Najvýznamnejšie výstupy Z riešenia výskumných projektov v roku 2014

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

číslo projektu: E!7619

názov projektu: TABLOG - využívanie mobilných zariadení ako tablety a smartfóny na sumarizovanie a spracovávanie údajov a prevádzkové riadenie procesov

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Kendra, PhD.

dosiahnutý výsledok: V roku 2014 v rámci riešenia projektu TABLOG riešiteľský kolektív vykonal vstupnú analýzu využitia mobilných zariadení a aplikácií v železničnej dopravnej a prepravnej prevádzke. Ďalej sa spolupodieľal na prieskume technologických platforiem pre vývoj mobilných aplikácií a podieľal sa na výbere platformy Xamarin.

číslo projektu: E!6726

názov projektu: LOADFIX - Vývoj softvérovej web aplikácie pre nakladanie a fixáciu tovaru v železničnej nákladnej doprave

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Kendra, PhD.

dosiahnutý výsledok: V roku 2014 boli zosumarizované informácie o predpisoch, normách, smerniciach a vyhláškach týkajúcich sa nakládky a upevnenia tovaru v medzinárodnej železničnej nákladnej doprave a medzinárodnej intermodálnej preprave. Ďalej boli spracované fyzikálne zásady zaistenia nákladu a určujúce prvky ovplyvňujúce naloženie tovaru do železničných nákladných vozňov. Analyzované boli medzinárodné ložné miery a obmedzenia ložnej šírky v medzinárodnej železničnej nákladnej doprave.

číslo projektu: E!7592

názov projektu: AUTOEPCIS - RFID technológia v logistických sieťach automobilového priemyslu

zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Kolarovszki, PhD.

dosiahnutý výsledok: Vypracovaná štúdia mapuje uplatnenie technológie RFID v automobilovom priemysle ako aj iných foriem AIDC technológií. Štúdii predchádzala analýza sektora automobilového priemyslu v rámci SR. Údaje nachádzajúce sa v štúdii boli získané a podložené na základe reálnych poznatkov nadobudnutých riešiteľmi priamo v sektore AUTOMOTIVE (napr. Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o., Mobis SK s.r.o., Glovis s.r.o., Gefco s.r.o., KiaMotors Slovakia, Volkswagen Slovakia a.s., atď.)

číslo projektu: 604952 FP7-TRANSPORT

názov projektu: AirTN-NextGen - sieť AirTN Next Generation

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.

dosiahnutý výsledok: Medzinárodná konferencia o leteckej doprave INAIR zorganizovaná v rámci AirTN Next Gen (Task 3.2) sa ako jediná konferencia svojho druhu v stredoeurópskom priestore zaoberala najmä budúcim smerovaním Európy a potrebami prepojenia univerzitného leteckého vzdelávania s praxou. Ďalšími výstupmi projektu sú príprava dotazníka a podkladov k realizácii prieskumu kvality akademických univerzitných študijných programov v oblasti letecká doprava a spoluorganizácia workshopu na tému „Vzdelávanie v oblasti letecká doprava“ v Bruseli za účasti národnych expertov a Európskej komisie.

číslo projektu: 605465 FP7-TRANSPORT

názov projektu: BEWARE - Premostenie východu so západom v oblasti leteckého výskumu

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.

dosiahnutý výsledok: Spoluorganizácia štyroch workshopov (Česká republika, Francúzsko, Rumunsko, Nemecko) na podporu zvýšenia zapojenia sa organizácií zo strednej a východnej Európy do špičkového leteckého výskumu v programe Horizont 2020.

číslo projektu: 4CE492P2, zadávateľ Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

názov projektu: CHEMLOG T&T Spolupráca v oblasti logistiky v chemickom priemysle v strednej a východnej Európe - Sledovanie polohy a pohybu pri intermodálnej preprave nebezpečných vecí

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

dosiahnutý výsledok: Projekt je zameraný na prepravu nebezpečného tovaru multimodálnou prepravou. V roku 2014 bol vypracovaný návrh systému včasného varovania pri nehodách prepravy nebezpečného tovaru.

číslo projektu: G-14-101/0001-00, objednávateľ Helicop, s.r.o.

názov projektu: Easymap - Zjednodušenie vyhľadávania parciel na ortofotomapách

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

dosiahnutý výsledok: Cieľom projektu bolo vytvorenie podkladov pre partnerskú firmu HELICOP s.r.o., kde Žilinská univerzita v Žiline participovala na zbere údajov a príprave podkladov. Projekt rieši aktuálnu problematiku prepojenia GIS systémov s ortofoto mapami a 3D laser datami. Výsledok projektu a výsledná aplikácia je na stránke http://www.easymap.sk/.

 

Strojnícka fakulta

číslo projektu: VEGA 1/1259/12

názov projektu: Implementácia multisoftvérových riešení do procesu optimálneho navrhovania mechanizmov .

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.

dosiahnutý výsledok:

1. Schválený úžitkový vzor: Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok , Prihláška: 5025-2013 / 30.04.2013 Číslo zápisu: 6683 MPT: B65G 35/08 Stav: platný PT: B65G 35/08, Majiteľ: ŽU, Strojnícka fakulta; Univerzitná 1; 010 26 Žilina; SK

2. Úžitkový vzor: Hydraulický pohon dávkovacieho stroja , Prihláška: 5006-2013 / 11.02.2013 Číslo zápisu: 6648 Právny stav: Platný MPT: B65G 19/14, Majiteľ: ŽU, Strojnícka fakulta; Univerzitná 1; 010 26 Žilina; SK

3. Podaná žiadosť o patent: Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka najmä kovových triesok Prihláška: 5014-2013 / 30.04.2013 Číslo udelenia: Stav: v konaní MPT: B65G 35/00, Majiteľ: ŽU, Strojnícka fakulta; Univerzitná 8215/1; 010 26 Žilina; SK

4. Podaná žiadosť o patent: Hydraulický pohon dávkovacieho stroja, Prihláška: 5004-2013 / 11.02.2013 Číslo udelenia: Stav: v konaní MPT: B23Q 1/00, Majiteľ: ŽU, Strojnícka fakulta; Univerzitná 8215/1; 010 26 Žilina; SK

číslo projektu: VEGA 1/0701/12

názov projektu Výskum v oblasti využitia nízko nákladovej automatizácie v procese tvorby stereoskopického záznamu

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

dosiahnutý výsledok:

1. AAB – vedecká monografia vydaná v zahraničí: Reconfigurable manufacturing system and sustainable production: reconfigurable manufacturing system as the right way to achieving sustainable and energy efficient production / Branislav Mičieta, Vladimíra Biňasová, Michal Haluška. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014.- 86 s., ilustr. - ISBN 978-3-659-59101-3.

2. Úžitkový vzor: PÚV 5011-2014 zo dňa 25. 02. 2014, Stereoskopický kamerový systém. Prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

3. 3 publikácie evidované v databázach WoS alebo SCOPUS:

ü The approaches of advanced industrial engineering in next generation manufacturing systems / Mičieta, Branislav - Biňasová, Vladimíra – Haluška Michal. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, No. 3a /2014, s. 101-105.

ü Ergonomics in practice and its ifluence on employess´ performance / Dulina, Ľuboslav – Bartánusová, Miroslava, In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, No. 3a /2014, s. 206 - 211.

ü Innovation performance of organization. Branislav Mičieta – Martin Gašo – Martin Krajčovič / In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, No. 3a /2014, s. 112-118.

číslo projektu: VEGA 1/0720/12

názov projektu: Štúdium korózie zváraných konštrukcií vysokopevných ocelí

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

dosiahnutý výsledok: 2 CC publikácie:

1. Mhaede Mansour - Pastorek Filip - Hadzima Branislav: Influence of shot peening on corrosion properties of biocompatible magnesium alloy AZ31 coated by dicalcium phosphate dihydrate (DCPD). In: Materials Science and Engineering C. - ISSN 0928-4931. - Vol. 39, (2014), s. 330-335.

2. Hadzima Branislav - Mhaede Mansour - Pastorek Filip: Electrochemical characteristics of calcium-phosphatized AZ31 magnesium alloy in 0.9 % NaCl solution. In: Journal of materials science: Materials and medicine. - ISSN 0957-4530. - Vol. 25, iss. 5 (2014), s. 1227-1237.

číslo projektu: ITMS 26220220101

názov projektu: Inteligentný systém pre nedeštruktívne technológie na hodnotenie funkčných vlastností súčastí X-ray difraktometriou

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Andrej Czán, PhD.

dosiahnutý výsledok: Vybudovanie pracoviska X-ray difraktometrie. Vznik pracoviska s prototypom inteligentného zariadenia na sledovanie funkčných vlastností nedeštruktívnymi technoló-giami ako X-ray difraktometriou na skúmanie integrity povrchu a deformačných javov.

 

Elektrotechnická fakulta

číslo projektu: APVV-0314-12

názov projektu: Výskum a vývoj novej generácie napájacích zdrojov na báze meničov s vysokou hustotou, vysokou účinnosťou, nízkym EMI a cirkulačnou energiou

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.

dosiahnutý výsledok: Patenty:

1. Hardvérový priestorový-vektorový ŠIM modulátor: Úžitkový vzor č. 6978 / Kaščák Slavomír, Praženica Michal, Dobrucký Branislav. - Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014. 2. Obojsmerný spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov: Úžitkový vzor č. 6899/ Kaščák Slavomír ... [et al.]. - Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014. [Spoluautori: Dobrucký, Branislav; Praženica, Michal ; Radvan, Roman; Špánik, Pavol]

3. Obojsmerný zvyšujúci/znižujúci DC/DC menič s magneticky viazanými cievkami: Úžitkový vzor č. 6862/ Špánik Pavol, Dobrucký Branislav, Frivaldský Michal. - Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014.

číslo projektu: APVV-0395-12

názov projektu: Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

dosiahnutý výsledok: Publikované práce:

1. N. Tarjányi, I. Turek, I. Martinček, Effect of mechanical stress on optical properties of polydimethylsiloxane II – Birefringence, Optical Materials 37, 2014, pp. 798-803.

2. I. Martinček, I. Turek, N. Tarjányi, Effect of boundary on refractive index of PDMS, Optical Materials Express 4, 2014, pp. 1997-2005.

3. I. Martincek, D. Pudis, M. Chalupova, Technology for the preparation of pdms optical fibers and some fiber structures, IEEE Photonic Technology Letters 26, 2014, pp. 1446-9.

4. I. Martincek, D. Pudis, Optically controllable variable fiber optical attenuator integrated inconventional optical fiber, Optik 125, 2014, pp. 7085-7088.

číslo projektu: APVV-0025-12

názov projektu: Predchádzanie vplyvu stochastických mechanizmov vo vysokorýchlostných plne optických sieťach

zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.

dosiahnutý výsledok: Publikované práce:

ü Kategória ADC

D. BENEDIKOVIČ, P. CHEBEN, J.H. SCHMID, DAN-XIA XU, J. LAPOINTE, S. WANG, R. HALIR, A. ORTEGA-MOÑUX, S. JANZ, M. DADO: High-efficiency single etch step apodized surface grating coupler using subwavelength structure, Laser Photonics Rev. 8, No. 6, 2014, ISSN 1863-8899, p. L93–L97.

ü Kategória ADM:

G. CIBIRA, Z. EXNAR, M. KOŠČOVÁ: Fuzzy rules for off-grid security subsystem, In: Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 12, No. 5, 2014, ISSN 1804-3119, p. 416-426.

ü Kategória AFA:

Ľ. SCHOLTZ, D. KORČEK, J. MÜLLEROVÁ: Design of a novel wavelength scheme for DWDM-PON coexisting with current PON technologies and protected against signal interference. In: IEEEXplore Conference Publications 16h International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2014, Invited Paper, Graz, Austria, July 6-10, 2014, ISBN 978-1-4799-5600-5, p. 98 – 102.

ü Kategória AFC:

J. LITVÍK, D. BENEDIKOVIČ, J. DUBOVAN, M. KUBA: Numerical investigation of noise characteristics of telecommunication laser sources for various modulation formats, SPIE Conference Photonics Europe 2014: Optical Engineering, Imaging, and Applications: Proceedings of SPIE: 14-17 April 2014, Brusseles, Belgium. ISSN 0277-786X, p. 91311Y-1 – 91311Y-10.

D. BENEDIKOVIČ, P. CHEBEN, J.H. SCHMID, DAN-XIA XU, S. WANG, S. JANZ, R. HALIR, A. ORTEGA-MOÑUX, M. DADO: High-efficiency subwavelength-engineered surface grating couplers in SOI and DSOI, Group IV Photonics 2014, 11th International IEEE conference : 27-29 August 2014, Paris, ISBN 978-1-4799-2282-6, p. 41- 42.

 

Stavebná fakulta

číslo projektu: APVV-0106-11

názov projektu: Metodika komplexného hodnotenia existujúcich mostov

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Josef Vičan, CSc .

dosiahnutý výsledok: Dokončenie a odovzdanie smernice na určovanie zaťažiteľnosti železničných mostných objektov. Výstupy experimentálnych a numerických analýz odolnosti tlačených a ohýbaných prútov poskytli podklady pre komparatívne analýzy s normovými výpočtami a formulovanie záverov a odporúčaní pre overovanie spoľahlivosti týchto prútov aplikáciou mechanických modelov. V oblasti spriahnutých oceľobetónových mostných objektov bolo experimentálne aj numericky sledované správanie sa spriahnutého prierezu namáhaného záporným ohybovým momentom s odporúčaniami možností modelovania a zohľadňovania betónovej dosky v ťahanej zóne namáhania kompozitného prierezu. Bola vykonaná identifikácia ekonomicko-matematických ukazovateľov pre návrh technológií opráv nosných konštrukcii mostných objektov v závislosti od ich technického stavu a úrovne stanovenej zaťažiteľnosti. Výsledky výskumu boli publikované v 3 článkoch v zahraničných časopisoch, v 4 článkoch v domácich časopisoch, z toho v 1 článku evidovanom databázou Scopus, v 13 príspevkoch na zahraničných vedeckých konferenciách, z toho v 3 príspevkoch evidovaných databázou Scopus, v 3 príspevkoch na domácich vedeckých konferenciách a v 3 príspevkoch na odborných podujatiach.

číslo projektu: VEGA 1/0789/12

názov projektu: Numerické bezsieťové metódy pre modelovanie geotechnických úloh

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.

dosiahnutý výsledok: V prvej etape riešenia projektu boli aplikované bezsieťové modely na riešenie úloh prúdenia podzemnej vody a prenos znečistenia v tejto vode, ovplyvňovaný zmenami hustoty roztoku (znečistenie s výrazne vyššou hustotou alebo tiež geotermálne úlohy). V druhej etape boli v rámci riešenia viacfázových úloh odvodené rovnice bezsieťovej metódy na riešenie prúdenia oblaku častíc. Tie môžu byť využité aj v iných výskumných úlohach, predovšetkým v problematike prenosu prachových častíc pri znečistení vplyvom dopravy. Výsledky riešenia projektu boli prezentované pomocou článkov v karentovaných časopisoch evidovaných v databáze WoS a na medzinárodných konferenciách evidovaných v databáze SCOPUS.

číslo projektu: IEE/10/199 (S12.589412)

názov projektu: ADVANCE - Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities

zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dana Sitányiová, PhD.

dosiahnutý výsledok: Hlavným výstupom projektu je návrh metodiky hodnotenia mobilitných plánov, ktorý bude v budúcnosti používať Európska Komisia na hodnotenie kvality dopravných a mobilitných plánov v európskych mestách. Realizácia auditu ADVANCE má za cieľ nielen zlepšiť kvalitu plánu PUMM v podobe dokumentácie plánovania a politiky mobility v meste, ale jej cieľom je tiež analyzovať, systematizovať a zlepšiť celý proces prípravy plánu PUMM (spoluúčasť občanov a zainteresovaných strán, prítomnosť jasnej vízie, spolupráca medzi rôznymi rezortmi (územné plánovanie, doprava…atď.)

 

Fakulta riadenia a informatiky

číslo projektu: FP7-ICT-2013-10

názov projektu: RASIMAS - Simulátor a asistent lokálnej anestézie

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

dosiahnutý výsledok: Projekt Asistent a simulátor lokálnej anestézie (RASimAS) má za cieľ poskytnúť obe úlohy simulátora a asistenta na cvičenie lekárov v praxi lokálnej anestézie a pomáhať im počas skutočných operácii. Projekt zhromažďuje združenie 14 akademikov, klinických a priemyselných partnerov z 10 rôznych Európskych krajín. Doteraz boli definované a realizované dáta, funkčné rozhrania a moduly, a rovnako boli skonštruované prvé kusy hardvéru a softvéru pre prototypy pomocou medzinárodného poradného združenia. Úlohy pre nasledujúce roky pozostávajú z dokončenia týchto prototypov a ich overenia prostredníctvom multi-centier klinických štúdií v Nemecku, Belgicku a Írsku.

číslo projektu: FP7-PEOPLE-2011-CIG-303580

názov projektu: BiomedMicrofluidics - Modelovanie a optimalizácia mikrofluidických prístrojov s aplikáciami v biomedicíne

zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Ivan Cimrák, PhD.

dosiahnutý výsledok: V súčasnosti je dokončený mechanický model, ktorý simuluje správanie membrány buniek a jej elastické vlastnosti. Tento model je implementovaný v simulačnom balíku ESPResSo. Popis vyvinutého simulačného nástroja bol publikovaný v časopise Computer Physics Communications. V súčasnosti sú študované rôzne štruktúry pružinových sietí, ktorá je hlavnou súčasťou modelu buniek.

