Aktualizácia predĺženia Výzvy č. 2/2022 grantovej súťaže UNIZA

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA – výzva č. 2/2022. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „Smernica UNIZA č. 180“).

Cieľ grantovej súťaže UNIZA: podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov UNIZA.

Kto môže projekt podať:

 • študent UNIZA, ktorý je v akademickom roku 2022/2023 zapísaný do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia.

Riešiteľský kolektív:

 • zodpovedný riešiteľ: študent UNIZA zapísaný do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia (v AR 2022/2023),
 • ďalší riešitelia: študenti UNIZA zapísaní do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia alebo do 2. alebo 3. ročníka študijného programu 1. stupňa v dennej forme štúdia (v AR 2022/2023),
 • vedúci projektu: ak je zodpovedným riešiteľom projektu študent 2. stupňa, musí mať vedúceho projektu, ktorý je zamestnancom príslušného pracoviska.

Spôsob podávania návrhov:

 • štruktúra žiadosti je uvedená v prílohe č. 1 Smernice UNIZA č. 180,
 • elektronická verzia žiadosti je dostupná na webovej stránke UNIZA v časti Veda a výskum,
 • žiadosť sa podáva v systéme ISVV UNIZA (študent získa prístup do ISVV UNIZA zápisom na štúdium),
 • podpísanú žiadosť v tlačenej forme je nutné doručiť na Oddelenie pre vzdelávanie na rektorát,
 • žiadateľovi bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí žiadosti o grantový projekt.

Termín na podávanie návrhov projektov:

 • elektronicky i písomne do 30. 10. 2022 do 20. 1. 2023.

Kritériá hodnotenia návrhov projektov:

 • v zmysle prílohy č. 2 Smernice UNIZA č. 180.

Termín pre menovanie oponentov návrhov projektov:

 • do 7. 11. 2022 do 27. 1. 2023 (v zmysle ods. 3 a 4 čl. 7 Smernice UNIZA č. 180 navrhne dekan príslušnej fakulty a grantová rada po jednom oponentovi, ktorí vypracujú posudky).

Termín pre vypracovanie posudkov oponentmi:

 • do 21. 11. 2022 do 7. 2. 2023 doručia oponenti posudky vypracované v súlade so Smernicou UNIZA č. 180 na Oddelenie pre vzdelávanie na rektoráte.

Termín zverejnenia výsledkov hodnotenia návrhov projektov:

 • do 30. 11. 2022 do 19. 2. 2023,
 • výsledky hodnotenia budú zverejnené Oddelením pre vzdelávanie na rektoráte formou oznamu na webovej stránke UNIZA,
 • zodpovední riešitelia projektov budú informovaní jednotlivo.

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt:

 • 1000 EUR/projekt.

Obdobie riešenia financovaného projektu:

 • od 1. 12. 2022 do 31. 10. 2023 od 20. 2. 2023 do 31. 1. 2024.

Priebežná správa o riešení projektu:

 • zodpovedný riešiteľ vypracuje do 30. 4. 2023 do 31. 8. 2023 priebežnú správu v systéme ISVV UNIZA, kde je formulár tejto správy umiestnený.

Záverečná správa o riešení projektu:

 • zodpovedný riešiteľ vypracuje do 15. 11. 2023 do 15. 2. 2024 záverečnú správu v systéme ISVV UNIZA, kde je formulár tejto správy umiestnený.

Hodnotenie riešených projektov:

 • hodnotenie riešených projektov sa uskutoční v zmysle čl. 12, časti 4 Smernice UNIZA č. 180,
 • 3 najlepšie hodnotené a prezentované projekty budú na návrh grantovej rady odmenené rektorom.

Zrušenie súťaže:

Rektor môže zrušiť grantovú súťaž z dôvodov uvedených v článku 10 Smernice UNIZA č. 180.


V Žiline, dňa  16. 1. 2023

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
rektor

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.