnútrozemskej flotily, referenčný geodetický systém v letectve,
 • optimalizácia a racionalizácia služieb poskytovaných na medzinárodnom dopravnom trhu s podporou informačných systémov a simulačných nástrojov,
 • optimalizácia distribučných technologických procesov a sietí, meranie kvality poskytovaných služieb s využitím automatickej identifikácie (RFID), použitie a monitoring technológií automatickej identifikácie, tvorba databáz na instradáciu zásielok,
 • ekonomika, manažment, marketing, controlling, ekonometria a operačný výskum, predikčný bankrotný model pre tranzitívne ekonomiky implementácia metód investičného rozhodovania, hodnotenie a predikcia ekonomickej situácie podnikov, regionálna ekonomika, finančná a poistná matematika, využitie reálnych opcií v manažérskom rozhodovaní, vývoj a koncipovanie metodiky finančnej gramotnosti.
SjF_V_S_sk_f.png
 • digitálne technológie na podporu a rozvoj inovačno-konštruktérskych procesov založené na báze numerických analýz a  optimalizácie v prepojení na technológie reverse engineering a rapid prototyping,
 • pokrokové materiály typu bio- a nano-, ľahkých a ultraľahkých zliatin, kompozitných materiálov a materiálov pre aditívne technológie so zameraním na predikciu ich úžitkových vlastností,
 • alternatívne zdroje energie s využitím nových progresívnych tepelných cyklov zamerané na "nízkouhlíkové" riešenia,
 • trendy vo vývoji komponentov vozidiel budúcnosti s fokusovaním najmä na elektromobilitu a koľajové vozidlá,
 • rozvoj nedeštruktívnych metód v strojárskych technológiách so zameraním na funkčné vlastnosti materiálov,
 • vývoj metód pokrokového priemyselného inžinierstva a smart výroby v prepojení na kľúčové technológie,
 • vývoj modulárnych mobilných robotických systémov a nových paralelných kinematických štruktúr pre aplikácie v oblasti výrobných strojov.
FEIT_V_sk_f.png
 • informačné a telekomunikačné technológie, pevné, mobilné, satelitné a fotonické komunikačné systémy a siete, ich dimenzovanie, optimalizácia, informačno-komunikačné služby,
 • multimédiá, analýza a spracovanie obrazu a zvuku, strojové a hlboké učenie, 3D grafika, dizajn počítačových hier,
 • spoľahlivý a bezpečný prenos a spracovanie informácií pri riadení kritických procesov, informačné systémy pre všetky druhy riadených systémov, zabezpečovacie systémy pre všetky druhy dopráv, inteligentné dopravné systémy, telematika,
 • metódy riadenia elektrických pohonov, dynamika a energetika elektrickej trakcie, elektroenergetika, výkonové elektronické systémy, mechatronika, teória a návrhy elektrických strojov, autotronika,
 • manažment kvality a spoľahlivosti v elektrotechnickom priemysle, automatizácia merania, kontroly a skúšok,
 • diagnostické metódy a systémy pre elektrické stroje a zariadenia, metódy a prostriedky nedeštruktívnej kontroly materiálov, meracie a simulačné metódy v biomedicínskom inžinierstve, elektromagnetická kompatibilita,
 • akustické a optické vyšetrovanie fyzikálnych vlastností kondenzovaných látok, vyšetrovanie interakcie akustických vĺn a svetla s akustickými a magnetickými poľami, fyzikálne aspekty a praktické využitie interferencie módov v optických vláknach, fenomenológia narušenia elektroslabej symetrie a štúdium kvark-gluónovej plazmy, fotonické integrované štruktúry,
 • materiály a systémy pre aplikácie v solárnej energetike.
SvF_V_S_sk_f.png
 • teoretické problémy plánovania, projektovania, výstavby a rehabilitácií dopravnej infraštruktúry vrátane environmentálnych dopadov dopravy a jej bezpečnosti a spoľahlivosti,
 • teoretické a experimentálne analýzy riešenia problémov diagnostikovania a modernizácií inžinierskych konštrukcií, dopravných a pozemných stavieb a historických a architektonických pamiatok, BIM modelovanie, experimentálne a numerické analýzy vlastností stavebných materiálov, teoretické problémy hodnotenia a stanovenia zvyškovej životnosti objektov dopravných a pozemných stavieb,
 • rozvoj metód experimentálnej a numerickej analýzy matematického modelovania a dynamických simulácií z hľadiska teórie a výstavby inžinierskych konštrukcií, dopravných a pozemných stavieb,
 • rozhodovacie procesy, stratégia rehabilitácií inžinierskych, dopravných a pozemných stavieb, údržbové a optimalizačné metódy pri správe jednotlivých častí dopravnej cesty,
 • energeticky úsporné, environmentálne vhodné a stavebno-fyzikálne správne navrhovanie stavieb s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti, circular economy, green economy, analýza životného cyklu (Life Cycle Analysis),
 • geoinformačné systémy pri navrhovaní a rekonštrukciách dopravnej cesty, dopravné analýzy, štruktúra a architektúra inteligentných dopravných systémov.
FBI_V_S_sk_f.png
 • vytváranie všeobecnej teórie v oblasti bezpečnostných vied so zameraním na bezpečnostný manažment, krízový manažment a záchranné služby,
 • komplexné posudzovanie rizík, vytváranie postupov na ich analyzovanie a navrhovanie preventívnych opatrení manažérskeho, technického a technologického charakteru v spoločenskom, podnikateľskom, technickom, technologickom a prírodnom prostredí,
 • testovanie a skúšanie stavebných výrobkov a materiálov na požiarnu odolnosť a ich horľavosť (triedu reakcie na oheň) v spôsoboch aplikácie, ako aj použití nových materiálov so zameraním sa na trendy,
 • výskum v oblasti horenia a požiarov osobných motorových vozidiel a dopravných prostriedkov, ako aj ich jednotlivých konštrukčných celkov a používaných materiálov,
 • výskum inovatívnych a bezpečných postupov v oblasti použitia vecných prostriedkov a techniky,
 • interdisciplinárne riešenia pre oblasť záchranných služieb a ich implementácia v praktickej činnosti záchranných zložiek,
 • aplikácia požiarnych simulačných programov v prostredí záchranných služieb,
 • riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb,
 • komplexné zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí,
 • projektovanie a hodnotenie systémov ochrany objektov (napr. ochrana kritickej infraštruktúry, ochrana mäkkých cieľov),
 • rozvoj teoretickej základne kriminalistiky a kriminológie so zameraním na preventívne projekty,
 • hodnotenie kvality ľudského potenciálu v oblasti bezpečnostných služieb,
 • rozvoj problematiky manažmentu informačnej bezpečnosti a jeho implementácia do praxe,
 • dynamické hodnotenie odolnosti vybraných MZP pri použití neštandardných postupov ich prekonávania,
 • riešenie krízových javov v prírodnom, hospodárskom a spoločenskom prostredí s cieľom zvyšovania odolnosti spoločnosti,
 • rozvoj problematiky integrovanej bezpečnosti a podpora rozhodovania so zameraním na prevenciu vzniku krízových javov,
 • posudzovanie odolnosti kritickej infraštruktúry a zabezpečenie jej ochrany,
 • riešenie aktuálnych úloh v rámci integrovaného záchranného systému s dôrazom na efektívnosť nasadzovania síl a prostriedkov na riešenie mimoriadnych udalostí,
 • optimalizovanie procesov priemyselnej bezpečnosti, zabezpečovanie prevencie a riešenie závažných priemyselných havárií a ich ekologických dôsledkov so zámerom predchádzania vzniku krízových javov,
 • výskum vplyvu ľudského faktora pri predchádzaní vzniku a zvládaní krízových javov.
FRI_V_S_sk_f.png
 • matematické modelovanie, simulácia a optimalizácia: databáz, informačných a komunikačných sietí, prepravy tovaru a cestujúcich, priepustnosti a kvality služieb komunikačných sietí,
 • informačné a komunikačné technológie: informačné a technické zabezpečenie, analýza a tvorba databázových systémov, analýza a tvorba multimediálnych systémov, multimediálne informačno-komunikačné služby, paralelné a distribuované systémy, komunikačné siete budúcich generácií, bezpečnosť, vstavané (embedded) a multiagentové systémy, senzorové siete, strojové učenie, hlboké neurónové siete, spoľahlivosť systémov,
 • monitorovanie a riadenie dopravných procesov: analýza a tvorba informačných systémov pre monitorovanie a riadenie dopravy, základné a operatívne riadenie dopravných procesov, inteligentné dopravné systémy,
 • riadenie ľudských a technických zdrojov: manažment, marketing, logistika a podnikanie, ekonómia a ekonomika, hodnotenie a predikcia ekonomickej situácie podnikov, regulačné automatizačné systémy,
 • analýza, syntéza a návrhy integrovaných informačných a riadiacich systémov, analýza spoľahlivosti, získavanie znalostí, aplikácie neurónových sietí, počítačové videnie, umelá inteligencia, nízkoenergetické počítanie, memristory, analýza veľkých dát, biomedicínska informatika.
FHV_V_S_sk_f.png
 • vzťah rodinného prostredia a školskej úspešnosti,
 • optimalizácia edukácie v súlade s európskou hodnotovou paradigmou,
 • výskumy v oblasti teórie vyučovania a odborovej didaktiky,
 • výskum v oblasti školskej klímy,
 • výskum a optimalizácia procesov masovej priemyselnej digitalizácie a konzervovania písomného dedičstva,
 • výskum, ochrana a sprístupňovanie kultúrneho a vedeckého dedičstva,
 • výskum v oblasti knižničnej a informačnej vedy, masmediálnej komunikácie, žurnalistiky a všeobecnej jazykovedy,
 • výskum proceduralizácie explicitných jazykových vedomostí a efektívnosti najnovších metód vyučovania cudzích jazykov,
 • výskum v oblasti britských a amerických štúdií a anglickej jazykovedy,
 • výskum v oblasti vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka,
 • výskum v oblasti filozofie kultúry a filozofie náboženstva v kontextoch axiologického pluralizmu a súčasnej migračnej krízy v Európe,
 • výskum kvality života a hodnotovej orientácie študentov univerzít a vysokých škôl na Slovensku,
 • metódami typickými pre kvalitatívny a kvantitatívny prístup k získavaniu a analýze dát,
 • identifikácia postojov k rôznym javom a fenoménom u žiakov a študentov,
 • predikcia vývoja didaktiky jednotlivých predmetov,
 • hodnotová orientácia mladých ľudí v súčasnom svete,
 • chronopsychologické aspekty učenia,
 • vizualizácia informácii,
 • výskum využitia variabilných virtuálnych priestorov.

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

 • súdne inžinierstvo so zameraním na interdisciplinárny prístup z oblasti dopravy, strojárenstva, elektrotechniky, stavebníctva, písmoznalectva a podnikového hospodárstva, všeobecné a špeciálne metodiky technickej analýzy a diagnostiky v znaleckej činnosti,
 • tvorba metodických postupov a usmernení pre znaleckú činnosť,
 • výskum v oblasti forenznej biomechaniky, matematické modelovanie ľudského tela a jeho častí, matematicko-fyzikálne simulačné výpočty dynamického a rázového namáhania ľudského tela pre riešenie problémov prednehodových, nehodových a iných mechanických dejov, výskum v oblasti problematiky posádky pri dopravných nehodách cestných vozidiel, návrh a konštrukcia skúšobných figurín pre nárazové skúšky,
 • výskum v oblasti dopravných nehôd s vysoko zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky (chodci, cyklisti, motocyklisti),
 • výskum v oblasti identifikácie kritických dejov v cestnej premávke pre potreby preventívnej inžinierskej redukcie rizikovosti cestných úsekov ako aj pre potreby návrhu testovacej metodiky poloautonómnych a autonómnych cestných vozidiel,
 • výskum v problematike nehodových udalostí poloautonómnych a autonómnych cestných vozidiel,
 • výskum v oblasti extrakcie kvantitatívnych údajov z CCTV a vozidlových (onboard) kamier pre analýzu dopravných nehôd,
 • výskum v oblasti ohodnocovania vozidiel pri zohľadnení najnovších technológií výroby vozidiel, súčasných prevádzkových vplyvov a využití moderných informačných technológií,
 • výskum v oblasti stanovenia časových noriem opráv hybridných a elektrických vozidiel,
 • výskum v oblasti stavebníctva, vytváranie znaleckých metodík v oblasti stanovovania hodnoty stavieb, stavebných prác, stanovenia výšky škody, posudzovanie porúch stavieb,
 • výskum v oblasti forenznej ekonomiky, vytváranie metodík pre forenzný audit firiem.

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

 • kontaminácia vysokohorskej fauny a flóry ťažkými kovmi z transhraničných polúcií (Pb, Cd, Hg),
 • etológia vertebrát vysokých pohorí,
 • ontogenetická alometria vertebrát,
 • bakteriálna mikroflóra vertebrát vysokých pohorí, krvné parazity fauny vysokých pohorí Slovenska,
 • multivariantné štatistické techniky pri výskume koevolúcie Acarina, Mallophaga a ich hostiteľov,
 • biomonitoring vodných tokov a plôch vo vysokých pohoriach a ich fauny v pravidelných intervaloch,
 • riasy temporálnych vôd hrebeňov vysokých pohorí – autoekológia vybraných druhov,
 • trvalo udržateľný rozvoj v oblasti vysokých pohorí, koncepcie a stratégie v ochrane prírody a krajiny,
 • teória vyučovania niektorých predmetov v bakalárskom študijnom programe stráž prírody a v magisterskom študijnom programe alpínska a vysokohorská ekológia.

Oddelenie medzinárodných výskumných projektov - ERAdiate+

 • sledovanie aktuálnych výziev na prípravu medzinárodných výskumných a inovačných projektov, najmä Horizont Európa , primárne v oblastiach Dlhodobého strategického zámeru UNIZA,
 • príprava a implementácia medzinárodných výskumných a inovačných projektov, Horizont Európa, ktoré súvisia s výskumným zameraním UNIZA, a to v spolupráci s nominovanými odborníkmi v daných oblastiach z príslušných pracovísk UNIZA,
 • zvyšovanie povedomia o vedecko-výskumných aktivitách UNIZA v rámci európskeho výskumného priestoru a prispievanie k vybudovaniu medzinárodne konkurenčného prostredia prostredníctvom výskumno-vývojových aktivít, rozvoja ľudských zdrojov a efektívneho využitia výskumnej infraštruktúry,
 • ďalší rozvoj oddelenia ako medzinárodne uznávaného vedecko-výskumného pracoviska v oblastiach definovaných v Dlhodobom strategickom zámere UNIZA,
 • koordinácia výskumných a inovačných činností realizovaných na jednotlivých pracoviskách UNIZA spravidla na základe medzinárodných výskumných projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie,
 • nadväzovanie medzinárodnej spolupráce so zahraničnými vedecko-výskumnými inštitúciami a univerzitami a prepájanie vedecko-výskumných aktivít medzi zahraničnými inštitúciami a UNIZA,
 • zastupovanie UNIZA v organizáciách EARPA (European Automotive Research Partners Organisation), UERA (Urban Europe Research Alliance) v rámci JPI Urban Europe, Asociácií CCAM (Connected, Cooperative an Automated Mobility – Prepojená, kooperatívna a automatizovaná mobilita) v rámci spoluprogramovaného partnerstva Horizont Európa CCAM, a UITP (International Association of Public Transport).

Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

 • výskum v oblasti inteligentných výrobných systémov a inteligentných konceptov riadenia, vývoj riešení pre koncept Industrie 4.0,
 • výskum v oblasti bioniky a bionických systémov a štúdium využitia získaných poznatkov pri riešení inžinierskych úloh a inováciách výrobkov a výrobných systémov,
 • výskum a vývoj riešení v oblasti Digitálneho podniku,
 • navrhovanie a testovanie výrobkov s využitím metód virtuálneho konštruovania, reverzného inžinierstva, rýchleho prototypovania (Rapid Prototyping),
 • výskum v oblasti rekonfigurovateľných a adaptívnych výrobných systémov,
 • výskum v oblasti nových konceptov montáže a výroby – kompetenčné výrobné ostrovy, škálovateľné výrobné kapacity,
 • výskum a vývoj v oblasti mobilnej robotiky a mobilných robotických systémov,
 • výskum v oblasti kooperatívnych robotov,
 • výskum v oblasti multiagentných systémov riadenia a komplexných holonických systémov,
 • výskum a vývoj nových prístupov k simulácii, emulácii a vizualizácii výrobných a logistických procesov s využitím technológií virtuálnej a rozšírenej reality, vývoj konceptu Factory Twin,
 • výskum v oblasti metód umelej inteligencie a strojového učenia,
 • štúdium možností rastu produktivity s využitím pokrokových metód,
 • výskum v oblasti skúšania výkonnosti nápravových skríň koľajových vozidiel.

Univerzitný vedecký park

 • integrácia a koordinácia úloh aplikovaného výskumu v strategických oblastiach výskumu UNIZA,
 • výskum problematiky ľudského faktora v doprave a interakcie človek - stroj,
 • výskum problematiky monitorovania, simulácie a riadenia dopravných procesov s dôrazom na definované priority v multimodálnej doprave,
 • výskum a vývoj technológií a aplikácií inteligentných dopravných systémov,
 • výskum v oblasti prototypovania inteligentných výrobných systémov a reverzného inžinierstva,
 • výskum v oblasti inteligentných riešení pre pokrokové výrobné systémy,
 • výskum v oblasti pokrokových výrobných technológií, technológií a nových konceptov montáže,
 • výskum v oblasti modelovania a simulácie inteligentných výrobných systémov s aplikáciou riešení v priemysle,
 • výskum a vývoj systémových aplikácií na báze optických vlákien a fotonických prvkov,
 • výskum metód a aplikácií v biomedicínskom inžinierstve,
 • výskum nekonvenčných pohonov a ich komponentov,
 • výskum v oblasti senzorových sietí a spracovania neurčitej informácie pre inteligentné systémy,
 • výskum v oblasti riešení na báze optických vlákien a fotonických prvkov,
 • výskum v oblasti spracovania audiovizuálnej informácie,
 • výskum v oblasti znalostných technológií a podpory rozhodovania,
 • medzinárodná spolupráca v oblasti aplikovaného výskumu,
 • výskum v oblasti inteligentných systémov s kompetenciami pre digitálny návrh, optimalizáciu, spracovanie veľkých transakčných a analytických dát a digitalizáciu inteligentného prostredia,
 • výskum v oblasti inteligentnej mobility s dosahom na oblasť kybernetickej bezpečnosti,
 • špičková výskumná infraštruktúra UNIZA s dôrazom na aplikačné využitie a transfer znalostí a poznatkov výskumu do praxe,
 • spolupráca s priemyslom a regiónom pri riešení zámerov aplikovaného výskumu,
 • stimulácia a riadenie toku poznatkov a technológií medzi pracoviskami v rámci univerzity aj mimo nej, inštitúciami výskumu a vývoja, spoločnosťami a trhmi,
 • vznik riešiteľských kolektívov z viacerých fakúlt UNIZA, schopných predkladať kvalitné spoločné projekty,
 • komplexná podpora riadenia práv duševného vlastníctva v prostredí UNIZA v rámci činnosti Centra pre transfer technológií UNIZA,
 • podpora pri realizácií transferu výsledkov vzdelávania, výskumu a vývoja do praxe v rámci činnosti Centra pre transfer technológií UNIZA,
 • poskytovanie odborných služieb primárne pre mladých výskumníkov, doktorandov, študentov s tvorivým potenciálom, ktorí potrebujú podporu pre rozbeh svojich aktivít, startup projektov a pod. v rámci aktivít realizovaných pod hlavičkou Technologického inkubátora UNIZA. Súčasťou jeho činností je aj prepájanie vedecko-výskumného a podnikateľského prostredia a organizácií, ktoré sa zameriavajú na podporu a rozvoj startupov.

Výskumné centrum

 • výskum v oblasti diagnostickej infraštruktúry a metodík pre automatizovaný zber a objektívne hodnotenie premenných a nepremenných parametrov dopravnej cesty,
 • komplexné nástroje na hodnotenie ekonomickej efektívnosti investícii do dopravnej infraštruktúry,
 • minimalizácia degradácie vozoviek cestných komunikácií od ťažkej nákladnej dopravy,
 • aplikácie nových metód diagnostiky a monitorovania stavu dopravnej infraštruktúry,
 • hodnotenie základných mechanických – pevnostných aj deformačných a únavových charakteristík materiálov pre dopravnú cestu a dopravné prostriedky. Výskum a vývoj moderných metodík zvyšovania úžitkových vlastností materiálov konštrukcií,
 • štúdium elektrochemických a chemických degradačných mechanizmov konštrukčných materiálov, zlepšovanie a modifikovanie vlastností povrchu a objemu konštrukčných materiálov pre dopravný priemysel, štúdium postupov protikoróznej ochrany materiálov a koncepcie urýchlených skúšok konštrukcií v agresívnych pracovných podmienkach, koncept koróznej mapy Slovenskej republiky,
 • implementácie moderných nízkoenergetických konštrukcií a technológií pri výstavbe budov, v oblasti premeny obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na teplo, v oblasti využitia alternatívnych pracovných látok pri efektívnejšej termodynamickej premene tepla z OZE na mechanickú resp. elektrickú energiu,
 • moderné konštrukcie, technológie a riadenie moderných inteligentných a nízkoenergetických budov,
 • štúdium zdrojov tepla na spaľovanie biomasy, resp. fosílnych palív, zdrojov tepla a akumulácie tepla pre využívanie geotermálnej energie resp. slnečnej energie,
 • experimentálny výskum výmenníkov tepla pre spätné využívanie tepla resp. transport tepla,
 • tepelná a pracovná pohoda človeka na pracovisku a v pobytovom priestore.

Ústav celoživotného vzdelávania

 • výskum v oblasti aplikovanej lingvistiky so zameraním na problematiku výučby odborného cudzieho jazyka; komparatívnej lingvistiky; sociolingvistiky sústreďujúcej sa hlavne na vzťah medzi jazykom a spoločnosťou, resp. konkrétnou societou a v neposlednom rade interkultúra a interkultúrne kompetencie,
 • výskum v oblasti kvality a efektivity výučby odborného cudzieho jazyka, využitia IKT vo výučbe odborného cudzieho jazyka, hodnotenia a práce s odborným textom,
 • popularizácia výučby a učenia sa cudzieho jazyka,
 • výskum v oblasti vzdelávania dospelých s dôrazom na profesijný rozvoj, potreby trhu práce a manažmentu vzdelávania,
 • výskum v oblasti vekového manažmentu, aktivizácie a edukácie 45+ a medzigeneračného vzdelávania,
 • výskum v oblasti vysokoškolskej pedagogiky s dôrazom na špecifiká vysokoškolského vzdelávania technických a ekonomických odborov,
 • komplexný prístup k tvorbe a realizácii ďalšieho vzdelávania.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Katarína Poláčková / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: katarina.polackova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.