Zasadnutie Akademického senátu UNIZA

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že verejné zasadnutie Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutoční dňa 13. júna 2022 o 13:00 hod. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA.

Predbežný  program rokovania:

  1. Návrh výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2021
  2. Návrh Dodatku č. 18 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA
  3. Návrh Dodatku č. 2 k Smernici č. 208 - Pravidlá pre získavanie práv, zosúlaďovanie práv, úprava a zrušenie práv na habilitačné a inauguračné konanie na Žilinskej univerzite v Žiline
  4. Návrh Metodického usmernenia č. 5/2022 o zásadách a pravidlách prijímacieho konania na celouniverzitné študijné programy vydané v súlade s čl. 1 ods. 2 Smernice č. 206 pre akademický rok 2023/24
  5. Návrh pravidiel poskytnutia a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov členov správnej rady a návrh doplatku odmeny členom správnej rady
  6. Rôzne

 

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
predseda AS UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.