Memorandum o porozumení v oblasti udržateľného rozvoja Žilinského kraja

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) podpísali 19. novembra 2021 Memorandum o porozumení, ktoré má za cieľ rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti udržateľného rozvoja Žilinského kraja. Strany Memoranda sa dohodli na spolupráci v oblasti kvality vzdelávania, rozvoja ľudského kapitálu, podmienkach pre výskumno – vývojové a inovačné aktivity v kraji, procesy spojené s digitálnou transformáciou a na kvalite verejnej správy.

UNIZA a ŽSK si vymedzili niekoľko oblastí spolupráce:

  • príprava expertov v regionálnej politike zohľadňujúcej integrované a inteligentné riešenia a prístupy rozvoja, skoordinovaná sostatnými nástrojmi a politikami v regióne, odborné analýzy investičných projektov vrátane porovnávania priorít medzi rôznymi investíciami s dôrazom na dosiahnutie maximálnej hodnoty za verejné prostriedky, vrátane špecifikácií kľúčových oblastí pre investície, regionálne a inovatívne riešenia, návrhy ekonomických nástrojov na podporu hospodárstva, príprava a kreovanie nových a odborných kapacít, ktoré budú schopné koncepčne pracovať a vytvárať podklady pre tematické a výsledkovo zamerané využitie zdrojov s dôrazom na rozvoj regiónu,
  • aplikovaný výskum pre oblasť verejnej správy, analýzy a štúdie v jednotlivých oblastiach regionálneho rozvoja, ako aj tzv. príklady dobrej praxe porovnateľných riešení, projektov, miest a regiónov najmä v oblastiach inteligentných riešení a systémov, inteligentnej mobility, informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti, krízového riadenia a bezpečnosti, návrhy zlepšenia prostredia, pre stabilný a udržateľný rozvoj regiónu, s odborným, analytickým odôvodnením realizovať ekonomicky udržateľné koncepcie a politiky, s orientáciou na reálny verejný záujem,
  • informačné a komunikačné technológie so zameraním sa na oblasti inteligentnej dopravy a smart/inteligentných riešení, smart mobility, inteligentnej výroby a inteligentného priemyslu, spracovania údajov a dátovej analytiky, krízového riadenia a bezpečnosti v súlade s potrebami vychádzajúcimi z koncepcií Žilinského samosprávneho kraja, SR, ako aj Európskej únie,
  • spolupráca pri príprave a realizácii rozvojových projektov v oblasti regionálnej integrovanej územnej stratégie ŽSK, spolupráca pri príprave a implementácii projektov orientovaných na výzvu Race to Zero, spoločná príprava projektovej dokumentácie a realizácia zelených a oddychových zón, budovaniu športovísk a športového zázemia pre študentov UNIZA, atlétov a verejnosť ŽSK,
  • spolupráca pri príprave a realizácii medzinárodných aktivít a podpora spolupráce stredných škôl s UNIZA za účelom skvalitnenia vzdelávania.

ŽSK a UNIZA si v záujme dosiahnutia stanovených cieľov budú poskytovať potrebnú súčinnosť a informácie týkajúce sa ich spolupráce, budú si vzájomne vymieňať skúsenosti a príklady odbornej a dobrej praxe, vzájomne propagovať a podporovať vyvíjané aktivity a projekty, spolupracovať pri organizovaní podujatí a pri spoluorganizovaní spoločných podujatí, ako aj pri príprave realizácie spoločných projektov, vrátane projektov ďalšieho vzdelávania určených pre odbornú a laickú verejnosť, realizovať spoločné programy s cieľom udržania mladých ľudí v regióne, zvýšiť efektívnosť výskumu a praktických skúseností vo vybraných oblastiach, najmä za účelom dosiahnuť účinnejšiu spoluprácu.

„Akademické prostredie prináša významný inovačný potenciál. Teší ma, že dôležitosť vzdelávania a kvalifikovaných ľudí v kraji nám zvýrazní efektívna spolupráca a koordinácia aktivít so Žilinským samosprávnym krajom,“ povedal Jozef Jandačka, rektor univerzity.

„Intenzívny dialóg medzi akademickou obcou a verejnou správou považujem za jeden zo základných predpokladov k tomu, aby sme Žilinský kraj rozvíjali smerom k modernému a prosperujúcemu regiónu s výkonnou znalostnou ekonomikou,“ uzavrela predsedníčka kraja Erika Jurinová.


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
23112021 TS memorandum o spolupraci 17112021a

23112021 TS memorandum o spolupraci 17112021b

23112021 TS memorandum o spolupraci 17112021c

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť