Konferencie a semináre

Január 2020

Nové trendy v metodike zjazdového lyžovania – pokročilí lyžiari

Dátum konania: 06. - 10. 01. 2020
Druh akcie: Seminár učiteľov lyžovania ÚTV UNIZA
Miesto konania: Lyžiarska oblasť Muhlbach (AUT)
Odborní garanti: PaedDr. Róbert Janikovský, učiteľ lyžovania 3. stupňa UNIZA
Kontakt:
 +421 905 383 442 / ÚTV UNIZA
E-mail: janikovsky@uniza.sk 
Stručný popis: Seminár je určený pre učiteľov lyžovania s cieľom oboznámiť účastníkov s novými trendmi uplatňovanými pri výcviku pokročilých lyžiarov. Seminár pozostáva z teoretickej časti (4 hodiny teórie) a praktických workshopov, na ktorých sa precvičujú nové prvky v metodike lyžovania priamo na lyžiarskom svahu.

Reálne aplikácie optovláknových senzorov v doprave / Real applications of fiber optic sensors in transport

Dátum konania: 13. 01. 2020
Druh akcie: Pozvaná prednáška
Miesto konania: AA 109 (knižnica  KKMAHI) UNIZA
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS
Kontakt:
 +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://kmat.uniza.sk/sk/ 
Stručný popis: Prednáška je zameraná na použitie optovláknových senzorov v dopravných systémoch s dôrazom na využitie v cestnej a železničnej doprave. Budú prezentované výhody tohto typu senzorov a uvedené príklady ich praktického použitia.

The lecture focuses on the use of fiber optic sensors in transport systems with an emphasis on use in road and rail transport. The advantages of this type of sensors and examples of their practical use will be presented.

Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve / Improving the Safety and Quality in Civil Aviation

Dátum konania: 22. - 24. 01. 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Country Saloon Belá (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., KLD FPEDAS UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD FPEDAS UNIZA
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://www.kld.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva. Tematické okruhy konferencie sú: prevádzka a ekonomika leteckej dopravy, vzdelávanie a výcvik leteckého personálu, lietadlová technika, riadenie letovej prevádzky, letiská.

Conference topic is the improvement of safety and quality in the civil aviation and the transfer of technologies and knowledge from research institutions into private sector focusing on the use of top R & D facilities. Topics: operations and economics of air transport; education and training of aviation personnel; aeronautical technology; air traffic management and airports.

PTV softvér pre dopravné plánovanie / PTV software for Transportation Planning

Dátum konania: 30. 01. 2020
Druh akcie: Seminár, 10. ročník
Miesto konania: Zasadačka VR UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Čelko, CSc., KCS SvF UNIZA / Ing. Igor Ripka, PhD., IR DATA
Kontakt:
 +421 41 513 5801 / Bc. Marta Kliková, KCS SvF UNIZA
E-mail: kcs@fstav.uniza.sk 
Web stránka podujatia: https://svf.uniza.sk/index.php/katedra-cestneho-stavitelstva-kcs/
Stručný popis: Novinky v programovom prostredí PTV VISION, možnosti použitie v projekčnej praxi, výskumnej a vzdelávacej činnosti. Praktické ukážky programov VISUM, VISSIM, popis možností noviniek v ostatných programoch PTV VISION. 
Ukážky použitia programov vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti katedry cestného staviteľstva.

News in PTV VISION programming environment, possibilities of use in design practice, in research and educational activities. Practical examples of VISUM, VISSIM programs, description of new features in other PTV VISION programs.
Demonstration of the use of programs in the educational and scientific research activities of the Department of Highway Engineering.

Február 2020

Scia Engineer

Dátum konania: 03. - 06. 02. 2020
Druh akcie: Workshop / školenie
Miesto konania: SvF UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. 
Kontakt:
 +421 41 513 5665 / Ing. Richard Hlinka, PhD. KSKM SvF UNIZA
E-mail: richard.hlinka@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Podujatie je zamerané na prehĺbenie vedomostí študentov, doktorandov a pedagógov SvF, ktorý využívajú tento moderný softvér pracujúci na báze Metódy konečných prvkov. Program sa využíva na statické a dynamické analýzy ako aj návrh a optimalizáciu konštrukcií a mostov. Zároveň je to jeden z najvyvinutejších nástrojov statika pre kreovanie a výmenu dát v rámci BIM.

Focus of the event is deepening the knowledge of students, PhD students and teachers of FCE who utilise this modern software based on the Finite Element Method. The software is used for static and dynamic analyses as well as design and optimization of structures and bridges. It is also one of the most developed tools of statics for creation and data exchange within BIM.

Hospodárenie s vozovkami na úrovni regiónov a obcí / Pavement management system on the regional level

Dátum konania: 06. 02. 2020
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: AR Alula A1 UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., SvF UNIZA 
Kontakt:
 +421 41 513 5870 / doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD. SvF UNIZA
E-mail: juraj.sramek@fstav.uniza.sk 
Web stránka podujatia: https://svf.uniza.sk/index.php/katedra-technologie-a-manazmentu-stavieb-ktms
Stručný popis: Aplikácie metód hospodárenia s vozovkami na plánovanie a vykonávanie údržby a opráv vozoviek vo správe vyšších územných celkov, miest a obcí. Diagnostika cestných komunikácii, metódy výpočtu zostatkovej životnosti a zosilnenia vozoviek. Výpočty ekonomickej efektívnosti a optimalizácie návrhov a priorít plánovania údržby a opráv.

Pavement Management system, planning and execution of the pavement rehabilitation under regional agencys. Pavement serviceability evaluation, residual life expentancy and overaly thickness calculations. Optimalizations and rehabilitation priority plan execution.

Winter Training for Pilots

Dátum konania: 12. - 14. 02. 2020
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: Zuberec UNIZA (SR)
Odborní garanti: Ing. František Jún, PhD., KLD FPEDAS UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD FPEDAS UNIZA
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://www.kld.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom seminára je poskytnúť aktuálne informácie o súčasných trendoch a zmenách v legislatívnej, technickej a technologickej oblasti pre študentov v leteckom výcviku, najmä v oblasti PBN a UPRT (upset recovery training).

The aim of the seminar is to provide up-to-date information to students on current trends and changes in the legislative, technical and technological field in aviation training, in particular in PBN and UPRT (upset recovery training).

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Dátum konania: 24. 02., 09. 03., 23. 03., 06. 03., 27. 03., 04. 05., 05. 10., 19. 10., 02. 11., 23. 11., 07. 12. 2020
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: AA 109 (knižnica  KKMAHI) UNIZA (SR)
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS
Kontakt:
 +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://kmat.uniza.sk/sk/ 
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software products.

Obrázky rodiny v Poľsku / Picture of the family in Poland

Dátum konania: Február 2020
Druh akcie: Prednáška
Miesto konania: FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., KPŠ FHV UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 6369 / Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., KPŠ FHV UNIZA
E-mail: jana.dzuriakova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Autorka sa v texte zameriava na to ako deti zobrazujú svoju rodinu v rámci kresby. Skúma ako sú zobrazené základné vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny.

The author focuses on how children portray their family as a drawing. It examines how basic relationships between individual family members are shown.

Vyučovanie prostredníctvom eTwinningu / Teaching through eTwinning

Dátum konania: Február 2020
Druh akcie: Interaktívna prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: Ing. Zuzana Kolarovszká, PhD., Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 6408 / Caroline Ann Kyzek, M.A. - KAJ FHV UNIZA
E-mail: caroline.kyzek@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom prednášky je zvýšiť komunikačné a interaktívne aktivity budúcich učiteľov prostredníctvom používania platformy eTwinning.

The objective of the lecture is to enhance future teachers´ communication and interactive activities through the use of the platform eTwinning.

Vzdelávanie starších ľudí v prípade Poľska / Older people’s education in Poland

Dátum konania: Február 2020
Druh akcie: Prednáška
Miesto konania: FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., KPŠ FHV UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 6369 / Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., KPŠ FHV UNIZA
E-mail: jana.dzuriakova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Autorka sa v texte zaoberá problematikou vzdelávania starších ľudí v Poľsku. Ide o vzdelávanie na univerzitách, ale aj v rozličných organizáciách a inštitúciách.

The author deals with the issue of education of older people in Poland. It is about education at universities, but also in various organizations and institutions.

Pokrokové priemyselné inžinierstvo / Advanced Industrial Engineering

Dátum konania: Február – apríl 2020
Druh akcie: Séria vedeckých seminárov
Miesto konania: KPI SjF UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 2709 / doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Prednášky na seminári sú zamerané na výsledky výskumu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v riešených oblastiach pokrokového priemyselného inžinierstva.

The lectures on the seminar are focused on the results of the research of PhD students and young scientists in the area of advanced industrial engineering.

Marec 2020

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Dátum konania: 24. 02., 09. 03., 23. 03., 06. 03., 27. 03., 04. 05., 05. 10., 19. 10., 02. 11., 23. 11., 07. 12. 2020
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: AA 109 (knižnica  KKMAHI) UNIZA (SR)
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk 
Web stránka podujatia: https://kmat.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software products.

Projektový míting medzinárodného projektu EDUMARKT / Partners’ meeting of the international project EDUMARKT

Dátum konania: 11. - 12. 03. 2020
Druh akcie: Projektový míting
Miesto konania: Hotel Diplomat, Rajecké Teplice (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD. / Ing. Andrea Galieriková, PhD.
Kontakt:
+421 903  190 016 / doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., KVD FPEDAS UNIZA
E-mail: andrej.david@fpedas.uniza.sk
Stručný popis: Projektový míting medzinárodného projektu EDUMARKT, ktorý je zameraný na vzdelávanie členov lodných posádok v zmysle platnej legislatívy Európskej únie (smernica 2397/2017). Projektu sa zúčastnia 15 európskych organizácií (univerzity, stredné odborné školy, tréningové a výcvikové centrá a iné), ktoré sa špecializujú na vzdelávanie oblasti vnútrozemskej plavby z 8-ich európskych krajín (Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Chorvátsko a Rumunsko). Cieľom projektu je harmonizovať vzdelávanie členov lodných posádok vo všetkých krajinách Európskej únie.

The partners ‘meeting of the international project EDUMARKT that is focused on education of inland crew members according to the valid legislation of the European Union (Directive 2397/2017). Fifteen organisations such as universities, vocational schools, training centres etc. that specialize in education in the field of inland navigation from eight countries of the European Union (the Netherlands, Belgium, France, Germany, Austria, Slovakia, Croatia and Romania) will participate in this meeting. The basic goal is to harmonize the education system in the field of inland navigation in all EU countries.

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Dátum konania: 24. 02., 09. 03., 23. 03., 06. 03., 27. 03., 04. 05., 05. 10., 19. 10., 02. 11., 23. 11., 07. 12. 2020
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: AA 109 (knižnica  KKMAHI) UNIZA (SR)
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk 
Web stránka podujatia: https://kmat.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software products.

Medzinárodné majstrovské triedy v časticovej fyzike / International particle Physics Masterclasses

Dátum konania: 23. 03. 2020
Druh akcie: Medzinárodná popularizačná akcia pre stredoškolákov
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. RNDr. Ivan Melo, Ph.D., KF FEIT UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 2331 / doc. RNDr. Ivan Melo, Ph.D., KF FEIT UNIZA
E-mail: melo@fyzika.uniza.sk 
Web stránka podujatia: http://www.physicsmasterclasses.org/
Stručný popis: Študenti stredných škôl prídu na našu univerzitu, aby sa na jeden deň stali časticovými fyzikmi.

High school students will visit our university in order to become particle physicists for a day.

PhD Progress

Dátum konania: 25. - 26. 03. 2020
Druh akcie: Vedecký seminár
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Anna Križanová, CSc. / prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. FPEDAS UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 3451 / prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., FPEDAS UNIZA
E-mail: jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://fpedas.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom vedeckého seminára je prezentácia priebežných výsledkov štúdia študentov dennej formy doktorandského štúdia na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

The aim of the scientific seminar is to present the results of the study of full-time students of the PhD study at the Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications.

Mladé krídla 2020 / Young wings 2020

Dátum konania: 26. 03. 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Letisko Dolný Hričov UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., KLD FPEDAS UNIZA 
Kontakt:
 +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková KLD FPEDAS UNIZA
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://www.kld.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

The aim of the conference is to present the results and outcomes of the final thesis of students on master and bachelor level at the Department of Air Transport. The results have been created in the framework of scientific research activities of students, teachers of the Department of Air Transport and experts in aviation practice in all areas related to civil aviation.

Študentská vedecko-odborná súťaž (ŠVOS) / Student scientific competition (ŠVOS)

Dátum konania: Marec 2020
Druh akcie: Študentská vedecko-odborná súťaž
Miesto konania: FEIT UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., prodekan pre vedu a výskum na FEIT UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 2058 / doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., FEIT UNIZA
E-mail: peter.hockicko@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://feit.uniza.sk/studenti/svos/
Stručný popis: FEIT UNIZA v spolupráci s Československou sekciou IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž v týchto oblastiach výskumu:

 • elektrotechnika, mechatronika, autotronika, výkonová elektronika a elektroenergetika,
 • informatické vedy, automatizácia a informačno-komunikačné technológie,
 • biomedicínske inžinierstvo,
 • elektrotechnológie a materiály.

V jednotlivých stupňoch štúdia budú finančne ocenené prvé tri miesta. Víťazi doktorandského stupňa štúdia sa môžu navyše zúčastniť medzinárodnej študentskej konferencie POSTER 2020 v Prahe.

FEEIT UNIZA in cooperation with the Czechoslovakia Section of IEEE, organizes the student scientific competition ŠVOS in these research areas:

 • Electrical Engineering, Mechatronics, Autotronics, Power Electronics and Power Engineering,
 • Computer Science, Automation and Information and Communication Technologies,
 • Biomedical Engineering,
 • Electrotechnology and materials.

First three places in each study field will be financially awarded. Winners in the doctoral level will participate at the international student conference POSTER 200 in Prague.

Aktívna a pasívna slovná zásoba študentov anglického jazyka / Active and passive vocabulary of EFL learners

Dátum konania: Marec 2020
Druh akcie: Odborná prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 6104 / PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk 
Stručný popis: Cieľom odbornej prednášky je zvýšiť povedomie o slovnej zásobe učiaceho sa a poukázať na základné rozdiely medzi aktívnou a pasívnou slovnou zásobou študentov angličtiny ako cudzieho jazyka.

The main objective of the scientific lecture is to heighten the awareness of vocabulary with English language learners and to emphasize the basic differences between the active and passive vocabulary of EFL learners.

Rozvoj profesionálnych zručností budúcich učiteľov III / Oxford Professional Development III

Dátum konania: Marec 2020
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD., KAJ FHV UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 6412 / PaedDr. Marta Lacková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: marta.lackova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom odborného seminára je zvýšiť didaktické kompetencie budúcich učiteľov, ktoré využijú pri výučbe gramatických štruktúr.

The objective of the seminar is to enhance future teachers´ didactic competencies. Specifically, the competencies applicable when teaching grammar structures.

Ing. arch. Lucia Stredňanská - Verejné priestory ako obraz spoločnosti / Regulácia reklamy v Žiline / Ing. arch. Lucia Stredňanská - Public Spaces as an Image of Society / Advertising regulation in Žilina

Dátum konania: Marec 2020
Druh akcie: Prednáška
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: Mgr.art.Pavlína Čierna, ArtD., KMKD FHV UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 6347 / Mgr.art.Pavlína Čierna, ArtD., KMKD FHV UNIZA
E-mail: pavlina.cierna@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Prednáška zameraná na fenomén mesta a problémy spojené s necitlivo umiestnenou reklamou a vizuálnym smogom, ktoré sa Ing. arch. Lucia Stredňanská spolu s kolegami rozhodli na základe vlastnej iniciatívy aktívne riešiť. Ich spolupráca s vedením mesta mala úspech a vznikol Manuál pre reguláciu reklamy v meste Žilina, ktorého pravidlá by mali postupne redukovať nežiaduce a neestetické prvky, ktoré narúšajú dôstojný vzhľad mesta.

Lecture focused on the phenomenon of the city and problems associated with insensitively implemented advertisement and visual smog, which Ing. arch. Lucia Stredňanská together with colleagues decided to solve on their own initiative. Their cooperation with the city management has been successful and the Manual for Advertising Regulation in the city of Zilina has been created. Its rules should gradually reduce unwanted and unaesthetic elements.

Stretnutie zástupcov dopravných spoločnosti so študentami KŽD

Dátum konania: Marec 2020
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: zasadačka dekana FPEDAS UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Martin Kendra, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 3429 / doc. Ing. Martin Kendra, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
E-mail: martin.kendra@fpedas.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom seminára je neformálne stretnutie dopravcov pôsobiacich v oblasti železničnej dopravy so študentami 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a študentami 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia. Počas stretnutia budú odprezentované dopravné spoločnosti, pracovné ponuky a návrhy bakalárskych a diplomových prác.

The aim of the seminar is informal meeting of railway transport operators with students of 2nd and 3rd year of bachelor study and students 1st and 2nd. year of engineering studies. During the meeting will be presented transport companies, jobs and suggestions bachelor and diploma theses.

Apríl 2020

19. seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2020 / 19th Seminar of Track Management STRAHOS 2020

Dátum konania: 22. - 23. 04. 2020
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: Poprad (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD KZSTH SvF UNIZA / Ing. Miloslav Havrila ŽSR
Kontakt:
 +421 41 513 5801 / Mgr. Zuzana Pudiková KZSTH SvF UNIZA
E-mail: strahos2020@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://svf.uniza.sk/index.php/katedra-zeleznicneho-stavitelstva-a-tratoveho-hospodarstva-kzsth 
Stručný popis: Stretnutie odborných pracovníkov pracujúcich v oblasti železničného staviteľstva a traťového hospodárstva. Prezentovanie skúseností z prípravy, realizácie modernizácie a údržby modernizovaných železničných tratí a nových konštrukcií a materiálov na stavbu a opravy železničných tratí a zariadení. Informácie o nových technológiách na diagnostiku, údržbu, opravy a modernizáciu železničných tratí a o stratégiách a legislatívnych podmienkach realizácie stavebnej činnosti v železničnom staviteľstve.

Meeting of specialised workers in railway engineering and track management.Presentation of experience in preparation, realisation of modernisation and maintenance of modernised railway lines and new structures and materials for building and reparation of railway tracks and equipment. Information about new technologies for diagnostic, maintenance, reparation and modernisation of railway tracks and about strategies and legislative conditions of realisation of building activity in railway engineering.

Diagnostika podniku, controlling a logistika / Company Diagnostics, Controlling and Logistics

Dátum konania: Apríl 2020
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Univerzitné stredisko Zuberec UNIZA, Brestová 380, Zuberec, Tvrdošín (SR)
Odborní garanti: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. KS FPEDAS UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 3114 / +421 903 306 583 / Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. KS FPEDAS UNIZA
E-mail: tatiana.corejova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://diagnostika.uniza.sk
Stručný popis: Stretnutie vysokoškolských pedagógov, doktorandov a výskumných pracovníkov z ekonomických a iných príbuzných odborov a tiež vedeckej a odbornej verejnosti k vzájomnej výmene vedeckých informácií a záverov o metodológii diagnostiky podniku. Hľadanie optimálnych riešení v prípade negatívnych tendencií v podniku, resp. jeho časti, aplikácia nových technológií do logistických procesov.

Meeting of university teachers, PhD. Students, scientific researches of economics and related field of study and professionals practice for science information and conclusions about the company diagnosis methodology reciprocation, searching the optimal solutions to negative tendencies in the company, or its parts, application of new technologies in logistics processes.

Ekonomicko-finančná situácia podnikateľských subjektov ako jedna z úloh znaleckého dokazovania / Economic-financial situation of business entities as one of the expert evidence tasks

Dátum konania: Apríl 2020
Druh akcie: Vedecko-odborný seminár
Miesto konania: UNIZA Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Helena Majdúchová, PhD. EU Bratislava / Ing. Iveta Sedláková, Phd. UNIZA
Kontakt:
Katedra ekonomiky FPEDAS UNIZA
E-mail: iveta.sedlakova@fpedas.uniza.sk
Stručný popis: Základná téma celoslovenského vedecko-odborného seminára sú metódy posúdenia ekonomicko-finančnej situácie v podniku pre účely najmä znaleckého dokazovania v oblastí odvodov do štátneho rozpočtu. Seminár je zameraný najmä pre znalcov ekonomických odborov. Výstupom seminára bude aj zborník príspevkov na danú tému

Basic theme of the nationwide scientific-professional seminar are methods of assessing the economic and financial situation in the company in particular for the purpose of expert evidence in the area of payments to the state budget. The seminar is aimed at experts in economic fields. There will be also a collection of papers on the given topic as the output of the seminar.

Máj 2020

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Dátum konania: 24. 02., 09. 03., 23. 03., 06. 03., 27. 03., 04. 05., 05. 10., 19. 10., 02. 11., 23. 11., 07. 12. 2020
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: AA 109 (knižnica KKMAHI) UNIZA Žilina (SR)
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS
Kontakt:
 +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://kmat.uniza.sk/
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software products.

SmartSoc 2020 workshop

Dátum konania: 11. - 22. 05. 2020
Druh akcie: Workshop
Miesto konania: budovy RA, RC FRI UNIZA Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Peter Márton, PhD., KMMOA FRI UNIZA / doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD. KMME FRI UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 4053 / +421 905 647 876 / doc. Ing. Peter Márton, PhD., KMMOA FRI UNIZA
E-mail: peter.marton@fri.uniza.sk
Stručný popis: SmartSoc 2020 workshop je aktivitou v rámci projektu „Education of Future ICT Experts Based on Smart Society Needs“, financovaného z programu Erasmus+, kľúčovej akcie KA203 – Strategické partnerstvá. Na tomto podujatí sa stretáva takmer 50 študentov a viac ako 20 vysokoškolských učiteľov z viac ako desiatich partnerských univerzít. Samotnému workshopu predchádza tzv. virtuálna mobilita, v rámci ktorej študenti a ich tútori spolupracujú na pridelenej prípadovej štúdii. Na workshope študenti svoje prípadové štúdie dokončia a odprezentujú. V rámci workshopu sú pre účastníkov pripravené aj zaujímavé prednášky expertov na IKT z partnerských firiem pôsobiacich v Žiline a okolí.

The SmartSoc 2020 workshop is an activity in the frame of the „Education of Future ICT Experts Based on Smart Society Needs“ project, financed by the Erasmus+ programme, the key action KA203 – Strategic partnerships. More than 50 students and more than 20 lecturers from more than 10 project partner HEI will participate. Before this workshop, all students and lecturers participate in the virtual mobility, they elaborate some selected enterpreneurial study. During workshop, the students finalize their work on the studies and show their results. For the workshop participants, several lectures of experst from ICT industry partners from Zilina region are prepared.

25. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí / 25th International Scientific Conference Crisis Situation Solving in Specific Environment

Dátum konania: 20. - 21. 05. 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: UNIZA Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. / prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. / prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. / prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Kontakt:
 +421 41 513 6731 / Mgr. Valéria Móricová, PhD. FBI 
E-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://fbiw.uniza.sk/kkm/stranka/aktualna-konferencia 
Stručný popis: Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov získaných z vedecko - výskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku a z úlohy ľudského činiteľa v riešení krízových javov.

The goal of the conference is to exchange the latest scientific findings and practical experiences of crisis management with focus to public administration and private sector, persons and property protection and the tasks of human factors in crises situations.

13. medzinárodná konferencia ELEKTRO 2020 / 13th International Conference ELEKTRO 2020

Dátum konania: 25. - 28. 05. 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Palace of the Dukes of Santo Stefano, Sicília (IT)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD. prodekan pre vedu a výskum na FEIT UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 2058 / FEIT UNIZA
E-mail: peter.hockicko@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.elektro.uniza.sk/elektro/
Stručný popis: Konferencia je trinásta zo série medzinárodných konferencií, ktoré sa začali v roku 1995 ako národná konferencia s medzinárodnou účasťou. Konferenciu organizuje FEIT UNIZA každé dva roky. Cieľom konferencie je poskytnúť medzinárodné fórum výskumníkom a odborníkom so záujmom o elektrické a elektronické inžinierstvo, IKT, ako aj o hraničné oblasti s hlavným dôrazom na témy konferencie:Konferencia je trinásta zo série medzinárodných konferencií, ktoré sa začali v roku 1995 ako národná konferencia s medzinárodnou účasťou. Konferenciu organizuje FEIT UNIZA každé dva roky. Cieľom konferencie je poskytnúť medzinárodné fórum výskumníkom a odborníkom so záujmom o elektrické a elektronické inžinierstvo, IKT, ako aj o hraničné oblasti s hlavným dôrazom na témy konferencie:

 • TPC1 Informačné a komunikačné technológie
 • TPC2 Výkonová elektronika a energetické systémy
 • TPC3 Materiály a technológie, biomedicínske inžinierstvo
 • TPC4 Robotika, kybernetika a mechatronika
 • TPC5 Vzdelávanie v elektrotechnike a IKT

The conference is the thirteenth of the series of international conferences which began in 1995 initially as a national conference with international participation. The conference is organized by the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, University of Žilina, every two years. Accepted papers will be submitted for inclusion into IEEE Xplore. The purpose of the conference is to provide an international forum for researchers and professionals interested in electrical and electronic engineering, information and communication technologies as well as interdisciplinary areas with the main attention to the conference topics.

 • TPC1 Informatics and Information Technologies
 • TPC2 Power Electronics and Energy Systems
 • TPC3 Materials and Technologies, Biomedical Engineering
 • TPC4 Robotics, Cybernetics, Mechatronics
 • TPC5 Education in Electrical Engineering and ICT

Dynamika stavebných a dopravných konštrukcií a veterné inžinierstvo, DYN-WIND 2020 / Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, DYN-WIND 2020

Dátum konania: 24. - 28. 05. 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Hotel Termál, Vyhne (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc. / doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. / doc. Ing. Gabriela Lajčáková, PhD. UNIZA v Žiline / doc. Ing. Kamila Kotrasová, PhD. TU Košice
Kontakt:
 +421 41 513 5612 / +421 905 499 989 / prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc. KSMAM SvF 
E-mail: jozef.melcer@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.utc.sk/dynwind/dynwind2020/
Stručný popis: Cieľom konferencie je informovať vedeckú a odbornú verejnosť o súčasnom stave a budúcich zámeroch, výsledkoch teoretického a experimentálneho výskumu a praktickej inžinierskej činnosti ľudí v oblasti dynamiky stavebných a dopravných konštrukcií a veterného inžinierstva.

The aim of the conference is to inform the scientific and professional public about the current state and future intentions, results of theoretical and experimental research and practical engineering activities of people in the field of dynamics of civil engineering and transport structures and wind engineering.

Národné fórum údržby 2020 / National Forum on Maintenance 2020

Dátum konania: 26. - 27. 05. 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Václav Legát, DrSc. VŠZ Praha / prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. SjF TU v KE / prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc. SjF UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 2553 / +421 903 682 207 / doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. KDMT SjF
E-mail: juraj.grencik@fstroj.unzia.sk
Web stránka podujatia: http://www.ssu.sk
Stručný popis: 20. ročník medzinárodnej konferencie zameranej na aktuálne témy v údržbe, na ktorej sa stretávajú odborníci z praxe a akademickej pôdy. Tematické okruhy konferencie sú zamerané na nové trendy v riadení údržby, Maintenance 4.0, informačné systémy údržby, prediktívnu údržbu a diagnostiku, inovatívne technológie údržby ako aj bezpečnosť a ochranu zdravia a vzdelávanie pracovníkov údržby. Účasť na konferencii pravidelne presahuje číslo 200.

20th annual international conference on maintenance, bringing together practitioners and academics. The topics of the conference are focused on new trends in maintenance management, Maintenance 4.0, maintenance information systems, predictive maintenance and diagnostics, innovative maintenance technologies as well as health and safety and education of maintenance personnel. Participation in the conference regularly exceeds 200.

Fórum udržateľnej energetiky / Sustainable Energy Forum

Dátum konania: Máj 2020
Druh akcie: Vedecko-odborná konferencia
Miesto konania: Liptovský Mikuláš (SR)
Odborní garanti: doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD. / Ing. Pavel Šimon CSc. IAS FEIT
Kontakt:
 +421 41 513 1740 / doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD. IAS FEIT
E-mail: jurecka@lm.uniza.sk
Web stránka podujatia: v príprave
Stručný popis: 

 • Udržateľná energetika a jej miesto na Slovensku
 • Legislatívno-administratívne rámce “inej, novej” energetiky
 • Technika pre novú energetiku

 

 • Sustainable energy and its place in Slovakia
 • Legislative-administrative frameworks of "other, new" energy
 • Technology for new energy

Jún 2020

Regionálne letiská ako výzva pre dopravnú politiku Slovenskej republiky / Regional airports as a challenge for the transport policy of the Slovak Republic

Dátum konania: 05. 06. 2020
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: Letisko Žilina, Dolný Hričov (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD. KLD FPEDAS
Kontakt:
 +421 41 513 3451 / +421 918 918 293 / Mgr. Juliana Blašková KLD FPEDAS 
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: www.inair.uniza.sk
Stručný popis: Odborný seminár zameraný na súčasný stav a využitie regionálnych letísk na Slovensku.

Professional seminar focused on the current state and use of regional airports in Slovakia.

Pokroky v elektronických a fotonických technológiách / Advances in Electronic and Photonic technologies ADEPT

Dátum konania: 08. - 11. 06. 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Nový Smokovec, Vysoké Tatry (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. KF FEIT UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 2300 / +421 41 513 2234 / prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. KF FEIT UNIZA
E-mail: dusan.pudis@feit.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://adept.fyzika.uniza.sk/
Stručný popis: Medzinárodná konferencia ADEPT 2020 je zameraná na najnovšie výsledky výskumu a vývoja v oblasti nových materiálov, štruktúr, zariadení a systémov pre mikro / nanoelektroniku, senzorické a fotonické riešenia. Jej cieľom je spojiť popredných odborníkov s mladou generáciou výskumných pracovníkov z univerzít, ako aj s inštitúciami, ktoré majú záujem o pokrokové technológie.

The international conference ADEPT 2020 is focused on the latest results of research and development in area of novel materials, structures, devices and systems for micro/nano- electronics, sensoric and photonic solutions. Its goal is to bring together leading experts with young generation of researchers from universities, as well as institutes interested in progress of advanced technologies.

Aplikovaná fyzika tuhých látok / Applied Physics of Condensed Matter

Dátum konania: 09. - 11. 06. 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Štrbské Pleso (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Ján Vajda, CSc. FEI STUBA / prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. FEI STUBA 
Kontakt:
 +421 41 513 1740 / doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD. IAS FEIT
E-mail: jurecka@lm.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://kf.elf.stuba.sk/~apcom/organizers.php?ver=1 
Stručný popis:

 • Nové materiály a štruktúry (vrátane nanoštruktúr a tenkých vrstiev), ich analýza a špecifické aplikácie
 • Fyzikálne vlastnosti a štrukturálne aspekty pevných materiálov a ich ovplyvňovanie
 • Optické javy v materiáloch, fotovoltaike a fotonike, nové princípy v senzoroch a detekčných metódach, aplikovanej optike a optických komunikáciách
 • Výpočtová fyzika a teória fyzikálnych vlastností hmoty
 • Biofyzika a interdisciplinárna fyzika kondenzovanej hmoty

 

 • New materials and structures (incl. nanostructures and thin films), their analysis and specific applications
 • Physical properties and structural aspects of solid materials and their influencing
 • Optical phenomena in materials, photovoltaics and photonics, new principles in sensors and detection methods, applied optics and optical communications
 • Computational physics and and theory of physical properties of matter
 • Biophysics and interdisciplinary physics of condensed matter

Svetové multidisciplinárne sympózium stavebného inžinierstva, architektúry a urbanizmu / World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS

Dátum konania: 15. - 19. 6. 2020
Druh akcie: Medzinárodné sympózium
Miesto konania: Praha (CZ)
Odborní garanti: prof. Dr. Işık Yilmaz, Cumhuriyet University, Faculty of Engineering, Sivas – Turkey / prof. Dr. Marian Marschalko, Technical University of Ostrava, Ostrava - Czech Republic / prof. Dr. Marian Drusa, University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Žilina - Slovakia
Kontakt:
 +421 41 513 5500 / +421 917 925 044 / prof. Ing. Marián Drusa, PhD. KGt SvF
E-mail: marian.drusa@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.wmcaus.org/
Stručný popis: The main mission of "World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS" is to lead to contribute in multidisciplinary studies related with Civil Engineering, Architecture, City and Urban Planning and to improve interactions between people within these fields. As another mission it will provide a forum for this diverse range of studies which report very latest results and document emerging understanding of the related systems and our place in it.

Hlavným poslaním „Svetového multidisciplinárneho sympózia stavebného inžinierstva, architektúry a urbanizmu“ je prispieť k multidisciplinárnemu výskumu, ktorý sa týka stavebného inžinierstva, architektúry a urbanizmu. Sympózium je fórom pre odborníkov z týchto oblastí, kde sa prezentujú najnovšie poznatky a technológie, ktoré prispieva k výmene skúseností a vedomostí a rozvoju budúcej spolupráce.

Stretnutie vyučujúcich teoretickej elektrotechniky – SEVTE / Meeting of teachers of the theory of electrical engineering - SEVTE

Dátum konania: 18. - 19. 06. 2020
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: Univerzitné stredisko Zuberec Brestová 380 (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. KTEBI FEIT
Kontakt:
 +421 41 513 2100 / +421 917 169 611 / prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. KTEBI FEIT
E-mail: ladislav.janousek@fel.uniza.sk 
Stručný popis: Seminár SEVTE je československou platformou pre výmenu informácií, skúseností, vedomostí a inovácií v oblasti výučby teoretickej elektrotechniky na vysokých školách.

SEVTE is the Czechoslovak platform for exchange of information, experiences, knowledges and innovations in the area of teaching of theory of electrical engineering at universities.

Nekonvenčné technológie 2020 / Non conventional technologies 2020

Dátum konania: 25. - 26. 06. 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Ján Moravec, PhD. / prof. Ing. Danka Bolibruchová, PhD.
Kontakt:
 +421 41 513 2757 / +421 910 280 573 / doc. Ing. Ján Moravec, PhD. KTI SjF UNIZA
E-mail: jan.moravec@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia poznatkov z oblastí: nekonvenčných mechanických technológií, fyzikálnych poznatkov využiteľných v oblasti nekonvenčných technológií, mechaniky, hydromechaniky, termomechaniky, technologickosti konštrukcií.

The aim of the conference is the presentation of knowledge from areas: non-conventional mechanical technologies, physical knowledges useful for non-conventional technologies, Mechanics, Hydromechanics, Thermodynamics, technological solutions of constructions.

InvEnt 2020 (Invention Enterprises 2020)

Dátum konania: Jún 2020
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD. KPI SjF
Kontakt:
 +421 41 513 2718 / doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD. KPI SjF
E-mail: martin.krajcovic@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia je zameraná na výmenu poznatkov a informácií v oblasti pokrokového priemyselného inžinierstva medzi doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi doma aj v zahraničí.

The international scientific conference is focused on knowledge and information exchange in the field of advanced industrial engineering between PhD students and young scientists as well from Slovakia and other countries.

YOUMOBIL summer school: How to Rebuild and Reinvent Unused Railway Infrastructure?

Dátum konania: Jún 2020
Druh akcie: Letná škola
Miesto konania: Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD., KGt SvF UNIZA / Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD., KPSU SvF UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 5761 / doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. KGt SvF
E-mail: dana.sitanyiova@fstav.uniza.sk 
Stručný popis: University of Žilina will host a YOUMOBIL Summer School in Žilina where public transport operators, urban planners and students of architecture from Central Europe are invited to learn and exchange about approaches to revitalise disused rail infrastructures.

Žilinská univerzita v Žiline organizuje Letnú školu YOUMOBIL, na ktorú budú pozvaní operátori dopravy, urbanisti a študenti architektúry zo strednej Európy, aby sa učili o nových postupoch a vymieňali si svoje skúsenosti ako revitalizovať nepoužívanú železničnú infraštruktúru.

Júl 2020

OSSConf2020 Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a IT riešeniech / Open Source Software in Education, Reserach and IT Solutions

Dátum konania: 01. - 03. 7. 2020
Druh akcie: Medzinárodné sympózium
Miesto konania: FRI UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. FRI UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 4279 / RNDr. Aleš Kozubík,PhD. KMMOA FRI
Kontakt: +421 41 513 4283 / RNDr. Rudolf Blaško, PhD. KMMOA FRI
Kontakt: +421 41 513 4284 / Ing. Tomáš Majer, PhD. KMMOA FRI
E-mail: alesko@frcatel.fri.uniza.skrudolf.blasko@fri.uniza.sk / tomas.majer@fri.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://ossconf.soit.sk/
Stručný popis: 12. ročník prednášok a praktických príkladov využitia otvoreného softvéru vo vzdelávaní a výskume ale aj vo verejnej správe a komerčných podnikoch. Je to tradičné stretnutie nadšencov a priaznivcov slobodného prístupu k zdrojovým kódom programového vybavenia, používateľov operačného systému Linux, aplikácií pre OpenGIS, systému LaTEX, programovacieho jazyka Python a pod.

12th conference of presentations and practical examples of using Open Source Software in education and research but also in public administration and commercial enterprises. It is a traditional meeting of enthusiasts and fans of free access to software source code, users of Linux, OpenGIS applications, LaTEX, Python programming language and so on.

August 2020

September 2020

Svetové multidisciplinárne sympózium vied o Zemi / World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium – WMESS

Dátum konania: 07. - 11. 09. 2020
Druh akcie: Medzinárodné sympózium
Miesto konania: Praha (CZ)
Odborní garanti: prof. Dr. Işık Yilmaz, Cumhuriyet University, Faculty of Engineering, Sivas – Turkey / prof. Dr. Marian Marschalko, Technical University of Ostrava, Ostrava - Czech Republic / prof. Dr. Marian Drusa, University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Žilina - Slovakia
Kontakt:
 +421 41 513 5500 / +421 917 925 044 / prof. Ing. Marián Drusa, PhD. KGt SvF
E-mail: marian.drusa@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://www.mess-earth.org/index.html 
Stručný popis: Hlavným poslaním „Svetového multidisciplinárneho sympózia vied o Zemi - WMESS“ je prispieť k multidisciplinárnemu výskumu, ktorý sa týka atmosféry, biosféry, hydrosféry, litosféry a pedosféry Zeme a vzájomnej interakcie človeka s týmito sférami. Sympózium je zároveň fórom, kde sa prezentujú najnovšie výsledky výskumu z rôznych oblastí vied o Zemi, ktoré zdôrazňujú potrebu pochopenia systému Zeme a nášho miesta v ňom.

The main mission of the "World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS" is to lead to contribute in multidisciplinary studies related with atmosphere, biosphere, hydrosphere, lithosphere and pedosphere of the Earth and interaction of the human with them. As another mission it will provide a forum for this diverse range of studies which report very latest results and document emerging understanding of the Earth's system and our place in it.

Aktuálne problémy znaleckého dokazovania IV / Current Problems of Expert Evidence IV

Dátum konania: September 2020
Druh akcie: Vedecký seminár
Miesto konania: Ekonomická univerzita Bratislava (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Helena Majdúchová,, PhD.EU Bratislava / Ing. Iveta Sedláková, Phd. KE FPEDAS UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 3206 / +421 915 595 911 / Ing. Iveta Sedláková, Phd. KE FPEDAS
E-mail: iveta.sedlakova@fpedas.uniza.sk
Stručný popis: Medzinárodný vedecký seminár je už 14. v poradí. Jeho organizovanie je obrazom intenzívnej spolupráce Ekonomickej univerzity v Bratislave a Žilinskej univerzity v Žiline. Témou budú opäť aktuálne problémy znaleckého dokazovanie v ekonomických znaleckých odboroch, s dôrazom na metódy ohodnocovania majetku podniku a návrhy riešení znaleckých úloh najmä v oblastí účtovníctva, daní a kontorlingu. Seminár je zameraný najmä pre znalcov. Výstupom seminára bude aj zborník príspevkov na dané témy.

The International Scientific Seminar is in order the14th. Its organization reflects intensive cooperation between the Economic University of Bratislava and the University of Zilina. The topic will be again the current problems of expert evidence in economic expert fields, with an emphasis on methods of valuation of business assets and proposals for solving expert tasks, especially in the area of accounting, taxes and controlling. The seminar is aimed at experts.There will be also a collection of papers on the given topic as the output of the seminar.

XXIX. R-S-P seminár, Teoretické základy stavebného inžinierstva (29RPS) (2020) / XXIX. R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering (29RSP) (TFoCE 2020)

Dátum konania: September 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia s účastníkmi z Poľska a Ruska
Miesto konania: Wroclaw (PL)
Odborní garanti: prof. Ing. Marián Drusa, PhD. dekan SvF
Kontakt:
 +421 41 513 5549 / Ing. Andrea Husáriková SvF
E-mail: andrea.husarikova@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Všeobecným cieľom seminára/konferencie je výmena poznatkov a skúseností vo vedeckej oblasti medzi Stavebnou fakultou UNIZA a stavebnými fakultami/univerzitami z Poľska (Varšava, Vroclav) a Ruskej federácie (Moskva, Samara, Rostov na Done). Konferencia má tiež za cieľ propagovať pokrok v širokom spektre staviteľstva.

The general objective of the seminar / conference is to exchange knowledge and experiences in science between UNIZA Faculty of Civil Engineering and Civil Engineering faculties / universities from Poland (Warsaw, Wroclaw) and the Russian Federation (Moscow, Samara, Rostov on Don). The conference also aims to promote progress in a wide spectrum of constructions.

Európska noc výskumníkov / European Researcher´s Night

Dátum konania: September 2020
Druh akcie: Vedecký stánok + prednáška
Miesto konania: AUPARK Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr. KGD SvF
Kontakt:
 +421 41 513 5500 / doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr. KGD SvF
E-mail: jurecka@lm.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/kgd/
Stručný popis: Prednáška, vedecký stánok a popularizácia vedy, univerzity a fakulty.

Lecture, poster, popularization of the Žilina university, science and research.

Október 2020

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Dátum konania: 24. 02., 09. 03., 23. 03., 06. 03., 27. 03., 04. 05., 05. 10., 19. 10., 02. 11., 23. 11., 07. 12. 2020
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: AA 109 (knižnica KKMAHI) UNIZA Žilina (SR)
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS
Kontakt:
 +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://kmat.uniza.sk/
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software products.

Horizonty železničnej dopravy 2020 „Posilnenie presunu deľby dopravnej práce smerom k železničnej doprave ako ekologickému druhu dopravy.“ / Horizons of Railway Transport 2020 “Accelerating a shift from road to rail as a green transport mode.“

Dátum konania: 06. - 07. 10. 2020
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Hotel Holiday Inn Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. KZD FPEDAS
Kontakt:
 +421 41 513 3430 / prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. KZD FPEDAS
E-mail: jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://fpedas.uniza.sk/~horizonty 
Stručný popis: Cieľom konferencie je podporiť rozvoj tradičných a aktuálnych teoretických i praktických poznatkov vo dvoch oblastiach – prevádzkovo-technologických otázkach súčasnosti s dôrazom na interoperabilitu železničného systému v integrovanej Európe, ako aj manažmentu a marketingu v železničnej doprave. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia jednotného európskeho železničného priestoru EÚ, ktorý podporuje konkurencieschopnosť železničného systému.

The aim of the conference is to extend the development of the traditional and current theoretical and practical knowledges in two fields – the operational and the technical issues of the present-day with the accent to the interoperability of railway system in an integrated Europe as well as in the field of the management and marketing in railway transport. Thematic focus emphasis need for a single European railway area EU that creates growth assumptions of the rail system competitiveness.

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2020 / Globalization and its socio-economic consequences 2020

Dátum konania: 13. - 15. 10. 2020
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Rajecké Teplice (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Kontakt:
 Katedra ekonomiky Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
E-mail: 
Web stránka podujatia: https://fpedas.uniza.sk/~ke/en/conference
Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti.

The International Scientific Conference is thematically focused on the process of globalization and its impact on the economic, social and cultural life of human society. The aim of the conference is to cooperate with domestic and foreign educational and scientific research institutions in the presentation and transfer of the latest knowledge in the subject area.

Kultúrne dedičstvo v 21. storočí II. / Cultural heritage in 21st century II.

Dátum konania: 14. - 15. 10. 2020
Druh akcie: Vedecká konferencia
Miesto konania: Aula AF1 UNIZA Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Kontakt:
+421 902 437 585 / PhDr. Júlia Marcinová KMKD FHV
E-mail: julia.marcinova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Kultúrne dedičstvo je fenomén každého národa. Starostlivosť oň, jeho ochrana, rozvíjanie a prezentácia patria k prioritám spoločenského života. Nové média sa stali absolútne základným prostriedkom na vnímanie kultúry vo všetkých podobách a jej okamžitého prenosu na všetky generácie. Kultúrne dedičstvo je sprostredkované nielen prostredníctvom médií ale aj pamäťových inštitúcií, ktoré dlhé roky zastávajú dôležité miesto v rovine uchovávania a prezentácie kultúry národa. Aké možnosti ponúkajú súčasné nové média na prezentáciu kultúrneho dedičstva? Ako môže k zachovávaniu kultúry prispievať kreatívny priemysel? Akú formu kultúrneho dedičstva môžeme zanechať ďalším generáciám? Na tieto a ďalšie otázky sa bude zameriavať konferencia, ktorá poníma kultúrne dedičstvo z viacerých pohľadov.


Cultural heritage is a phenomenon of every nation. Taking care of it, its protection, development and presentation are among the priorities of social life. New media have become an absolutely essential means of perceiving culture in all its forms and its immediate transmission to all generations. The cultural heritage is mediated not only through the media, but also by memory institutions, which have long been an important place in the preservation and presentation of the culture of the nation. What possibilities do the current new media offer to present the cultural heritage? How can the creative industry contribute to the preservation of culture? What form of cultural heritage can we leave to future generations? These and other questions will be addressed by a conference that perceives the cultural heritage from multiple perspectives.

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Dátum konania: 24. 02., 09. 03., 23. 03., 06. 03., 27. 03., 04. 05., 05. 10., 19. 10., 02. 11., 23. 11., 07. 12. 2020
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: AA 109 (knižnica KKMAHI) UNIZA Žilina (SR)
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS
Kontakt:
 +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://kmat.uniza.sk/
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software products.

Magda Stanová – Algoritmy v umení a iné projekty (pracovný názov) / Magda Stanová – Algorithms in Art and other projects (working title)

Dátum konania: Október 2020
Druh akcie: Prezentácia a diskusia
Miesto konania: UNIZA Žilina (SR)
Odborní garanti: Mgr.art. Pavlína Čierna, ArtD. KMKD FHV UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 6347 / Mgr.art. Pavlína Čierna, ArtD. KMKD FHV UNIZA
E-mail: pavlina.cierna@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Umelkyňa Magda Stanová získala za knihu Algoritmy v umení významné ocenenie. „Nie je problém vytvoriť niečo, čo bude vyzerať ako umenie. Problém je vytvoriť niečo, čo spustí umelecký zážitok.“ Magda Stanová v uvedenej knihe skúma, kde sa v spektre rôznych typov zážitkov nachádzajú zážitky vyvolané umením. Okrem slávnej knihy predstaví aj niečo zo svojich nových projektov.

