Najvýznamnejšie výstupy riešenia výskumných projektov v roku 2013

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

číslo projektu: 265610-FP7-SST-2010-RTD-1

názov projektu: VEL-WAGON - Versatile, Efficient and Longer Wagon for European Transportation.

zodpovedný riešiteľ: Ing. Jaroslav Mašek, PhD.

dosiahnutý výsledok : Cieľom projektu VEL Wagon bolo posilnenie železničnej dopravy a zvýšenie jej konkurencieschopnosti, špeciálne oproti cestnej doprave, vzhľadom na deľbu prepravnej práce a ekologickosť dopravy a to prostredníctvom návrhu a vývoja nového univerzálneho, efektívneho a dlhého železničného vozňa (4 nápravy, ložná dĺžka min. 80 stop, vhodný pre všetky NJKD) .

číslo projektu : SEE/D/ 0080/3.2/X

názov projektu : Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology.

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.

dosiahnutý výsledok: Medzi hlavné dosiahnuté výsledky patrí vypracovanie správy „NATIONAL DEPLOYMENT STRATEGY FOR ELEARNING TOOLS BASED ON INES DANUBE“, príprava návrhu Dunajského simulátora riadenia lode a vypracovanie správy „REPORT ON EXISTING INLAND WATERWAY TRANSPORT (IWT) LABOUR FORCE OFFER IN SOUTH EAST EUROPE (SEE) AND SOLUTIONS TO MATCH FUTURE SEE AND WESTERN DEMAND“.

číslo projektu: 26220220156

názov projektu: Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry.

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

dosiahnutý výsledok: Metodika pre digitálny prieskum zeme s použitím leteckého laser scanovania doplneného o leteckú fotogrametriu. Príprava a podpis memoranda o porozumení s Ministerstvom životného prostredia SR o využívaní výstupov leteckého laser scanovania pre orgány štátnej správy. Menovanie odborných riešiteľov projektu do medzirezortnej skupiny pre zabezpečenie leteckého digitálneho prieskumu územia SR. (Ing. Jůn, prof. Novák)

číslo projektu: 26220120065

názov projektu: Centrum excelencie pre leteckú dopravu.

zodpovedný riešiteľ : prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

dosiahnutý výsledok: Vytvorenie certifikovanej metodiky pre meranie zariadení a systémov zabezpečovacej leteckej techniky prostredníctvom letového laboratória AeroLab 1. Vytvorenie metodiky na meranie a spracovanie letecky významných klimatologických javov, zabezpečované letovým laboratóriom AeroLab 2.

číslo projektu: 2CE134 P2

názov projektu: SOL - Save Our Lives. A Comprehensive Road Safety Strategy for Central Europe.

zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslava Mikušová, PhD.

dosiahnutý výsledok: Výsledkom riešenia projektu bola kampaň zameraná na zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky v Žilinskom samosprávnom kraji (vyškolenie expertov, prednášky pre študentov, distribúcia letákov, vytvorenie špecializovaných školiacich materiálov...), analýza súčasného stavu v oblasti bezpečnosti cestnej premávky v Žilinskom samosprávnom kraji a realizácia medzinárodného porovnania a spracovanie stratégie pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v Žilinskom samosprávnom kraji.

číslo projektu: 1003/2013

názov projektu: Sledování doby dopravy obyčejných psaní v roce 2013

zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc.

dosiahnutý výsledok: Medzi hlavné dosiahnuté výsledky patrí vypracovanie správy o výsledkoch merania kvality obyčajných listov v roku 2013 v zmysle normy EN 13850 na celom území ČR, tvorba metodiky pre meranie v ČR, štúdia skutočných tokov v sieti. Výsledky meraní boli štatisticky spracované v súlade s EN 13850, odovzdané ČTU a auditované nezávislým auditorom.

 

Strojnícka fakulta

číslo projektu: VEGA č. 1/0743/12

názov projektu: Gigacyklové únavové vlastnosti nanoštruktúrnych materiálov.

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD .

dosiahnutý výsledok:

1. publikovaný článok v karentovanom časopise (IF: 1.976) ; Miková, K. - Bagherifard, S. -Bokůvka, O. -Guagliano, M .- Trško, L.: Fatigue Behavior of X70 Microalloyed Steel after Sever Shot Peening, International Journal of Fatigue, 55, 2013, pp.33-42, ISSN 0142-1123

2. doktorand Ing. Libor Trško (spoluriešiteľ projektu) za prezentáciu výsledkov projektu ( vyžiadaná prednáška) získal od vedeckého výboru Danubia - Adria Sympózia konaného v dňoch 25 - 28. 9. 2013 v Primoštene, Chorvátsko cenu za vedecky prínos v oblasti experimentálnej mechaniky.

číslo projektu: VEGA č. 1/1259/12

názov projektu: Implementácia multisoftvérových riešení do procesu optimálneho navrhovania mechanizmov .

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.

dosiahnutý výsledok:

1. Úžitkový vzor: Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok , Prihláška: 5025-2013 / 30.04.2013 Číslo zápisu: Stav: zverejnený MPT: B65G 35/08, Majiteľ: ŽU, Strojnícka fakulta; Univerzitná 1; 010 26 Žilina; SK

2. Úžitkový vzor: Hydraulický pohon dávkovacieho stroja , Prihláška: 5006-2013 / 11.02.2013 Číslo zápisu: 6648 Právny stav: Platný MPT: B65G 19/14, Majiteľ: ŽU, Strojnícka fakulta; Univerzitná 1; 010 26 Žilina; SK

3. Podaná žiadosť o patent: Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka najmä kovových triesok Prihláška: 5014-2013 / 30.04.2013 Číslo udelenia: Stav: v konaní MPT: B65G 35/00, Majiteľ: ŽU, Strojnícka fakulta; Univerzitná 8215/1; 010 26 Žilina; SK

4. Podaná žiadosť o patent: Hydraulický pohon dávkovacieho stroja , Prihláška: 5004-2013 / 11.02.2013 Číslo udelenia: Stav: v konaní MPT: B23Q 1/00, Majiteľ: ŽU, Strojnícka fakulta; Univerzitná 8215/1; 010 26 Žilina; SK

číslo projektu: VEGA 1/0196/12

názov projektu: Interakcia štruktúrnych parametrov ovplyvňujúcich prevádzkové vlastnosti výrobkov z Al-Si zliatin pre automobilový priemysel.

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.

dosiahnutý výsledok:

1. publikovaný článok v karentovanom časopise: Konečná, R. - Nicoletto, G. - Bubenko, L. - Fintová, S.: A comparative study of the fatigue behavior of two heat-treated nodular cast irons, Engineering fracture mechanics. ISSN 0013-7944. - Vol. 108, Sp. iss. (2013), s. 251-262.

číslo projektu: ITMS-26220220057

názov projektu: Zariadenie na využitie nízkopotenciálneho geotermálneho tepla bez núteného obehu tepelného nosiča v hlbokom vrte.

zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.

dosiahnutý výsledok:

1. publikovaný článok v karentovanom časopise: Richard Lenhard, Milan Malcho, Mathematical and Computer Modelling, Mathematical and Computer Modelling Volume 57, Issues 1–2, January 2013, Pages 111–125.

číslo projektu: APVV-0577-10

názov projektu: Chladenie výkonových elektronických systémov pomocou chladiacich obehov bez mechanických pohonov.

zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.

dosiahnutý výsledok:

1. publikovaný článok v karentovanom časopise: Patrik Nemec, Alexander Čaja, Milan Malcho, Mathematical model for heat transfer limitations of heat pipe, Mathematical and Computer Modelling, Volume: 57, Issue: 1-2, Pages: 126-136, 2013.

číslo projektu: VEGA 1/1290/12

názov projektu: Nekonvenčné spôsoby ohrevu teplej vody v zdrojoch tepla na spaľovanie biomasy.

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

dosiahnutý výsledok:

1. úžitkový vzor - Ing. Stanislav Gavlas, PhD., prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., číslo dokumentu: 6514; druh dokumentu: Y1; Názov: Zariadenie pre kozubovú alebo komínovú vložku na ohrev vody so samoregulovateľnou teplotou vody.

číslo projektu: VEGA 1/1245/12
názov projektu: Toky výkonu v kmitajúcich mechanických sústavách a ich cesty.
zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Elena Wisztová, CSc.

dosiahnutý výsledok:

1. publikovaný článok v karentovanom časopise: Šamajová Helena, Špániková Eva, Dix Julio G.: Decay of non-oscillatory solutions for a system of neutral differential equations. Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2013 (2013), No. 271, pp. 1-11, ISSN 1072-6691, http://ejde.math.txstate.edu/

číslo projektu: KEGA 029ŽU-4/2011

názov projektu: Implementácia inovačných riešení systémov rozpoznávania obrazu v laboratóriu automatizovaných montážnych procesov.

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

dosiahnutý výsledok: Dobudovanie laboratória automatizovaných montážnych procesov. Okrem montážnych činností (ktoré sa už realizovali v minulosti) je v ňom možné realizovať aj kontrolné činnosti zamerané na kvalitu produktov na báze rozpoznávania obrazu. Výstupom projektu je hmatateľný funkčný výstup v podobe zariadenia po hardvérovej a softvérovej stránke (vlastný vývoj aj výroba). Zariadenie dokáže na princípe rozpoznávania obrazu kontrolovať definované charakteristiky produktu a vyhodnocovať ich kvalitatívne vlastnosti. Je to svojim spôsobom unikátne zariadenie, o ktorého aplikáciu je záujem aj z priemyselnej praxe. Samozrejme, ako výsledok projektu KEGA ide hlavne o pomôcku na podporu vzdelávacieho procesu, ktorá spĺňa požiadavky na vzdelávací proces s dôrazom na kreatívne a inovatívne myslenie.

číslo projektu: nebol podaný v rámci projektu

názov projektu: Rekuperačné zariadenie taviaceho agregátu.

dosiahnutý výsledok: úžitkový vzor - Ing. Stanislav Gavlas, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., Ing. Ľudovít Bakala, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo: PUV 5027-2013.


Elektrotechnická fakulta

číslo projektu: VEGA 1/1058/11

názov projektu: NSOM litografia a interferenčná litografia ako progresívne metódy pre prípravu fotonických štruktúr a optoelektronických prvkov s fotonickou štruktúrou.

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

dosiahnutý výsledok: Technológiami interferenčnej a NSOM litografie boli pripravené 2D štruktúry s rôznou periódou v III-V polovodičových substrátoch.

Bola zrealizovaná a publikovaná LED s 2D fotonickou štruktúrou na povrchu vykazujúca zvýšenie vyviazania žiarenia z povrchu až trojnásobne vyžarujúca v oblasti 850 nm v porovnaní s konvenčnou LED. Tiež bola publikovaná LED s predefinovanou štruktúrou vyžarujúcou intenzívne z tvarovaných oblastí. Danými technológiami boli pripravené membrány v PDMS materiáli s fotonickou štruktúrou, ktoré sa dajú priamo aplikovať na povrch optoelektronických prvkov a zlepšiť ich emisné vlastnosti, čo bolo dokázané meraním blízkeho a vzdialeného poľa. Bol navrhnutý a zrealizovaný vlnovod s fotonickou štruktúrou.

Publikácie v CC časopisoch:

1. D. Pudiš, Ľ. Šušlik, J. Škriniarová, J. Kováč, J. Kováč jr., I. Kubicová, I. Martinček, Š. Haščík, P. Schaaf. Effect of 2D photonic structure patterned in the LED surface on emission properties, Applied Surface Science, vol. 269, 161-165, 2013, ISSN: 0169-4332.

2. I. Kubicová, D. Pudiš, J. Škriniarová, J. Kováč, J. Kováč jr., J. Jakabovič, Ľ. Šušlik. J. Novák. 2D irregular structure in the LED surface patterned by NSOM lithography. Applied Surface Science, 269, 2013, pp. 116-9, ISSN: 0169-4332.

3. I. Kubicová, D. Pudiš, Ľ. Šušlik, J. Škriniarová. Spatial resolution of apertureless metal-coated fiber tip for NSOM lithography determined by tip to tip scan. Optik, Vol. 124, 1971-1973, 2013, ISSN: 0030-4026.

4. I. Martinček, D. Pudiš, P. Gašo: Fabrication and Optical Characterization of Strain Variable PDMS Biconical Optical Fiber Taper, IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 25, 2066-2069, 2013, ISSN: 1041-1135.

číslo projektu: VEGA 1/0943/11

názov projektu: Výskum adaptívneho viaczásobníkového energetického systému pre obnoviteľné zdroje energie.

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

dosiahnutý výsledok: Projekt je orientovaný na výskum systému pre akumuláciu a distribúciu energie obnoviteľného zdroja s viacerými zásobníkmi energie. Primárnym zdrojom energie bude fotovoltaický článok, resp. koncentrátor slnečného žiarenia. Na akumuláciu energie budú využité elektrické (EDLC) elementy, elektrochemické akumulátory a pneumatické svaly. Ťažiskom projektu bude optimálne riadenie toku a akumulácie energie, zamerané na maximálne využitie energie obsiahnutej v slnečnom žiarení. Dosiahnutie uvedeného cieľa bude realizované prostredníctvom optimálneho adaptívneho dynamického riadenia meniča, zabezpečujúceho distribúciu energie v systéme.

Publikovaná práca:

ADE [2] Spanik, P., Sedo, J., Drgona, P., Frivaldsky, M.: Real Time Harmonic Analysis of Recuperative Current through Utilization of Digital Measuring Equipment, In: Electronics and Electrical Engineering, Publisher: Technologija, Kaunas (LT), 2013, Vol. 19, No. (5), pp. 33 - 38, ISSN 1392-1215

číslo projektu: VEGA: 1/0355/11

názov projektu: Optimálne riadiace techniky na zníženie strát striedavých elektrických pohonov.

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.

dosiahnutý výsledok: Výsledok projektu je vývoj energeticky skoro-optimálnych algoritmov pre riadenie rýchlosti a polohy vhodných pre aplikácie v riadených elektrických pohonoch. Dôležité výsledky boli odvodené pre všetky bežné druhy trenia a záťažových momentov, aby sa dosiahlo podstatné šetrenie energiou pri minimalizovaných požiadavkách do riadenia pohonov pri ich implementácii. Prínosom projektu je tiež vývoj troch riadiacich techník pre pohony s pružnou väzbou, využívajúcich princípy riadenia v kĺzavom režime, ktoré sú schopné efektívne eliminovať torzné oscilácie pohonu. Všetky navrhnuté riadiace metódy a navrhnuté riadiace algoritmy sa verifikovali simuláciami a experimentálne v laboratórnych podmienkach pomocou riadiaceho systém dSPACE, ktorý umožňuje aj ich rýchle implementovanie do súčasných priemyslových pohonov.

Publikované práce:

1. ADC 1 - Decomposed sliding mode control of the drive with interior permanent magnet synchronous motor and flexible coupling Vittek, J., Ryvkin, S.

In: Mathematical problems in engineering. - ISSN 1024-123X, eISSN 1563-5147. - (2013), s. 1-18 Registrované v databázach: CCC, WoS, SCOPUS

2. ADE 1 - Forced dynamics control of the elastic joint drive with single rotor position sensor Vittek, J., Vavrúš, V., Briš, P., Gorel, L., In: Automatika : journal for control, measurement, electronics, computing and communications. - ISSN 0005-1144, e ISSN 1848-3380. - Vol. 54, no. 3 spec. iss. (2013), s. 337-347. Registrované v databázach: WoS, SCOPUS

 

Stavebná fakulta

číslo projektu: APVV-0106-11

názov projektu: Metodika komplexného hodnotenia existujúcich mostov

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Josef Vičan, CSc .

dosiahnutý výsledok: V roku 2013 boli výskumné aktivity projektu podriadené vypracovaniu návrhu smernice na určovanie zaťažiteľnosti železničných mostných objektov. V súvislosti s týmto cieľom bolo nutné stanoviť definitívnu úroveň spoľahlivosti pre posudzovanie existujúcich mostov vo forme predpísaných hodnôt parciálnych súčiniteľov účinkov zaťažení a odolnosti prierezov. Súčasne sa riešili parciálne problémy súvisiace s určovaním zaťažiteľnosti existujúcich mostov. Išlo o problém skutočnej tuhosti prípoja pozdĺžnika na priečnik mostov s prvkovými mostovkami. Problém bol riešený numerickou aj experimentálnou cestou na reálnom mostnom objekte a boli sformulované odporúčania pre modelovanie tohto prípoja v prútových aproximáciách. Nemenej dôležitá je aj otázka metód globálnej analýzy mostov s poruchami a ich zohľadnenie vo výpočtových modeloch globálnej analýzy a modeloch odolnosti prierezov. V rámci stabilitného výskumu bola numericky sledovaná odolnosť tlačených a ohýbaných prútov, ako aj vplyv pozdĺžneho stuženia na stabilitu oblúkov mostných objektov. Výsledky výskumu boli publikované v 1 CC časopise, v 3 článkoch uverejnených v časopisoch evidovaných databázou Scopus a v 17 príspevkoch v domácich časopisoch a na zahraničných a domácich konferenciách, z toho v 6 príspevkoch evidovaných databázou WOS.

číslo projektu: 7. RP EÚ - 832699

názov projektu: RECYPMA-Possibilities for High Quality recycling of polymer modified asphalt

zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Jozef Komačka

dosiahnutý výsledok: V roku 2013 boli ukončené laboratórne výskumy vlastností modifikovaných asfaltov obsiahnutých v odfrézovaných asfaltových zmesiach obrusných vrstiev vozoviek a vlastností asfaltových zmesí obsahujúcich odfrézované (recyklované) asfaltové zmesi obsahujúce modifikovaný asfalt. Bolo preukázané, že modifikované asfalty v odfrézovaných asfaltových zmesiach majú aj po dlhom období exploatácie v obrusných vrstvách vozoviek (viac ako 10 rokov) stále aktívny SBS modifikátor a majú potenciál modifikovať novo pridané cestné asfalty. To sa potvrdilo aj pri skúškach vlastností asfaltových zmesí s rôznym obsahom odfrézovaných asfaltových zmesí. Bez pridania odfrézovaného materiálu obsahujúceho modifikované spojivo boli vlastnosti asfaltových zmesí s cestným asfaltom najhoršie a postupne sa zlepšovali v závislosti od množstva pridaného odfrézovaného materiálu.

Doterajšie publikačné výstupy z projektu obsahujú okrem troch výskumných správ aj dva články v karentovanom časopise.

číslo projektu: VEGA 1/0789/12

názov projektu: Numerické bezsieťové metódy pre modelovanie geotechnických úloh

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.

dosiahnutý výsledok: Boli vyvinuté algoritmy pre použitie bezsieťových metód LBIEM a MLPG v geotechnike a boli otestované na ďalších kontrolných príkladoch. Priebežné výsledky boli publikované na štyroch medzinárodných konferenciách, v dvoch článkoch v karentovanom časopise a dvoch článkoch v databáze Scopus.

 

Fakulta riadenia a informatiky

číslo projektu: FP7-PEOPLE-2011-CIG-303580

názov projektu: BiomedMicrofluidics

zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Ivan Cimrák, PhD.

dosiahnutý výsledok: Spolupráca a dosiahnuté výsledky v rámci projektu boli ocenené cenou ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2012 v kategórii Medzinárodná spolupráca

číslo projektu: VEGA 1/0374/11

názov projektu: Modelovanie a optimalizácia mobility a infraštruktúry v logistických sieťach.

zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc.

dosiahnutý výsledok: Exaktný algoritmus na hľadanie optimálnych trás bez zakázaných manévrov. Je využiteľný aj v mobilných GPS navigátoroch na hľadanie trás splňujúcich všetky dopravné predpisy.

číslo projektu: 2009120045-91-CLaO-2-10484

názov projektu: Vývoj a redizajn architektúry systému IS ZONA - Zostava nákresného cestovného poriadku

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

dosiahnutý výsledok: Návrh nového architektonického vzoru pre tvorbu distribuovaných informačných systémov s asynchrónnou aktualizáciou dát.

 

Fakulta špeciálneho inžinierstva

číslo projektu: HOME/2010/CIPS/AG/044

názov projektu: PACITA - Methodology for physical protection assessment of critical infrastructure elements agaist terrorist and other types of attacks

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

dosiahnutý výsledok: Vytvorenie katalógu opatrení fyzickej ochrany. Spracovanie metodiky na testovanie odolnosti pasívnych bariér a metodiky na hodnotenie systému fyzickej ochrany (penetračné testy).

číslo projektu: 7RP 242377

názov projektu: Saliant- Selective antibodies limited immuno assay novel technology

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

dosiahnutý výsledok: V projekte úspešne prebehli poľné skúšky systému SALIANT v Kamennej Porube a VVP Lešť. Ďalej sa konalo stretnutie konzorcia a workshop s odborníkmi z praxe v Žiline.

 

Fakulta humanitných vied

číslo projektu: KEGA 085ŽU/4/2011

názov projektu: Rozvoj vyšších myšlienkových funkcií žiaka v integrovanom vyučovaní

zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.

dosiahnutý výsledok: Výskum podporil multilingvalizmus v súlade s cieľmi Európskej únie. Publikované výsledky umožňujú zvyšovanie kvality vzdelávania na slovenských školách. Výsledkom je inovatívna učebnica Aktívne učenie sa žiakov v CLIL-e, publikácie vo vedeckých časopisoch Journal of InterdisciplinaryPhilology a Communications.

číslo projektu: KEGA 081ŽU-4/2011

názov projektu: Lineárne okrajové úlohy v aplikáciách

zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc.

dosiahnutý výsledok: Výsledkom výskumu je pôvodná a originálna učebnica „Lineárne okrajové úlohy“, ktorá nadväzuje na učebnicu „J. Diblík, M. Růžičková: Obyčajné diferenciálne rovnice, EDIS-vydavateľstvo ŽU, Žilina 2008.“ Teória okrajových úloh sa na slovenských univerzitách prednáša často len v rámci základných kurzov z teórie obyčajných diferenciálnych rovníc, kde nie je pre túto problematiku dostatočný priestor. Výsledky výskumu umožňujú významné skvalitnenie vo výučbe diferenciálnych rovníc na slovenských univerzitách, ale pomôže aj mladej generácii dostať sa rýchlo do vedeckej práce v oblasti teórie diferenciálnych rovníc.

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

číslo projektu: 1551/2011 SFM (Švajčiarsky finančný mechanizmus)

názov projektu: Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch.

zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Marián Janiga, CSc.

dosiahnutý výsledok: V rámci aktivity 1 prebiehala príprava materiálov k reforme ochrany prírody v SR. Boli uskutočnené konzultácie a semináre k zonácii, k riadeniu ochrany prírody a k stratégii ekonomického riadenia NP v SR. Je vypracovaný materiál k ekonomickým aspektom podnikajúcich subjektov v CHÚ.

V rámci aktivity 4. boli realizované cesty do rezervácií aj mimo nich v CHKO Vihorlat a NP Poloniny. Mapovanie charakteristických a indikačných druhov machorastov, vyšších cievnatých rastlín, pôdnej fauny, hlodavcov a vtákov uprednostňujúcich prírodné, či manažované lesy ako významné zložky vegetácie bukových lesov. Výsledkom bola databáza údajov fauny a flóry a mapové výstupy.

V rámci aktivity 5. sme prediskutovali a definitívne ujasnili predstavy o TUR NP Polonín a CHKO Poľany. Spracovali sme socioekonomické vzťahy a ekonomický potenciál krajiny v predmetnom území. Výsledky sme zhodnotili pomocou štatistických metód a navrhli niektoré modelové situácie trvalo udržateľného rozvoja. Čiastočné výsledky z prípravy regionálneho plánu trvalo udržateľného rozvoja boli prezentované na pracovnom stretnutí zainteresovaných skupín.

číslo projektu: KGZ-11/0005

názov projektu: Kvalita vody horských ekosystémov (prostredia) Kirgizska

zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Marián Janiga, CSc.

dosiahnutý výsledok: V marci 2013 boli získané dáta z roku 2012 po determinácii, analýzach a následnom vyhodnotení prezentované v Kirgizskej republike na konferencii "Mountains and Climate", Bishkek, March, 24-28, 2013.

V roku 2013 naďalej pokračoval výskum kvality vôd v horských oblastiach Kirgizskej republike v dvoch termínoch: v jarnom od 7. júna do 29. júna a v jesennom od 23. augusta do 7. septembra. V týchto termínoch boli realizované cesty do horských oblastí Osh, Issyk Kul a Naryn. Hlavným účelom bolo prispieť k znalostiam o znečistení potokov a riek v KG a aby nové časovo-priestorové údaje pomohli ozrejmiť proces čistenia vôd pod ľadovcami. Počas terénnych prác boli miestne skupiny a komunity chovateľov oviec informované o kvalite vôd v ich oblasti. Výsledkom bola databáza údajov monitoringu ako aj mapové výstupy. Celkové dáta z roku 2012 a 2013 boli úspešné spracované, analyzované a štatistický zhodnotené, v súčasnosti prebieha proces uverejnenia výsledkov vo vedeckom periodiku evidovanom v WOS.

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť