Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 1/2023

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 31. 3. 2023 grantovú súťaž UNIZA – Výzvu č. 1/2023 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými výskumnými a pedagogickými zamestnancami UNIZA do 35 rokov. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou UNIZA č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len Smernica GS UNIZA).

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov a mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov UNIZA.

Návrh projektu vypracovaný v súlade s vyhlásením grantovej súťaže, znením Smernice GS UNIZA a požadovaným obsahom žiadosti o grantový projekt UNIZA je oprávnený v rámci tejto výzvy podať:

  1. študent UNIZA študujúci v čase podania návrhu projektu v 1. roku akreditovaného študijného programu 3. stupňa v dennej forme štúdia,
  2. mladý výskumný alebo pedagogický zamestnanec UNIZA, ktorý má v čase uzatvorenia termínu výzvy grantovej súťaže vek do 35 rokov vrátane a zároveň je v čase podania a realizácie projektu v evidenčnom stave zamestnancov UNIZA

Spôsob podávania návrhov projektov

Návrh projektu podá zodpovedný riešiteľ prostredníctvom systému ISVV UNIZA (https://vav.uniza.sk/vevysun.php) vyplnením projektových údajov a nastavením stavu riešenia projektu ako „podaný“. Zodpovednému riešiteľovi bude automaticky vygenerovaný potvrdzujúci email o podaní žiadosti o grantový projekt UNIZA. Súčasne zabezpečí doručenie 1 identického exemplára vytlačenej a podpísanej žiadosti na Oddelenie pre vedu a výskum rektorátu, Ing. Petre Grajcaríkovej. Posledný týždeň pred uzatvorením výzvy bude prebiehať formálna kontrola povinných náležitostí žiadosti projektu podľa zverejneného poradovníka, do ktorého sa môžu riešitelia vopred zapísať. Odporúčame nenechávať si kontrolu a podanie projektu na posledný deň. Žiadosť zaevidujeme do registratúry centrálne po doručení na Oddelenie vedy a výskumu rektorátu.

Rozsah požadovaných údajov a pokyny pre spracovanie návrhov projektov

Obsah žiadosti o grantový projekt a požadované údaje sú uvedené v prílohe č. 1 Smernice GS UNIZA s názvom „Žiadosť o grantový projekt UNIZA“. Elektronická verzia žiadosti je dostupná na webovej stránke UNIZA v časti Veda a výskum, záložka Grantový systém UNIZA (https://uniza.sk/index.php/univerzita/veda-a-vyskum/grantovy-system-uniza).

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt sú:

  1. 2 000 eur, ak je zodpovedným riešiteľom študent UNIZA študujúci v čase podania návrhu projektu v 1. roku akreditovaného študijného programu 3. stupňa v dennej forme štúdia,
  2. 3 000 eur, ak je zodpovedným riešiteľom mladý výskumný alebo pedagogický zamestnanec UNIZA, ktorý má v čase uzatvorenia termínu výzvy grantovej súťaže vek do 35 rokov vrátane a zároveň je v čase podania a realizácie projektu v evidenčnom stave zamestnancov UNIZA

Termín na podávanie návrhov projektov

Výzva sa otvára 31. 3. 2023. Návrh projektu podá zodpovedný riešiteľ elektronicky v ISVV UNIZA a identický návrh doručí aj v listinnej forme na Oddelenie pre vedu a výskum rektorátu do 20. 4. 2023.

Kritériá hodnotenia návrhov projektov

Podané návrhy projektov budú posudzované v zmysle prílohy č. 2 Smernice GS UNIZA s názvom „Hodnotiace kritériá žiadosti o grantový projekt UNIZA“. Projekty budú recenzované dvoma nezávislými recenzentmi. Žiadosti projektov, ktoré nebudú spĺňať formálne náležitosti, budú vyradené.

Termíny pre zverejnenie výsledkov hodnotenia návrhov projektov

Výsledky hodnotenia návrhov projektov budú zverejnené Oddelením pre vedu a výskum v mesiaci jún 2023 formou oznámenia na webovej stránke UNIZA, záložka Grantový systém UNIZA a zodpovední riešitelia budú o výsledkoch hodnotenia podaných projektov informovaní aj emailom.

Obdobie riešenia podporených projektov v rámci tejto grantovej súťaže

Obdobie riešenia podporeného projektu trvá od 1. 10. 2023 - 30. 9. 2024.

Prezentovanie priebežných výsledkov podporených projektov v rámci tejto grantovej súťaže

Riešiteľské kolektívy podporených projektov majú povinnosť prezentovať priebežné výsledky projektu cca v polovici doby riešenia (resp. podľa okolností) formou posterov.

Záverečné hodnotenie riešených projektov

Záverečné hodnotenie riešených projektov sa uskutoční v zmysle prílohy č. 3 Smernice GS UNIZA s názvom „Hodnotenie dosiahnutých výsledkov grantového projektu“. Podmienkou výsledného hodnotenia bude podanie záverečnej správy najneskôr do 15. 10. 2024 prostredníctvom portálu ISVV UNIZA a prezentovanie výsledkov projektu (obhajoba) pred hodnotiacou komisiou v rámci seminára v mesiaci október, november 2024 (resp. podľa okolností).

Tri najlepšie hodnotené a prezentované projekty v rámci tejto výzvy budú na návrh Grantovej rady odmenené rektorom.

Podmienky zrušenia súťaže

Rektor môže zrušiť grantovú súťaž z dôvodov uvedených v článku 10 Smernice GS UNIZA.


V Žiline, dňa  31. 03. 2023

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
rektor

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť