Najvýznamnejšie výsledky riešenia výskumných projektov v roku 2010

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Číslo projektu: 1/0398/08
Názov projektu: Znižovanie externých nákladov v cestnej doprave
Dosiahnutý výsledok: Publikovanie učebnice: KALAŠOVÁ, A., ONDRUŠ, J., PAĽO, J.: Dopravné inžinierstvo – Križovatky, vydavateľstvo EDIS , 2011 ISBN 978-80-554-0332-8

Číslo projektu: 1/0709/08
Názov projektu: Poskytovanie verejnej telefónnej služby a spôsoby jej hodnotenia
v procese globalizácie
Dosiahnutý výsledok: Vytvorenie metodiky hodnotenia úrovne poskytovania verejnej telefónnej služby s využitím matematicko-štatistických metód

Číslo projektu: 1/0274/08
Názov projektu: Základný výskum zvyšovania bezpečnosti a kvality v civilnom letectve
Dosiahnutý výsledok: Výsledkom je návrh princípov a postupov dosiahnutia stanovenej bezpečnosti a kvality leteckej dopravy a civilného letectva za predpokladu, že letecká doprava sa v roku 2020 zdvojnásobí oproti roku 2005. Príprava a vydanie vysokoškolskej učebnice: Medzinárodnoprávna úprava civilného letectva

Číslo projektu: 3/6432/08
Názov projektu: Napísanie a vydanie vysokoškolskej učebnice Ekonómia sieťových odvetví
v slovenskom a anglickom jazyku
Dosiahnutý výsledok: Vydanie vysokoškolskej učebnice v slovenskom a anglickom jazyku: HRIVNÁK, M.: Ekonómia sieťových odvetví, Tribun EU Brno, 2010, 225 str., ISBN 978-80-7399-117-3; HRIVNÁK, M.: Economics of network industries, Tribun EU Brno, 2010, 223 str., ISBN 978-80-7399-135-7.

Číslo projektu: 1/0471/08
Názov projektu: Marketingová komunikácia podniku služieb – integrovaný model podnikovej
komunikácie a komunikácie so zákazníkom
Dosiahnutý výsledok: Analýza aktuálnej situácie v uplatňovaní marketingovej komunikácii podniku služieb vykonaná na vybranej vzorke dopravných podnikov formou dotazníka. Vypracovanie metodiky poznania zákazníka, modelu výskumu trhu pre podnik služieb s použitím kvantitatívneho a kvalitatívneho marketingového výskumu so zameraním na typológiu zákazníka, správanie zákazníka a rozhodovanie zákazníka. Výstupom riešenia projektu je časť vysokoškolskej učebnice "Medzinárodný marketing" venovaná projektu je časť vysokoškolskej učebnice "Medzinárodný marketing" venovaná marketingovej komunikácii nielen v národnom, ale i v medzinárodnom prostredí.

 

Strojnícka fakulta

Číslo projektu: VEGA 1/0843/08
Názov projektu: Vývoj efektívnych numerických algoritmov
na riešenie problémov prúdenia a transportu
Dosiahnutý výsledok: CC publikácie:

 • Mahmood, M., Mahmood, S., Dobrota, D. : A Numerical algorithm for avascular tumor growth model. Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 80 (6): 1269-1277. IF=0.946
 • Mahmood, M. : Solution of a strongly nonlinear convection-diffusion problems by a conservative Galerkin-characteristics method. Numerische Mathematika, Vol.112, pp.601-636. IF=1.614
 • Mahmood, M. , Kačur, J. : Galerkin characteristics method for convection-diffusion problems with memory terms. International Journal of Numerical analysis and Modeling, Vol.6. IF=0.822
 • Mahmood, M.: Analysis of Galerkin-characteristics algorithm for variably saturated flow in porous media. International Journal of Computer Mathematics, 85(3): 509-525. IF=0.546

Číslo projektu: SUSPP -0009-07
Názov projektu: Centrum spolupráce pre výskum a vývoj prevodových systémov
a ich komponentov
Dosiahnutý výsledok: Patentová prihláška v SR s názov vynálezu: Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi, pôvodca – Ing. Miroslav Perončík, Ing. Miloš Perončík, Ing. Stanislav Siráň, Ing. Viliam Jurkovič, Ing. Milan Baričák, Ing. Slavomír Hrček, PhD., Ing. Róbert Kohár, PhD., číslo patentovej prihlášky: PP50059-2009.

Číslo projektu: KEGA 3/6077/08 - Ocenený Certifikátom agentúry KEGA za výborne splnené
Názov projektu: Rozvoj kreativity a poznávacích operácií v laboratóriu automatizovaných
montážnych procesov
Dosiahnutý výsledok:

 • pásový dopravník na kontrolu súčiastok automatizovanej montáže pripravený po hardverovej a softverovej stránke,
 • zostavený a aplikovaný centrálny panel systémovej platformy na distribuované riadenie
 • multifunkčný voľne programovateľný manipulátor s možnosťou nezávislého ovládania v štyroch osiach a s funkciou triedenia súčiastok na zhodné a nezhodné

Číslo projektu: VEGA 1/0362/10
Názov projektu: Výskum javov pri brzdení klátikovou brzdou na skúšobnom brzdovom stave
a vplyvu geometrie klátika na zmenu tvaru jazdného profilu brzdeného
železničného kolesa
Dosiahnutý výsledok: Prezentácia dosiahnutých výsledkov na svetovom kongrese
a formou publikovania:

 • Svetový kongres: Gerlici, J. – Lack, T.: Contact geometry influence on the rail /wheel surface stress distribution. Science direct. Procedia Engineering. ISSN 1877-7058, pp. 2249-2257. Elsevier Ltd. 2010.
 • CC publikácia:Gerlici, J. – Lack, T.: Railway wheel and rail head profiles development based on the geometric characteristics shapes. Registrovaný pod značkou: WEA99656. PII: S0043-1648(10)00386-8, DOI: 10.1016/j.wear.2010.10.052. WEAR. 2010 ISSN: 0043-1648, Imprint: ELSEVIER, Impact factor 1.77.

Číslo projektu: VEGA 1/3194/06
Názov projektu: Mikromechanické modelovanie konštrukčných materiálov
s heterogénnou štruktúrou
Dosiahnutý výsledok CC publikácie:
1. L. Kunz – P. Lukáš – R. Konečná: High-cycle fatigue of Ni-base superalloy Inconel 713LC International journal of fatigue. Vol. 32, no. 6 (2010), s. 908-913, ISSN 0142-1123.
2. L. Kunz - P. Lukáš - R. Konečná: Initiation and propagation of fatigue cracks in cast IN 713LC superalloy. Engineering fracture mechanics. Vol. 77, Iss. 11, (2010), s. 2008-2015. ISSN 0013-7944.

Číslo projektu: APVV-20-012804
Názov projektu: Objemové a povrchové porušovanie konštrukčných materiálov
pre automobilový priemysel
Dosiahnutý výsledok: CC publikácia:
F. Nový - M. Janeček - R. Král: Microstructure changes in a 2618 aluminium alloy during ageing and creep. Journal of alloys and compounds. Vol. 487, iss. 1-2, s. 146-151, ISSN 0925-8388.

 

Elektrotechnická fakulta 

Číslo projektu: VEGA 1/0313/08
Názov projektu: Výskum metód detekcie kritických stavov v telekomunikačných sieťach
z pohľadu kvality hlasového prenosu
Dosiahnutý výsledok 2 publikácie v karentovaných časopisoch:
1. POČTA, P., TURSKÝ, J., PALÚCH, P.: Design and Evaluation of novel VoIP link adaptation algorithm based on GTS function, V AEÜ- Archiv f. Elektronik u. Übertragungstechnik International Journal of Electronics and Communication, vol. 64, No.3, 2010, str.191-201, ISSN 1434-8411.
2. POČTA, P., MRVOVÁ, M., HOLUB, J.: Impact of Different Active-Speech-Ratios on PESQ’s Predictions in Simulated VoIP Environment, V Acta Acustica and united with Acustica. Vol. 95, No.5, str. 950-957, ISSN 1610-1928.

Číslo projektu: VEGA (1/0868/08)
Názov projektu: Návrh, príprava a diagnostika planárnych fotonických štruktúr a fotonických
kryštálových vlákien so submikrometrovou periódou
pre optoelektronické prvky.
Dosiahnutý výsledok: Na základe návrhu bola pripravená finálna elektroluminiscenčná dióda s 2D fotonickou štruktúrou, ktorá vykazuje zvýšené vyviazanie žiarenia s koeficientom 1,4 v porovnaní s identickou diódou bez fotonickej štruktúry.
Súčasne na mikroštrukturálnych a kapilárnych vláknach s kvapalným jadrom boli pripravené senzory teploty a koncentrácie. Takýto senzor teploty vykazoval rozlíšenie 0,01oC. Jedná sa o atraktívne senzory pre integrovanú optoelektroniku a technológie Lab on chip.
Tieto výsledky sú štartom pre rozvíjanie aplikačných výstupov a významných spoluprác v oblasti integrovanej optoelektroniky
Najvýznamnejšie publikácie publikované v rámci projektu:
D. Pudiš, Ľ. Šušlik, J. Škriniarová, J. Kováč, I. Martinček, J. Kováč jr., Š. Haščík, I. Kubicová, J. Novák, M. Veselý: Light extraction from light emitting diode with photonic structure in the surface investigated by NSOM, Optics and Laser Technology, 43, 917-921, 2011
I. Martinček, D. Pudiš: Intermodal interference of the lowest-order modes in hollow core optical waveguide with dielectric walls, Central European Journal of Physics, vol.8, 760-765, 2010
I. Martinček, D. Pudiš: Intermodal interference of LP0j modes in optical fiber with liquid core, Optik, vol.121, 1660-1664, 2010
I. Martinček, D. Pudiš, D. Káčik, K. Schuster: Volume Fraction Determination of Binary Liquid Mixtures by Measurement of the Equalization Wavelength, Sensors, vol. 10, 7082-7088, 2010
N. Tarjányi: Real-time imaging of grating formation in LiNbO3:Fe using Mach-Zehnder interferometer, Optical Engineering, 49, 085602, 2010.

Číslo projektu: EDA 0779-RT-GC
Názov projektu: HECTOR Monitorovanie a prognostika defektov trupu helikoptéry pomocou
palubnej siete senzorov.
Dosiahnutý výsledok: Modelovanie šírenia rádiového signálu v helikoptére (kokpit, chvost), návrh bezdrôtovej a/alebo drôtovej architektúry senzorovej siete, špecifikácia senzorovej siete helikoptéry a komunikačného rozhrania medzi senzorovou sieťou a externým komunikačným bodom, vytvorenie simulačného modelu siete, vývoj HW prototypu senzorovej siete helikoptéry pre monitorovanie defektov v materiáli, vývoj SW pre snímanie a prenos dát senzorovej siete do priemyselného PC a tabletu pozemného personálu, vývoj GUI rozhrania pre archiváciu, prognostiku defektov a vizualizáciu dát senzorickej siete na tablete pozemného personálu.

 

Stavebná fakulta

Číslo projektu: 025/2009/2.1/OPVaV
Názov projektu: Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo
Dosiahnutý výsledok: Výsledky dosiahnuté za využitia zariadení a softvéru zakúpených z podpory poskytnutej zo štrukturálnych fondov EU boli prezentované v časopisoch a na vedeckých konferenciách.
Časopisy:
Civil and Environmental Engineering/Stavebné a environmentálne inžinierstvo - (Scientific-Technical Journal/Vedecko-technický časopis); ISSN 1336-5835

 • ČELKO, Ján – PITOŇÁK, Martin: Centrum excelentnosti pre dopravné stavby
 • GAVULOVÁ, Andrea: Výpočet kapacity vjazdu malých okružných križovatiek
 • DRLIČIAK, Marek - KOŠUDA, Rastislav: Hodnotenie dopravnej aktivity dopravných okrskov v maticiach prepravných vzťahov
 • TROJANOVÁ, Mária - ZGÚTOVÁ, Katarína; PEPUCHA, Ľubomír; PITOŇÁK, Martin: Interlaboratory comparison of accredited laborstries in terms of benchmarking in Slovakia
 • IŽVOLTOVÁ, Jana - VILLIM, Andrej: Kontrola stability vytyčovacej siete diaľničného úseku Žilina-Višnové
 • VIČAN, Josef - MORAVČÍK, Milan – ODROBIŇÁK, Jaroslav - BAHLEDA, František: Analýza ŽB nosníkov s GFRP stenou
 • MELCER, Jozef - MARTINICKÁ, Ivana: Pitch effect na silové a kinematické veličiny vozidla
 • Jozef Melcer – Ivana Martinická; Roll effect na silové a kinematické veličiny vozidla

Communications ISSN 1335-4205

 • Martin Bartovic – Marek Drličiak; INFLUENCE OF CAPACITY RESTRAINT FUNCTIONS ON TRAFFIC DISTRIBUTION AND THEIR PRACTICAL USE IN THE TRAFFIC MODELLING; COMMUNICATIONS 3A/2010; EDIS 2010; ISSN 1335-4205 (http://www.utc.sk/komunikacie/menu/komunik.asp?id=4&v=a&rok=2010 článok 3a/2010)
 • Karel Kovarik; NUMERICAL SIMULATION OF GROUNDWATER FLOW AND POLLUTION TRANSPORT USING THE DUAL RECIPROCITY AND RBF METHOD; COMMUNICATIONS 3A/2010; EDIS 2010; ISSN 1335-4205
 • Josef Vican – Marian Sykora; PROBABILISTIC ANALYSIS OF RESISTANCE DEGRADATION UNDER CORROSION; COMMUNICATIONS 3A/2010; EDIS 2010; ISSN 1335-4205
 • Maria Trojanova – Katarina Zgutova – Lubomir Pepucha – Martin Pitonak; INTER-LABORATORY COMPARISON OF ACCREDITED LABORATORIES IN TERMS OF BENCHMARKING IN SLOVAKIA; COMMUNICATIONS 3A/2010; EDIS 2010; ISSN 1335-4205

Selected Scientific Papers

 •  Jozef Melcer – Ivana Martinická; Critical speeds of vehicle motion; Selected Scientific Papers

KONFERENCIE:

 • Ďurica, Zgútova, Pitoňák, Pazúr názov :Winter maintenance and sustainable development in environment of Slovakia , aktívna účasť Quebec 8-11.2.2010 , XXIII. Svetový zimný cestný kongres
 • Zgútová, Pitoňák : Interlaboratory comparison of accredited laboratories in terms of benchmarking in Slovakia aktívna účasť, Navrhovanie, príprava a realizácia stavieb ,Medzinárodná vedecká konferencia – CONECO 2010

Q-2010 12. medzinárodná vedecká konferencia;“ Príprava, výstavba a financovanie cestnej a diaľničnej siete“

 • PEPUCHA, Ľubomír - PITOŇÁK, Martin: PPP projekty po slovensky
 • ČELKO, Ján: Systém hospodárenia s vozovkami v SR v kontexte s EU systémami
 •  KOVÁČ Matúš: Využitie fraktálnej geometrie pri hodnotení drsnosti vozovky
 • VALUCH Milan, PEPUCHA Ľubomír, ENGLÁRT Milan, KUDELA Pavol: Využitie benchmarkingu v stavebníctve
 • DECKÝ Martin, ZGÚTOVÁ Katarína: Centrum aplikovaného výskumu stavebnej fakulty žilinskej univerzity v Žiline
 • URDOVÁ Anastázia, PITOŇÁK Martin: Implementácia štrukturálnych fondov do vedy a výskumu v dopravnom staviteľstve
 •  J. Kortiš – J. Melcer; Modálne charakteristiky konštrukcie napodobňujúcej rastlinnú štruktúru; 8th International Conference; New trends in Statics and Dynamics of Buildings; oktober 21-22, 2010 Bratislava
 • G. Lajčáková - J. Melcer; Numerické modelovanie pohybu vozidla po pozemnej komunikácii; New trends in Statics and Dynamics of Buildings; oktober 21-22, 2010 Bratislava
 • Kováč Matúš; Prezentácia centra excelentnosti na medzinárodnom semináry Bentley Fórum 2010 (http://www.bentley.com/bentleyforumcs2010)
 • J.Vičan – F. Bahleda; Overenie reálneho pôsobenia drevenej nosnej konštrukcie mosta; Oceľové, drevené a kompozitné konštrukcie a mosty; 36. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií; 28. – 29. október 2010; *** Hotel BOBOTY, Terchová – Vrátna
 • Zora Hroncová – František Bahleda; Porovnanie priehybov nosníkov zhotovených zo železového betónu s GFRP stenou; BETONÁRSKE DNI 2010 CITY HOTEL Bratislava; 21. 10. 2010
 • Ján Čelko - Marek Drličiak; Modelovanie dopravných vzťahov v centrálnej mestskej časti Žiliny; Dopravná infraštruktúra v mestách; 7. medzinárodná konferencia; Žilina 20.-21. október 2010

Číslo projektu: SUSPP-0005-07 (projekt APVV)
Názov projektu: Centrum aplikovaného výskumu SvF ŽU v Žiline
Dosiahnutý výsledok: V roku 2010 riešilo CAV tri úlohy aplikovaného výskumu s partnermi: Construction Management , s.r.o. Žilina, RNDr. Boris Starší Kvalitest, s.r.o. Banská Bystrica a Váhostav - SK, a.s. Žilina v celkovom objeme 142 733,86 eur. Príspevok partnerov do CAV činil 16 596,95 eur. Podpora APVV na základe zazmluvnených výskumných aktivít bola v celkovej výške 62 921,52 eur. Výsledky aplikovaného výskumu riešeného v roku 2010 boli zverejnené v 1 vedeckej monografii, v 1 článku vo vedeckých časopisoch v zahraničí, v 1 príspevku na zahraničnej vedeckej konferencii a 5 príspevkoch na domácich vedeckých konferenciách.

Číslo projektu: SAMRS/2008/04/01
Názov projektu: Kvalitné cesty a mosty - infraštruktúra spájajúca ľudí
Dosiahnutý výsledok: Projekt riešený v rámci slovenskej medzinárodnej rozvojovej spolupráce bol určený pre magistrát hlavného mesta Mongolska Ulánbátar. Pre prijímateľa boli spracované nasledovné výstupy:

 • metodika diagnostiky parametrov povrchových vlastností vozoviek, vrátane odporúčania na prístrojové vybavenie,
 • metodika hodnotenia výkonnosti cestných komunikácií, vrátane odporúčania na prístrojové vybavenie,
 • návrh systému hospodárenia s vozovkami pre podmienky mesta,
 • návrh riešenia krízových dopravných situácií v meste,
 • GIS aplikácia cestnej siete Ulánbátaru, vrátane návrhu cestnej databázy,
 • posúdenie priestorových aspektov rozvoja cestnej siete mesta,
 • metodika hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA) vrátane odporučenia vybraných indikátorov.

Číslo projektu: VEGA 1/0152/10
Názov projektu: Distribuovaný model prenosu znečistenia v pórovom prostredí pomocou
fraktálovej geometrie
Dosiahnutý výsledok: V rámci projektu bol autorským kolektívom vyvinutý distribuovaný numerický model pre prúdenie podzemnej vody a transport látok v podzemnej vode. Použili sa moderné numerické metódy, ako fraktálová metóda náhodného kroku, ktorá sa neopiera o princípy Fickových zákonov, ale rieši fraktálovú rovnicu disperzie. Ide o sľubnú novú metódu, ktorá by mala odstrániť väčšinu doterajších problémov numerických modelov transportu. Táto metóda sa v súčasnosti skúša na teoretických príkladoch, ako aj na meraniach na reálnej lokalite.
Výsledky grantu boli prijaté na prezentáciu na medzinárodných konferenciách BEM/MRM (jún 2011, Ashurst, V. Británia) a UNESCO konferencii SDEWES 2011 (september 2011, Dubrovník).

Číslo projektu: VEGA 1/0031/09
Názov projektu: Interakcia v systéme vozidlo - jazdná dráha
Dosiahnutý výsledok: Konkrétne výsledky je možné rozčleniť do niekoľkých oblastí:

 • Pre konkrétne výpočtové modely cestných vozidiel bolo vykonané numerické modelovanie a hodnote ich ohlasu pri pohybe po dopravnej ceste po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke.
 • Pre navrhnuté diskrétne výpočtové modely mostných konštrukcií bola vykonaná analýza presnosti riešenia po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke.
 • Bola vykonaná teoretická analýza hodnôt dynamického súčiniteľa mosta v závislosti od rýchlosti pohybu vozidla.
 • Boli rozpracované metódy numerickej simulácie dynamických účinkov pohybujúcich sa vozidiel na vozovky.
 • Pre overenie používaných numerických postupov pri numerickej analýze v systéme vozidlo- jazdná dráha boli vypracované a odskúšané postupy experimentálnych meraní v laboratórnych podmienkach i v podmienkach in situ.

 

Fakulta riadenia a informatiky

Číslo projektu: 7.RP, STF LoP S360/02,
Názov projektu: Customer in the Loop (Using Networked Devices enabled Intelligence
for Proactive Customers Integration as Drivers of the Integrated
Enterprise) - Projekt IST 7.RP
Dosiahnutý výsledok: Príspevok ku publikovaným ETSI TR (Technical Report):

 • ETSI TR 102 805-1: End-to-end QoS management at the Network Interfaces;Part 1: User's E2E QoS - Analysis of the NGN interfaces (user case)
 • ETSI TR 102 805-2: End-to-end QoS management at the Network Interfaces; Part 2: Control and management planes solution - QoS continuity
 • ETSI TR 102 805-2: End-to-end QoS management at the Network Interfaces; Part 3: QoS informational structure

Číslo projektu: STF LoE 331
Názov projektu: ETSI STF 331 on ICT GRID Technologies Interoperability and Standardization
Dosiahnutý výsledok: Príspevok ku publikovaným ETSI TR (Technical Report) a ETSI TS (Technical Specification):

 • ETSI TR 102 766: ICT GRID Interoperability Testing Framework and survey of existing ICT Grid interoperability solutions
 • ETSI TS 102 786: ICT GRID Interoperability Testing Framework

Číslo projektu: 1/0808/08
Názov projektu: Samonastavujúce a učiace sa algoritmy automatického riadenia
Dosiahnutý výsledok: Návrh a simulačný experiment, ktorým bol overený nový prístup pre učiaci sa algoritmus na báze časovo suboptimálného riadenia. Meranie rýchlosti, resp. derivácie výstupnej veličiny bolo nahradené stavovou veličinou "pozorovateľa stavov", v ktorom parametre "modelu riadeného procesu" sa v prechodovom procese upravia na základe identifikácie iba z výstupu riadeného procesu. Boli odvodené súvislosti medzi štruktúrou fundamentálnej matice pre spojitý a diskrétny tvar pozorovateľa stavov, aby výpočet fundamentálnej matice potrebný v priebežnej identifikácii bolo možné realizovať v reálnom čase (interval vzorkovania 10 ms). Vlastnosti algoritmu "umožnili naučenie sa" resp. správny odhad zosilnenia a časovej konštanty skôr ako bolo potrebné prepnúť polaritu akčnej veličiny. V realizovanom analógovom prostredí pre overovanie riadiacich algoritmov v reálnom čase je možné programovo nastaviť štruktúru a parametre riadeného procesu (1- 4 rádu) včítane dopravného oneskorenia. V modeli sú realizované 4 procesy takže je možné overovať algoritmy pre procesy SISO 1-16 rádu alebo MIMO (2x2) procesy každý do 4 rádu. Intervaly vzorkovania - výpočtu boli 20-50 ms. Časové konštanty riadených procesov sú od 0,5 s vyššie.

Číslo projektu: 12/2010/FRI/R/190
Názov projektu: Vývoj adresného SW GTN pre dve riadené oblasti GTN
Dosiahnutý výsledok: Informačný systém GTN vyvíjaný na našom pracovisku predstavuje graficko-technologickú nadstavbu moderných typov zabezpečovacieho zariadenia. Predstavuje kompaktný dátový, technologický a softvérový model železničnej prevádzky. Umožňuje prijímať informácie o pohybe vlakov zo zabezpečovacieho zariadenia (elektronické stavadlá, diaľkové zabezpečovacie systémy, rádiokomunikácia), ako aj viacerých ďalších IS železníc (ISOŘ, PIS, EDD, WSG). Systém následne prehľadne ukladá, zobrazuje a dokumentuje priebeh dopravy, pohyb vlakov a technologické úkony na nich, ako aj predpokladanú prognózu dopravnej situácie. Ďalej vysiela získané informácie o pohybe vlakov smerom k externým IS železníc. Systém sleduje a varuje obsluhu aj v prípade podozrenia z rizikových resp. nekorektných dopravných situácií.
V rámci vývoja systému sú testované a aplikované najnovšie poznatky z oblasti budovania rozsiahlych distribuovaných aj centrálnych, na architektúre klient-server založených aplikácií. Podobne sa skúmajú a využívajú najnovšie technológie vzájomnej komunikácie rozsiahlych informačných systémov. Najnovší výskum a vývoj smeruje tiež k budovaniu modulu automatického stavania jazdných ciest, tj. povelovania samotného zabezpečovacieho zariadenia na základe prognózy a simulácie výhľadovej dopravy a predpokladaných konfliktov v nej.
Systém GTN je v súčasnosti používaný a nasadený v spolupráci s firmou AŽD vo viacerých verziách na tratiach slovenských a českých železníc. Celkovo pokrýva už takmer 3000 km tratí, včítane medzinárodných koridorov (Břeclav – Přerov – Ostrava) alebo veľkých uzlových staníc (Praha, Kolín, Č.Budějovice, Ústí n.L). Rozsah nasadenia stále narastá a predpokladá sa aj jeho využitie v zahraničí (Litva, Čierna Hora, Bielorusko).

 

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Číslo projektu: 7RP 89918
Názov projektu: SALIANT - Selective Antibodies Limited Immuno Assay Novel Technology
Dosiahnutý výsledkok : Vykonané pracovné rokovanie s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na spolupráci v rámci projektu ( Kriminalisticko-expertízny ústav Bratislava, KCHL Ľupča a Nitra a novovybudované stredisko nanotechnológií v Ostrave) s cieľom poskytnúť metodiky, ktoré sa využijú pri riešení projektu.

Číslo projektu: APVV-0532-07
Názov projektu: Požiare osobných motorových vozidiel, počítačová simulácia požiarov
a ich experimentálne overenie
Dosiahnutý výsledok: V rámci projektu boli vykonané tri experimenty zamerané na meranie teplôt pri požiari osobného motorového vozidla ( 2 v interiéri a jeden v exteriéri):

 • v uzavretom priestore (skúšobnej štôlni) – meranie teplôt a sledovanie preskoku plameňa na okolostojace auto
 • v uzavretom priestore – meranie teplôt a toku sálavého tepla na konštrukcii automobilu pri simulovanom požiari v uzavretom priestore,
 • totálny požiar osobného automobilu – meranie teplôt a skúmanie priebehu jednotlivých fáz požiaru,

Ku každému experimentu bola spracovaná metodika skúšky a správa o výsledkoch a výstupoch skúšky a boli zadefinované fázy požiaru osobných motorových vozidiel.

Číslo projektu: VEGA 1/0797/10
Názov projektu: Komplexné modelovanie rizík ohrozujúcich bezpečnosť miest
Dosiahnutý výsledok: Bola vykonaná analýza právneho prostredia v procese analýzy rizík územných celkov, s dôrazom na obce a mestá. Boli získané informácie o obdobných postupoch v krajinách EÚ, s dôrazom na krajiny V-4. Boli aplikované niektoré štatistické metódy v rámci kvantifikačnégho hodnotenia rizika a vzniku krízových javov

 

Fakulta prírodných vied

Číslo projektu: APVV 0700-07
Názov projektu: Vlastnosti riešení diferenciálnych a diferenčných rovníc s oneskorením
Dosiahnutý výsledok: Dosiahnuté výsledky boli publikované v nižšie uvedených publikáciách:

 • A. Boichuk, J. Diblík, D. Khusainov, M. Růžičková: Fredholm's boundary-value problems for differential systems with a single delay, Nonlinear Analysis, 72 (2010), 2251-2258
 • A. Boichuk, J. Diblík, D. Khusainov, M. Růžičková: Boundary-value problems for delay differential systems, Hindawi Publishing Corporation, Advances in Difference Equations, Volume 2010, Article ID 593834, 20 pages, doi:10.1155/2010/593834
 • J. Diblík, E. Schmeidel, M. Růžičková: Asymptotically periodic solutions of Volterra systems of difference equations, Computers and Mathematics with Applications, 59 (2010), 2854-2867
 • J. Diblík, M. Kúdelčíková: Existence and asymptotic behavior of positive solutions of functional differential equations of delayed type. Abstract and Applied Analysis, vol. 2011, Article ID 754701, 16 pages, 2011. doi:10.1155/2011/754701
 • I. Culáková, L. Hanuštiaková, R. Olach: Existence for positive solutions of second-order neutral nonlinear differential equations, Applied Mathematical Letters, 22, (7), (2009), 1007-1010
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.