Zasadnutie Akademického senátu UNIZA

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že verejné zasadnutie Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutoční dňa 22. novembra 2021 o 13:00 hod. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zasadnutie uskutoční online, prostredníctvom videohovoru aplikácie MS Teams – link na prístup.

Predbežný  program rokovania:

 1. Návrh aktualizácie zloženia miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA
 2. Návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 209 – Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline
 3. Návrh Smernice č. 215 – o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzite v Žiline
 4. Návrh Smernice č. 223 – Monitorovanie a periodické hodnotenie študijných programov
 5. Návrh Smernice č. 226 – o autorskej etike a eliminácii plagiátorstva v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline
 6. Návrh Smernice č. P_FRI_20 – Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA
 7. Návrh Smernice č. 224 – Knižničný a výpožičný poriadok Univerzitnej knižnice UNIZA
 8. Návrh Smernice č. 225 – Štatút Poradenského a kariérneho centra UNIZA
 9. Voľba predsedu AS UNIZA v súlade s článkom 3 ods. 5 Smernice č. 157 – Rokovací poriadok Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline
 10. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
 11. Rôzne

 

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
podpredseda AS UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.