Aktualizácia predĺženia Výzvy č. 2/2022 grantovej súťaže UNIZA

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA – výzva č. 2/2022. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „Smernica UNIZA č. 180“).

Cieľ grantovej súťaže UNIZA: podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov UNIZA.

Kto môže projekt podať:

 • študent UNIZA, ktorý je v akademickom roku 2022/2023 zapísaný do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia.

Riešiteľský kolektív:

 • zodpovedný riešiteľ: študent UNIZA zapísaný do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia (v AR 2022/2023),
 • ďalší riešitelia: študenti UNIZA zapísaní do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia alebo do 2. alebo 3. ročníka študijného programu 1. stupňa v dennej forme štúdia (v AR 2022/2023),
 • vedúci projektu: ak je zodpovedným riešiteľom projektu študent 2. stupňa, musí mať vedúceho projektu, ktorý je zamestnancom príslušného pracoviska.

Spôsob podávania návrhov:

 • štruktúra žiadosti je uvedená v prílohe č. 1 Smernice UNIZA č. 180,
 • elektronická verzia žiadosti je dostupná na webovej stránke UNIZA v časti Veda a výskum,
 • žiadosť sa podáva v systéme ISVV UNIZA (študent získa prístup do ISVV UNIZA zápisom na štúdium),
 • podpísanú žiadosť v tlačenej forme je nutné doručiť na Oddelenie pre vzdelávanie na rektorát,
 • žiadateľovi bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí žiadosti o grantový projekt.

Termín na podávanie návrhov projektov:

 • elektronicky i písomne do 30. 10. 2022 do 20. 1. 2023.

Kritériá hodnotenia návrhov projektov:

 • v zmysle prílohy č. 2 Smernice UNIZA č. 180.

Termín pre menovanie oponentov návrhov projektov:

 • do 7. 11. 2022 do 27. 1. 2023 (v zmysle ods. 3 a 4 čl. 7 Smernice UNIZA č. 180 navrhne dekan príslušnej fakulty a grantová rada po jednom oponentovi, ktorí vypracujú posudky).

Termín pre vypracovanie posudkov oponentmi:

 • do 21. 11. 2022 do 7. 2. 2023 doručia oponenti posudky vypracované v súlade so Smernicou UNIZA č. 180 na Oddelenie pre vzdelávanie na rektoráte.

Termín zverejnenia výsledkov hodnotenia návrhov projektov:

 • do 30. 11. 2022 do 19. 2. 2023,
 • výsledky hodnotenia budú zverejnené Oddelením pre vzdelávanie na rektoráte formou oznamu na webovej stránke UNIZA,
 • zodpovední riešitelia projektov budú informovaní jednotlivo.

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt:

 • 1000 EUR/projekt.

Obdobie riešenia financovaného projektu:

 • od 1. 12. 2022 do 31. 10. 2023 od 20. 2. 2023 do 31. 1. 2024.

Priebežná správa o riešení projektu:

 • zodpovedný riešiteľ vypracuje do 30. 4. 2023 do 31. 8. 2023 priebežnú správu v systéme ISVV UNIZA, kde je formulár tejto správy umiestnený.

Záverečná správa o riešení projektu:

 • zodpovedný riešiteľ vypracuje do 15. 11. 2023 do 15. 2. 2024 záverečnú správu v systéme ISVV UNIZA, kde je formulár tejto správy umiestnený.

Hodnotenie riešených projektov:

 • hodnotenie riešených projektov sa uskutoční v zmysle čl. 12, časti 4 Smernice UNIZA č. 180,
 • 3 najlepšie hodnotené a prezentované projekty budú na návrh grantovej rady odmenené rektorom.

Zrušenie súťaže:

Rektor môže zrušiť grantovú súťaž z dôvodov uvedených v článku 10 Smernice UNIZA č. 180.


V Žiline, dňa  16. 1. 2023

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
rektor

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť