Najvýznamnejšie výsledky riešenia výskumných projektov v roku 2011

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Číslo a názov projektu:
036990 FP 6, SWIM-SUIT – „System Wide Information Management - Supported by Innovative Technologies (Návrh systému správy letovo-prevádzkových dát s využitím inovačných technológií)
Dosiahnutý výsledok: vytvorenie a overenie prototypu aplikácií informačného systému pre automatizovanú výmenu dát medzi jednotlivými účastníkmi leteckej prevádzky.

Číslo a názov projektu:
211325 FP 7. ASSET – Koordinovaná doprava v letectve (Aeronautic Study on Seamless Transport)
Dosiahnutý výsledok: vyvinutie simulačného modelu pre posudzovanie procesov v prevádzke letiska, odbavenia lietadiel s cieľom ich optimalizácie na skracovania časov so zameraním na tri hlavné reťazce v oblasti odbavenia cestujúcich, batožín a činností prieletového odbavenia.

 

Strojnícka fakulta

Číslo a názov projektu:
VEGA 1/0125/09 Výskum možností implementácie fuzzy množín do procesu hodnotenia spoľahlivosti mechanických systémov s neurčitými parametrami
Výstupy z projektu: publikovanie výsledkov:

 • Mohammed Shuker Mahmood, Milan Hork, Michal Lukač: Combined higher order finite volume and finite element scheme for double porosity and non-linear adsorption of transport problem in porous media. Journal of computational and applied. Vol. 235, Iss. 14 (2011), s. 4221-4236. ISSN 0377-0427 (CC publikácia)
 • Sága M., Bednár R., Vaško M.: Contribution to Modal and Spectral Interval Finite Element Analysis. Vibration Problems ICOVP 2011 - The 10th Intrnational Conference on Vibration Problems, Springer, 2011, p. 269-374, ISBN 978-94-007-2068-8. (konferencia svetového formátu)
 • Sapietová A., Sága M., Novák P., Bednár R., Dižo J.: Design and Aplication of Multi-software Platform for Solving of Mechanical Multi-body System Problems. Mechatronics – Recent Technological and Scientific Advances, Springer, 2011, p. 345 – 354, ISBN 978-3-642-23243-5. (konferencia svetového formátu)
 • Mahmood M. S., Mahmood S., Kovářík K., Sága M., Dobrota D.: Numerical methods in engineering and biomedicine using Matlab. VTS pri Žilinskej univerzite, Dugaprint Žilina, 2011, 330 s., ISBN 978-80-89276-33-2. (vedecká monografia v cudzom jazyku)

Číslo a názov projektu:
VEGA 1/0362/10 Výskum javov pri brzdení klátikovou brzdou na skúšobnom brzdovom stave a vplyvu geometrie klátika na zmenu tvaru jazdného profilu brzdeného železničného kolesa
Výstupy z projektu: publikovanie výsledkov

 • Gerlici, J. – Lack, T.: Railway wheel and rail head profiles development based on the geometric characteristics shapes. WEAR 2010 ISSN: 0043-1648, Imprint: ELSEVIER, Impact factor 1.77. (CC publikácia)

Číslo a názov projektu:
VEGA 1/0249/09 Zmena priebehu vnútorného tlmenia a mikromechanizmov porušovania konštrukčných materiálov v závislosti od ich štruktúry a subštruktúry
Výstupy z projektu: publikovanie výsledkov

 • Zuzana Trojanová, Száraz, Zoltán ; Palček, Peter ; Chalupová, Mária: Magnesium alloys based composites –kapitola in: Magnesium alloys - design, processing and properties. - Rijeka, Croatia: InTech, 2011. - ISBN 978-953-307-520-4. - S. 501-526.
  (kapitola vo vedeckej monografii v cudzom jazyku)
 • František Nový, Bokůvka, Otakar ; Palček, Peter ; Chalupová, Mária: Effect of inclusions on very high cycle behaviour in a ferritic corrosion resisting steel , In: Procedia Engineering, ISSN 1877-7058. - 2011. - Vol. 10, (2011), s. 1410-1415. , 11th international conference on the mechanical behavior of materials: June 5-9,2011, Lake Como, Milano, Italy. CD je súčasťou časopisu Procedia engineering. - Vol. 10 (2011). (indexovaná publikácia)
 • Peter Palček, Porubčan, Jakub ; Blažek, Dalibor ; Trojanová, Zuzanka: Internal friction in commercial aluminium alloy AW-2007, In: Procedia Engineering, ISSN 1877-7058. - 2011. - Vol. 10, (2011), s. 1226-1231, 11th international conference on the mechanical behavior of materials: June 5-9,2011, Lake Como, Milano, Italy. CD je súčasťou časopisu Procedia engineering. - Vol. 10 (2011). (indexovaná publikácia)

Úžitkový vzor:
Číslo prihlášky: 20-2011
Dátum zverejnenia: 5.12.2011 - Vestník ÚPV SR č.: 12/2011
Dátum nadobudnutia účinkov: 26.10.2011 Zariadenie na gigacyklové únavové skúšky materiálov : Úžitkový vzor č. 5971 /]
Autori: Špánik Pavol, Palček Peter, Pavlanin Rastislav, Radvan Roman

Číslo a názov projektu:
VEGA 1/0193/10 Výskum vplyvu vybraných faktorov na gigacyklovú únavu materiálov
Výstupy z projektu: publikovanie výsledkov

 • P. Lukáš, Kunz, L. ; Navrátilová, L. ; Bokůvka, Otakar.: Fatigue damage of ultrafine-grain copper in very-high cycle fatigue region. In: Materials Science and Engineering A. - ISSN 0921-5093. - Vol. 528, No. 22-23 (2011), s. 7036-7040. (CC publikácia)
 • František Nový, Bokůvka, Otakar ; Palček, Peter ; Chalupová, Mária: Effect of inclusions on very high cycle behaviour in a ferritic corrosion resisting steel , In: Procedia Engineering, ISSN 1877-7058. - 2011. - Vol. 10, (2011), s. 1410-1415. , 11th international conference on the mechanical behavior of materials: June 5-9,2011, Lake Como, Milano, Italy. CD je súčasťou časopisu Procedia engineering. - Vol. 10 (2011). (indexovaná publikácia)

 

Elektrotechnická fakulta

Číslo a názov projektu:
VEGA 1/0683/10 Návrh, príprava a diagnostika mikroštrukturálnych optických vlákien pre senzorické a fotonické aplikácie
Dosiahnutý výsledok: Prvú skupinu tvoria výsledky dosiahnuté v oblasti vývoja technologických zariadení, experimentálnych postupov a experimentálnych techník na prípravu, vytváranie a modifikáciu mikroštrukturálnych optických vlákien na báze kremenných skiel. Druhú skupinu výsledkov tvoria aplikácie pripravených optických vlákien v spomínaných oblastiach.
Najvýznamnejšie publikácie publikované v rámci projektu:
I. Martinček, D. Pudiš, D. Káčik, K. Schuster: Volume Fraction Determination of Binary Liquid Mixtures by Measurement of the Equalization Wavelength, Sensors, vol. 10, 7082-7088, 2010.
Prihlásený patent: Metóda určovania koncentrácie kvapalných binárnych zmesí pikolitrových objemov meraním vyrovnávacej vlnovej dĺžky. Prihláška: 21-2010 / 10.3.2010, Stav: zverejnená, MPT: G01F 1/74, Majiteľ: Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1; 010 26 Žilina; SK, Pôvodca: I. Martinček, D. Pudiš

Číslo a názov projektu: A-0930-RT-GC HElicopter fuselage Crack moniToring and prognosis through on-board sensOR network (Monitorovanie a prognostika defektov trupu helikoptéry pomocou palubnej siete senzorov), Európska obranná agentúra (EDA)
Dosiahnuté výstupy projektu :

 • Model bezdrôtovej komunikačnej siete v špecifickom vodivom prostredí trupu helikoptéry.
 • Prototyp inteligentného senzora na báze distribuovaných tenzometrických snímačov pre monitorovanie štrukturálnej integrity konštrukčných častí trupu helikoptéry.
 • SW palubnej jednotky (On Board Unit) pre diagnostiku a jednoduchú prognózu defektov v trupe helikoptéry.
 • SW servisnej jednotky (Maintenance Unit) pre sofistikovanú diagnostiku a prognostiku defektov v trupe helikoptéry

Udelené patenty v roku 2011
Číslo prihlášky: 115-2007
Dátum nadobudnutia účinkov: 4.1.2011
Patentový spis č. 287543, názov: Spôsob merania polarizačnej disperzie optických vlákien pomocou nízkokoherenčnej interferencie
Pôvodcovia: Turek Ivan, Káčik Daniel
Číslo prihlášky: 11-207
Dátum nadobudnutia účinkov: 21. 3. 2011
Patentový spis č. 287679 , názov: Zapojenie koncovej užívateľskej skrinky interaktívneho televízneho káblového rozvodu
Pôvodcovia: Hottmar Vladimír, Schwartz Ladislav
Číslo prihlášky: 90-2007
Dátum nadobudnutia účinkov: 5.4.2011
Patentový spis č. 287617 , názov: Predikčný číslicový snímač
Pôvodcovia: Lakota Bohuslav, Exnar Zdislav

Úžitkový vzor zapísaný do registra
Číslo prihlášky: 20-2011
Dátum nadobudnutia účinkov: 26.10.2011
Úžitkový vzor č. 5971 , názov: Zariadenie na gigacyklové únavové skúšky materiálov
Pôvodcovia: Špánik Pavol; Palček, Peter; Pavlanin, Rastislav; Radvan, Roman

 

Stavebná fakulta

Číslo a názov projektu:
SUSPP-0005-07 (projekt APVV) Centrum aplikovaného výskumu SvF ŽU v Žiline
Dosiahnutý výsledok: CAV je vedecko-výskumné pracovisko založené s cieľom inštitucionalizovať spoluprácu so stabilnými partnermi z oblasti vedy a výskumu ako aj z hospodárskej a podnikateľskej sféry v SR a zahraničí so snahou o priamu realizáciu výskumu pre zákazníka ako partnera centra s okamžitým transferom a uplatnením získaných vedecko-výskumných výsledkov v praxi. CAV sa touto formou výskumu usiluje o podporu rozvoja vedy a výskumu na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline pomocou mimorozpočtových zdrojov.
V roku 2011 riešilo CAV štyri úlohy aplikovaného výskumu s partnermi: Construction Management , s.r.o. Žilina, RNDr. Boris Starší Kvalitest, s.r.o. Banská Bystrica, Reming Consult, a.s. Bratislava a Hastra, s.r.o Žilina v celkovom objeme 137 468,80 €. Príspevok partnerov do CAV činil 13 277,56 €. Podpora APVV na základe zazmluvnených výskumných aktivít bola v celkovej výške 70 367,39 €. Celkový objem finančných prostriedkov za rok 2011 tak činil 221 113,75 €.
Výsledky aplikovaného výskumu riešeného v roku 2011 boli zverejnené v 1 vedeckej monografii, v 1 článku vo vedeckých časopisoch v zahraničí, v 1 článku v domácich časopisoch, v 6 príspevkoch na zahraničných vedeckých konferenciách a v 5 príspevkoch na domácich vedeckých konferenciách.
Bol vyvinutý pôvodný návrh pripojenia konštrukcie PJD Rheda 2000 na nosné konštrukcie železobetónových, predpätých a oceľobetónových mostov s vyriešením prenosu vodorovných priečnych a pozdĺžnych síl z jazdnej dráhy do nosnej konštrukcie mosta. Na základe experimentálneho overenia a výsledkov numerických analýz bol vyvinutý prípoj oceľového priečnika na drevený hlavný nosník lávok pre chodcov. Boli upravené korelačné závislosti dynamického modulu deformácie zisteného zariadením podľa Clegga (hodnota CIV).

Číslo a názov projektu:
VEGA 1/0031/09 Interakcia v systéme vozidlo – jazdná dráha
Dosiahnutý výsledok: Vývoj nových postupov pre analýzu stavebných konštrukcií v doprave vstupujúcich do interakcie s pohybujúcimi sa dopravnými prostriedkami. Riešenie sledovaného problému sa dôsledne vykonávalo z hľadiska systémového prístupu k analýze interakčných väzieb medzi vozidlom a konštrukciou dopravnej cesty, kde hodnotiaca realita bola chápaná ako otvorený dynamický systém skladajúci sa z jednotlivých podsystémov vstupujúcich do vzájomnej interakcie vyjadrenej fyzikálnymi vlastnosťami jednotlivých podsystémov.

Číslo a názov projektu:
VEGA 1/0152/10 Distribuovaný model prenosu znečistenia v pórovom prostredí pomocou fraktálovej geometrie.
Dosiahnutý výsledok: Autorským kolektívom bol vyvinutý distribuovaný numerický model pre prúdenie podzemnej vody a transport látok v podzemnej vode. Použili sa moderné numerické metódy, ako fraktálová metóda náhodného kroku, ktorá sa neopiera o princípy Fickových zákonov, ale rieši fraktálovú rovnicu disperzie. Ide o sľubnú novú metódu, ktorá by mala odstrániť väčšinu doterajších problémov numerických modelov transportu. Táto metóda sa v súčasnosti skúša na teoretických príkladoch, ako aj na meraniach na reálnej lokalite.
Výsledky grantu boli prijaté na prezentáciu na medzinárodných konferenciách BEM/MRM (jún 2011, Ashurst, V.Británia) a UNESCO konferencii SDEWES 2011 (september 2011, Dubrovník). Výstupy projektu boli prijaté na publikovanie v dvoch zahraničných karentovaných časopisoch v dátumom vydania 2012.

Číslo a názov projektu:
VEGA č. 1/0088/09 Charakteristiky použiteľnosti zosilnených poškodených železobetónových lineárnych prvkov.
Dosiahnutý výsledok: Experimentálna a teoretická analýza charakteristík MS použiteľnosti porušených a následne sanovaných ŽB prvkov. Spôsoby sanácie-kombinácia injektovania trhlín a aplikácia FRP pásov, resp. nadbetónovanej dosky. Pre jednotlivé spôsoby zaťažovania - stupňovito rastúce s odľahčovaním, simulované pohyblivé a dlhodobé, stanovenie kritérií dosiahnutia MS porušenia podľa pretvárnej práce, súčasne separácia vplyvu účinkov posúvajúcich síl od účinkov ohybových momentov na výsledné hodnoty.
Partneri projektu: ÚSTARCH SAV Bratislava

 

Fakulta riadenia a informatiky

Číslo a názov projektu:
ETSI STF S36 Projekt IST, 7.RP- STREP Customer in the Loop (Using Networked Devices enabled Intelligence for Proactive Customers Integration as Drivers of the Integrated Enterprise)
Cieľom projektu bolo demonštrovať využitie inteligentných koncových a sieťových zariadení vrátane rôznych typov senzorov (RFID a iných) pre integrované podnikové prostredie. Vedecké ciele projektu:

 • Oddelenie smerovania a spracovania správ
 • Decentralizácia a viac-vrstvová autonómna a asynchrónna optimalizácia úloh v rámci pracovných tokov
 • Decentralizovaný prístup k bezpečnosti 
 • Inovatívne interakcie medzi aktérmi (hlavne zákazníkmi)

Výsledky projektu boli demonštrované na dvoch prípadových scenároch – pre potravinový reťazec a stavebnú činnosť (Food scenario and Construction Scenario).

Číslo a názov projektu:
STF LoE 331/05,331/10, STF 404, ETSI STF 331 on ICT GRID Technologies Interoperability and Standardization.
Projekt ETSI financovaný EK. Projekt bol zameraný na konvergenciu technológií IT (GRID a Cloud Computing) a telekomunikačných technológií s dôrazom na interoperabilitu. Výstupom sú tieto ETSI špecifikácie:

 • ETSI TR 102 659-1: Study of ICT Grid interoperability gaps; Part 1: Inventory of ICT Stakeholders
 • ETSI TR 102 659-2: Study of ICT Grid interoperability gaps; Part 2: Interoperability Gaps and proposed solutions
 • ETSI TR 102 766: ICT Grid Interoperability Testing Framework and survey of existing ICT Grid interoperability solutions
 • ETSI TS TS 102 786: ICT Grid Interoperability Testing Framework

Číslo a názov projektu:
ECP-2007-GEO-317007 Podpora harmonizácie geografických informácií v oblasti ochrany prírody v rámci EÚ
Projekt bol spolufinancovaný v rámci programu ES eContent plus.
Dosiahnutý výsledok: program eContent plus bol zameraný na vytváranie sietí najlepších riešení (Best Practice Network), v projekte NATURE-SDI plus na sieť pre tvorbu a využitie dátovej infraštruktúry pre priestorové údaje (SDI) určenej na ochranu prírody. Cieľom siete bolo zlepšiť harmonizáciu národných postupov, prispieť k zvýšeniu prístupnosti a využiteľnosti geografických informácií a harmonizovať tieto postupy s prijatou smernicou EK INSPIRE, ktorá sa stala záväznou pre všetky krajiny EÚ.

Číslo a názov projektu:
VEGA 11706/2007 Rozvoj GIS pre Slovenskú poštu, a.s.
Dosiahnutý výsledok: v rámci projekt bolo pre Slovenskú poštu na mieru vytvorené softvérové dielo - Geografický informačný systém, ktorého súčasťou sú moduly riešiace rôzne optimalizačné, vyhľadávacie a prezentačné úlohy pre takmer všetky oblasti poštových služieb - prevádzka, marketing, správa majetku, preukazovanie úrovne dostupnosti. V roku 2011 bola úspešne ukončená časť venovaná udržiavaniu a zábezpeke systému.

Číslo a názov projektu:
2009120045-91-CLaO-2-10484 Vývoj a údržba systému ZONA pre tvorbu grafikonu vlakovej dopravy slovenských železníc.
Systém ZONA a jeho samostatné moduly MET a GRADAS predstavujú komplexný rozsiahly systém riešiaci kompletnú problematiku prípravy, plánovania a tvorby grafikonu železničnej dopravy, ako aj tlače a zverejnenia všetkých základných informačných pomôcok, včítane elektronického zverejňovania grafikonu. Ide aj historicky o jediný systém tohto druhu používaný v rámci ŽSR resp. slovenských železníc. Je základným nástrojom plánovania dopravy a jeho výstupy sú podkladom pre prácu väčšiny ďalších IS železníc.
Systém je v rutinnom nasadení viac ako 15 rokov, v súčasnosti prebieha jeho zásadný upgrade z hľadiska dátového riešenia a vzhľadu a ovládania užívateľského prostredia.

Číslo a názov projektu:
10/2007/FRI/R Služby aplikačnej podpory a prevádzky IKVC.
V rámci spolupráce na vývoji aktuálnej verzie systému komplexného vybavenia cestujúcich (IKVC) je na pracovisku riešený ďalší priebežný vývoj nášho systému VIS pre vyhľadávanie optimálneho vlakového spojenia v európskej sieti osobnej železničnej dopravy. Jeho jadrom je vyhľadávací algoritmus pre určenie množiny (sub)optimálnych spojení medzi danými miestami železničnej siete, riadený množstvom upresňujúcich parametrov. Systém ďalej obsahuje dátový model a jeho implementáciu, modul importu potrebných celoeurópskych dát a modul exportu (rozhrania) pre odosielanie vyhľadaných spojení. V reálnej prevádzke sa systém využíva pri vyhľadávaní spojení v rámci prostredia pre výdaj cestovných lístkov, na portáli ZSSK.sk a na zariadeniach PDA vlakových čiat. K dispozícii je aj stand-alone verzia s GUI pre jednotlivých zákazníkov a pripravuje sa verzia pre mobilné telefóny. 

 

Fakulta humanitných vied

Číslo a názov projektu:
1/0308/10 Zápas o národnú identitu Slovákov: Dynamická interakcia politických, kultúrnych a náboženských vplyvov a motívov na Slovensku v druhej polovici 19. storočia so zameraním na Memorandum národa slovenského
Dosiahnutý výsledok: monografia Slovenské národné zhromaždenie v Turčianskom Sv. Martine 1861: teologické aspekty memorandových udalostí a ich odkaz pre dnešok / Michal Valčo, Andrej Braxatorič-Sládkovič ; vedecký redaktor: Dušan Polonský. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - 683 s. - ISBN 978-80-554-0466-0

 

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Číslo a názov projektu:
APVV 0043-10 Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov.
Dosiahnutý výsledok: vypracované analýzy

 • Analýza terminologického aparátu na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a zjednotenie vybraných termínov.
 • Analýza právnych noriem a kompetentných orgánov na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v EÚ a v SR.
 • Analýza metód a techník na posudzovanie a riadenie rizík priemyselných procesov.
 • Štatistický projekt ako podklad k dotazníku pre SEVESO podniky v SR

Číslo a názov projektu:
APVV 0471-10 Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava
Dosiahnutý výsledok: Prvý rok riešenia projektu bol zameraný na analýzu bezpečnostného prostredia SR a definovanie jej vzťahu ku kritickej infraštruktúre v sektore doprava. Výsledkom bola jedna štúdia, osem publikácií a získaná báza poznatkov.

Číslo a názov projektu:
7RP 242377 Saliant- Selective antibodies limited immuno assay novel technology
Dosiahnutý výsledok: v r. 2011 bola vytvorená metodika odberu plynných vzoriek prostredia na ďalšie testovanie vzduchu na prítomnosť nebezpečných látok, najmä výbušnín. Jedná sa o doterajšie postupy vzorkovania pre úspešnú identifikáciu vybraných látok dostupnými technológiami najčastejšie mg množstvách. Ďalej boli vykonané prípravné práce poľných skúšok vyvíjaného systému SALIANT, ktorý by mal pracovať v jednotkách mikrogram na mililiter. Ide najmä o určenie predbežných podmienok prostredia, v ktorom bude systém na testovanie nasadený.

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Výsledok výskumnej činnosti dosiahnutý v roku 2011:
Vypracovanie a publikovanie štúdie Švajda J., Solár, J., Janiga M. and Buliak M., 2011: Dwarf Pine (Pinus mugo) and Selected Abiotic Habitat Conditions in the Western Tatra Mountains, Mountain Research and Development 31(3):220-228. doi: 10.1659/MRD-JOURNAL-D-09-00032.1 Available at: http://www.bioone.org/doi/abs/10.1659/MRD-JOURNAL-D-09-00032.1 
V menovanej štúdii sa podarilo objasniť spôsob rozširovania kosodreviny v Tatrách za posledných 40 rokov, a to aj v súvislosti s meniacou sa klímou. Poznanie má významný vplyv na ďalšie odvetvia, akými sú napr. lavínová prevencia, lesné hospodárstvo a turistický priemysel.

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť