UNIZA po 17. novembri nepreruší vzdelávací proces

Vedenie Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, ako aj potrebu zachovania kvality a kontinuity vzdelávacieho procesu tak, aby naše študentky a študenti nedoplácali na dlhodobo poddimenzované financovanie vysokých škôl na Slovensku. Vedenie UNIZA, vedenia fakúlt UNIZA, ako aj predstavitelia akademickej obce UNIZA, pozorne sledujú súčasný vývoj a po spoločných rokovaniach vedenie UNIZA prijalo nasledujúce rozhodnutie:

V súvislosti s ďalšími krokmi žiadame kompetentných o urýchlené predstavenie systémových a dlhodobo udržateľných riešení na výrazné zlepšenie doterajšieho nepriaznivého stavu. Vysoké školy na Slovensku dlhodobo vynakladajú maximálne úsilie na základné zabezpečenie svojho fungovania, čím strácajú priestor na zlepšovanie kvality a potrebný rozvoj, aj vzhľadom na konkurencieschopnosť voči zahraničným univerzitám.

Po čiastočnom splnení požiadaviek Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), ktoré boli formulované po zasadnutí SRK 13. septembra 2022 sa zástupcovia akademickej obce UNIZA počas diskusie 10. novembra 2022 a kolégium rektora na rokovaní 14. novembra 2022 zhodli, že UNIZA 17. novembra 2022 vzdelávací proces nepreruší. UNIZA naďalej ostáva v protestnej pohotovosti a je pripravená na všetky formy protestu.

Zároveň zástupcovia akademickej obce UNIZA žiadajú rektora UNIZA, aby pokračoval v rokovaniach na úrovni SRK so zástupcami Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky a s vládou SR v snahe o splnenie požiadaviek slovenských vysokých škôl prezentovaných vo vyhlásení SRK zo dňa 13. septembra 2022 - „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“.

UNIZA

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.