Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 2/2021

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 9.8.2021 grantovú súťaž UNIZA – výzva č. 2/2021 na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov UNIZA.

Návrh projektu vypracovaný v súlade s vyhlásením grantovej súťaže a požadovaným obsahom žiadosti o grantový projekt UNIZA je oprávnený ako zodpovedný riešiteľ v rámci tejto výzvy podať študent UNIZA, ktorý bude v akademickom roku 2021/2022 (v čase riešenia projektu) zapísaný v 1. ročníku akreditovaného študijného programu 2. stupňa (Ing./Mgr.) v dennej forme štúdia.

T. j. návrhy projektov môžu ako zodpovední riešitelia začať pripravovať študenti UNIZA, ktorí sú v akademickom roku 2020/2021 študentmi 3. ročníka akreditovaného študijného programu 1. stupňa (Bc.) v dennej forme štúdia. Štruktúra obsahu žiadosti je uvedená v prílohe č. 1 Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

V prípade riešiteľského kolektívu musia byť spoluriešitelia projektu v akademickom roku 2021/2022 zapísaní v 1. ročníku akreditovaného študijného programu 2. stupňa (Ing./Mgr.) v dennej forme štúdia na UNIZA alebo v 2. alebo 3. ročníku akreditovaného študijného programu 1. stupňa (Bc.) v dennej forme štúdia na UNIZA.

Spôsob podávania návrhov projektov

Návrh projektu podá zodpovedný riešiteľ prostredníctvom systému ISVV UNIZA. Súčasne zabezpečí doručenie 1 exemplára vytlačenej a podpísanej žiadosti na Oddelenie pre vzdelávanie rektorátu. Zodpovednému riešiteľovi bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí žiadosti o grantový projekt UNIZA.

Súčasťou návrhu projektu je aj návrh vedúceho projektu v zmysle článku 6 odseku 7 Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Termín na podávanie návrhov projektov

Návrh projektu podá zodpovedný riešiteľ elektronicky a aj v listinnej podobe na Oddelenie pre vzdelávanie rektorátu najneskôr do 15. 10. 2021.

Návrhy projektov je možné podávať od termínu zapísania študenta do 1. ročníka Ing./Mgr. štúdia v akademickom roku 2021/2022 až do 15.10.2021. (študent získa zápisom na štúdium prístup do ISVV UNIZA).

Kritériá hodnotenia návrhov projektov

Podané návrhy projektov budú posudzované v zmysle prílohy č. 2 Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Termíny pre menovanie oponentov návrhov projektov

V zmysle odsekov (3) a (4) článku 7 Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline navrhne dekan príslušnej fakulty a grantová rada po jednom oponentovi najneskôr 22. 10. 2021 a požiadajú oponentov o vypracovanie oponentských posudkov návrhu projektu.

Termíny pre hodnotenie návrhov projektov – posudky oponentov

Oponentské posudky návrhov projektov vypracované v súlade so smernicou o grantovom systéme UNIZA je potrebné doručiť na Oddelenie pre vzdelávanie rektorátu najneskôr 3.11.2021.

Termíny pre zverejnenie výsledkov hodnotenia návrhov projektov

Výsledky hodnotenia návrhov projektov budú zverejnené Oddelením pre vzdelávanie rektorátu najneskôr 8. 11. 2021 formou oznámenia na webovej stránke UNIZA, zodpovední riešitelia podaných projektov budú o výsledkoch hodnotenia podaných projektov informovaní jednotlivo.

Rozsah požadovaných údajov a pokyny pre spracovanie návrhu projektu

Obsah žiadosti o grantový projekt a požadované údaje sú uvedené v prílohe č. 1 Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline. Elektronická verzia žiadosti je dostupná na webovej stránke UNIZA v časti Veda a výskum.

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt v rámci tejto výzvy č. 2/2021 sú 1000 EUR/projekt.

Finančné prostriedky budú pridelené len za podmienky, ak zodpovedný riešiteľ projektu bude v akademickom roku 2021/2022 zapísaný v 1. ročníku akreditovaného študijného programu 2. stupňa (Ing./Mgr.) v dennej forme štúdia na UNIZA.

Podmienky zrušenia súťaže

Rektor môže zrušiť grantovú súťaž z dôvodov uvedených v článku 10 Smernice č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Obdobie riešenia podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže

Obdobie riešenia podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže trvá od 9.11.2021 do 31.10.2022.

Priebežné hodnotenie riešenia grantového projektu

Zodpovedný riešiteľ v priebehu riešenia projektu vypracuje do 30. 4. 2022 priebežnú správu o riešení výskumného projektu. Priebežnú správu podáva zodpovedný riešiteľ prostredníctvom portálu ISVV UNIZA. Formulár a štruktúra priebežnej správy bude k dispozícii na portáli ISVV UNIZA.

Prezentovanie výsledkov podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže

Riešiteľské kolektívy podporených projektov v rámci tejto grantovej súťaže majú povinnosť prezentovať výsledky projektu v rámci týždňa vedy a techniky v mesiaci november 2022.

Hodnotenie riešených projektov v rámci tejto grantovej súťaže

Hodnotenie riešených projektov v rámci tejto grantovej súťaže sa uskutoční v zmysle časti 3 Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline s názvom „Hodnotenie riešených grantových projektov v rámci grantového systému UNIZA“. Súčasťou výsledného hodnotenia bude aj prezentovanie výsledkov projektu v rámci týždňa vedy a techniky v mesiaci november 2022.

Záverečná správa projektu

Záverečnú správu bude potrebné podať do 15. 11. 2022 prostredníctvom portálu ISVV UNIZA.

3 najlepšie hodnotené a prezentované projekty v rámci tejto výzvy budú na návrh grantovej rady odmenené rektorom.

 

V Žiline, dňa 9. 8. 2021

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť