Štruktúry na podporu monitorovania a zlepšovania VSK UNIZA

Rada študijného programu

Hlavnú úlohu zabezpečovania kvality vzdelávania nesie Rada študijného programu. Rada študijného programu vykonáva podľa povinností určených smernicou č. 214 monitoring študijného programu vrátane zberu a vyhodnocovania podnetov z interného a externého prostredia od jednotlivých zainteresovaných strán, vyhodnocuje kľúčové indikátory vzdelávania za študijný program so zámerom zvyšovania kvality vzdelávania, hodnotí odbornú úroveň študijného programu a jeho súlad so stavom súčasného poznania v danom odbore.

Rada študijného programu vypracúva správu o vnútornom hodnotení kvality vzdelávacej činnosti v rámci študijného programu podľa štandardov SAAVŠ pre študijný program a prijíma opatrenia na zvýšenie kvality, vyhodnocuje uplatnenie absolventov študijného programu v praxi, raz ročne hodnotí plnenie cieľov a výstupov vzdelávania študijného programu, navrhuje a implementuje opatrenia na zlepšenie študijného programu, vypracúva informácie o študijnom programe na zverejňovanie, vypracúva informácie o povolaniach, ktoré môže úspešný absolvent študijného programu vykonávať, a o uplatnení absolventov študijného programu.

Oddelenie kontroly a vnútorného auditu UNIZA

Oddelenie kontroly a vnútorného auditu je organizačný útvar UNIZA priamo riadený rektorom, vykonáva dohľad nad dodržiavaním predpisov a pravidiel stanovených vo vnútornom systéme zabezpečovania kvality UNIZA na dosahovanie súladu so štandardmi s rešpektovaním Smernice „Monitorovanie a periodické hodnotenie študijných programov“. Pri výkone dohľadu spolupracuje s manažérom kvality a zástupcami relevantných zainteresovaných strán.

Centrum informačných a komunikačných technológií

Centrum informačných a komunikačných technológií je organizačný útvar UNIZA, ktorý riadi prorektor pre informačné systémy. Pre potreby riadenia, hodnotenia a zlepšovania študijných programov a vnútorného systému zabezpečovania kvality zhromažďuje, spracováva a analyzuje informácie získané z informačných systémov na vyhodnocovanie určených ukazovateľov kvality s využitím špecifického analytického nástroja Power BI. Nakladanie s informáciami na UNIZA definuje smernica č. 218 „Smernica o zhromažďovaní, spracovaní, analyzovaní a vyhodnocovaní informácií pre podporu riadenia študijných programov“ (ďalej len „Smernica č. 218“). Plní aj svoje úlohy v rámci základných štruktúr pre služby študentom a učiteľom UNIZA.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Eva Kocová / +421 41 513 5153 / eva.kocova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť