Zníženie energetickej náročnosti budov Žilinskej univerzity v Žiline – celouniverzitné projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Žilinská univerzita v Žiline sa v priebehu roka 2016 zapojila do 6. výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2015-6), ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Bolo podaných sedem Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty –Zníženie energetickej náročnosti budov: AS (NS), Univerzitná Knižnica, BG(NG), AR(NR), FBI blok B, internáty DA( UZ VD A) a DB( UZ VD B), internáty DC( UZ VD C) a  DD( UZ VD D).

V súčasnosti má UNIZA schválené  dva projekty : Zníženie energetickej náročnosti budovy AS (NS) Žilinskej univerzity a Zníženie energetickej náročnosti Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity. Stavebné práce na budovách AS a Univerzitná knižnica boli zahájené v 8/2016 a predpokladané ukončenie stavebných prác je 1/2017. Stavebné práce pri oboch projektoch realizuje stavebná firma Hastra, s.r.o. Žilina.

Ukončenie schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP na budovy BG, AR a FBI/B očakávame v priebehu 10/2016  ( realizácia týchto projektov je naplánovaná na obdobie  4/2017-10/2017) a ukončenie schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP na budovy internátov DA, DB a DC, DD očakávame na prelome rokov 2016/2017 (realizácia týchto dvoch projektov je naplánovaná na obdobie 5/2017-12/2017).

Vo všetkých projektoch budú realizované opatrenia na úsporu energie, ktoré vyplynuli z energetických auditov jednotlivých budov.

Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti sú nasledovné:

 • Zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií
  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie strešného plášťa
  • výmena otvorových konštrukcií
 • Výmena osvetlenia
 • Ústredné vykurovanie

Ďalej sa budú realizovať aj ostatné opatrenia vyplývajúce z energetického auditu - úprava podláh, opatrenia proti vlhkosti a dokončovacie práce.

Projekt komplexného zateplenia objektu rieši nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti. Navrhnuté zateplenie dodržiava podmienky stanovené platnými vyhláškami a normami.

Realizáciou navrhovaných úprav podľa projektovej dokumentácie sa popri energetických úsporách podstatne prispeje k zlepšeniu tepelnej pohody a celkovej mikroklímy v interiéri.

 

V priebehu realizácie projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy AS (NS) Žilinskej univerzity nebude v budove AS (NS) prebiehať výučba počas celého zimného semestra školského roku 2016/2017. Výučba je zabezpečená v náhradných priestoroch.

Univerzitná knižnica bude v priebehu realizácie projektu zabezpečovať prevádzku  v obmedzenom režime. Z tohto dôvodu je potrebné , aby sa návštevníci riadili pokynmi zverejnenými na webovej stránke Žilinskej univerzity, v sekcii Univerzitná knižnica a pokynmi umiestnenými pri vstupe do budovy.

 

Touto cestou si dovoľujeme požiadať všetkých zamestnancov aj študentov Žilinskej univerzity v Žiline o zhovievavosť,  trpezlivosť a dodržiavanie bezpečnostných pokynov v rekonštruovaných budovách a ich okolí  a akceptovanie určitých obmedzení  počas realizácie  stavebných prác. 

Ing. Soňa Johanesová

Zníženie energetickej náročnosti budov Žilinskej univerzity v Žiline – celouniverzitné projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Žilinská univerzita v Žiline sa v priebehu roka 2016 zapojila do 6. výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2015-6), ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Bolo podaných sedem Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty –Zníženie energetickej náročnosti budov: AS (NS), Univerzitná Knižnica, BG(NG), AR(NR), FBI blok B, internáty DA( UZ VD A) a DB( UZ VD B), internáty DC( UZ VD C) a  DD( UZ VD D).

V súčasnosti má UNIZA schválené  dva projekty : Zníženie energetickej náročnosti budovy AS (NS) Žilinskej univerzity a Zníženie energetickej náročnosti Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity. Stavebné práce na budovách AS a Univerzitná knižnica boli zahájené v 8/2016 a predpokladané ukončenie stavebných prác je 1/2017. Stavebné práce pri oboch projektoch realizuje stavebná firma Hastra, s.r.o. Žilina.

Ukončenie schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP na budovy BG, AR a FBI/B očakávame v priebehu 10/2016  ( realizácia týchto projektov je naplánovaná na obdobie  4/2017-10/2017) a ukončenie schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP na budovy internátov DA, DB a DC, DD očakávame na prelome rokov 2016/2017 (realizácia týchto dvoch projektov je naplánovaná na obdobie 5/2017-12/2017).

Vo všetkých projektoch budú realizované opatrenia na úsporu energie, ktoré vyplynuli z energetických auditov jednotlivých budov.

Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti sú nasledovné:

 • Zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií
  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie strešného plášťa
  • výmena otvorových konštrukcií
 • Výmena osvetlenia
 • Ústredné vykurovanie

Ďalej sa budú realizovať aj ostatné opatrenia vyplývajúce z energetického auditu - úprava podláh, opatrenia proti vlhkosti a dokončovacie práce.

Projekt komplexného zateplenia objektu rieši nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti. Navrhnuté zateplenie dodržiava podmienky stanovené platnými vyhláškami a normami.

Realizáciou navrhovaných úprav podľa projektovej dokumentácie sa popri energetických úsporách podstatne prispeje k zlepšeniu tepelnej pohody a celkovej mikroklímy v interiéri.

 

V priebehu realizácie projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy AS (NS) Žilinskej univerzity nebude v budove AS (NS) prebiehať výučba počas celého zimného semestra školského roku 2016/2017. Výučba je zabezpečená v náhradných priestoroch.

Univerzitná knižnica bude v priebehu realizácie projektu zabezpečovať prevádzku  v obmedzenom režime. Z tohto dôvodu je potrebné , aby sa návštevníci riadili pokynmi zverejnenými na webovej stránke Žilinskej univerzity, v sekcii Univerzitná knižnica a pokynmi umiestnenými pri vstupe do budovy.

 

Touto cestou si dovoľujeme požiadať všetkých zamestnancov aj študentov Žilinskej univerzity v Žiline o zhovievavosť,  trpezlivosť a dodržiavanie bezpečnostných pokynov v rekonštruovaných budovách a ich okolí  a akceptovanie určitých obmedzení  počas realizácie  stavebných prác. 

Ing. Soňa Johanesová