Vedenie univerzity

Rektor

Rektor

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
tel.: +421 41 513 5101
e-mail: rektor@uniza.sk

Prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie

Prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
tel.: +421 41 513 5150
e-mail: vladimir.konecny@uniza.sk

Prorektor pre vedu a výskum

Prorektor pre vedu a výskum

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
tel.: +421 41 513 5140
e-mail: pavol.rafajdus@uniza.sk

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA
tel.: +421 41 513 5130
e-mail: jozef.ristvej@uniza.sk

Prorektor pre rozvoj

Prorektor pre rozvoj

prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
tel.: +421 41 513 5120
e-mail: josef.vican@uniza.sk

Prorektor pre informačné systémy

Prorektor pre informačné systémy

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
tel.: +421 41 513 5135
e-mail: karol.matiasko@uniza.sk

Kvestorka

Kvestorka

Ing. Jana Gjašiková
tel.: +421 41 513 5106
e-mail: jana.gjasikova@rekt.uniza.sk

Vedenie fakúlt

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
tel.: +421 41 513 3050
e-mail: milos.poliak@fpedas.uniza.sk

Dekan Strojníckej fakulty

Dekan Strojníckej fakulty

prof. Dr. Ing. Milan Sága
tel.: +421 41 513 2501
e-mail: milan.saga@fstroj.uniza.sk

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: pavol.spanik@fel.uniza.sk

Dekan Stavebnej fakulty

Dekan Stavebnej fakulty

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
tel.: +421 41 513 5500
e-mail: marian.drusa@fstav.uniza.sk

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
tel.: +421 41 513 6600
e-mail: eva.sventekova@fbi.uniza.sk

Dekan Fakulty riadenia a informatiky

Dekan Fakulty riadenia a informatiky

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
tel.: +421 41 513 4050
e-mail: emil.krsak@fri.uniza.sk

Dekanka Fakulty humanitných vied

Dekanka Fakulty humanitných vied

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
tel.: +421 41 513 6100
e-mail: slavka.pitonakova@fhv.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Irena Kubinová / +421 41 513 5138 / e-mail: irena.kubinova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.