Základné štruktúry VSK UNIZA

Štruktúry UNIZA súvisiace s kvalitou študijných programov definuje osobitný vnútorný predpis UNIZA- Smernica č. 214 „Štruktúry vnútorného systému zabezpečovania kvality na vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline“ (ďalej len Smernica č. 214“), čím reaguje na kritérium VS 2.4.2 a VS 2.4.4 štandardov SAAVŠ pre vnútorný systém.

Akreditačná rada UNIZA

Akreditačnú radu Žilinskej univerzity v Žiline tvorí predseda, prvý a druhý podpredseda a členovia Akreditačnej rady. Z pohľadu zabezpečovania kvality predstavuje najvyšší nezávislý rozhodovací orgán v rámci zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, akreditácie študijných programov, habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora na UNIZA. Zároveň vykonáva dohľad nad kvalitou študijných programov predovšetkým z pohľadu ich reagovania na zmeny.

Smernica č. 210 „Štatút Akreditačnej rady Žilinskej univerzity v Žiline“ upravuje postavenie, pôsobnosť, zloženie, zodpovednosti a právomoci, realizované činnosti, spôsob rokovania a rozhodovania Akreditačnej rady UNIZA a jej pracovných skupín v rámci VSK UNIZA.

Vedecká rada UNIZA

Vedeckú radu UNIZA tvoria významní odborníci pôsobiaci v oblastiach, v ktorých UNIZA uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú a tvorivú činnosť, ktorých po schválení Akademickým senátom UNIZA vymenúva a odvoláva rektor. Zloženie Vedeckej rady UNIZA rešpektuje zastúpenie každého študijného odboru na UNIZA.

Z pohľadu zabezpečovania kvality má Vedecká rada UNIZA Smernicou č.204 „Pravidlá pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline“ (ďalej len „Smernica č. 204“) vymedzené právomoci pri vytváraní, úprave, rušení a zosúlaďovaní celouniverzitných študijných programov so štandardmi SAAVŠ pre študijný program.

Vedecká rada fakulty

Vedeckú radu fakulty tvoria významní odborníci pôsobiaci v oblastiach, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú a tvorivú činnosť, ktorých po schválení akademickým senátom fakulty vymenúva a odvoláva dekan fakulty. Zloženie Vedeckej rady fakulty rešpektuje zastúpenie každého študijného odboru na fakulte.

Vedecká rada fakulty má Smernicou č. 204 vymedzené právomoci pri vytváraní, úprave, rušení a zosúlaďovaní študijných programov so štandardmi SAAVŠ zabezpečovanými na fakulte.

Akademický senát UNIZA

Akademický senát UNIZA predstavuje najvyšší samosprávny orgán UNIZA volený z členov akademickej obce, sú v ňom zástupcovia zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce.

Z pohľadu zabezpečovania kvality má Akademický senát UNIZA v právomoci schvaľovanie vnútorných predpisov UNIZA v súlade so zákonom o VŠ, a to Štatút, Študijný poriadok a ďalšie vnútorné predpisy univerzity a jej súčastí, čo je deklarované aj v Štatúte Žilinskej univerzity v Žiline.

Rada garantov fakulty

Radu garantov fakulty tvoria všetky osoby, ktoré nesú hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality akreditovaných študijných programov v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia na fakulte ako aj ďalší odborníci v súlade so Smernicou č. 214. Do funkcie garanta sú schvaľovaní vedeckou radou fakulty a menovaní dekanom fakulty.

Z pohľadu zabezpečovania kvality sa Rada garantov fakulty podľa Smernice č.214 vyjadruje k návrhom na zosúlaďovanie existujúcich akreditovaných fakultných študijných programov so štandardmi SAAVŠ, vyjadruje sa k potrebe vytvorenia, k zámeru a k návrhu na vytvorenie nového fakultného študijného programu alebo študijného programu zabezpečovaného viacerými fakultami UNIZA, vyjadruje sa k návrhu na úpravu fakultného študijného programu alebo študijného programu zabezpečovaného viacerými fakultami UNIZA, vyjadruje sa k podnetu na zrušenie fakultného študijného programu alebo študijného programu zabezpečovaného viacerými fakultami UNIZA, vyjadruje k ďalším záležitostiam súvisiacim so zabezpečovaním kvality vzdelávania na fakulte na základe požiadaviek a poverenia dekana fakulty.

Univerzitná rada garantov

Univerzitnú radu garantov tvoria všetci garanti akreditovaných celouniverzitných študijných programov v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia, v ktorých UNIZA poskytuje vysokoškolské vzdelávanie, ako aj ďalší odborníci v súlade so Smernicou č. 214. Do funkcie garanta sú schvaľovaní vedeckou radou UNIZA a menovaní rektorom UNIZA.

Z pohľadu zabezpečovania kvality sa Univerzitná rada garantov podľa Smernice č.214 vyjadruje k návrhom na zosúlaďovanie existujúcich akreditovaných celouniverzitných študijných programov so štandardmi SAAVŠ, vyjadruje sa k potrebe vytvorenia, k zámeru a k návrhu na vytvorenie nového celouniverzitného študijného programu, vyjadruje sa k návrhu na úpravu celouniverzitného študijného programu, vyjadruje sa k podnetu na zrušenie celouniverzitného študijného programu, vyjadruje k ďalším záležitostiam súvisiacim so zabezpečovaním kvality vzdelávania na UNIZA.

Rada študijného programu

Rada študijného programu je zostavovaná v súlade so Smernicou č.214 a členov Rady študijného programu fakulty menuje dekan fakulty a členov rady študijného programu pri celouniverzitných študijných programoch rektor.

Z pohľadu zabezpečovania kvality sa Rada študijného programu podľa Smernice č.214 pripravuje návrh na vytvorenie nového študijného programu, úpravu a zrušenie existujúceho študijného programu, zapracúva pripomienky a odporúčania príslušnej Rady garantov a odporúčania príslušnej autority z praxe pri návrhu nového študijného programu, pri úprave študijného programu a pri zosúlaďovaní študijného programu so štandardmi SAAVŠ pre študijný program a štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, vykonáva a schvaľuje zmeny v študijnom programe, ktoré nie sú úpravou študijného programu, realizuje ďalšie aktivity v rámci VSK UNIZA súvisiace so zabezpečovaním a zvyšovaním kvality vzdelávania v študijnom programe, plní ďalšie úlohy v rámci VSK UNIZA.

Garanti habilitačného konania a inauguračného konania

Garanti habilitačného konania a inauguračného konania (na fakulte ako aj na UNIZA v rámci celouniverzitných odborov habilitačného konania a inauguračného konania) predstavujú skupinu odborníkov, zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konanie (ďalej len „HKaIK“) na UNIZA v zmysle Smernice č. 208 „Pravidlá pre získavanie práv, zosúlaďovanie práv, úprava a zrušenie práv na habilitačné a inauguračné konanie na Žilinskej univerzite v Žiline“ (ďalej len „Smernica č. 208“).

Rada garantov odborov HKaIK

Rada garantov odborov habilitačného konania a inauguračného konania (na fakulte/na UNIZA v rámci celouniverzitných odborov HKaIK) predstavuje skupinu odborníkov, zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie kvality odborov HKaIK. Sú to hlavní garanti jednotlivých odborov HKaIK, na ktoré má fakulta/UNIZA v rámci celouniverzitných odborov HKaIK akreditačné práva v zmysle Smernice č. 208.

Kolégium rektora UNIZA

Kolégium rektora zabezpečuje výber z kandidátov do Akreditačnej rady, do Univerzitnej rady garantov a do Rady študijného programu pre celouniverzitné študijné programy.

Kolégium dekana

Kolégium dekana zabezpečuje výber z kandidátov do Rady študijného programu a do Rady garantov fakulty.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Eva Kocová / +421 41 513 5153 / eva.kocova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť