Som študent zo znevýhodneného prostredia

Vytvárame podmienky pre študentov žijúcich v prostredí, v ktorom nemajú vytvorené dostatočné podmienky pre ich ďalší rozvoj a štúdium.

Špecifickým cieľom edukácie a podpory študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia na UNIZA je prostredníctvom eliminácie alebo odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností a požadovaný študijný výkon.

Študent zo ZP je podľa Smernice rektora č. 198 Podpora uchádzačov o štúdium a študentov so špec. potrebami na UNIZA študent:
ktorý preukáže svoju nepriaznivú sociálnu situáciu rozhodnutím o priznaní sociálneho štipendia na 5 mesiacov v max. výške v aktuálnom akademickom roku, alebo aktuálnymi potvrdeniami o pomoci v hmotnej núdzi z ÚPSVaR (čl. 11 ods.3).

Podporné služby

O primerané úpravy a podporné služby sa môže uchádzať každý študent, ktorý spĺňa podmienky predpísané na ich poskytnutie so zohľadnením sociálnej situácie študenta.

Poskytovanie podporných služieb

  • individuálny harmonogram plnenia študijných povinností, individuálny študijný plán,
  • zapožičanie literatúry z univerzitnej knižnice na predĺžený čas,
  • podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok po dohode s vyučujúcim,
  • bezplatné odborné poradenstvo v Poradenskom a kariérnom centre UNIZA,
  • využívanie bezbariérového pracoviska pre študentov so špecifickými potrebami,
  • prednostné ubytovanie v ubytovacích zariadeniach v rámci kapacít ubytovacích zariadení (ak o to požiada včas)

Ako postupovať ak som študent zo znevýhodneného prostredia

1. Som študent zo znevýhodneného prostredia?

Do skupiny osôb zo ZP patria študenti dennej formy štúdia prvých dvoch stupňov štúdia na UNIZA, ktorých domácnosť sa aktuálne nachádza v hmotnej núdzi a sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.

2. Vyplnenie formulára žiadosti študenta

Podporné služby nie sú automaticky nárokovateľné. Študent, ktorý chce využívať podporné služby, vyplní žiadosť o zaradenie do evidencie študentov zo ZP.

3. Zaslanie formulára

Vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie s prílohami (aktuálne rozhodnutie o soc. štipendiu v max. výške, alebo potvrdenia o hmotnej núdzi a poberaní dávky z UPSVaR) študent predkladá univerzitnej koordinátorke pre študentov so špec. potrebami.

Na koho sa obrátiť

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Katarína Gažová

Oddelenie pre vzdelávanie

kancelária AA 016,  sociálne štipendiá

tel.: +421 41 513 5038

e-mail: katarina.gazova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Katarína Gažová / tel.: +421 41 513 5038 / e-mail: katarina.gazova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.