Zasadnutie Akademického senátu UNIZA

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že verejné zasadnutie Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutoční dňa 29. marca 2021 o 13:00 hod. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zasadnutie uskutoční online, prostredníctvom videohovoru aplikácie MS Teams – link na prístup.

Predbežný program rokovania:

  1. Prerokovanie vyhlásenia Akademického senátu UNIZA k pripravovanému návrhu novely zákona o vysokých školách a k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
  2. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám volieb do AS UNIZA
  3. Návrh na schválenie člena Správnej rady UNIZA, ktorého navrhuje na vymenovanie rektor UNIZA
  4. Návrh rozpočtu výnosov a nákladov Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2021
  5. Návrh Dodatku č. 4 k Smernici č. 108 – Štipendijný poriadok
  6. Návrh Študijného poriadku Strojníckej fakulty UNIZA
  7. Výpožička historickej budovy „A“ spolu s priľahlými nehnuteľnosťami z dôvodu jej obnovy v spolupráci s CVTI SR, v rámci projektu “Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja – PopVaT II”
  8. Rôzne
    1. Rozvoj športovej infraštruktúry v spolupráci s mestom a VÚC

 

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
predseda AS UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.