2 % alebo 3 % z Vašich daní

Vážení zamestnanci a sympatizanti Žilinskej univerzity v Žiline,

aj  tento rok sa môžete rozhodnúť, kam pôjdu 2 % alebo 3 %  z vašich daní. V zmysle ustanovenia § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % (3 %) vami zaplatenej dane v prospech Žilinskej univerzity v Žiline pre účely vedy,  výskumu a vývoja.

 

Základné informácie:

 1. Subjekty (právnické a fyzické osoby), ktoré predkladajú daňové priznanie miestne príslušnému správcovi dane si môžu stiahnuť tlačivá daňových priznaní na linke: https://www.financnasprava.sk/sk.../zoznam vzorov vydaných_fr_sr - iné vzory tlačív

 

V daňovom priznaní vyplní daňovník údaje o prijímateľovi a vyčísli 2% zo zaplatenej dane. Daňové priznanie podá v lehote na podanie daňového priznania ( do 31.03.2017) miestne príslušnému správcovi dane ( fyzická osoba podľa miesta trvalého pobytu, právnická osoba podľa sídla).

 1. Subjekty (fyzické osoby), ktorým vykoná ročné zúčtovanie zamestnávateľ si môžu stiahnuť tlačivá: vyhlásenie a potvrdenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré nájdu na stránke: https://www.financnasprava.sk/sk/.../zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr - iné vzory tlačív

 

Zamestnávateľ  odovzdá zamestnancovi potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016. Zamestnanec potvrdenie spolu s vyhlásením doručí miestne príslušnému správcovi dane (podľa miesta trvalého pobytu) v lehote do 30. apríla 2017.

V prípade, že sa rozhodnete darovať 2% z Vašich daní konkrétne pre niektorú súčasť Žilinskej univerzity ( fakultu, pracovisko, zamestnanca ), doporučujeme doručiť písomnú informáciu o tejto skutočnosti ako aj o výške sumy na nižšie uvedenú adresu. 

V Tlačive „ Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ je v spodnej časti tlačiva uvedený text: „Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane...... „ , prosíme Vás aby ste štvorec vyznačili písmenkom „X“. Tento istý text  s vyznačením „ X „ žiadame vyplniť aj v daňovom priznaní typu „ A“ na strane 5, oddiel VIII a v daňovom priznaní typu „B“ na strane 10, oddiel XII. Týmto by sme sa vyhli zložitému identifikovaniu prijatých platieb z finančnej správy SR.

 

Všetkým darcom vopred ďakujeme.

 

Žilinská univerzita v Žiline, Odbor ekonomický, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel.:+421-41/5135197
E-mail: emilie.ondakova@uniza.sk

              

 

Poukázanie % z dane

Podmienky na poukázanie %  z dane

Poukázať 2 % (3 %) podielu zaplatenej dane môžete vtedy, ak ste súčasne splnili tieto podmienky:

 • nemáte do lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani z príjmov, pričom daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podávate vyhlásenie, ste zaplatili v lehote na podanie daňového priznania, ak podávate daňové priznanie, ani povolený odklad a ani povolenie platenia dane v splátkach [§ 50 ods. 6 písm. a) ZDP].  Ak suma dane na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia alebo rovnajúca sa 5 eur, ktorú nie ste povinný uhradiť, táto suma sa nepovažuje za daňový nedoplatok,
 • ak Vám zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, preukážete sa potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola Vám zrazená alebo ste nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiadali v správnej výške najneskôr do lehoty na podanie vyhlásenia [§ 50 ods. 6 písm. a) ZDP], t.j. najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Takéto potvrdenie Vám na žiadosť vystaví zamestnávateľ, pričom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia. Zamestnancovi, ktorý sa rozhodne prostredníctvom správcu dane poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane, je zamestnávateľ povinný zraziť aj taký daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania, ktorého suma sa rovná alebo je nižšia ako 5 eur,
 • ak ste vo vyhlásení určil len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy [§ 50 ods. 6 písm. b) ZDP],podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus [§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP].

Ako poukázať % z dane

 • V daňovom priznaní

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, uskutočníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %,  t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

 • Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane

Ak Vám bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane uskutočníte na osobitnom tlačive, ktoré ako odporúčané tlačivo vydáva Ministerstvo Financií SR, do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak zamestnanec použije vlastné tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, potom musí povinne obsahovať údaje uvedené v § 50 ods. 3 ZDP.

Tlačivá nájdete na stránke www.finančnáspráva.sk – v časti iné vzory tlačív  alebo v prílohe.

K vyplnenému vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane ste povinný predložiť potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane.

Ak ste splnili podmienky na poukázanie sumy do výšky 3%, ste povinný predložiť aj písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu o tom, že ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve) počas najmenej 40 hodín v príslušnom zdaňovacom období.

Zoznamy prijímateľov

Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý zverejňuje Notárska komora SR každoročne, a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane (§ 50 ods. 7 ZDP). Zoznam prijímateľov je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk. Aby prijímateľovi mohol byť poukázaný 2 % ( 3 %) podiel zaplatenej dane, musí byť uvedený v tomto zozname.

Ročný prehľad prijímateľov za predchádzajúci rok zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR vždy do 31. januára bežného roka (§ 50 ods. 12 ZDP) v časti Zoznamy. Prehľad zasiela zároveň aj Notárskej komore SR.

Údaje pre vyplnenie tlačiva „ Vyhlásenie o poukázaní sumy vo výške 2%(3%) zaplatenej dane – rok 2016 – II. ODDIEL – Údaje o prijímateľovi:

 •  IČO: 00397563
 •  Právna forma: subjekty výskumu a vývoja
 •  Obchodné meno ( názov ) : Žilinská univerzita v Žiline
 •  Sídlo – Ulica: Univerzitná
 •  Súpisné/orientačné číslo : 8215/1
 •  PSČ: 010 26
 •  Obec : Žilina

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane

2 % alebo 3 % z Vašich daní

Vážení zamestnanci a sympatizanti Žilinskej univerzity v Žiline,

aj  tento rok sa môžete rozhodnúť, kam pôjdu 2 % alebo 3 %  z vašich daní. V zmysle ustanovenia § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % (3 %) vami zaplatenej dane v prospech Žilinskej univerzity v Žiline pre účely vedy,  výskumu a vývoja.

 

Základné informácie:

 1. Subjekty (právnické a fyzické osoby), ktoré predkladajú daňové priznanie miestne príslušnému správcovi dane si môžu stiahnuť tlačivá daňových priznaní na linke: https://www.financnasprava.sk/sk.../zoznam vzorov vydaných_fr_sr - iné vzory tlačív

 

V daňovom priznaní vyplní daňovník údaje o prijímateľovi a vyčísli 2% zo zaplatenej dane. Daňové priznanie podá v lehote na podanie daňového priznania ( do 31.03.2017) miestne príslušnému správcovi dane ( fyzická osoba podľa miesta trvalého pobytu, právnická osoba podľa sídla).

 1. Subjekty (fyzické osoby), ktorým vykoná ročné zúčtovanie zamestnávateľ si môžu stiahnuť tlačivá: vyhlásenie a potvrdenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré nájdu na stránke: https://www.financnasprava.sk/sk/.../zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr - iné vzory tlačív

 

Zamestnávateľ  odovzdá zamestnancovi potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016. Zamestnanec potvrdenie spolu s vyhlásením doručí miestne príslušnému správcovi dane (podľa miesta trvalého pobytu) v lehote do 30. apríla 2017.

V prípade, že sa rozhodnete darovať 2% z Vašich daní konkrétne pre niektorú súčasť Žilinskej univerzity ( fakultu, pracovisko, zamestnanca ), doporučujeme doručiť písomnú informáciu o tejto skutočnosti ako aj o výške sumy na nižšie uvedenú adresu. 

V Tlačive „ Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ je v spodnej časti tlačiva uvedený text: „Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane...... „ , prosíme Vás aby ste štvorec vyznačili písmenkom „X“. Tento istý text  s vyznačením „ X „ žiadame vyplniť aj v daňovom priznaní typu „ A“ na strane 5, oddiel VIII a v daňovom priznaní typu „B“ na strane 10, oddiel XII. Týmto by sme sa vyhli zložitému identifikovaniu prijatých platieb z finančnej správy SR.

 

Všetkým darcom vopred ďakujeme.

 

Žilinská univerzita v Žiline, Odbor ekonomický, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel.:+421-41/5135197
E-mail: emilie.ondakova@uniza.sk

              

 

Poukázanie % z dane

Podmienky na poukázanie %  z dane

Poukázať 2 % (3 %) podielu zaplatenej dane môžete vtedy, ak ste súčasne splnili tieto podmienky:

 • nemáte do lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani z príjmov, pričom daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podávate vyhlásenie, ste zaplatili v lehote na podanie daňového priznania, ak podávate daňové priznanie, ani povolený odklad a ani povolenie platenia dane v splátkach [§ 50 ods. 6 písm. a) ZDP].  Ak suma dane na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia alebo rovnajúca sa 5 eur, ktorú nie ste povinný uhradiť, táto suma sa nepovažuje za daňový nedoplatok,
 • ak Vám zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, preukážete sa potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola Vám zrazená alebo ste nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiadali v správnej výške najneskôr do lehoty na podanie vyhlásenia [§ 50 ods. 6 písm. a) ZDP], t.j. najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Takéto potvrdenie Vám na žiadosť vystaví zamestnávateľ, pričom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia. Zamestnancovi, ktorý sa rozhodne prostredníctvom správcu dane poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane, je zamestnávateľ povinný zraziť aj taký daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania, ktorého suma sa rovná alebo je nižšia ako 5 eur,
 • ak ste vo vyhlásení určil len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy [§ 50 ods. 6 písm. b) ZDP],podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus [§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP].

Ako poukázať % z dane

 • V daňovom priznaní

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, uskutočníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %,  t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

 • Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane

Ak Vám bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane uskutočníte na osobitnom tlačive, ktoré ako odporúčané tlačivo vydáva Ministerstvo Financií SR, do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak zamestnanec použije vlastné tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, potom musí povinne obsahovať údaje uvedené v § 50 ods. 3 ZDP.

Tlačivá nájdete na stránke www.finančnáspráva.sk – v časti iné vzory tlačív  alebo v prílohe.

K vyplnenému vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane ste povinný predložiť potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane.

Ak ste splnili podmienky na poukázanie sumy do výšky 3%, ste povinný predložiť aj písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu o tom, že ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve) počas najmenej 40 hodín v príslušnom zdaňovacom období.

Zoznamy prijímateľov

Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý zverejňuje Notárska komora SR každoročne, a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane (§ 50 ods. 7 ZDP). Zoznam prijímateľov je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk. Aby prijímateľovi mohol byť poukázaný 2 % ( 3 %) podiel zaplatenej dane, musí byť uvedený v tomto zozname.

Ročný prehľad prijímateľov za predchádzajúci rok zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR vždy do 31. januára bežného roka (§ 50 ods. 12 ZDP) v časti Zoznamy. Prehľad zasiela zároveň aj Notárskej komore SR.

Údaje pre vyplnenie tlačiva „ Vyhlásenie o poukázaní sumy vo výške 2%(3%) zaplatenej dane – rok 2016 – II. ODDIEL – Údaje o prijímateľovi:

 •  IČO: 00397563
 •  Právna forma: subjekty výskumu a vývoja
 •  Obchodné meno ( názov ) : Žilinská univerzita v Žiline
 •  Sídlo – Ulica: Univerzitná
 •  Súpisné/orientačné číslo : 8215/1
 •  PSČ: 010 26
 •  Obec : Žilina

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane