Plán rodovej rovnosti Žilinskej univerzity v Žiline (2022-2025)

Začiatky rodovej rovnosti na UNIZA siahajú do roku 2018, kedy bol v rámci H2020 projektu CHANGE zostavený prvotný plán rodovej rovnosti. V tom istom roku boli implementované prvé opatrenia. V roku 2019 bol realizovaný napríklad prieskum zamestnaneckej spokojnosti s nadväzujúcimi návrhmi na zmenu, ďalej nasledovali podujatia ako fotovýstava, prezentácie výskumných aktivít úspešných výskumníčok a ďalšie. V novembri roku 2021 bol vedením UNIZA schválený upravený plán spĺňajúci tzv. „eligibility“ kritérium rámcového programu EÚ na podporu vedy a výskumu Horizont Európa. Plán pozostáva z troch častí.
Prvej všeobecnej: A. Rodovo rovná UNIZA a dvoch špecifických: B. Zosúlaďovanie súkromného a pracovného života, C. Fyzické a psychické násilie. Jeho plné znenie nájdete TU.

Plán rodovej rovnosti Žilinskej univerzity v Žiline (2022-2025)

Žilinská univerzita schválením plánu potvrdila svoj záväzok vytvárať vhodné pracovné prostredie plné rešpektu pre všetkých. Opatrenia sú komplementárne k aktivitám uskutočňovanými v súvislosti s ocenením HR Excellence in Research, o ktoré sa UNIZA uchádza.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Veronika Kunová / +421 41 513 5115 / veronika.kunova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.