Opatrenia a odporúčania UNIZA v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19

Základné informácie

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28. 2. 2022 bol vydaný Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 1/2022 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príloha: Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 1/2022 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príloha: Príkaz rektora č. 1/2022 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline (v znení Dodatku č. 1 a č. 2)

Od 6. 2. 2021 - miestne odberné miesto na antigénové testovanie choroby COVID-19 v areáli UNIZA

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť RESCUE SYSTÉM, s. r. o. v spolupráci  so Žilinskou univerzitou v Žiline (ďalej UNIZA), oficiálne otvára od 6. 2. 2021 do 31. 3. 2021  miestne odberné miesto (MOM) na antigénové testovanie choroby COVID - 19, ktoré sa bude nachádzať v areáli UNIZA, na Univerzitnej ul. 8215/1  v Žiline,  vo vestibule budovy AR na 1. poschodí (vstup od budovy CEIT).

Čo je COVID-19

Čo je vírus COVID-19?

Vírus COVID-19, predtým označovaný ako 2019-nCoV, bol v Číne identifikovaný na konci roka 2019 a predstavuje nový kmeň koronavírusu, ktorý doteraz nebol predtým ľudstvu známy.

Odkiaľ pochádzajú koronavírusy?

Koronavírusy sú vírusy, ktoré sa šíria medzi zvieratami, ale je známe, že niektoré z nich postihujú aj ľudí. Po tom, ako vírus nakazí ľudí, môže prenos pokračovať aj medzi nimi.

Preukázalo sa, že zdrojom koronavírusov je široké spektrum zvierat. Napríklad koronavírus z Blízkeho východu, ktorý spôsobuje respiračný syndróm (MERS-CoV), pochádzal z tiav a závažný akútny respiračný syndróm (SARS) vznikol u cibetiek.

Viac informácií o koronavíruse možno nájsť v informačnom prehľade ECDC.

Aký je spôsob prenosu? Ako (ľahko) sa šíri?

Aj keď sú zdrojom tohto vírusu zvieratá, vírus COVID-19 sa v súčasnosti šíri medzi ľuďmi (prenáša sa z človeka na človeka). Zatiaľ neexistuje dostatok epidemiologických informácií na určenie toho, ako ľahko a udržateľne sa tento vírus šíri medzi ľuďmi. Zdá sa, že sa prenáša hlavne prostredníctvom respiračných kvapôčok, ktoré ľudia kýchajú, vykašliavajú alebo vydychujú. Inkubačný čas vírusu COVID-19 (t. j. čas medzi vystavením sa vírusu a vznikom príznakov) sa v súčasnosti odhaduje na päť až šesť dní, dokonca možno až na 14 dní.

Hoci je známe, že vírus sa môže prenášať, keď má nakazená osoba príznaky, stále nie je jasné, či sa môže tento vírus prenášať aj v prípade osôb s miernymi príznakmi alebo bez príznakov. Ak sa ľudia nakazení vírusom COVID-19 budú včas testovať a diagnostikovať, a ak sa budú uplatňovať prísne opatrenia na kontrolu infekcií, pravdepodobnosť udržateľného prenosu z človeka na človeka v komunitných strediskách v EÚ/EHP je nízka. Systematické vykonávanie opatrení na prevenciu a kontrolu infekcií bolo účinné pri kontrole vírusov SARS-CoV a MERS-CoV.

Aké sú príznaky vírusu COVID-19?

Z toho, čo doteraz vieme, môže mať tento vírus mierne príznaky podobné chrípke, ako sú:

 • horúčka,
 • kašeľ,
 • ťažkosti pri dýchaní,
 • bolesť svalov a
 • únava.

Pri závažnejších prípadoch sa objavuje ťažký zápal pľúc, syndróm akútnej dychovej tiesne, sepsa a septický šok, ktoré môžu viesť k smrti pacienta. Zdá sa, že ľudia s chronickými zdravotnými stavmi sú náchylnejší na závažné ochorenie.

Preventívne opatrenia pre zamestnancov

 1. Vedúci zamestnanci dohodnú s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi čerpanie dovolenky.
 2. S ostatnými zamestnancami dohodnú ich vedúci zamestnanci čerpanie dovolenky, okrem zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia prevádzkových potrieb UNIZA a povinností vyplývajúcich UNIZA z interných a externých predpisov.
 3. V zmysle predchádzajúcich bodov sa uskutoční podľa zostatkov dovoleniek k 31. 5. 2020 prehodnotenie Kolektívnej zmluvy v časti povinného čerpania dovolenky v letných mesiacoch.
 4. Zamestnávateľ zakazuje:
  • služobné cesty zamestnancov UNIZA
  • všetky návštevy na UNIZA,
  • realizáciu všetkých spoločenských kultúrnych a športových podujatí.
 5. Prevádzka Stravovacieho zariadenia UNIZA bude fungovať v období od 11. 3. 2020 do 22. 3. 2020 v obmedzenom režime. Stravovacie zariadenie bude zabezpečovať len vopred objednanú stravu pre zahraničných študentov a zamestnancov vo forme baleného jedla, ktoré si budú môcť vyzdvihnúť v priestoroch výdajní: Rektorát, FRI, Stará menza a Vstupná hala Novej menzy.

Preventívne opatrenia pre študentov a akademických zamestnancov

 1. Na UNIZA sa nebudú organizovať dizertačné skúšky, obhajoby záverečných prác, habilitačné konania, semináre, ako aj konzultácie k záverečným prácam.
 2. Ubytovaní študenti sú povinní opustiť ubytovacie zariadenia na Veľkom Diele, na Hlinách a v Liptovskom Mikuláši do 11. 3. 2020 do 12:00 h. O tejto povinnosti upovedomí študentov riaditeľ príslušného ubytovacieho zariadenia.
 3. Študenti ERASMUS+ a zahraniční študenti budú môcť byť naďalej ubytovaní v ubytovacích zariadeniach UNIZA a zároveň sú povinní dodržiavať zásady zníženia rizika šírenia koronavírusu COVID-19, nevzďaľovať sa zo Žiliny, s dôrazom na zákaz zhromažďovania sa a prijímania návštev.

Preventívne opatrenia – Stravovacie zariadenie UNIZA

Z preventívnych dôvodov bol upravený režim fungovania stravovacieho zariadenia. Zariadenie ostáva v prevádzke s obmedzenou dostupnosťou služieb. Stravovacie zariadenie bude poskytovať stravu ( obedy, večere ) pre zamestnancov univerzity a zahraničných študentov. Obedy len formou vopred objednaného a baleného jedla, ktoré si môžu vyzdvihnúť v priestoroch výdajni: Rektorát, FRI, Stará menza, Vstupná hala Novej Menzy v čase od 11:30 hod. do 12:30 hod.

Večera formou výdajných chladených automatov stravy, ktoré sú umiestnené v priestoroch vstupnej haly internátov EF, kafetérie, Novej Menzy a Starej Menzy.

Prevádzkové a organizačné opatrenia

Ubytovacie zariadenia UNIZA, Univerzitná knižnica, EDIS vydavateľské centrum a Ubytovacie zariadenie Zuberec nebudú v uvedenom období poskytovať svoje služby.

Všeobecné ustanovenia

Všetci zamestnanci a študenti sú povinní dodržiavať zásady, ktoré znížia riziko šírenia koronavírusu COVID-19 nasledujúco:

 • dodržiavať základné hygienické postupy, časté a správne umývanie rúk,
 • pri kýchaní a kašľaní si zakrývať nos a ústa jednorazovou vreckovkou,
 • používať výhradne jednorazové vreckovky, ktoré je potrebné po použití ihneď vyhodiť do uzavretého koša,
 • minimalizovať osobný kontakt s ostatnými kolegami, uprednostňovať telefonickú a emailovú komunikáciu,
 • nerealizovať stretnutia a porady s väčším počtom účastníkov ako 3,
 • dôkladne sledovať svoj zdravotný stav,
 • v prípade zaznamenania symptómov ochorenia zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho lekára, resp. RÚVZ v Žiline: +421 905 342 812. Zamestnanec informuje o tomto stave svojho priameho nadriadeného, ktorý túto informáciu poskytne referentovi krízového riadenia Jozefovi Hazuchovi: +421 907 831 075, resp. koronavirus@uniza.sk. Študent informuje referenta krízového riadenia na uvedený email.

UNIZA prijíma opatrenia na obmedzenie a zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19. Realizácia potrebných opatrení môže zahŕňať i spracúvanie osobných údajov. Pravidlá ochrany údajov podľa GDPR nebránia opatreniam prijatým v boji proti COVID-19. GDPR umožňuje spracúvať osobné údaje (vrátane údajov týkajúcich sa zdravia) v súvislosti s epidémiou v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a za podmienok v nich stanovených, za prijatých primeraných bezpečnostných opatrení po dobu krízovej situácie. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v článku 9, ods. 2, písm. i) uvádza výnimky zo zákazu spracúvania osobitných kategórií osobných údajov, ako sú údaje týkajúce sa zdravia, ak je to nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia. 

Bližšie informácie sú uvedené na stránke Úradu na ochranu osobných údajov.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: doc. Ing. Michal Koháni, PhD. / +421 41 513 5135 / michal.kohani@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť