Najvýznamnejšie výsledky riešenia výskumných projektov v roku 2012

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Názov projektu: KRENAR - Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly

Číslo projektu: APVV-0101-10

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012:

· Vytvorenie štúdie Žilinského samosprávneho kraja, ktorá na základe existujúcich teoretických konceptov charakterizuje podmienky a výkonnosť kraja v kreatívnych odvetviach. Štúdia sa zameriava na 6 kľúčových tém, zhodných s oblasťami uvedenými v Európskom indexe kreativity (ľudský kapitál, otvorenosť a rozmanitosť, kultúrne prostredie, technológie, inštitucionálne a regulačné prostredie a kreatívne výstupy);

· Uskutočnenie analýzy postavenia kreatívnych odvetví v ekonomike Žilinského samosprávneho kraja a ich relatívnej dôležitosti pre región; Cieľom analýzy bolo identifikovať hlavné odvetvia, ktoré sú špecifické pre región a zhodnotiť ich vývoj za obdobie od roku 1996;

· Preskúmanie priestorových aspektov lokalizácie firiem v kreatívnych odvetviach v jednotlivých regiónoch.

Názov projektu: Riešenie problematiky zameniteľných poštových služieb, vrátane vypracovania metodiky na posudzovanie zameniteľných poštových služieb.

Číslo projektu: 0275

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012:

· Komplexné teoretické a metodické východiská na posudzovanie zameniteľných služieb vo väzbe na financovanie univerzálnej poštovej služby prostredníctvom kompenzačného fondu.

· Metodika na posudzovanie zameniteľných poštových služieb.

Názov projektu: VEL-WAGON – „Versatile, Efficient and Longer Wagon for European Transportation“

Číslo projektu: A16492/2009-072

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012:

· Hlavným cieľom projektu bolo posilniť železničnú dopravu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, najmä v porovnaní s cestnou dopravou, dosiahnuť presun prepravy tovarov späť na železnice a tým dosiahnuť ekologickejší spôsob jeho prepravy. V rámci projektu bol vyvinutý nový podvozkový nákladný železničný vozeň s ložnou dĺžkou 80 stôp (24,384 metra), vhodný pre kombinovanú (intermodálnu) i konvenčnú dopravu. Vďaka svojej konštrukcii poskytuje vozeň prepravcom väčšiu ložnú plochu, napr. pre prepravu dvoch kontajnerov typu ISO 1A. Konštrukcia vozňa umožňuje efektívnejšie využitie dĺžky súprav nákladných vlakov a dopravných koridorov, zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie prepravnej kapacity železničnej dopravy a zníženie zaťaženia životného prostredia (hlučnosť, spotreba energie). Projekt prebiehal pod dohľadom zástupcu Európskej komisie podľa plánu a jeho ciele boli vyhodnotené ako splnené. Návrh vozňa získal ocenenie švédskej štátnej dopravnej agentúry Trafikverket, ktorá 12.12.2012 počas konferencie Green Corridors Demo Day v švédskom Malmö projektu VEL-Wagon v konkurencii ďalších 30 projektov udelila cenu „Best Green Corridor Project“.

 

Strojnícka fakulta

Názov projektu: Korózne charakteristiky ultrajemnozrnných zliatin ľahkých kovov

Číslo projektu: VEGA 1/0100/11

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012 (2 karentované publikácie vydané + 1 karentovaná publikácia prijatá do tlače):

ADC P. Minárik, R. Král and B. Hadzima. Substantially higher corrosion resistance in AE42 magnesium alloy through corrosion layer stabilization by ECAP treatment. In: Acta Physica Polonica A. - ISSN 0587-4246. - Vol. 122, No. 3 (2012), s. 614-617.

ADC František Nový, Janeček, Miloš ; Král, Robert ; Hadzima, Branislav. Microstructure evolution in a 2 618 aluminium alloy during creep-fatigue tests. In: International journal of materials research. - ISSN 1862-5282. - Vol. 103, iss. 6 (2012), s. 688-693.

ADC Jitka Vrátná, Branislav Hadzima, Michal Bukovina, Miloš Janeček. Room temperature corrosion properties of AZ31 magnesium alloy processed by extrusion and equal channel angular pressing. In.: Journal of Materials Science – ISSN 0022-2461, 2013, prijaté do tlače

Názov projektu : Vplyv mikroštruktúry a defektov na únavové vlastnosti liatych Al-Si zliatin

Číslo projektu: VEGA 1/0154/10

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012 (2 karentované publikácie, kapitola v zahraničnej monografii):

ADC Ludvík Kunz, Lukáš, Petr; Konečná, Radomila; Fintová, Stanislava. Casting defects and high temperature atigue life of IN 713LC superalloy. In: International journal of fatigue. - ISSN 0142-1123. - Vol. 41, August (2012), s. 47-51.

ADC Gianni Nicoletto, Radomila Konečná, Stanislava Fintová. Characterization of microshrinkage casting defects of Al–Si alloys by X-ray computed tomography and metallography. In: International journal of fatigue. - ISSN 0142-1123. - Vol. 41, August (2012), s. 39-46.

ABC Radomila Konečná and Stanislava Fintová. Copper and copper alloys: casting, classification and characteristic microstructures. In: Copper alloys - early applications and current performance - enhancing processes. - Rijeka: InTech, 2012. - ISBN 978-953-51-0160-4. - S. 3-30.

Názov projektu: Výskum možností zvyšovania výkonnosti strojárskych montážnych systémov s využitím inovačných techník I,

Číslo projektu: VEGA 1/0241/10

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012: ( 3 kapitoly v zahraničnej monografii):

ABC Branislav Mičieta, Helena Tureková. Achieving competitiveness of organizations trough creative teams. In: Nowe koncepcje zarządzania: zarządzanie XXI wieku. Biełsko-Biała: Wydawnictwo naukowe Akademii techniczno-humanistycznej, 2012. ISBN 978-83-62292-23-3. S. 21-36 [1,34 AH].

ABC Branislav Mičieta, Vladimíra Biňasová. Management of manufacturing organozations in terms of the debt crisis. In: Management and production engineering. Biełsko-Biała: Wydawnictwo naukowe Akademii techniczno-humanistycznej, 2012. ISBN 978-83-62292-43-1. S. 7-24 [1,3 AH].

ABC Branislav Mičieta, Helena Tureková. Innowacje w nowoczesnych systemach zarządzania. In: Innowacyjność akademicka: nowe wyzwania dla nauki i przedsiębiorczości: monografia. Bielsko-Biała: Wydawnictwo naukowe Akademii techniczno-humanistycznej, 2011. ISBN 978-83-62292-50-9. S. 340-364.

Názov projektu:Inteligentné diagnostické systémy prevodov a ich komponentov

Číslo projektu: APVV-0087–10

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012: (2 úžitkové vzory, príspevok v zahraničnom časopise):

AGJ Pitoňák Jaroslav, Kučera Ľuboš, Galbavý Miroslav: Trojtoková prevodovka s radením pod zaťažením : Úžitkový vzor č. 6197, 2012.

AGJ Tribula Rastislav: Rotačný pružinový akumulátor kinetickej energie: Úžitkový vzor č. PUV 5037-2012, 2012

ADE Jaroslav Pitoňák, Miroslav Galbavý. The use of simulation models for the design of friction shifting elements used in planetary transmissions. In: MECCA : journal of Middle European construction and design of cars. ISSN 1214-0821. Vol. 9, no. 2 (2011), s. 1-7.

 

Elektrotechnická fakulta

Názov projektu: Výskum a vývoj optofluidných vlákien pre senzorické a fotonické aplikácie

Číslo projektu: VEGA 1/0528/12

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012:

CC publikácie:

1. I. Kubicová, D. Pudiš, J. Škriniarová, J. Kováč, J. Kováč, jr., J. Jakabovič, Ľ. Šušlik, J. Novák, A. Kuzma: 2D irregular structure in the LED surface patterned by NSOM lithography, Appl. Surf. Sci., in press (2012).

2. D. Pudiš, Ľ. Šušlik, J. Škriniarová, J. Kováč, J. Kováč, jr., I. Kubicová, I. Martinček, Š. Haščík, I. Kubicová, P. Schaaf: Effect of 2D photonic structure patterned in the LED surface on emission properties, Appl. Surf. Sci., in press (2012).

3. I. Kubicova, D. Pudis, L. Suslik, J. Skriniarova: Spatial resolution of apertureless metal-coated fiber tip for NSOM lithography determined by tip-to-tip scan, Optik, in press (2012).

4. I. Martincek, D. Pudis: Fiber-optical power limiter and cut-off switch based on thermo-optical effect, IEEE Photonic Technology Letters, Vol. 24, (2012), pp. 297-299.

Podané patenty:

1. Laditeľný optický vlnovodový atenuátor pracujúci na princípe termooptického javu a metóda jeho ladenia.

Číslo prihlášky: 41-2012, medzinárodné patentové triedenie: G02B6/00

Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline,

Pôvodcovia: Ivan Martinček, Dušan Pudiš

2. Technológia prípravy optických vláknových vlnovodov z polydimetylsiloxánu.

Číslo prihlášky: 81-2012, medzinárodné patentové triedenie: G02B6/00

Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline

Pôvodcovia: Ivan Martinček, Dušan Pudiš

Názov projektu: QoS of connections from current technologies to LTE

Číslo projektu: ETSI STF 437

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012: Odporúčanie ETSI: ETSI TR 103 122: Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); QoS of connections from current technologies to LTE for delay sensitive applications, ETSI, November 2012.

Názov projektu: Štúdium vplyvu degradačných efektov vo fyzickej vrstve na transportné mechanizmy vo vysokorýchlostných optických sieťach

Číslo projektu: VEGA 2/1271/12

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012: pozvana prednaska: Müllerová, Jarmila – Korček, Dušan – Dado, Milan: On Wavelength Blocking for XG-PON Coexistence with GPON and WDM-PON Networks

Prednesena na konferencii: 14th International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2012, University of Warwick, Coventry, Anglicko, 2. – 5. 7.2012

(Clanok vysiel v IEEE Proc. Catalog No. CFP12485-USB, 2012, ISBN 978-1-4673-2227-0, Paper No. Tu.C3.5)

Názov projektu: Smerom k využitiu skutočného potenciálu elektromagnetických indukčných metód v nedeštruktívnom monitorovaní vodivých štruktúr

Číslo projektu: APVV-0349-10

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012: V rámci implementácie projektu bol v roku 2012 navrhnutý a skonštruovaný prototyp novej vírovoprúdovej sondy s 3D senzorom na báze GMR. Senzor je schopný snímať všetky tri priestorové zložky perturbačného magnetického poľa, čím zvyšuje informačnú hodnotu odozvových signálov.

Následne bol riešiteľmi navrhnutý unikátny algoritmus interpretácie snímaných signálov.

Jeho originálnosť spočíva v tom, že identifikovaný je trojdimenzionálny profil defektu a súčasne aj jeho konduktivita. Jedná sa o jedinečný prístup v defektoskopii vodivých materiálov pomocou vírivých prúdov. Pre riešenie inverzného problému je využitý stochastický prístup pomocou tzv. „tabu search“ metódy. Parciálne výsledky boli prezentované v impaktovanom časopise:

"International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics" a na viacerých medzinárodných fórach, napr.

"The 17th International Workshop on Electromagnetic Nondestructive Evaluation (ENDE’ 2012)", "The 15th International IGTE Symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineering (IGTE’12)".

 

Stavebná fakulta

Názov projektu: Metodika komplexného hodnotenia existujúcich mostov

Číslo projektu: APVV-0106-11

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012: V roku 2012 sa výskumný zámer projektu sústredil na stanovenie úrovne spoľahlivosti pre hodnotenie existujúcich mostov a prípravu experimentálnych analýz účinkov prevádzkového zaťaženia spolu s kreovaním modelov vytypovaných mostných konštrukcií pre numerické analýzy účinkov prevádzkového zaťaženia.

Pri zisťovaní úrovne spoľahlivosti existujúcich mostov sa využil matematický aparát založený na teórii matematickej štatistiky, podmienenej pravdepodobnosti a integrálnom počte. Boli definované úrovne spoľahlivosti pre časové intervaly 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 a 90 rokov v závislosti od doby vykonanej prehliadky v 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 a 90 roku životnosti. Získané modifikované úrovne spoľahlivosti existujúcich konštrukcií sa uplatnili pri stanovovaní návrhových hodnôt účinkov zaťažení a odolností konštrukcií pomocou metódy parciálnych súčiniteľov γF a γM. Získané hodnoty parciálnych súčiniteľov spoľahlivosti účinkov zaťažení a odolnosti materiálov majú všeobecný charakter a platia pre celú Európu.

Boli vykonané prípravy na experimentálny výskum odozvy relevantných konštrukčných prvkov existujúcich mostov na dopravné zaťaženia. V tejto súvislosti sa kreovali v prostrediach sofistikovaných softvérov adekvátne numerické modely s cieľom doplniť experimentálne dáta numerickými simuláciami.

Názov projektu: Numerické bezsieťové metódy pre modelovanie geotechnických úloh

Číslo projektu: VEGA 1/0789/12

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012: Boli vyvinuté algoritmy pre použitie bezsieťových metód LBIEM a MLPG v geotechnike a boli otestované na kontrolných príkladoch. Priebežné výsledky boli publikované na dvoch medzinárodných konferenciách a v dvoch článkoch v karentovanom časopise.

Názov projektu: Dynamická analýza konštrukcií dopravných stavieb

Číslo projektu: VEGA 1/0259/12

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012: Dosiahli sa významné výsledky v oblasti numerického modelovania pohybu vozidiel po vozovkách, hlavne v oblasti analýzy sledovaných javov vo frekvenčnej oblasti. Bola vypracovaná metodika sledovania a hodnotenia vplyvu náhodných nerovností na frekvenčnú skladbu odozvy vozidla a namáhanie vozovky vo vzťahu ku frekvenčnej skladbe budenia. Výsledky boli prezentované na vedeckých konferenciách i v periodickej tlači.

Názov projektu: Charakteristika a chemické zloženie pevných častíc produkovaných cestnou dopravou

Číslo projektu: VEGA 1/0508/11

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012: Na Slovensku sa uvedenej problematike nevenovala doposiaľ dostatočná pozornosť. V rámci sledovania znečistenia ovzdušia tuhými časticami chýbajú konkrétne údaje o intenzite dopravy, ktorá sa súbežne s monitorovaním tuhých častíc nesleduje. Podiel cestnej dopravy na znečisťovaní ovzdušia tuhými časticami sa určuje na základe počtu vozidiel a prejazdených kilometrov. Prvotným prínosom riešenia projektu je potvrdenie teoretických predpokladov o možnosti uplatnenia Thurstonovej metódy kvantifikácie zdrojov na podiele tvorby tuhých častíc od spaľovacích a nespaľovacích procesov vplyvom intenzity cestnej dopravy pozdĺž cestnej komunikácie. Súčasťou riešenia projektu je spracovanie metodiky hodnotenia chemického zloženia tuhých častíc zameraného na klasifikáciu častíc a stanovenie ich zastúpenia z celkového množstva suspendovaných častíc. Na získanej databáze meraní bolo vykonané sledovanie vybraného spektra chemického zloženia prostredníctvom spektrálnej analýzy a vyhodnotenie prostredníctvom pokročilých štatistických metód za účelom stanoviť možný zdroj častíc.

Výsledky projektu boli doteraz publikované na troch zahraničných vedeckých konferenciách a v jednom vedeckom časopise.

 

Fakulta riadenia a informatiky

Názov projektu: BiomedMicrofluidics

Číslo projektu: FP7-PEOPLE-2011-CIG-303580

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012: Modelovanie a vývoj mikrofluidického zariadenia schopného izolácie cirkulujúcich rakovinových buniek zo vzorky krvi. Práca získala ocenenie Futurezone Award 2012 sponzorované firmou Philips v kategórie Best Inovation 2012.

Názov projektu: Riadiaci systém skúšobného zariadenia "Monoblok

Číslo projektu: 5/2012/FRI/R/150

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012: Vývoj návrh a realizácia prototypu riadiaceho systému pre povýrobné testovanie palivových čerpadiel. Výsledok: Realizované zariadenie je v prevádzke.

Názov projektu: Vývoj adresného SW GTN pre dve riadené oblasti GTN

Číslo projektu: 12/2010/FRI/R/190

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012: Návrh a vývoj softvérového vybavenia pre poloautomatické povelovanie zabezpečovacieho zariadenia. Výsledok: Implementované a nasadené do prevádzky v riadenej oblasti Žilina-Teplička.

Názov projektu Služby aplikačnej podpory pre systém iKVC-VIS

Číslo projektu: 10/2007/FRI/R

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012: Návrh, vývoj a implementácia algoritmu pre vyhľadanie železničných spojení v rámci európy. Výsledok: Algoritmus implementovaný v programovom vybavení pre systémy ŽSSK (iKVC, www.zssk.sk, predaj lístkov, atď.)

Názov projektu Modelovanie a optimalizácia mobility a infraštruktúry v logistických sieťach.

Číslo projektu: 1/0374/11

Najvýznamnejší výstup v roku 2012: Nový algoritmus na hľadanie k najkratších ciest v digrafe

Názov projektu: Modelovanie a optimalizácia mobility a infraštruktúry v logistických sieťach.

Číslo projektu: 1/0374/11

Najvýznamnejší výstup v roku 2012: Metóda na minimalizáciu stanovíšť na autobusovej stanici

 

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Názov projektu: PACITA - Methodology for physical protection assessment of critical infrastructure elements agaist terrorist and other types of attacks

Číslo projektu: HOME/2010/CIPS/AG/044

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012: Penetračné testy prielomovej odolnosti a časov prekonania vybraných mechanických zábranných prostriedkov perimetra vo vzťahu k použitému typu náradiu (mechanické, elektrické, termické

Názov projektu: Saliant- Selective antibodies limited immuno assay novel technology

Číslo projektu: 242377

Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012: Návrh a spresnenie metodiky poľných skúšok pre vykonanie overenia prístroja na imunologickú identifikáciu výbušnín. Celý experiment bol navrhnutý na ŽU, prerokovaný a odsúhlasený na pracovnom stretnutí v Dubline.

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť