Najvýznamnejšie výsledky riešenia výskumných projektov v roku 2010

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Číslo projektu: 1/0398/08
Názov projektu: Znižovanie externých nákladov v cestnej doprave
Dosiahnutý výsledok: Publikovanie učebnice: KALAŠOVÁ, A., ONDRUŠ, J., PAĽO, J.: Dopravné inžinierstvo – Križovatky, vydavateľstvo EDIS , 2011 ISBN 978-80-554-0332-8

Číslo projektu: 1/0709/08
Názov projektu: Poskytovanie verejnej telefónnej služby a spôsoby jej hodnotenia
v procese globalizácie
Dosiahnutý výsledok: Vytvorenie metodiky hodnotenia úrovne poskytovania verejnej telefónnej služby s využitím matematicko-štatistických metód

Číslo projektu: 1/0274/08
Názov projektu: Základný výskum zvyšovania bezpečnosti a kvality v civilnom letectve
Dosiahnutý výsledok: Výsledkom je návrh princípov a postupov dosiahnutia stanovenej bezpečnosti a kvality leteckej dopravy a civilného letectva za predpokladu, že letecká doprava sa v roku 2020 zdvojnásobí oproti roku 2005. Príprava a vydanie vysokoškolskej učebnice: Medzinárodnoprávna úprava civilného letectva

Číslo projektu: 3/6432/08
Názov projektu: Napísanie a vydanie vysokoškolskej učebnice Ekonómia sieťových odvetví
v slovenskom a anglickom jazyku
Dosiahnutý výsledok: Vydanie vysokoškolskej učebnice v slovenskom a anglickom jazyku: HRIVNÁK, M.: Ekonómia sieťových odvetví, Tribun EU Brno, 2010, 225 str., ISBN 978-80-7399-117-3; HRIVNÁK, M.: Economics of network industries, Tribun EU Brno, 2010, 223 str., ISBN 978-80-7399-135-7.

Číslo projektu: 1/0471/08
Názov projektu: Marketingová komunikácia podniku služieb – integrovaný model podnikovej
komunikácie a komunikácie so zákazníkom
Dosiahnutý výsledok: Analýza aktuálnej situácie v uplatňovaní marketingovej komunikácii podniku služieb vykonaná na vybranej vzorke dopravných podnikov formou dotazníka. Vypracovanie metodiky poznania zákazníka, modelu výskumu trhu pre podnik služieb s použitím kvantitatívneho a kvalitatívneho marketingového výskumu so zameraním na typológiu zákazníka, správanie zákazníka a rozhodovanie zákazníka. Výstupom riešenia projektu je časť vysokoškolskej učebnice "Medzinárodný marketing" venovaná projektu je časť vysokoškolskej učebnice "Medzinárodný marketing" venovaná marketingovej komunikácii nielen v národnom, ale i v medzinárodnom prostredí.

 

Strojnícka fakulta

Číslo projektu: VEGA 1/0843/08
Názov projektu: Vývoj efektívnych numerických algoritmov
na riešenie problémov prúdenia a transportu
Dosiahnutý výsledok: CC publikácie:

 • Mahmood, M., Mahmood, S., Dobrota, D. : A Numerical algorithm for avascular tumor growth model. Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 80 (6): 1269-1277. IF=0.946
 • Mahmood, M. : Solution of a strongly nonlinear convection-diffusion problems by a conservative Galerkin-characteristics method. Numerische Mathematika, Vol.112, pp.601-636. IF=1.614
 • Mahmood, M. , Kačur, J. : Galerkin characteristics method for convection-diffusion problems with memory terms. International Journal of Numerical analysis and Modeling, Vol.6. IF=0.822
 • Mahmood, M.: Analysis of Galerkin-characteristics algorithm for variably saturated flow in porous media. International Journal of Computer Mathematics, 85(3): 509-525. IF=0.546

Číslo projektu: SUSPP -0009-07
Názov projektu: Centrum spolupráce pre výskum a vývoj prevodových systémov
a ich komponentov
Dosiahnutý výsledok: Patentová prihláška v SR s názov vynálezu: Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi, pôvodca – Ing. Miroslav Perončík, Ing. Miloš Perončík, Ing. Stanislav Siráň, Ing. Viliam Jurkovič, Ing. Milan Baričák, Ing. Slavomír Hrček, PhD., Ing. Róbert Kohár, PhD., číslo patentovej prihlášky: PP50059-2009.

Číslo projektu: KEGA 3/6077/08 - Ocenený Certifikátom agentúry KEGA za výborne splnené
Názov projektu: Rozvoj kreativity a poznávacích operácií v laboratóriu automatizovaných
montážnych procesov
Dosiahnutý výsledok:

 • pásový dopravník na kontrolu súčiastok automatizovanej montáže pripravený po hardverovej a softverovej stránke,
 • zostavený a aplikovaný centrálny panel systémovej platformy na distribuované riadenie
 • multifunkčný voľne programovateľný manipulátor s možnosťou nezávislého ovládania v štyroch osiach a s funkciou triedenia súčiastok na zhodné a nezhodné

Číslo projektu: VEGA 1/0362/10
Názov projektu: Výskum javov pri brzdení klátikovou brzdou na skúšobnom brzdovom stave
a vplyvu geometrie klátika na zmenu tvaru jazdného profilu brzdeného
železničného kolesa
Dosiahnutý výsledok: Prezentácia dosiahnutých výsledkov na svetovom kongrese
a formou publikovania:

 • Svetový kongres: Gerlici, J. – Lack, T.: Contact geometry influence on the rail /wheel surface stress distribution. Science direct. Procedia Engineering. ISSN 1877-7058, pp. 2249-2257. Elsevier Ltd. 2010.
 • CC publikácia:Gerlici, J. – Lack, T.: Railway wheel and rail head profiles development based on the geometric characteristics shapes. Registrovaný pod značkou: WEA99656. PII: S0043-1648(10)00386-8, DOI: 10.1016/j.wear.2010.10.052. WEAR. 2010 ISSN: 0043-1648, Imprint: ELSEVIER, Impact factor 1.77.

Číslo projektu: VEGA 1/3194/06
Názov projektu: Mikromechanické modelovanie konštrukčných materiálov
s heterogénnou štruktúrou
Dosiahnutý výsledok CC publikácie:
1. L. Kunz – P. Lukáš – R. Konečná: High-cycle fatigue of Ni-base superalloy Inconel 713LC International journal of fatigue. Vol. 32, no. 6 (2010), s. 908-913, ISSN 0142-1123.
2. L. Kunz - P. Lukáš - R. Konečná: Initiation and propagation of fatigue cracks in cast IN 713LC superalloy. Engineering fracture mechanics. Vol. 77, Iss. 11, (2010), s. 2008-2015. ISSN 0013-7944.

Číslo projektu: APVV-20-012804
Názov projektu: Objemové a povrchové porušovanie konštrukčných materiálov
pre automobilový priemysel
Dosiahnutý výsledok: CC publikácia:
F. Nový - M. Janeček - R. Král: Microstructure changes in a 2618 aluminium alloy during ageing and creep. Journal of alloys and compounds. Vol. 487, iss. 1-2, s. 146-151, ISSN 0925-8388.

 

Elektrotechnická fakulta 

Číslo projektu: VEGA 1/0313/08
Názov projektu: Výskum metód detekcie kritických stavov v telekomunikačných sieťach
z pohľadu kvality hlasového prenosu
Dosiahnutý výsledok 2 publikácie v karentovaných časopisoch:
1. POČTA, P., TURSKÝ, J., PALÚCH, P.: Design and Evaluation of novel VoIP link adaptation algorithm based on GTS function, V AEÜ- Archiv f. Elektronik u. Übertragungstechnik International Journal of Electronics and Communication, vol. 64, No.3, 2010, str.191-201, ISSN 1434-8411.
2. POČTA, P., MRVOVÁ, M., HOLUB, J.: Impact of Different Active-Speech-Ratios on PESQ’s Predictions in Simulated VoIP Environment, V Acta Acustica and united with Acustica. Vol. 95, No.5, str. 950-957, ISSN 1610-1928.

Číslo projektu: VEGA (1/0868/08)
Názov projektu: Návrh, príprava a diagnostika planárnych fotonických štruktúr a fotonických
kryštálových vlákien so submikrometrovou periódou
pre optoelektronické prvky.
Dosiahnutý výsledok: Na základe návrhu bola pripravená finálna elektroluminiscenčná dióda s 2D fotonickou štruktúrou, ktorá vykazuje zvýšené vyviazanie žiarenia s koeficientom 1,4 v porovnaní s identickou diódou bez fotonickej štruktúry.
Súčasne na mikroštrukturálnych a kapilárnych vláknach s kvapalným jadrom boli pripravené senzory teploty a koncentrácie. Takýto senzor teploty vykazoval rozlíšenie 0,01oC. Jedná sa o atraktívne senzory pre integrovanú optoelektroniku a technológie Lab on chip.
Tieto výsledky sú štartom pre rozvíjanie aplikačných výstupov a významných spoluprác v oblasti integrovanej optoelektroniky
Najvýznamnejšie publikácie publikované v rámci projektu:
D. Pudiš, Ľ. Šušlik, J. Škriniarová, J. Kováč, I. Martinček, J. Kováč jr., Š. Haščík, I. Kubicová, J. Novák, M. Veselý: Light extraction from light emitting diode with photonic structure in the surface investigated by NSOM, Optics and Laser Technology, 43, 917-921, 2011
I. Martinček, D. Pudiš: Intermodal interference of the lowest-order modes in hollow core optical waveguide with dielectric walls, Central European Journal of Physics, vol.8, 760-765, 2010
I. Martinček, D. Pudiš: Intermodal interference of LP0j modes in optical fiber with liquid core, Optik, vol.121, 1660-1664, 2010
I. Martinček, D. Pudiš, D. Káčik, K. Schuster: Volume Fraction Determination of Binary Liquid Mixtures by Measurement of the Equalization Wavelength, Sensors, vol. 10, 7082-7088, 2010
N. Tarjányi: Real-time imaging of grating formation in LiNbO3:Fe using Mach-Zehnder interferometer, Optical Engineering, 49, 085602, 2010.

Číslo projektu: EDA 0779-RT-GC
Názov projektu: HECTOR Monitorovanie a prognostika defektov trupu helikoptéry pomocou
palubnej siete senzorov.
Dosiahnutý výsledok: Modelovanie šírenia rádiového signálu v helikoptére (kokpit, chvost), návrh bezdrôtovej a/alebo drôtovej architektúry senzorovej siete, špecifikácia senzorovej siete helikoptéry a komunikačného rozhrania medzi senzorovou sieťou a externým komunikačným bodom, vytvorenie simulačného modelu siete, vývoj HW prototypu senzorovej siete helikoptéry pre monitorovanie defektov v materiáli, vývoj SW pre snímanie a prenos dát senzorovej siete do priemyselného PC a tabletu pozemného personálu, vývoj GUI rozhrania pre archiváciu, prognostiku defektov a vizualizáciu dát senzorickej siete na tablete pozemného personálu.

 

Stavebná fakulta

Číslo projektu: 025/2009/2.1/OPVaV
Názov projektu: Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo
Dosiahnutý výsledok: Výsledky dosiahnuté za využitia zariadení a softvéru zakúpených z podpory poskytnutej zo štrukturálnych fondov EU boli prezentované v časopisoch a na vedeckých konferenciách.
Časopisy:
Civil and Environmental Engineering/Stavebné a environmentálne inžinierstvo - (Scientific-Technical Journal/Vedecko-technický časopis); ISSN 1336-5835

 • ČELKO, Ján – PITOŇÁK, Martin: Centrum excelentnosti pre dopravné stavby
 • GAVULOVÁ, Andrea: Výpočet kapacity vjazdu malých okružných križovatiek
 • DRLIČIAK, Marek - KOŠUDA, Rastislav: Hodnotenie dopravnej aktivity dopravných okrskov v maticiach prepravných vzťahov
 • TROJANOVÁ, Mária - ZGÚTOVÁ, Katarína; PEPUCHA, Ľubomír; PITOŇÁK, Martin: Interlaboratory comparison of accredited laborstries in terms of benchmarking in Slovakia
 • IŽVOLTOVÁ, Jana - VILLIM, Andrej: Kontrola stability vytyčovacej siete diaľničného úseku Žilina-Višnové
 • VIČAN, Josef - MORAVČÍK, Milan – ODROBIŇÁK, Jaroslav - BAHLEDA, František: Analýza ŽB nosníkov s GFRP stenou
 • MELCER, Jozef - MARTINICKÁ, Ivana: Pitch effect na silové a kinematické veličiny vozidla
 • Jozef Melcer – Ivana Martinická; Roll effect na silové a kinematické veličiny vozidla

Communications ISSN 1335-4205

 • Martin Bartovic – Marek Drličiak; INFLUENCE OF CAPACITY RESTRAINT FUNCTIONS ON TRAFFIC DISTRIBUTION AND THEIR PRACTICAL USE IN THE TRAFFIC MODELLING; COMMUNICATIONS 3A/2010; EDIS 2010; ISSN 1335-4205 (http://www.utc.sk/komunikacie/menu/komunik.asp?id=4&v=a&rok=2010 článok 3a/2010)
 • Karel Kovarik; NUMERICAL SIMULATION OF GROUNDWATER FLOW AND POLLUTION TRANSPORT USING THE DUAL RECIPROCITY AND RBF METHOD; COMMUNICATIONS 3A/2010; EDIS 2010; ISSN 1335-4205
 • Josef Vican – Marian Sykora; PROBABILISTIC ANALYSIS OF RESISTANCE DEGRADATION UNDER CORROSION; COMMUNICATIONS 3A/2010; EDIS 2010; ISSN 1335-4205
 • Maria Trojanova – Katarina Zgutova – Lubomir Pepucha – Martin Pitonak; INTER-LABORATORY COMPARISON OF ACCREDITED LABORATORIES IN TERMS OF BENCHMARKING IN SLOVAKIA; COMMUNICATIONS 3A/2010; EDIS 2010; ISSN 1335-4205

Selected Scientific Papers

 •  Jozef Melcer – Ivana Martinická; Critical speeds of vehicle motion; Selected Scientific Papers

KONFERENCIE:

 • Ďurica, Zgútova, Pitoňák, Pazúr názov :Winter maintenance and sustainable development in environment of Slovakia , aktívna účasť Quebec 8-11.2.2010 , XXIII. Svetový zimný cestný kongres
 • Zgútová, Pitoňák : Interlaboratory comparison of accredited laboratories in terms of benchmarking in Slovakia aktívna účasť, Navrhovanie, príprava a realizácia stavieb ,Medzinárodná vedecká konferencia – CONECO 2010

Q-2010 12. medzinárodná vedecká konferencia;“ Príprava, výstavba a financovanie cestnej a diaľničnej siete“

 • PEPUCHA, Ľubomír - PITOŇÁK, Martin: PPP projekty po slovensky
 • ČELKO, Ján: Systém hospodárenia s vozovkami v SR v kontexte s EU systémami
 •  KOVÁČ Matúš: Využitie fraktálnej geometrie pri hodnotení drsnosti vozovky
 • VALUCH Milan, PEPUCHA Ľubomír, ENGLÁRT Milan, KUDELA Pavol: Využitie benchmarkingu v stavebníctve
 • DECKÝ Martin, ZGÚTOVÁ Katarína: Centrum aplikovaného výskumu stavebnej fakulty žilinskej univerzity v Žiline
 • URDOVÁ Anastázia, PITOŇÁK Martin: Implementácia štrukturálnych fondov do vedy a výskumu v dopravnom staviteľstve
 •  J. Kortiš – J. Melcer; Modálne charakteristiky konštrukcie napodobňujúcej rastlinnú štruktúru; 8th International Conference; New trends in Statics and Dynamics of Buildings; oktober 21-22, 2010 Bratislava
 • G. Lajčáková - J. Melcer; Numerické modelovanie pohybu vozidla po pozemnej komunikácii; New trends in Statics and Dynamics of Buildings; oktober 21-22, 2010 Bratislava
 • Kováč Matúš; Prezentácia centra excelentnosti na medzinárodnom semináry Bentley Fórum 2010 (http://www.bentley.com/bentleyforumcs2010)
 • J.Vičan – F. Bahleda; Overenie reálneho pôsobenia drevenej nosnej konštrukcie mosta; Oceľové, drevené a kompozitné konštrukcie a mosty; 36. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií; 28. – 29. október 2010; *** Hotel BOBOTY, Terchová – Vrátna
 • Zora Hroncová – František Bahleda; Porovnanie priehybov nosníkov zhotovených zo železového betónu s GFRP stenou; BETONÁRSKE DNI 2010 CITY HOTEL Bratislava; 21. 10. 2010
 • Ján Čelko - Marek Drličiak; Modelovanie dopravných vzťahov v centrálnej mestskej časti Žiliny; Dopravná infraštruktúra v mestách; 7. medzinárodná konferencia; Žilina 20.-21. október 2010

Číslo projektu: SUSPP-0005-07 (projekt APVV)
Názov projektu: Centrum aplikovaného výskumu SvF ŽU v Žiline
Dosiahnutý výsledok: V roku 2010 riešilo CAV tri úlohy aplikovaného výskumu s partnermi: Construction Management , s.r.o. Žilina, RNDr. Boris Starší Kvalitest, s.r.o. Banská Bystrica a Váhostav - SK, a.s. Žilina v celkovom objeme 142 733,86 eur. Príspevok partnerov do CAV činil 16 596,95 eur. Podpora APVV na základe zazmluvnených výskumných aktivít bola v celkovej výške 62 921,52 eur. Výsledky aplikovaného výskumu riešeného v roku 2010 boli zverejnené v 1 vedeckej monografii, v 1 článku vo vedeckých časopisoch v zahraničí, v 1 príspevku na zahraničnej vedeckej konferencii a 5 príspevkoch na domácich vedeckých konferenciách.

Číslo projektu: SAMRS/2008/04/01
Názov projektu: Kvalitné cesty a mosty - infraštruktúra spájajúca ľudí
Dosiahnutý výsledok: Projekt riešený v rámci slovenskej medzinárodnej rozvojovej spolupráce bol určený pre magistrát hlavného mesta Mongolska Ulánbátar. Pre prijímateľa boli spracované nasledovné výstupy:

 • metodika diagnostiky parametrov povrchových vlastností vozoviek, vrátane odporúčania na prístrojové vybavenie,
 • metodika hodnotenia výkonnosti cestných komunikácií, vrátane odporúčania na prístrojové vybavenie,
 • návrh systému hospodárenia s vozovkami pre podmienky mesta,
 • návrh riešenia krízových dopravných situácií v meste,
 • GIS aplikácia cestnej siete Ulánbátaru, vrátane návrhu cestnej databázy,
 • posúdenie priestorových aspektov rozvoja cestnej siete mesta,
 • metodika hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA) vrátane odporučenia vybraných indikátorov.

Číslo projektu: VEGA 1/0152/10
Názov projektu: Distribuovaný model prenosu znečistenia v pórovom prostredí pomocou
fraktálovej geometrie
Dosiahnutý výsledok: V rámci projektu bol autorským kolektívom vyvinutý distribuovaný numerický model pre prúdenie podzemnej vody a transport látok v podzemnej vode. Použili sa moderné numerické metódy, ako fraktálová metóda náhodného kroku, ktorá sa neopiera o princípy Fickových zákonov, ale rieši fraktálovú rovnicu disperzie. Ide o sľubnú novú metódu, ktorá by mala odstrániť väčšinu doterajších problémov numerických modelov transportu. Táto metóda sa v súčasnosti skúša na teoretických príkladoch, ako aj na meraniach na reálnej lokalite.
Výsledky grantu boli prijaté na prezentáciu na medzinárodných konferenciách BEM/MRM (jún 2011, Ashurst, V. Británia) a UNESCO konferencii SDEWES 2011 (september 2011, Dubrovník).

Číslo projektu: VEGA 1/0031/09
Názov projektu: Interakcia v systéme vozidlo - jazdná dráha
Dosiahnutý výsledok: Konkrétne výsledky je možné rozčleniť do niekoľkých oblastí:

 • Pre konkrétne výpočtové modely cestných vozidiel bolo vykonané numerické modelovanie a hodnote ich ohlasu pri pohybe po dopravnej ceste po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke.
 • Pre navrhnuté diskrétne výpočtové modely mostných konštrukcií bola vykonaná analýza presnosti riešenia po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke.
 • Bola vykonaná teoretická analýza hodnôt dynamického súčiniteľa mosta v závislosti od rýchlosti pohybu vozidla.
 • Boli rozpracované metódy numerickej simulácie dynamických účinkov pohybujúcich sa vozidiel na vozovky.
 • Pre overenie používaných numerických postupov pri numerickej analýze v systéme vozidlo- jazdná dráha boli vypracované a odskúšané postupy experimentálnych meraní v laboratórnych podmienkach i v podmienkach in situ.

 

Fakulta riadenia a informatiky

Číslo projektu: 7.RP, STF LoP S360/02,
Názov projektu: Customer in the Loop (Using Networked Devices enabled Intelligence
for Proactive Customers Integration as Drivers of the Integrated
Enterprise) - Projekt IST 7.RP
Dosiahnutý výsledok: Príspevok ku publikovaným ETSI TR (Technical Report):

 • ETSI TR 102 805-1: End-to-end QoS management at the Network Interfaces;Part 1: User's E2E QoS - Analysis of the NGN interfaces (user case)
 • ETSI TR 102 805-2: End-to-end QoS management at the Network Interfaces; Part 2: Control and management planes solution - QoS continuity
 • ETSI TR 102 805-2: End-to-end QoS management at the Network Interfaces; Part 3: QoS informational structure

Číslo projektu: STF LoE 331
Názov projektu: ETSI STF 331 on ICT GRID Technologies Interoperability and Standardization
Dosiahnutý výsledok: Príspevok ku publikovaným ETSI TR (Technical Report) a ETSI TS (Technical Specification):

 • ETSI TR 102 766: ICT GRID Interoperability Testing Framework and survey of existing ICT Grid interoperability solutions
 • ETSI TS 102 786: ICT GRID Interoperability Testing Framework

Číslo projektu: 1/0808/08
Názov projektu: Samonastavujúce a učiace sa algoritmy automatického riadenia
Dosiahnutý výsledok: Návrh a simulačný experiment, ktorým bol overený nový prístup pre učiaci sa algoritmus na báze časovo suboptimálného riadenia. Meranie rýchlosti, resp. derivácie výstupnej veličiny bolo nahradené stavovou veličinou "pozorovateľa stavov", v ktorom parametre "modelu riadeného procesu" sa v prechodovom procese upravia na základe identifikácie iba z výstupu riadeného procesu. Boli odvodené súvislosti medzi štruktúrou fundamentálnej matice pre spojitý a diskrétny tvar pozorovateľa stavov, aby výpočet fundamentálnej matice potrebný v priebežnej identifikácii bolo možné realizovať v reálnom čase (interval vzorkovania 10 ms). Vlastnosti algoritmu "umožnili naučenie sa" resp. správny odhad zosilnenia a časovej konštanty skôr ako bolo potrebné prepnúť polaritu akčnej veličiny. V realizovanom analógovom prostredí pre overovanie riadiacich algoritmov v reálnom čase je možné programovo nastaviť štruktúru a parametre riadeného procesu (1- 4 rádu) včítane dopravného oneskorenia. V modeli sú realizované 4 procesy takže je možné overovať algoritmy pre procesy SISO 1-16 rádu alebo MIMO (2x2) procesy každý do 4 rádu. Intervaly vzorkovania - výpočtu boli 20-50 ms. Časové konštanty riadených procesov sú od 0,5 s vyššie.

Číslo projektu: 12/2010/FRI/R/190
Názov projektu: Vývoj adresného SW GTN pre dve riadené oblasti GTN
Dosiahnutý výsledok: Informačný systém GTN vyvíjaný na našom pracovisku predstavuje graficko-technologickú nadstavbu moderných typov zabezpečovacieho zariadenia. Predstavuje kompaktný dátový, technologický a softvérový model železničnej prevádzky. Umožňuje prijímať informácie o pohybe vlakov zo zabezpečovacieho zariadenia (elektronické stavadlá, diaľkové zabezpečovacie systémy, rádiokomunikácia), ako aj viacerých ďalších IS železníc (ISOŘ, PIS, EDD, WSG). Systém následne prehľadne ukladá, zobrazuje a dokumentuje priebeh dopravy, pohyb vlakov a technologické úkony na nich, ako aj predpokladanú prognózu dopravnej situácie. Ďalej vysiela získané informácie o pohybe vlakov smerom k externým IS železníc. Systém sleduje a varuje obsluhu aj v prípade podozrenia z rizikových resp. nekorektných dopravných situácií.
V rámci vývoja systému sú testované a aplikované najnovšie poznatky z oblasti budovania rozsiahlych distribuovaných aj centrálnych, na architektúre klient-server založených aplikácií. Podobne sa skúmajú a využívajú najnovšie technológie vzájomnej komunikácie rozsiahlych informačných systémov. Najnovší výskum a vývoj smeruje tiež k budovaniu modulu automatického stavania jazdných ciest, tj. povelovania samotného zabezpečovacieho zariadenia na základe prognózy a simulácie výhľadovej dopravy a predpokladaných konfliktov v nej.
Systém GTN je v súčasnosti používaný a nasadený v spolupráci s firmou AŽD vo viacerých verziách na tratiach slovenských a českých železníc. Celkovo pokrýva už takmer 3000 km tratí, včítane medzinárodných koridorov (Břeclav – Přerov – Ostrava) alebo veľkých uzlových staníc (Praha, Kolín, Č.Budějovice, Ústí n.L). Rozsah nasadenia stále narastá a predpokladá sa aj jeho využitie v zahraničí (Litva, Čierna Hora, Bielorusko).

 

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Číslo projektu: 7RP 89918
Názov projektu: SALIANT - Selective Antibodies Limited Immuno Assay Novel Technology
Dosiahnutý výsledkok : Vykonané pracovné rokovanie s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na spolupráci v rámci projektu ( Kriminalisticko-expertízny ústav Bratislava, KCHL Ľupča a Nitra a novovybudované stredisko nanotechnológií v Ostrave) s cieľom poskytnúť metodiky, ktoré sa využijú pri riešení projektu.

Číslo projektu: APVV-0532-07
Názov projektu: Požiare osobných motorových vozidiel, počítačová simulácia požiarov
a ich experimentálne overenie
Dosiahnutý výsledok: V rámci projektu boli vykonané tri experimenty zamerané na meranie teplôt pri požiari osobného motorového vozidla ( 2 v interiéri a jeden v exteriéri):

 • v uzavretom priestore (skúšobnej štôlni) – meranie teplôt a sledovanie preskoku plameňa na okolostojace auto
 • v uzavretom priestore – meranie teplôt a toku sálavého tepla na konštrukcii automobilu pri simulovanom požiari v uzavretom priestore,
 • totálny požiar osobného automobilu – meranie teplôt a skúmanie priebehu jednotlivých fáz požiaru,

Ku každému experimentu bola spracovaná metodika skúšky a správa o výsledkoch a výstupoch skúšky a boli zadefinované fázy požiaru osobných motorových vozidiel.

Číslo projektu: VEGA 1/0797/10
Názov projektu: Komplexné modelovanie rizík ohrozujúcich bezpečnosť miest
Dosiahnutý výsledok: Bola vykonaná analýza právneho prostredia v procese analýzy rizík územných celkov, s dôrazom na obce a mestá. Boli získané informácie o obdobných postupoch v krajinách EÚ, s dôrazom na krajiny V-4. Boli aplikované niektoré štatistické metódy v rámci kvantifikačnégho hodnotenia rizika a vzniku krízových javov

 

Fakulta prírodných vied

Číslo projektu: APVV 0700-07
Názov projektu: Vlastnosti riešení diferenciálnych a diferenčných rovníc s oneskorením
Dosiahnutý výsledok: Dosiahnuté výsledky boli publikované v nižšie uvedených publikáciách:

 • A. Boichuk, J. Diblík, D. Khusainov, M. Růžičková: Fredholm's boundary-value problems for differential systems with a single delay, Nonlinear Analysis, 72 (2010), 2251-2258
 • A. Boichuk, J. Diblík, D. Khusainov, M. Růžičková: Boundary-value problems for delay differential systems, Hindawi Publishing Corporation, Advances in Difference Equations, Volume 2010, Article ID 593834, 20 pages, doi:10.1155/2010/593834
 • J. Diblík, E. Schmeidel, M. Růžičková: Asymptotically periodic solutions of Volterra systems of difference equations, Computers and Mathematics with Applications, 59 (2010), 2854-2867
 • J. Diblík, M. Kúdelčíková: Existence and asymptotic behavior of positive solutions of functional differential equations of delayed type. Abstract and Applied Analysis, vol. 2011, Article ID 754701, 16 pages, 2011. doi:10.1155/2011/754701
 • I. Culáková, L. Hanuštiaková, R. Olach: Existence for positive solutions of second-order neutral nonlinear differential equations, Applied Mathematical Letters, 22, (7), (2009), 1007-1010
© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť