Štruktúry VSK UNIZA na podporu akademickej integrity

Dodržiavanie akademickej etiky a podpora akademickej integrity je súčasťou povinností všetkých zamestnancov a študentov UNIZA v súlade so Smernicou č. 207 „Etický kódex Žilinskej univerzity v Žiline“ (ďalej len „Etický kódex“).

Etická komisia UNIZA

Etická komisia UNIZA predstavuje poradný orgán rektora pre oblasť akademickej etiky, tvorí ju 5 členov menovaných rektorom UNIZA, pokiaľ sa riešený podnet týka študenta, je členom komisie aj študent nominovaný na túto pozíciu študentskou časťou Akademického senátu UNIZA, v prípade potreby si môže predseda Etickej komisie prizvať na konzultáciu aj experta na riešenú problematiku. Vykonáva činnosti určené Etickým kódexom v zmysle zabezpečovania naplňovania kritéria VS 2.6.d štandardov SAAVŠ pre vnútorný systém.

Disciplinárna komisia UNIZA

Disciplinárne komisie fakúlt a UNIZA tvorí 6 členov, traja sú vysokoškolskí učitelia, 3 sú študenti príslušnej fakulty, resp. v prípade celouniverzitného študijného programu zástupcovia fakúlt a ústavov, ktorých menuje dekan/rektor po schválení Akademickým senátom fakulty/Akademickým senátom UNIZA.

V zmysle naplňovania kritéria VS 5.e.1 štandardov SAAVŠ pre vnútorný systém rieši Disciplinárna komisia disciplinárne priestupky, preskúmava podnety na disciplinárne priestupky, vedie disciplinárne konania, prijíma uznesenia, pripravuje návrhy na uloženie disciplinárneho opatrenia, pričom sa riadi Smernicou č. 201 „Disciplinárny poriadok pre študentov UNIZA“.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Eva Kocová / +421 41 513 5153 / eva.kocova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť