Vyhlásenie Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline k pripravovanému návrhu novely zákona o vysokých školách a k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline ako reprezentant akademickej obce Žilinskej univerzity v Žiline víta reformné snahy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky, s cieľom priniesť nový impulz do želaného skvalitnenia prostredia vysokoškolského vzdelávania, vedy, výskumu a umeleckej činnosti na Slovensku, no zásadne nesúhlasí so spôsobom, akým MŠVVŠ SR pristupuje k ich realizácii.

Každá zmena v tak významnom a rozsiahlom prvku verejného života, akým vysoké školy sú, sa musí realizovať s rešpektom voči všetkým dotknutým subjektom, po dôkladnej diskusii a na základe spoločne prijatých záverov. V opačnom prípade hrozí strata vzájomnej dôvery partnerov a dochádza ku spomaleniu implementácie nástrojov reformných plánov, s negatívnym efektom v podobe znižovania miery konkurencieschopnosti slovenských vysokých škôl a univerzít v medzinárodnom prostredí.

Na základe vnímania súčasného stavu a charakteru procesov spojených s prípravou novely zákona o vysokých školách vyjadruje Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline znepokojenie nad prístupom Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR, zavádzajúcim prostredníctvom predložených materiálov prvky a znenia neakceptovateľné v akademickom prostredí. Legislatívne nástroje v podobe zvyšovania vplyvu orgánov verejnej moci nad akceptovateľnú úroveň a obmedzovanie kompetencií akademických samospráv, nielen potláčajú dlhodobo koncipované prvky demokratizácie akademických samospráv a prakticky deštruujú nástroje vlastnej zodpovednosti vysokých škôl a univerzít, ale taktiež vnášajú do reformných snáh zbytočné riziká možnej frustrácie a následnej apatie celej akademickej obce.

Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline zároveň vyjadruje znepokojenie nad znením, avšak najmä nad spôsobom koncipovania vybraných komponentov a cieľov prítomných v Pláne obnovy a odolnosti SR, ktorý vnímame ako jeden z najvýznamnejších strategických rozvojových plánov  krajiny, s potenciálom formovať tvár vysokoškolského prostredia pre ďalšie generácie. Absencia otvorenej odbornej a celospoločenskej diskusie pri jeho tvorbe priamo prispieva k obávam o budúci stav vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu v podmienkach Slovenskej republiky, a to najmä v kontexte opomenutia súčasných a budúcich potrieb v oblasti celkového fungovania a finančného riadenia vysokých škôl. Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline sa ohradzuje voči zavádzajúcim tvrdeniam uvedeným v Pláne obnovy a odolnosti SR, ktoré akademickú samosprávu a obzvlášť akademické senáty vysokých škôl a ich fakúlt stavajú do pozície hlavného vinníka súčasného stavu vysokého školstva.

Na základe vyššie uvedeného Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje zásadný nesúhlas s pripravovaným návrhom novely zákona o vysokých školách a s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, pričom naďalej pozorne sleduje diskusiu medzi zástupcami reprezentácií vysokých škôl a Ministerstvom, školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prípade, ak aj naďalej budú mať predstavené zámery charakter potláčajúci akademické slobody a ignorujúci rozvojové potreby vysokoškolského prostredia pre ďalšie generácie, pristúpi Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline k razantnejším formám vyjadrenia nesúhlasu s aktuálnym dianím.

 

Toto vyhlásenie bolo schválené AS UNIZA dňa 29. 3. 2021.

 

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
predseda AS UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.