Aktualizácia - Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 1/2021

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline dňa 18. 5. 2021 vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA – Výzvu č. 1/2021 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA do 35 rokov. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len Smernica GS UNIZA).

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov a mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov UNIZA.

Návrh projektu vypracovaný v súlade s vyhlásením grantovej súťaže, znením Smernice GS UNIZA a požadovaným obsahom žiadosti o grantový projekt UNIZA je oprávnený v rámci tejto výzvy podať:

  1. ) študent UNIZA študujúci v čase podania návrhu projektu v 1. alebo 2. roku akreditovaného študijného programu 3. stupňa v dennej forme štúdia,
  2. ) mladý vedecký alebo pedagogický zamestnanec UNIZA, ktorý má v čase uzatvorenia termínu výzvy grantovej súťaže vek do 35 rokov vrátane.

Spôsob podávania návrhov projektov

Návrh projektu podá zodpovedný riešiteľ prostredníctvom systému ISVV UNIZA nastavením stavu riešenia projektu „podaný“. Súčasne zabezpečí doručenie 1 exemplára vytlačenej a podpísanej žiadosti na Oddelenie pre vedu a výskum rektorátu. Žiadosť musí byť zaevidovaná v registratúre UNIZA (opatrená príslušným registratúrnym číslom KOR/.../2021). Zodpovednému riešiteľovi bude zaslaný potvrdzujúci email o podaní žiadosti o grantový projekt UNIZA.

Rozsah požadovaných údajov a pokyny pre spracovanie návrhov projektov

Obsah žiadosti o grantový projekt a požadované údaje sú uvedené v prílohe č. 1 Smernice GS UNIZA s názvom „Žiadosť o grantový projekt UNIZA“. Elektronická verzia žiadosti je dostupná na webovej stránke UNIZA v časti Veda a výskum, záložka Grantový systém UNIZA.

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt sú:

  1. 1000 eur, ak je zodpovedným riešiteľom študent UNIZA študujúci v čase podania návrhu projektu v 1. alebo 2. roku akreditovaného študijného programu 3. stupňa v dennej forme štúdia,
  2. ) 1500 eur, ak je zodpovedným riešiteľom mladý vedecký alebo pedagogický zamestnanec UNIZA, ktorý má v čase uzatvorenia termínu výzvy grantovej súťaže vek do 35 rokov vrátane.

Termín na podávanie návrhov projektov

Návrh projektu podá zodpovedný riešiteľ elektronicky a aj v listinnej podobe na Oddelenie pre vedu a výskum rektorátu v termíne od 18. 5. do 11. 6. 2021.

Kritériá hodnotenia návrhov projektov

Podané návrhy projektov budú posudzované v zmysle prílohy č. 2 Smernice GS UNIZA. Žiadosti projektov, ktoré nebudú spĺňať formálne náležitosti, budú vyradené.

Termíny pre menovanie oponentov návrhov projektov

V zmysle odsekov (3) a (4) článku 7 Smernice GS UNIZA navrhne dekan príslušnej fakulty a Grantová rada po jednom oponentovi k návrhom projektov najneskôr do 18. 6. 2021.

Termíny pre hodnotenie návrhov projektov – posudky oponentov

Oponentské posudky návrhov projektov vypracované v súlade so Smernicou GS UNIZA je potrebné vložiť do ISVV systému najneskôr 7. 7. 2021 18. 7. 2021.

Termíny pre zverejnenie výsledkov hodnotenia návrhov projektov

Výsledky hodnotenia návrhov projektov budú zverejnené Oddelením pre vedu a výskum najneskôr 14. 7. 2021 začiatkom septembra formou oznámenia na webovej stránke UNIZA, záložka Grantový systém UNIZA a zodpovední riešitelia budú o výsledkoch hodnotenia podaných projektov informovaní aj jednotlivo emailom.

Obdobie riešenia podporených projektov v rámci tejto grantovej súťaže

Obdobie riešenia podporeného projektu trvá od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.

Prezentovanie priebežných výsledkov podporených projektov v rámci tejto grantovej súťaže

Riešiteľské kolektívy podporených projektov majú povinnosť prezentovať priebežné výsledky projektu v rámci Týždňa vedy a techniky v mesiaci november 2021 (resp. podľa okolností) formou posterov.

Záverečné hodnotenie riešených projektov v rámci tejto grantovej súťaže

Záverečné hodnotenie riešených projektov sa uskutoční v zmysle prílohy č. 3 Smernice GS UNIZA s názvom „Hodnotenie dosiahnutých výsledkov grantového projektu“. Podmienkou výsledného hodnotenia bude podanie záverečnej správy najneskôr do 15. 9. 2022 prostredníctvom portálu ISVV UNIZA a prezentovanie výsledkov projektu (obhajoba) pred hodnotiacou komisiou v rámci seminára v mesiaci september, október 2022 (resp. podľa okolností).

Tri najlepšie hodnotené a prezentované projekty v rámci tejto výzvy budú na návrh Grantovej rady odmenené rektorom.

 

Podmienky zrušenia súťaže

Rektor môže zrušiť grantovú súťaž z dôvodov uvedených v článku 10 Smernice GS UNIZA.

 

V Žiline, dňa 18. 5. 2021

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., v.r.
rektor

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť