Vyhlásenie Grantovej súťaže UNIZA – výzva č. 1/2020

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 15. 1. 2020 Grantovú súťaž UNIZA – výzva č. 1/2020 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA do 35 rokov. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov a mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov UNIZA.

Návrh projektu vypracovaný v súlade s vyhlásením grantovej súťaže a požadovaným obsahom žiadosti o grantový projekt UNIZA je oprávnený v rámci tejto výzvy podať

  1. ) študent UNIZA študujúci v čase podania návrhu projektu v 1. alebo 2. ročníku akreditovaného študijného programu 3. stupňa v dennej forme štúdia,
  2. ) mladý vedecký alebo pedagogický zamestnanec UNIZA, ktorý má v čase uzatvorenia termínu výzvy grantovej súťaže vek do 35 rokov.

Spôsob podávania návrhov projektov 

Návrh projektu podá zodpovedný riešiteľ prostredníctvom systému ISVV UNIZA. Súčasne zabezpečí doručenie 1 exemplára vytlačenej a podpísanej žiadosti na Oddelenie pre vedu a výskum rektorátu. Žiadosť musí byť zaevidovaná v registratúre UNIZA (opatrená príslušným registratúrnym číslom). Zodpovednému riešiteľovi bude zaslaný potvrdzujúci email o prijatí žiadosti o grantový projekt UNIZA.

Termín na podávanie návrhov projektov
Návrh projektu podá zodpovedný riešiteľ elektronicky a aj v listinnej podobe na Oddelenie pre vedu a výskum rektorátu najneskôr do 16. 2. 2020.

Kritériá hodnotenia návrhov projektov
Podané návrhy projektov budú posudzované v zmysle prílohy č. 2 Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline. Žiadosti projektov, ktoré nebudú spĺňať formálne náležitosti, budú vyradené.

Termíny pre menovanie oponentov návrhov projektov
V zmysle odsekov (3) a (4) článku 7 Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline navrhne dekan príslušnej fakulty a grantová rada po jednom oponentovi a požiadajú oponentov o vypracovanie oponentských posudkov návrhu projektu najneskôr do 2. 3. 2020.

Termíny pre hodnotenie návrhov projektov – posudky oponentov
Oponentské posudky návrhov projektov vypracované v súlade so smernicou o grantovom systéme UNIZA je potrebné vložiť do ISVV systému najneskôr 16. 3. 2020.

Termíny pre zverejnenie výsledkov hodnotenia návrhov projektov
Výsledky hodnotenia návrhov projektov budú zverejnené Oddelením pre vedu a výskum najneskôr 25. 3. 2020 formou oznámenia na webovej stránke UNIZA, zodpovední riešitelia podaných projektov budú o výsledkoch hodnotenia podaných projektov informovaní jednotlivo.

Rozsah požadovaných údajov a pokyny pre spracovanie návrhu projektu
Obsah žiadosti o grantový projekt a požadované údaje sú uvedené v prílohe č. 1 Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline. Elektronická verzia žiadosti je dostupná na webovej stránke UNIZA v časti Veda a výskum.

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt
Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt sú:

  1. ) 1000 eur, ak je zodpovedným riešiteľom študent UNIZA študujúci v čase podania návrhu projektu v 1. alebo 2. ročníku akreditovaného študijného programu 3. stupňa v dennej forme štúdia,
  2. ) 1500 eur, ak je zodpovedným riešiteľom mladý vedecký alebo pedagogický zamestnanec UNIZA, ktorý má v čase uzatvorenia termínu výzvy grantovej súťaže vek do 35 rokov.

Podmienky zrušenia súťaže
Rektor môže zrušiť grantovú súťaž z dôvodov uvedených v článku 10 Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Obdobie riešenia podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže
Obdobie riešenia podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže trvá od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.

Prezentovanie priebežných výsledkov podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže
Riešiteľské kolektívy podporených projektov v rámci tejto grantovej súťaže majú povinnosť prezentovať priebežné výsledky projektu v rámci Týždňa vedy a techniky v mesiaci november 2020 formou posterov.

Hodnotenie riešených projektov v rámci tejto grantovej súťaže
Hodnotenie riešených projektov v rámci tejto grantovej súťaže sa uskutoční v zmysle časti 3 Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline s názvom „Hodnotenie riešených grantových projektov v rámci grantového systému UNIZA“. Podmienkou výsledného hodnotenia bude aj prezentovanie výsledkov projektu (obhajoba) v rámci seminára; apríl, máj 2021 pred hodnotiacou komisiou.

Záverečnú správu bude potrebné podať do 16. 4. 2021 prostredníctvom portálu ISVV UNIZA.

Tri najlepšie hodnotené a prezentované projekty v rámci tejto výzvy budú na návrh grantovej rady odmenené rektorom.

 

V Žiline, dňa 15. 1. 2020

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť