Dodatočná výzva - Podávanie žiadostí študentov UNIZA o granty na Erasmus+ študijné pobyty letného semestra 2019/2020

Radi by sme Vás informovali o dodatočnej možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt a získať grant na jeho financovanie ešte v letnom semestri 2019/2020. Prihlášky je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach výberu, zozname spolupracujúcich zahraničných univerzít a postupe vybavovania študijného pobytu.

Základné informácie k Erasmus+ študentským mobilitám a zoznam fakultných koordinátorov podľa fakúlt UNIZA sa nachádzajú na stránkach OMVaM:

Erasmus+

Štúdium v zahraničí

Prečo Erasmus+ študijný pobyt?

Formulár prihlášky

Termín doručenia prihlášky študenta fakultnému koordinátorovi: október 2019 – presný dátum stanovila príslušná fakulta UNIZA

Termín zaslania fakultných nominácií študentov na rektorátne OMVaM: 18. október 2019


Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.