Najvýznamnejšie výsledky riešenia výskumných projektov v roku 2011

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Číslo a názov projektu:
036990 FP 6, SWIM-SUIT – „System Wide Information Management - Supported by Innovative Technologies (Návrh systému správy letovo-prevádzkových dát s využitím inovačných technológií)
Dosiahnutý výsledok: vytvorenie a overenie prototypu aplikácií informačného systému pre automatizovanú výmenu dát medzi jednotlivými účastníkmi leteckej prevádzky.

Číslo a názov projektu:
211325 FP 7. ASSET – Koordinovaná doprava v letectve (Aeronautic Study on Seamless Transport)
Dosiahnutý výsledok: vyvinutie simulačného modelu pre posudzovanie procesov v prevádzke letiska, odbavenia lietadiel s cieľom ich optimalizácie na skracovania časov so zameraním na tri hlavné reťazce v oblasti odbavenia cestujúcich, batožín a činností prieletového odbavenia.

 

Strojnícka fakulta

Číslo a názov projektu:
VEGA 1/0125/09 Výskum možností implementácie fuzzy množín do procesu hodnotenia spoľahlivosti mechanických systémov s neurčitými parametrami
Výstupy z projektu: publikovanie výsledkov:

 • Mohammed Shuker Mahmood, Milan Hork, Michal Lukač: Combined higher order finite volume and finite element scheme for double porosity and non-linear adsorption of transport problem in porous media. Journal of computational and applied. Vol. 235, Iss. 14 (2011), s. 4221-4236. ISSN 0377-0427 (CC publikácia)
 • Sága M., Bednár R., Vaško M.: Contribution to Modal and Spectral Interval Finite Element Analysis. Vibration Problems ICOVP 2011 - The 10th Intrnational Conference on Vibration Problems, Springer, 2011, p. 269-374, ISBN 978-94-007-2068-8. (konferencia svetového formátu)
 • Sapietová A., Sága M., Novák P., Bednár R., Dižo J.: Design and Aplication of Multi-software Platform for Solving of Mechanical Multi-body System Problems. Mechatronics – Recent Technological and Scientific Advances, Springer, 2011, p. 345 – 354, ISBN 978-3-642-23243-5. (konferencia svetového formátu)
 • Mahmood M. S., Mahmood S., Kovářík K., Sága M., Dobrota D.: Numerical methods in engineering and biomedicine using Matlab. VTS pri Žilinskej univerzite, Dugaprint Žilina, 2011, 330 s., ISBN 978-80-89276-33-2. (vedecká monografia v cudzom jazyku)

Číslo a názov projektu:
VEGA 1/0362/10 Výskum javov pri brzdení klátikovou brzdou na skúšobnom brzdovom stave a vplyvu geometrie klátika na zmenu tvaru jazdného profilu brzdeného železničného kolesa
Výstupy z projektu: publikovanie výsledkov

 • Gerlici, J. – Lack, T.: Railway wheel and rail head profiles development based on the geometric characteristics shapes. WEAR 2010 ISSN: 0043-1648, Imprint: ELSEVIER, Impact factor 1.77. (CC publikácia)

Číslo a názov projektu:
VEGA 1/0249/09 Zmena priebehu vnútorného tlmenia a mikromechanizmov porušovania konštrukčných materiálov v závislosti od ich štruktúry a subštruktúry
Výstupy z projektu: publikovanie výsledkov

 • Zuzana Trojanová, Száraz, Zoltán ; Palček, Peter ; Chalupová, Mária: Magnesium alloys based composites –kapitola in: Magnesium alloys - design, processing and properties. - Rijeka, Croatia: InTech, 2011. - ISBN 978-953-307-520-4. - S. 501-526.
  (kapitola vo vedeckej monografii v cudzom jazyku)
 • František Nový, Bokůvka, Otakar ; Palček, Peter ; Chalupová, Mária: Effect of inclusions on very high cycle behaviour in a ferritic corrosion resisting steel , In: Procedia Engineering, ISSN 1877-7058. - 2011. - Vol. 10, (2011), s. 1410-1415. , 11th international conference on the mechanical behavior of materials: June 5-9,2011, Lake Como, Milano, Italy. CD je súčasťou časopisu Procedia engineering. - Vol. 10 (2011). (indexovaná publikácia)
 • Peter Palček, Porubčan, Jakub ; Blažek, Dalibor ; Trojanová, Zuzanka: Internal friction in commercial aluminium alloy AW-2007, In: Procedia Engineering, ISSN 1877-7058. - 2011. - Vol. 10, (2011), s. 1226-1231, 11th international conference on the mechanical behavior of materials: June 5-9,2011, Lake Como, Milano, Italy. CD je súčasťou časopisu Procedia engineering. - Vol. 10 (2011). (indexovaná publikácia)

Úžitkový vzor:
Číslo prihlášky: 20-2011
Dátum zverejnenia: 5.12.2011 - Vestník ÚPV SR č.: 12/2011
Dátum nadobudnutia účinkov: 26.10.2011 Zariadenie na gigacyklové únavové skúšky materiálov : Úžitkový vzor č. 5971 /]
Autori: Špánik Pavol, Palček Peter, Pavlanin Rastislav, Radvan Roman

Číslo a názov projektu:
VEGA 1/0193/10 Výskum vplyvu vybraných faktorov na gigacyklovú únavu materiálov
Výstupy z projektu: publikovanie výsledkov

 • P. Lukáš, Kunz, L. ; Navrátilová, L. ; Bokůvka, Otakar.: Fatigue damage of ultrafine-grain copper in very-high cycle fatigue region. In: Materials Science and Engineering A. - ISSN 0921-5093. - Vol. 528, No. 22-23 (2011), s. 7036-7040. (CC publikácia)
 • František Nový, Bokůvka, Otakar ; Palček, Peter ; Chalupová, Mária: Effect of inclusions on very high cycle behaviour in a ferritic corrosion resisting steel , In: Procedia Engineering, ISSN 1877-7058. - 2011. - Vol. 10, (2011), s. 1410-1415. , 11th international conference on the mechanical behavior of materials: June 5-9,2011, Lake Como, Milano, Italy. CD je súčasťou časopisu Procedia engineering. - Vol. 10 (2011). (indexovaná publikácia)

 

Elektrotechnická fakulta

Číslo a názov projektu:
VEGA 1/0683/10 Návrh, príprava a diagnostika mikroštrukturálnych optických vlákien pre senzorické a fotonické aplikácie
Dosiahnutý výsledok: Prvú skupinu tvoria výsledky dosiahnuté v oblasti vývoja technologických zariadení, experimentálnych postupov a experimentálnych techník na prípravu, vytváranie a modifikáciu mikroštrukturálnych optických vlákien na báze kremenných skiel. Druhú skupinu výsledkov tvoria aplikácie pripravených optických vlákien v spomínaných oblastiach.
Najvýznamnejšie publikácie publikované v rámci projektu:
I. Martinček, D. Pudiš, D. Káčik, K. Schuster: Volume Fraction Determination of Binary Liquid Mixtures by Measurement of the Equalization Wavelength, Sensors, vol. 10, 7082-7088, 2010.
Prihlásený patent: Metóda určovania koncentrácie kvapalných binárnych zmesí pikolitrových objemov meraním vyrovnávacej vlnovej dĺžky. Prihláška: 21-2010 / 10.3.2010, Stav: zverejnená, MPT: G01F 1/74, Majiteľ: Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1; 010 26 Žilina; SK, Pôvodca: I. Martinček, D. Pudiš

Číslo a názov projektu: A-0930-RT-GC HElicopter fuselage Crack moniToring and prognosis through on-board sensOR network (Monitorovanie a prognostika defektov trupu helikoptéry pomocou palubnej siete senzorov), Európska obranná agentúra (EDA)
Dosiahnuté výstupy projektu :

 • Model bezdrôtovej komunikačnej siete v špecifickom vodivom prostredí trupu helikoptéry.
 • Prototyp inteligentného senzora na báze distribuovaných tenzometrických snímačov pre monitorovanie štrukturálnej integrity konštrukčných častí trupu helikoptéry.
 • SW palubnej jednotky (On Board Unit) pre diagnostiku a jednoduchú prognózu defektov v trupe helikoptéry.
 • SW servisnej jednotky (Maintenance Unit) pre sofistikovanú diagnostiku a prognostiku defektov v trupe helikoptéry

Udelené patenty v roku 2011
Číslo prihlášky: 115-2007
Dátum nadobudnutia účinkov: 4.1.2011
Patentový spis č. 287543, názov: Spôsob merania polarizačnej disperzie optických vlákien pomocou nízkokoherenčnej interferencie
Pôvodcovia: Turek Ivan, Káčik Daniel
Číslo prihlášky: 11-207
Dátum nadobudnutia účinkov: 21. 3. 2011
Patentový spis č. 287679 , názov: Zapojenie koncovej užívateľskej skrinky interaktívneho televízneho káblového rozvodu
Pôvodcovia: Hottmar Vladimír, Schwartz Ladislav
Číslo prihlášky: 90-2007
Dátum nadobudnutia účinkov: 5.4.2011
Patentový spis č. 287617 , názov: Predikčný číslicový snímač
Pôvodcovia: Lakota Bohuslav, Exnar Zdislav

Úžitkový vzor zapísaný do registra
Číslo prihlášky: 20-2011
Dátum nadobudnutia účinkov: 26.10.2011
Úžitkový vzor č. 5971 , názov: Zariadenie na gigacyklové únavové skúšky materiálov
Pôvodcovia: Špánik Pavol; Palček, Peter; Pavlanin, Rastislav; Radvan, Roman

 

Stavebná fakulta

Číslo a názov projektu:
SUSPP-0005-07 (projekt APVV) Centrum aplikovaného výskumu SvF ŽU v Žiline
Dosiahnutý výsledok: CAV je vedecko-výskumné pracovisko založené s cieľom inštitucionalizovať spoluprácu so stabilnými partnermi z oblasti vedy a výskumu ako aj z hospodárskej a podnikateľskej sféry v SR a zahraničí so snahou o priamu realizáciu výskumu pre zákazníka ako partnera centra s okamžitým transferom a uplatnením získaných vedecko-výskumných výsledkov v praxi. CAV sa touto formou výskumu usiluje o podporu rozvoja vedy a výskumu na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline pomocou mimorozpočtových zdrojov.
V roku 2011 riešilo CAV štyri úlohy aplikovaného výskumu s partnermi: Construction Management , s.r.o. Žilina, RNDr. Boris Starší Kvalitest, s.r.o. Banská Bystrica, Reming Consult, a.s. Bratislava a Hastra, s.r.o Žilina v celkovom objeme 137 468,80 €. Príspevok partnerov do CAV činil 13 277,56 €. Podpora APVV na základe zazmluvnených výskumných aktivít bola v celkovej výške 70 367,39 €. Celkový objem finančných prostriedkov za rok 2011 tak činil 221 113,75 €.
Výsledky aplikovaného výskumu riešeného v roku 2011 boli zverejnené v 1 vedeckej monografii, v 1 článku vo vedeckých časopisoch v zahraničí, v 1 článku v domácich časopisoch, v 6 príspevkoch na zahraničných vedeckých konferenciách a v 5 príspevkoch na domácich vedeckých konferenciách.
Bol vyvinutý pôvodný návrh pripojenia konštrukcie PJD Rheda 2000 na nosné konštrukcie železobetónových, predpätých a oceľobetónových mostov s vyriešením prenosu vodorovných priečnych a pozdĺžnych síl z jazdnej dráhy do nosnej konštrukcie mosta. Na základe experimentálneho overenia a výsledkov numerických analýz bol vyvinutý prípoj oceľového priečnika na drevený hlavný nosník lávok pre chodcov. Boli upravené korelačné závislosti dynamického modulu deformácie zisteného zariadením podľa Clegga (hodnota CIV).

Číslo a názov projektu:
VEGA 1/0031/09 Interakcia v systéme vozidlo – jazdná dráha
Dosiahnutý výsledok: Vývoj nových postupov pre analýzu stavebných konštrukcií v doprave vstupujúcich do interakcie s pohybujúcimi sa dopravnými prostriedkami. Riešenie sledovaného problému sa dôsledne vykonávalo z hľadiska systémového prístupu k analýze interakčných väzieb medzi vozidlom a konštrukciou dopravnej cesty, kde hodnotiaca realita bola chápaná ako otvorený dynamický systém skladajúci sa z jednotlivých podsystémov vstupujúcich do vzájomnej interakcie vyjadrenej fyzikálnymi vlastnosťami jednotlivých podsystémov.

Číslo a názov projektu:
VEGA 1/0152/10 Distribuovaný model prenosu znečistenia v pórovom prostredí pomocou fraktálovej geometrie.
Dosiahnutý výsledok: Autorským kolektívom bol vyvinutý distribuovaný numerický model pre prúdenie podzemnej vody a transport látok v podzemnej vode. Použili sa moderné numerické metódy, ako fraktálová metóda náhodného kroku, ktorá sa neopiera o princípy Fickových zákonov, ale rieši fraktálovú rovnicu disperzie. Ide o sľubnú novú metódu, ktorá by mala odstrániť väčšinu doterajších problémov numerických modelov transportu. Táto metóda sa v súčasnosti skúša na teoretických príkladoch, ako aj na meraniach na reálnej lokalite.
Výsledky grantu boli prijaté na prezentáciu na medzinárodných konferenciách BEM/MRM (jún 2011, Ashurst, V.Británia) a UNESCO konferencii SDEWES 2011 (september 2011, Dubrovník). Výstupy projektu boli prijaté na publikovanie v dvoch zahraničných karentovaných časopisoch v dátumom vydania 2012.

Číslo a názov projektu:
VEGA č. 1/0088/09 Charakteristiky použiteľnosti zosilnených poškodených železobetónových lineárnych prvkov.
Dosiahnutý výsledok: Experimentálna a teoretická analýza charakteristík MS použiteľnosti porušených a následne sanovaných ŽB prvkov. Spôsoby sanácie-kombinácia injektovania trhlín a aplikácia FRP pásov, resp. nadbetónovanej dosky. Pre jednotlivé spôsoby zaťažovania - stupňovito rastúce s odľahčovaním, simulované pohyblivé a dlhodobé, stanovenie kritérií dosiahnutia MS porušenia podľa pretvárnej práce, súčasne separácia vplyvu účinkov posúvajúcich síl od účinkov ohybových momentov na výsledné hodnoty.
Partneri projektu: ÚSTARCH SAV Bratislava

 

Fakulta riadenia a informatiky

Číslo a názov projektu:
ETSI STF S36 Projekt IST, 7.RP- STREP Customer in the Loop (Using Networked Devices enabled Intelligence for Proactive Customers Integration as Drivers of the Integrated Enterprise)
Cieľom projektu bolo demonštrovať využitie inteligentných koncových a sieťových zariadení vrátane rôznych typov senzorov (RFID a iných) pre integrované podnikové prostredie. Vedecké ciele projektu:

 • Oddelenie smerovania a spracovania správ
 • Decentralizácia a viac-vrstvová autonómna a asynchrónna optimalizácia úloh v rámci pracovných tokov
 • Decentralizovaný prístup k bezpečnosti 
 • Inovatívne interakcie medzi aktérmi (hlavne zákazníkmi)

Výsledky projektu boli demonštrované na dvoch prípadových scenároch – pre potravinový reťazec a stavebnú činnosť (Food scenario and Construction Scenario).

Číslo a názov projektu:
STF LoE 331/05,331/10, STF 404, ETSI STF 331 on ICT GRID Technologies Interoperability and Standardization.
Projekt ETSI financovaný EK. Projekt bol zameraný na konvergenciu technológií IT (GRID a Cloud Computing) a telekomunikačných technológií s dôrazom na interoperabilitu. Výstupom sú tieto ETSI špecifikácie:

 • ETSI TR 102 659-1: Study of ICT Grid interoperability gaps; Part 1: Inventory of ICT Stakeholders
 • ETSI TR 102 659-2: Study of ICT Grid interoperability gaps; Part 2: Interoperability Gaps and proposed solutions
 • ETSI TR 102 766: ICT Grid Interoperability Testing Framework and survey of existing ICT Grid interoperability solutions
 • ETSI TS TS 102 786: ICT Grid Interoperability Testing Framework

Číslo a názov projektu:
ECP-2007-GEO-317007 Podpora harmonizácie geografických informácií v oblasti ochrany prírody v rámci EÚ
Projekt bol spolufinancovaný v rámci programu ES eContent plus.
Dosiahnutý výsledok: program eContent plus bol zameraný na vytváranie sietí najlepších riešení (Best Practice Network), v projekte NATURE-SDI plus na sieť pre tvorbu a využitie dátovej infraštruktúry pre priestorové údaje (SDI) určenej na ochranu prírody. Cieľom siete bolo zlepšiť harmonizáciu národných postupov, prispieť k zvýšeniu prístupnosti a využiteľnosti geografických informácií a harmonizovať tieto postupy s prijatou smernicou EK INSPIRE, ktorá sa stala záväznou pre všetky krajiny EÚ.

Číslo a názov projektu:
VEGA 11706/2007 Rozvoj GIS pre Slovenskú poštu, a.s.
Dosiahnutý výsledok: v rámci projekt bolo pre Slovenskú poštu na mieru vytvorené softvérové dielo - Geografický informačný systém, ktorého súčasťou sú moduly riešiace rôzne optimalizačné, vyhľadávacie a prezentačné úlohy pre takmer všetky oblasti poštových služieb - prevádzka, marketing, správa majetku, preukazovanie úrovne dostupnosti. V roku 2011 bola úspešne ukončená časť venovaná udržiavaniu a zábezpeke systému.

Číslo a názov projektu:
2009120045-91-CLaO-2-10484 Vývoj a údržba systému ZONA pre tvorbu grafikonu vlakovej dopravy slovenských železníc.
Systém ZONA a jeho samostatné moduly MET a GRADAS predstavujú komplexný rozsiahly systém riešiaci kompletnú problematiku prípravy, plánovania a tvorby grafikonu železničnej dopravy, ako aj tlače a zverejnenia všetkých základných informačných pomôcok, včítane elektronického zverejňovania grafikonu. Ide aj historicky o jediný systém tohto druhu používaný v rámci ŽSR resp. slovenských železníc. Je základným nástrojom plánovania dopravy a jeho výstupy sú podkladom pre prácu väčšiny ďalších IS železníc.
Systém je v rutinnom nasadení viac ako 15 rokov, v súčasnosti prebieha jeho zásadný upgrade z hľadiska dátového riešenia a vzhľadu a ovládania užívateľského prostredia.

Číslo a názov projektu:
10/2007/FRI/R Služby aplikačnej podpory a prevádzky IKVC.
V rámci spolupráce na vývoji aktuálnej verzie systému komplexného vybavenia cestujúcich (IKVC) je na pracovisku riešený ďalší priebežný vývoj nášho systému VIS pre vyhľadávanie optimálneho vlakového spojenia v európskej sieti osobnej železničnej dopravy. Jeho jadrom je vyhľadávací algoritmus pre určenie množiny (sub)optimálnych spojení medzi danými miestami železničnej siete, riadený množstvom upresňujúcich parametrov. Systém ďalej obsahuje dátový model a jeho implementáciu, modul importu potrebných celoeurópskych dát a modul exportu (rozhrania) pre odosielanie vyhľadaných spojení. V reálnej prevádzke sa systém využíva pri vyhľadávaní spojení v rámci prostredia pre výdaj cestovných lístkov, na portáli ZSSK.sk a na zariadeniach PDA vlakových čiat. K dispozícii je aj stand-alone verzia s GUI pre jednotlivých zákazníkov a pripravuje sa verzia pre mobilné telefóny. 

 

Fakulta humanitných vied

Číslo a názov projektu:
1/0308/10 Zápas o národnú identitu Slovákov: Dynamická interakcia politických, kultúrnych a náboženských vplyvov a motívov na Slovensku v druhej polovici 19. storočia so zameraním na Memorandum národa slovenského
Dosiahnutý výsledok: monografia Slovenské národné zhromaždenie v Turčianskom Sv. Martine 1861: teologické aspekty memorandových udalostí a ich odkaz pre dnešok / Michal Valčo, Andrej Braxatorič-Sládkovič ; vedecký redaktor: Dušan Polonský. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - 683 s. - ISBN 978-80-554-0466-0

 

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Číslo a názov projektu:
APVV 0043-10 Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov.
Dosiahnutý výsledok: vypracované analýzy

 • Analýza terminologického aparátu na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a zjednotenie vybraných termínov.
 • Analýza právnych noriem a kompetentných orgánov na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v EÚ a v SR.
 • Analýza metód a techník na posudzovanie a riadenie rizík priemyselných procesov.
 • Štatistický projekt ako podklad k dotazníku pre SEVESO podniky v SR

Číslo a názov projektu:
APVV 0471-10 Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava
Dosiahnutý výsledok: Prvý rok riešenia projektu bol zameraný na analýzu bezpečnostného prostredia SR a definovanie jej vzťahu ku kritickej infraštruktúre v sektore doprava. Výsledkom bola jedna štúdia, osem publikácií a získaná báza poznatkov.

Číslo a názov projektu:
7RP 242377 Saliant- Selective antibodies limited immuno assay novel technology
Dosiahnutý výsledok: v r. 2011 bola vytvorená metodika odberu plynných vzoriek prostredia na ďalšie testovanie vzduchu na prítomnosť nebezpečných látok, najmä výbušnín. Jedná sa o doterajšie postupy vzorkovania pre úspešnú identifikáciu vybraných látok dostupnými technológiami najčastejšie mg množstvách. Ďalej boli vykonané prípravné práce poľných skúšok vyvíjaného systému SALIANT, ktorý by mal pracovať v jednotkách mikrogram na mililiter. Ide najmä o určenie predbežných podmienok prostredia, v ktorom bude systém na testovanie nasadený.

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Výsledok výskumnej činnosti dosiahnutý v roku 2011:
Vypracovanie a publikovanie štúdie Švajda J., Solár, J., Janiga M. and Buliak M., 2011: Dwarf Pine (Pinus mugo) and Selected Abiotic Habitat Conditions in the Western Tatra Mountains, Mountain Research and Development 31(3):220-228. doi: 10.1659/MRD-JOURNAL-D-09-00032.1 Available at: http://www.bioone.org/doi/abs/10.1659/MRD-JOURNAL-D-09-00032.1 
V menovanej štúdii sa podarilo objasniť spôsob rozširovania kosodreviny v Tatrách za posledných 40 rokov, a to aj v súvislosti s meniacou sa klímou. Poznanie má významný vplyv na ďalšie odvetvia, akými sú napr. lavínová prevencia, lesné hospodárstvo a turistický priemysel.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.