Výzva na podávanie žiadostí študentov UNIZA na pridelenie grantu na Erasmus+ študijné pobyty a stáže v akademickom roku 2022/2023

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž v akademickom roku 2022/2023 a požiadať o grant na absolvovanie mobility. Základné informácie k Erasmus+ študentským mobilitám sú zverejnené na stránke oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing (OMVaM).
Prihlášku je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi Erasmus+ mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach výberu študentov na študijné pobyty a stáže, zozname spolupracujúcich zahraničných inštitúcií, postupe vybavovania študijného pobytu alebo stáže, vrátane nových typov mobilít.

Študijné pobyty a stáže akademického roka 2022/2023 budú realizované a financované podľa pravidiel nového Erasmus+ programového obdobia (2022-2027) Erasmus+ projektov KA131 Výzvy 2022

Možnosti Erasmus mobilít pre študentov VŠ
Sprievodca programom Erasmus+ Výzva 2022
Základné informácie o programe 2021-2027
Sadzby Erasmus+ grantov

 

Prihláška na štúdium a žiadosť o pridelenie Erasmus+ grantu
Prihláška na stáž a žiadosť o pridelenie Erasmus+ grantu
Prihláška na štúdium a žiadosť o pridelenie Erasmus+ grantu na krátke mobility PhD. študentov

 

Link na IS Online Learning Agreement – Zmluva o štúdiu pre študentov
Vzor online-formulára Zmluvy o štúdiu
Inštrukcie k Zmluve o štúdiu
Zmluva o stáži
Inštrukcie k zmluve o stáži

Informácie pre účastníkov Erasmus+ mobilít s nedostatkom príležitostí

E+ mobilná aplikáciu pre vysokoškolských študentov Účelom aplikácie je informovať študentov o možnostiach programu, pomáhať pri vybavovaní Erasmus+ mobility a umožňovať prístup k praktickým informáciám spojených s mobilitou.

Fakultní Erasmus+ koordinátori UNIZA – kontakty

Termín doručenia prihlášky študenta fakultnému koordinátorovi: marec 2022 – presný dátum stanoví príslušná fakulta UNIZA
Termín zaslania fakultných nominácií študentov na rektorátne OMVaM: 30. marec 2022

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.