The artist Magda Stanová has won a well-recognized award for her book Algorithms in Art. "There is no problem creating something that will look like art. The problem is creating something that will trigger an artistic experience." In this book, Magda Stanová explores where there are art-induced experiences in a range of different types of experiences. In addition to the famous book, she will present some of her new projects.

Matej Sotník - Fenomén Aramisova / Matej Sotník - The phenomenon Aramisova

Dátum konania: Október 2020
Druh akcie: Prednáška a projekcia
Miesto konania: UNIZA Žilina (SR)
Odborní garanti: Mgr.art.Pavlína Čierna, ArtD. KMKD FHV UNIZA 
Kontakt:
 +421 41 513 6347 / Mgr.art.Pavlína Čierna, ArtD. KMKD FHV UNIZA
E-mail: pavlina.cierna@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Prednáška o výraznom mladom filmovom tvorcovi Aramisova, ktorý pochádzal zo Žiliny. Aramisova (vlastným menom Vladimír Mičúch) študoval na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe a získal ešte počas štúdií významné medzinárodné ocenenia. Na prednáške Mateja Sotníka bude prítomná aj životná partnerka umelca Aramisova, Silvia Belošovičová.

A lecture about a unique young filmmaker Aramisova, who was from Žilina. Aramisova (by his own name Vladimír Mičúch) studied at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague and won important international awards during his studies. At the lecture by Matej Sotník there will also be a life partner of the artist Aramisova, Silvia Belošovičová.

CMDTUR 2020 – Cestná a Mestská Doprava a Trvalo Udržateľný Rozvoj / CMDTUR 2020 - Road and Urban Transport and Sustainable Development

Dátum konania: Október 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: UNIZA Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. / prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. / doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Kontakt:
 +421 41 513 3500 / Jozef Gnap, prof. Ing. PhD. KCMD FPEDAS
E-mail: jozef.gnap@fpedas.uniza.sk 
Web stránka podujatia: https://fpedas.uniza.sk/~cmdtur/sk/
Stručný popis: Hľadanie a poukazovanie na nové riešenia v oblasti mobility osôb ale aj logistických riešení, ktorých súčasťou je cestná doprava by malo poukazovať na dynamiku vývoja v poslednom období, nástup telematiky na druhej strane nedostatok odborného personálu možnosti zmeny rozmerov a hmotnosti vozidiel ako možný nástroj na zníženie energetickej náročnosti a negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Searching for new solutions in area of mobility of people as well as logistics solutions which involve road transport should emphasize the dynamics of development in recent year for example introducing telematics. On the other hand, it should also point out the lack of professional staff, the possibility of changing the size and weight of vehicles as a tool for reducing energy consumption and negative impacts on the environment.

Príprava a tvorba BIM / Preparation and creation of BIM

Dátum konania: Október 2020
Druh akcie: Výberová prednáška Siemens Žilina
Miesto konania: UNIZA AE102 Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGD SvF
Kontakt:
 +421 41 513 5550 / doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGD SvF
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/kgd/
Stručný popis: Prezentácia softvérových možností tvorby a využitia BIMu v geodetickej a stavebnej praxi. Cieľom prednášky je poukázať na úlohu geodeta v procese tvorby BIM a na nové postupy spracovania veľkého množstva dát a ich vizualizácie.

Presentation of the new possibilities of using BIM in Geodesy and Civil Engineering. The main aim of the lecture is demonstration of the role of geodesist in the proces of BIM creating and application of new methods, which lead to clouds of data manipulation and visualization.

MARVI - Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií / MARVI - Marketing and Management of Educational Institutions

Dátum konania: Október / November 2020
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Univerzitný vedecký park Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD. / Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Kontakt:
 +421 41 513 3108 / +421 911 170 970 / doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., UNIZA v Žiline, KS FPEDAS
E-mail: iveta.kremenova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.marvi.sk/ 
Stručný popis: Stretnutie zástupcov univerzít a externých inštitúcií. Príspevky a diskusia konferencie budú zamerané na nadviazanie spolupráce a výmenu skúseností z oblasti marketingovej komunikácie (univerzity, SŠ, ZŠ, externé inštitúcie) a manažmentu s cieľom zdôrazniť význam marketingu a manažmentu v prostredí vzdelávacej inštitúcie.

Meeting of universities and external institutions. Papers and discussion of conference will be aimed toward cooperation and experience exchange in the area of marketing communication (universities, secondary schools, primary schools, external institutions) and management to expand the relevance of marketing and management in the area of educational institutions.

Digitalizácia dát v priemyselnom inžinierstve / Digitisation of Data in Industrial Engineering

Dátum konania: Október / November 2020
Druh akcie: Vzdelávací kurz / Workshop
Miesto konania: KPI SjF (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD., KPI SjF
Kontakt:
+421 41 513 2740 / Ing. Gabriela Gabajová, PhD., KPI SjF  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: gabriela.gabajova@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Vzdelávací kurz (workshop) je určený pre študentov prvého stupňa štúdia. Oboznámia sa na ňom so základmi modelovania objektov v Autodesk Maya, s tvorbou virtuálneho sveta v Unity 3D či s prácou s okuliarmi pre virtuálnu realitu HTC Vive Pro.

The training course (workshop) is focused on bachelor's students. They will learn the basics of object modelling in Autodesk Maya, the creation of the virtual world in Unity 3D, and the work with the virtual reality glasses HTC Vive Pro.

Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2020 / Track maintenance machines in theory and practice – SETRAS 2020

Dátum konania: Október / November 2020
Druh akcie: Medzinárodný seminár
Miesto konania: Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Dalibor Barta, PhD., KDMT SjF 
Kontakt:
 +421 41 513 2654 / +421 918 663 371 / doc. Ing. Dalibor Barta, PhD., KDMT SjF / 
Kontakt:
 +421 41 513 2650 / +421 907 586 005 / prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD., KDMT SjF /
E-mail: dalibor.barta@fstroj.uniza.sk / daniel.kalincak@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.vtszu.sk/
Stručný popis: Cieľom seminára je priniesť jeho účastníkom informácie o stave a perspektívach vývoja v oblasti traťových strojov, malej a ťažkej mechanizácie pre stavbu a údržbu železničných tratí, dvojcestných vozidlách, prostriedkoch na meranie a diagnostiku tratí atď.

The aim of the Seminar is to bring information to participants about state and perspectives of development in the field of track maintenance machines, small and heavy machinery for track construction and maintenance, rail/road vehicles, track measurement devices, track diagnostics etc.

Oceľové konštrukcie a mosty

Dátum konania: Október / November 2020
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: SvF UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., prof. Ing. Josef Vičan, CSc., SvF 
Kontakt: +421 41 513 5650 / doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., KSKM, SvF Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: jaroslav.odrobinak@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Seminár bude zameraný na výmenu najnovších poznatkov v oblasti výskumu oceľových a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií a mostov. Predmetom bude aj transfer poznatkov do výučbového procesu ako praxe.

The seminar will focus on the exchange of the latest knowledge in the area of steel and steel-concrete composite structures and bridges. The knowledge transfer into the teaching process and practical applications will be the topic, as well.

November 2020

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Dátum konania: 24. 02., 09. 03., 23. 03., 06. 03., 27. 03., 04. 05., 05. 10., 19. 10., 02. 11., 23. 11., 07. 12. 2020 2020
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: UNIZA AA 109 - knižnica  KKMAHI (SR)
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI, FPEDAS 
Kontakt: +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI, FPEDAS Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://kmat.uniza.sk/
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software products.

INAIR 2020

Dátum konania: 4.-5.11.2020
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Malta (MLT)
Odborní garanti: prof. Ing. Anna Tomová, CSc., KLD, FPEDAS 
Kontakt: +421 41 513 3451 / +421 918 918 293 / Mgr. Juliana Blašková, KLD, FPEDAS Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: www.inair.uniza.sk 
Stručný popis: 9. ročník medzinárodnej leteckej konferencie INAIR 2020 - predstavuje fórum, kde sa stretáva akadémia i priemysel, miesto, kde si možno vymeniť vízie, odovzdať skúsenosti a stanoviť spoločné ciele. Spolupráca medzi výskumníkmi a zástupcami leteckého priemyslu je dôležitá z hľadiska vytvárania inovatívnych riešení novovzniknutých otázok v leteckej dopravy.

9th International Conference on Air Transport - INAIR 2020 represents a forum in which industry and academia meet to exchange their ideas, to share best practices and to set up common challenges. The interaction between researchers and industry representatives is significant in order to come up with innovative solutions for the challenges of the future in air transport.

GISday 2020

Dátum konania: 18.11.2020
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: UNIZA AE budova (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Peter Márton, PhD. – KMMOA FRI UNIZA / doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová KGD SvF
Kontakt: +421 41 513 4053 / +421 905 647 876 / doc. Ing. Peter Márton, PhD. – KMMOA FRI UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: peter.marton@fri.uniza.sk
Stručný popis: GISday je podujatie, na ktorom sa propagujú geografické informačné systémy a ich využitie. Toto podujatie je organizované na rôznych miestach a inštitúciách vo svete od roku 1999. Na podujatí budú formou prednášok predstavené novinky z praxe a tiež zaujímavé výsledky výskumu na UNIZA.

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Dátum konania: 24. 02., 09. 03., 23. 03., 06. 03., 27. 03., 04. 05., 05. 10., 19. 10., 02. 11., 23. 11., 07. 12. 2020
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: UNIZA AA 109 - knižnica  KKMAHI (SR)
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI, FPEDAS 
Kontakt: +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI, FPEDAS Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://kmat.uniza.sk/
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software products.

GISday 2020

Dátum konania: November 2020
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: UNIZA AE102 (SR)
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová KGD SvF / doc. Ing. Peter Márton, PhD., FRI / Ing. Filip Škultéty, PhD. KLD PEDAS
Kontakt: +421 41 513 5550 / doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, Katedra geodézie, SvF Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/kgd/
Stručný popis: Spoločný seminár s fakultou FRI a Katedrou leteckej dopravy Fakulty PEDAS o prostriedkoch, možnostiach a aplikáciách tvorby ortofotomapy.

Seminar organized with faculties FRI and PEDAS of Žilina university aimed on possibilities and applications of Ortofotomaps.

Povrchy a rozhrania tuhých látok / Solid State Surfaces and Interfaces

Dátum konania: November 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Kongresové centrum Smolenice (SR)
Odborní garanti: RNDr. Emil Pinčík, CSc., FU SAV Bratislava
Kontakt: +421 41 513 1740 / doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., IAS FEIT Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: jurecka@lm.uniza.sk
Web stránka podujatia: v príprave
Stručný popis: Témy konferencie zahŕňajú vývoj základných teoretických fyzikálnych a chemických princípov a výkonnosti procesov súvisiacich s povrchmi, tenkými filmami a rozhraniami a zodpovedajúci experimentálny výskum v atómovom meradle. Aktuálne výsledky sa používajú pri vývoji nových vynájdených priemyselných zariadení potrebných na skúmanie elektrických, optických a štrukturálnych vlastností a ďalších parametrov výskumných objektov atómovej veľkosti.

The list of topics indicates that conference interests cover the development of basic theoretical physical and chemical principles and performance of surfaces-, thin films-, and interface-related processes, and corresponding experimental research on atomic scale. Topical results are applied at development of new inventive industrial equipments needed for investigation of electrical, optical, and structural properties, and other parameters of atomic-size research objects.

Rozvoj profesionálnych zručností budúcich učiteľov IV / Oxford Professional Development IV

Dátum konania: November 2020
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: KAJ, FHV UNIZA Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD., KAJ FHV UNIZA
Kontakt: +421 41 513 6412 / PaedDr. Marta Lacková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: marta.lackova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom odborného seminára je zvýšiť didaktické kompetencie budúcich učiteľov, ktoré využijú pri výučbe syntaktických štruktúr.

The objective of the seminar is to enhance future teachers´ didactic competencies. Specifically, the competencies applicable when teaching syntactical structures.

Rozvoj Euroregiónu Beskydy XIV / Development of Euroregion Beskydy XIV

Dátum konania: November 2020
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Zasadačka Vedeckej rady UNIZA, Nová Menza, Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jana Štofková, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3110 / +421 911 170 980 / prof. Ing. Jana Štofková, PhD., Katedra spojov, FPEDAS Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: jana.stofkova@fpedas.uniza.sk 
Stručný popis: Diagnostika sociálnoekonomických podmienok v regióne. Strategické riadenie regiónu zohľadňujúce rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Nové trendy v manažmente v sieťovom podnikaní vo vedomostnej ekonomike v období globalizácie. Inovatívne prístupy v rozvoji územných samospráv v podmienkach vedomostnej ekonomiky na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie. Indikátory kvality života a trvalo udržateľného rozvoja. Možnosti zvýšenia bezpečnosti občanov a ich majetku v regiónoch. Skúsenosti z použitia projektov EÚ v prihraničných regiónoch.

Diagnosis of socio - economic conditions in the region. Strategic management of the region taking into account various aspects of sustainable development. New trends in the management of the network entrepreneurship in a knowledge economics in the era of globalization. Innovative approaches in the development of territorial self-government in terms of knowledge-based economy in the background of globalization and economic recession. Indicators of quality of life and sustainable development. Options to increase the security of citizens and their property in the regions. The experience from using of EU projects in the border regions.

December 2020

Študentská vedecká konferencia MedIN 2020 / Student Scientific Conference MedIN 2020

Dátum konania: December 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6353 / Mgr. Veronika Murgašová, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: veronika.murgasova@fhv.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://kmkd.fhv.uniza.sk/medin/ 
Stručný popis: Študentská vedecká konferencia patrí k podujatiam, ktorých cieľom je umožniť študentom prezentovať výsledky vlastnej vedeckovýskumnej práce. Zámerom prezentácie študentskej vedeckej a odbornej činnosti prostredníctvom vedeckej konferencie je posilniť prepojenie vzdelávania a výskumu v odbore mediálne a komunikačné štúdiá.

The Student Scientific Conference is one of the events that aim to enable students to present the results of their own scientific research work. The purpose of the presentation of student scientific and professional activity through a scientific conference is to strengthen the interconnection of education and research in the field of media and communication studies.

Novinky v tvorbe digitálneho modelu reliéfu / News in Digital Relief Model

Dátum konania: December 2020
Druh akcie: Výberová prednáška ATLAS Praha
Miesto konania: UNIZA AE102 (SR)
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová
Kontakt: +421 41 513 5550 / doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, Katedra geodézie, SvF Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/kgd/
Stručný popis: Prezentácia softvérových možností firmy ATLAS tvorby a využitia digitálneho modelu reliéfu v geodetickej a stavebnej praxi. Cieľom prednášky je prezentácia softvéru pri spracovaní pozemkových úprav.

Presentation of the new possibilities of using Digital Terrain Model in Geodesy and Civil Engineering. The main aim of the lecture is software presentation needed in the proces of landscaping.

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Dátum konania: 24. 02., 09. 03., 23. 03., 06. 03., 27. 03., 04. 05., 05. 10., 19. 10., 02. 11., 23. 11., 07. 12. 2020
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: UNIZA AA 109 - knižnica  KKMAHI (SR)
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI, FPEDAS 
Kontakt: +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI, FPEDAS Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://kmat.uniza.sk/
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software products.

Súčasné aspekty filológie XIII / Present-day aspects of philology XIII

Dátum konania: 11.12.2020
Druh akcie: Vedecký seminár
Miesto konania: UNIZA FHV (SR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD., KAJ FHV UNIZA
Kontakt: +421 41 513 6400 / Mgr. Eva Leláková, PhD., KAJ FHV Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom vedeckého seminára je diseminácia výsledkov vedeckého výskumu členov katedry a pozvaných hostí.

The objective of the seminar is to disseminate the research results of the department staff and invited guests.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky:  Ing. Janka Macurová / tel.: +421 41 513 5143 / e-mail: janka.macurova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.