Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – výzva č.1/2019

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline dňa 4. 2. 2019 vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA – výzva č.1/2019 na podávanie návrhov projektov študentmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so smernicou č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov a mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov UNIZA.

Návrh projektu vypracovaný v súlade s vyhlásením grantovej súťaže a požadovaným obsahom žiadosti o grantový projekt UNIZA je oprávnený v rámci tejto výzvy podať
a) študent UNIZA študujúci v čase podania návrhu projektu v 1. alebo 2. ročníku akreditovaného študijného programu 3. stupňa v dennej forme štúdia,
b) mladý vedecký alebo pedagogický zamestnanec UNIZA, ktorý má v čase uzatvorenia termínu výzvy grantovej súťaže vek do 35 rokov.

Spôsob podávania návrhov projektov

Návrh projektu podá zodpovedný riešiteľ prostredníctvom systému ISVV UNIZA. Súčasne zabezpečí doručenie 1 exemplára vytlačenej a podpísanej žiadosti na Oddelenie pre vedu a výskum rektorátu. Zodpovednému riešiteľovi bude zaslaný potvrdzujúci email o prijatí žiadosti o grantový projekt UNIZA.

Termín na podávanie návrhov projektov

Návrh projektu podá zodpovedný riešiteľ elektronicky a aj v listinnej podobe na Oddelenie pre vedu a výskum rektorátu najneskôr do 28. 2. 2019.

Kritériá hodnotenia návrhov projektov

Podané návrhy projektov budú posudzované v zmysle prílohy č.2 smernice č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Termíny pre menovanie oponentov návrhov projektov

V zmysle odsekov (3) a (4) článku 7 smernice č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline navrhne dekan príslušnej fakulty a grantová rada po jednom oponentovi najneskôr 11. 3. 2019 a požiadajú oponentov o vypracovanie oponentských posudkov návrhu projektu.

Termíny pre hodnotenie návrhov projektov – posudky oponentov

Oponentské posudky návrhov projektov vypracované v súlade so smernicou o grantovom systéme UNIZA je potrebné doručiť na Oddelenie pre vedu a výskum najneskôr 25. 3. 2019.

Termíny pre zverejnenie výsledkov hodnotenia návrhov projektov

Výsledky hodnotenia návrhov projektov budú zverejnené Oddelením pre vedu a výskum najneskôr 31. 3. 2019 formou oznámenia na webovej stránke UNIZA, zodpovední riešitelia podaných projektov budú o výsledkoch hodnotenia podaných projektov informovaní jednotlivo.

Rozsah požadovaných údajov a pokyny pre spracovanie návrhu projektu

Obsah žiadosti o grantový projekt a požadované údaje sú uvedené v prílohe č.1 smernice č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline. Elektronická verzia žiadosti je dostupná na webovej stránke UNIZA v časti Veda a výskum.

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt sú:
a) 1000 eur, ak je zodpovedným riešiteľom študent UNIZA študujúci v čase podania návrhu projektu v 1. alebo 2. ročníku akreditovaného študijného programu 3. stupňa v dennej forme štúdia,
b) 1500 eur, ak je zodpovedným riešiteľom mladý vedecký alebo pedagogický zamestnanec UNIZA, ktorý má v čase uzatvorenia termínu výzvy grantovej súťaže vek do 35 rokov.

Podmienky zrušenia súťaže

Rektor môže zrušiť grantovú súťaž z dôvodov uvedených v článku 10 smernice č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Obdobie riešenia podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže

Obdobie riešenia podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže trvá od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019.

Priebežné hodnotenie riešenia grantového projektu

Zodpovedný riešiteľ v priebehu riešenia projektu vypracuje do 15. 9. 2019 priebežnú správu o riešení výskumného projektu. Priebežnú správu podáva zodpovedný riešiteľ prostredníctvom portálu ISVV UNIZA. Formulár a štruktúra priebežnej správy bude k dispozícii na portáli ISVV UNIZA.

Prezentovanie priebežných výsledkov podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže

Riešiteľské kolektívy podporených projektov v rámci tejto grantovej súťaže majú povinnosť prezentovať priebežné výsledky projektu v rámci týždňa vedy a techniky v mesiaci november 2019.

Hodnotenie riešených projektov v rámci tejto grantovej súťaže

Hodnotenie riešených projektov v rámci tejto grantovej súťaže sa uskutoční v zmysle časti 3 smernice č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline s názvom „Hodnotenie riešených grantových projektov v rámci grantového systému UNIZA“. Súčasťou výsledného hodnotenia bude aj prezentovanie priebežných výsledkov projektu v rámci týždňa vedy a techniky v mesiaci november 2019.

Záverečnú správu bude potrebné podať do 15. 1. 2020 prostredníctvom portálu ISVV UNIZA.

3 najlepšie hodnotené a prezentované projekty v rámci tejto výzvy budú na návrh grantovej rady odmenené rektorom.

 

V Žiline, dňa 4. 2. 2019

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť