Členstvo UNIZA ako celku v medzinárodných organizáciách

eaie0.5x.png

EAIE

Nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania v európskom i celosvetovom kontexte. EAIE zjednocuje odborníkov s cieľom kreovania globálneho prostredia, kde každý má možnosť vzdelávania a mobilít. Zabezpečuje šírenie informácií a podporuje a organizuje konferencie, diskusie a sieťovú spoluprácu k závažným problémom dotýkajúcim sa špecifických tém dôležitých pre členov EAIE, ako aj všeobecných problémov oblasti internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania.

IGIP

Spoločnosť orientujúca sa svojou činnosťou na výmenu skúseností a myšlienok v oblasti inžinierskeho vzdelávania, na zlepšovanie metód vyučovania v technických vedách. UNIZA sa zúčastňuje medzinárodných sympózií a seminárov.

igip0.5x.png
mchue0.5x.png

Magna Charta Universitatum

Pri príležitosti 900. výročia založenia Bolonskej univerzity – najstaršej vzdelávacej inštitúcie na svete dňa 18. septembra 1988, rektori 430 univerzít slávnostne podpísali deklaráciu „Magna Charta Universitatum“. Zdôrazňuje a legalizuje výsadné poslanie univerzít rozvíjať vzdelanie, vedu a kultúru. Formuluje spoločné princípy, jednotnú štruktúru vzdelávacieho procesu, kritériá kvality výučby a ostatných aktivít s cieľom vzájomného uznávania diplomov. 16. septembra 2005 pred akademickým senátom v historickej aule Santa Lucia v prítomnosti členov predsedníctva, kolégia a rektora Bolonskej univerzity prof. Piera Uga Calzoliariho sa konal slávnostný ceremoniál, na ktorom vtedajší rektor UNIZA prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. podpísal príslušné listiny.

EUA

UNIZA bola v roku 2000 prijatá za člena Asociácie európskych univerzít (EUA). EUA je európska organizácia, ktorá zahŕňa viac než 47 európskych krajín a má vyše 850 individuálnych a kolektívnych členov. EUA bola založená 31. marca 2001 zlúčením CRE (Asociácia európskych univerzít) a Konfederáciou rektorských konferencií EÚ, a preto ako predstaviteľ zlúčených organizácií má hlavné slovo v Európe v oblasti vysokého školstva. EUA sa zameriava na vytvorenie európskeho priestoru pre vysokoškolské vzdelávanie a výskum. Hlavný dôraz sa kladie na: 
- jednotu výskumu a vzdelávania založenú na spoločných hodnotách inštitucionálnej 
autonómie, vzdelávanie ako sociálne blaho a výskum ako základ výučby, 
- kompatibilitu európskeho vysokého školstva s prihliadnutím na edukačné normy 
a štruktúry jednotlivých inštitúcií, 
- zbližovanie európskeho vysokoškolského prostredia s cieľom posilniť príťažlivosť 
vzdelanosti v Európe i mimo nej.

eua1.png
ectri0.5x.png

ECTRI

V roku 2013 sa UNIZA stala členom asociácie ECTRI, prestížneho združenia európskeho dopravného výskumu (European Conference of Transport Research Institutes). ECTRI je nezisková asociácia založená v Belgicku v roku 2003, ktorá združuje 25 inštitútov (alebo univerzít) z 19 krajín. Jej hlavným cieľom je posilňovať európsku spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií vo všetkých módoch dopravy. Aktivity ECTRI sa zameriavajú aj na prípravu spoločných európskych projektov. Hlavným ťažiskom spolupráce je aktivita pracovných tematických skupín, v ktorej má UNIZA ešte veľké rezervy.

FEHRL

Od roku 2013 je UNIZA členom FEHRL. Toto fórum európskych národných cestných výskumných laboratórií a univerzít je medzinárodné združenie viac než 30 národných výskumných a technických inštitútov z celej Európy. Poslaním FEHRL je podporovať a uľahčovať spoluprácu vo výskume a poskytovať kvalitné informácie a poradenstvo v oblasti technológií a politík v oblasti cestných komunikácií. Vďaka priamemu napojeniu na asociáciu riaditeľov národných diaľničných spoločností majú inštitúcie združené vo FEHRL možnosť zapojenia sa do riešenia aktuálnych problémov v rámci špecifických alebo celoeurópskych výskumných a inovačných projektov.

fehrl0.5x.png

EUROSIS

Od roku 2016 je UNIZA členom EUROSIS (The European Multidisciplinary Society for Modelling and Simulation Technology). Toto medzinárodné združenie má za cieľ spájať organizácie vedy a výskumu, ktoré sa zameriavajú na oblasti simulácií a tým prepájajú akademickú a priemyselnú sféru v rámci celej Európy. Poslaním EUROSIS je aj možnosť zapojenia sa do riešenia aktuálnych problémov v rámci európskych projektov vedy a výskumu so zameraním práve na oblasti simulácií. EUROSIS sídli vo Vedecko parku Greenbridge, Univerzity v Ghente, v Belgicku.

EARPA

EARPA (European Automotive Research Partners Association) je Asociácia európskych výskumných a vývojových organizácií v automobilovom priemysle so sídlom v Bruseli, ktorá vznikla v roku 2002. V súčasnosti má 49 členov tvorených komerčnými výskumnými organizáciami, národnými inštitúciami a univerzitami aktívnymi v doprave a automobilovom sektore, ktorí aktívne prispievajú k Európskemu výskumnému priestoru a rámcovým programom EK. EARPA aktívne podporuje rôzne Európske technologické platformy (ETPs) a spoločné technologické iniciatívy (JTIs) v snahách o definovanie spoločnej vízie pre budúci výskum, vývoj a technológie a pro vytváraní a implementovaní Európskej strategickej výskumnej agendy. Ako nezávislá platforma sa EARPA zúčastňuje na strategických konzultáciách na úrovni EÚ v oblastiach mobility, životného prostredia, energie a bezpečnosti automobilového priemyslu. EARPA poskytuje svojim členom platformu pre: diskusiu a výmenu informácií prostredníctvom svojich pracovných skupín a workshopov, spoluprácu s relevantnými EÚ inštitúciami a priemyselnými partnermi prostredníctvom výročných stretnutí a workshopov, iniciovanie nových sietí, projektov a partnerstiev prostredníctvom spoločných stretnutí a kolaboratívnych výskumných skupín, ďalšie zviditeľnenie svojich členov smerom k EK, priemyselným partnerom a verejnosti prostredníctvom EARPA web stránky, organizácie podujatí a prezentácií.

Žilinská univerzita je členom EARPA od roku 2017. Hlavnými výhodami členstva UNIZA v asociácií ERAPA je podpora pre vytváranie nových sietí, európskych projektov, ako aj prístup k technológiám a poradným platformám, v ktorých pôsobia členovia EARPA, ako napr. ERTRAC (European Road Transport Advisory Council) a iCarSupport (ICT for Smart, Safe and Clean Mobility).

SDT

Základným poslaním Združenia pre dopravnú telematiku (SDT) je aktívnou a koordinovanou činnosťou podporiť urýchlený rozvoj v oblasti dopravnej telematiky v rámci pozemných komunikácií, železničnej, vodnej a leteckej dopravy. Za týmto účelom SDT vytvára informačnú platformu a poskytuje informačný servis v oblasti dopravnej telematiky pre rôzne typy organizácií (štátna správa a verejná samospráva, automobilový priemysel, dodávatelia technológií a služieb, komunikačné operátori, univerzity a výskumné centrá, systémoví integrátori, dopravcovia, stavebné spoločnosti). SDT nadväzuje kontakty s obdobnými zahraničnými organizáciami (ERTICO, ITS asociácie, atď.) a reprezentuje tiež členskú základňu v Network of ITS National Associations (ITS Nationals). SDT zároveň organizuje vzdelávaciu činnosť a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a verejnej samosprávy v zabezpečovaní informačného servisu, profesijného vzdelávania a foriem rekvalifikácie pri riešení problému zamestnanosti.

Žilinská univerzita je členom SDT od roku 2004. Prostredníctvom prezídia SDT získava informácie o všetkých dôležitých konferenciách, kongresoch, akciách, projektoch alebo aktivitách týkajúcich sa dopravnej telematiky v ČR a v zahraničí.

TPEB

Technologická platforma energetická bezpečnosť ČR je združenie právnických osôb, verejného i súkromného sektoru, vedeckou a výskumnou organizáciou, zameranou na problematiku energetickej a kybernetickej bezpečnosti a súvisiacej ochrany kritickej infraštruktúry.

Zámerom TPEB ČR je presadzovanie týchto záujmov v uvedených oblastiach tak, aby boli zohľadňované a naplňované legislatívne požiadavky a taktiež bolo vytvárané prostredie pre podporu príslušných projektov a programov na národnej i medzinárodnej úrovni. TPEB ČR je spoločenstvo, ktoré vytvára a stimuluje dialóg medzi privátnymi a verejnými subjektami s cieľom identifikácie hlavných hrozieb v zmienenom prostredí s následným hľadaním ich riešení.

Tento dialóg začína už na prevádzkovej úrovni firiem tak, aby jasne definoval požiadavky a podmienky, ktoré priemysel potrebuje pri hľadaní riešení, budovaní konkurencieschopnosti ako vo výrobe a prevádzke, tak aj v oblasti výskumu. Uvedenie týchto postupov v platnosť a následná certifikácia v súlade s harmonizovanými predpismi EÚ umožní inovatívne riešenie využiteľné na národnej a medzinárodnej úrovni.

VUA

Zástupcovia univerzít z Vyšehradskej skupiny a spolupracujúcich regiónov podpísali Chartu Združenia vyšehradských univerzít (VUA) dňa 10. - 11. novembra 2011.

Združenie Vyšehradskej univerzity bolo založené v rámci strategického projektu „ Udržateľnosť v poľnohospodárstve krajín V4 a spolupracujúcich regiónov “, ktorý koordinuje Slovenská poľnohospodárska univerzita s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu. Okrem ustanovujúcich členov sa univerzity a inštitúcie z Thajska, Indie, Turecka, Moldavska, Talianska a Nemecka rozhodli podporiť myšlienku spolupráce v rámci asociácie a momentálne existuje 43 riadnych a 12 čestných členov.

Hlavným cieľom združenia je prepojiť partnerské univerzity s cieľom zabezpečiť kvalitné vzdelanie a vedecké prostredie a podporiť rozvoj užšej spolupráce medzi vyšehradskou skupinou a spolupracujúcimi regiónmi rešpektujúcimi politiku susedských krajín Medzinárodného vyšehradského fondu v oblasti na všetky aspekty trvalej udržateľnosti.

Združenie poskytne príležitosti na väčšiu interakciu a efektívnosť vyšehradských akademických a výskumných aktivít, na zviditeľnenie regiónu a posilnenie medzinárodnej súdržnosti v strednej Európe, ako aj na umožnenie vzťahov s tretími krajinami, inými regionálnymi zoskupeniami a medzinárodnými organizáciami.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Helena Vráblová / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: helena.vrablova@rekt.uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť