Základné štruktúry pre služby študentom a učiteľom UNIZA

Referáty pre vzdelávanie na fakultách

Referáty pre vzdelávanie na fakultách, resp. oddelenie pre vzdelávanie UNIZA pri celouniverzitných študijných programoch (ďalej len „referát pre vzdelávanie“) sú k dispozícii študentom pre poskytovanie informácií a pre poskytovanie služieb študentom a učiteľom nevyhnutných na znižovanie administratívnej záťaže pre študentov a učiteľov.

Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami vykonávajú organizačnú, koordinačnú, informačnú a manažérsku činnosť zameranú na vytváranie prístupného akademického prostredia, objektívne vyhodnocovanie špecifických potrieb študentov a vytváranie zodpovedajúcich podmienok pre študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

Ústav celoživotného vzdelávania

Ústav celoživotného vzdelávania je organizačný útvar UNIZA, ktorý okrem úloh pri vzdelávaní študentov UNIZA poskytuje pedagogické vzdelávanie učiteľom UNIZA, ako aj kurzy celoživotného vzdelávania pre zamestnancov, študentov, absolventov UNIZA a záujemcov z externého prostredia.

Univerzitná knižnica

Univerzitná knižnica je organizačný útvar UNIZA, ktorý sprostredkúva študentom a tvorivým zamestnancom UNIZA informačné zdroje vo forme publikácií, dokumentov a prístupov do databáz, poskytuje výpožičné a rešeršné služby, ako aj služby registrácie publikácií.

Ústav telesnej výchovy

Ústav telesnej výchovy je organizačný útvar UNIZA, ktorý okrem úloh pri vzdelávaní študentov UNIZA poskytuje pre študentov aj záujemcov z radov zamestnancov programy pohybových aktivít, ako napríklad organizovanie telovýchovných sústredení a súťaží a zabezpečuje všestranné športové vyžitie študentom aj zamestnancom UNIZA.

Poradenské a kariérne centrum UNIZA

Poradenské a kariérne centrum UNIZA je organizačný útvar UNIZA poskytuje základnú poradenskú činnosť a základnú psychologickú starostlivosť študentom a zamestnancom univerzity. Jeho úlohou je poskytovať psychologické, sociálne poradenstvo a intervencia orientovaná na rozvoj osobnosti a podporu pri riešení osobných a študijných problémov, záťažových situácií.

EDIS - vydavateľstvo UNIZA

EDIS - vydavateľstvo UNIZA je organizačný útvar UNIZA okrem hlavnej činnosti vydávania publikácií UNIZA vrátane učebníc a študijných materiálov zabezpečuje EDIS pre študentov končiacich štúdium na UNIZA tlač a vydanie záverečných prác v súlade s ich jednotným dizajnom schváleným vedením UNIZA.

Ubytovacie zariadenie UNIZA

Ubytovacie zariadenie UNIZA je organizačný útvar UNIZA, poskytuje ubytovanie študentom UNIZA na základe Zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb na UNIZA. Dokumentácia Smernica č. 163/2018 - Ubytovací poriadok.

Stravovacie zariadenie UNIZA

Stravovacie zariadenie UNIZA je organizačný útvar UNIZA, poskytuje stravu pre študentov a zamestnancov UNIZA a tiež cateringové služby pri organizovaní podujatí UNIZA alebo jej súčastí.

Študentské organizácie

Študentské organizácie na podporu efektívneho využitia voľného času študentov. UNIZA podporuje viaceré študentské organizácie, ako napríklad GAMA klub, Internet klub, Í-téčko, RAPEŠ, Rádio X, Erasmus Student Network UNIZA, Univerzitný klub hasičského športu. Okrem toho UNIZA podporuje aj samosprávne aktivity študentov, ako napríklad Rady ubytovaných študentov Veľký Diel a Hliny. Spoločensko-kultúrne organizácie UNIZA umožňujú zapojenie študentov aj učiteľov do aktivít folklórneho súboru pri Žilinskej univerzite v Žiline Stavbár a do aktivít Univerzitného pastoračného centra pri Žilinskej univerzite.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Eva Kocová / +421 41 513 5153 / eva.kocova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť