Študijné odbory, v ktorých fakulty Žilinskej univerzity získali právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky

5.2.59 doprava

5.2.60 poštové technológie

8.2.1 dopravné služby

5.2.1 strojárstvo

5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

5.2.5 časti a mechanizmy strojov

5.2.52 priemyselné inžinierstvo

5.2.6 energetické stroje a zariadenia

5.2.7 strojárske technológie a materiály

5.2.10 teoretická elektrotechnika

5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika

5.2.12 elektrotechnológie a elektromateriály

5.2.14 automatizácia

5.2.15 telekomunikácie

5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

5.1.7 aplikovaná mechanika

5.2.8 stavebníctvo

8.3.1 ochrana osôb a majetku

8.3.6 záchranné služby

8.3.7 občianska bezpečnosť

3.3.15 manažment

9.2.9 aplikovaná informatika

Celouniverzitný študijný odbor

Celouniverzitný študijný odbor

5.2.58 súdne inžinierstvo

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Janka Macurová / janka.macurova@rekt.uniza.sk / +421 41 513 5143

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.