Portál EURACTIV Slovensko, občianske združenie EuroPolicy a Žilinská univerzita v Žiline Vás pozývajú na diskusiu s názvom Zelená mestská mobilita, ktorá sa uskutoční 26. apríla 2022 v čase od 10:00 do 11:30 hod. Diskusia bude prebiehať v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline v Aule Datalan.

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž v akademickom roku 2022/2023 a požiadať o grant na absolvovanie mobility. Základné informácie k Erasmus+ študentským mobilitám sú zverejnené na stránke oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing (OMVaM).
Prihlášku je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi Erasmus+ mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach výberu študentov na študijné pobyty a stáže, zozname spolupracujúcich zahraničných inštitúcií, postupe vybavovania študijného pobytu alebo stáže, vrátane nových typov mobilít.

Pozývame Vás na online seminár k systému MATLAB a Simulink pre vysoké školy, ktorý prebehne v decembri. Počas seminára sa dozviete o možnostiach využitia MATLABu vo výučbe prírodovedných predmetov na stredných a vysokých školách formou praktických ukážok. Seminár sa koná v 2 termínoch a zadarmo.

Strana 1 z 27

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.