číslo projektu: MPaRV-22410320048

názov projektu: Chytrá slovenská a česká města

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.

dosiahnutý výsledok: Projekt mal 5 aktivít, ktoré zahŕňali spracovanie vzdelávacieho programu v podobe dvoch vzdelávacích modulov, vlastnú inštaláciu systému ako praktickej učebnej pomôcky (za asistencie odbornej firmy bude nainštalovaný na vybranej lokalite Žilinskej univerzity systém chytrého parkovania. Boli realizované výmenné stáže, 6 odborných seminárov a bol vytvorený e-learningový kurz pre účely diaľkového elektronického vzdelávania, ale i potrebnej dokumentácie všetkých realizovaných krokov pre dané cieľové skupiny. Jeho náplňou sú obsahy jednotlivých vzdelávacích blokov.

číslo projektu: Nadácia Volkswagen 034/14_RT

názov projektu: YRobot

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Miček, PhD.

dosiahnutý výsledok: Yrobot je výučbový systém postavený na modulárnej architektúre. Vyvinutý systém predstavuje Open HW platformu, na ktorej si môžu študenti osvojiť základy elektroniky, informatiky a počítačového inžinierstva. Yrobot má slúžiť ako základ pre vývoj ďalších rozširujúcich aplikácií. Na rozdiel od typických Open HW systémov ako napríklad Arduino a Raspberry PI, systém Yrobot obsahuje aj pohybový podsystém, ktorý umožňuje pútavým spôsobom overiť navrhnuté a implementované algoritmy. Centrálna časť Yrobota je reprezentovaná jednoduchým 8-bitovým mikrokontrolérom ATmega16. Výber mikrokontroléra vychádza z požiadaviek na jednoduchosť, dostupnosť vývojového prostredia a vhodný súbor integrovaných periférií, ktoré umožňujú komunikáciu s okolím.

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

číslo projektu: APVV-0043-10

názov projektu: MOPORI: Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov

zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Hollá, PhD.

dosiahnutý výsledok: Vytvorenie Komplexného nástroja posudzovania rizík priemyselných procesov vrátane softvérového prostriedku iMotýlik. Nástroj pozostáva z komplexného modelu posudzovania rizík, ktoré predstavujú hrozbu pre život, zdravie, majetok a životné prostredie. Doplnený je softvérovým prostriedkom na tvorbu scenárov, ktorý podnikom ponúka systematickejšiu, efektívnejšiu a jednoduchšiu formu stanovenia rizika vzniku závažnej priemyselnej havárie.

číslo projektu: 7RP 242377

názov projektu: Saliant - Selective antibodies limited immuno assay novel technology

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

dosiahnutý výsledok: Bol vytvorený prototyp detekčného zariadenia. Ide o zariadenie na analýzu povýbuchových stôp z miesta výbuchu s cieľom identifikovať použitú trhavinu. Prínos zariadenia je v jeho jednoduchej aplikácii, ktorá výrazne skráti čas identifikácie použitej trhaviny, čo je dôležité z pohľadu vyšetrovania danej udalosti. Zariadenie umožňuje priamo na mieste odobrať, analyzovať a predbežne identifikovať vzorku povýbuchových stôp, namiesto zdĺhavých analytických laboratórnych meraní.

 

Fakulta humanitných vied

číslo projektu: ITMS 26220120061

názov projektu: Pamäť Slovenska - národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

dosiahnutý výsledok: Pamäť Slovenska – národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva, je projekt špičkového digitalizačného centra, ktoré je umiestnené v priestoroch Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity. Centrum je vybavené najmodernejšou technológiou, vďaka ktorej sa z neho stane najkvalitnejšie pracovisko svojho druhu na Slovensku a vyrovná sa iným európskym centrám excelentnosti. Projekt prispeje k zlepšeniu technickej infraštruktúry špičkových výskumných pracovísk v oblasti ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva v Žilinskom regióne. S podporou projektu vznikla významná monografia autorky Mgr. Evy Augustínovej, PhD.: Vydávanie technickej a prírodovednej literatúry na Slovensku do roku 1918. Zväzok 1.: Technická literatúra / Eva Augustínová. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2014. - 116 s., ilustr. - ISBN 978-80-554-0928-3. Cieľom monografie bolo podať prehľad vydávania technickej a prírodovednej literatúry na Slovensku od počiatkov jej vydávania až po hraničný dátum – rok 1918, čo znamená zmapovanie a analýzu dokumentov v priebehu takmer štyroch storočí, ktorých tvorba bola determinovaná z väčšej časti pôsobením Trnavskej univerzity a Baníckej a lesníckej akadémie.

číslo projektu: KEGA 057ŽU-4/2012

názov projektu: Matematika pre študijné programy 1. stupňa musí reagovať na školskú reformu – tvorba nových moderných učebných textov

zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Mariana Marčoková, PhD.

dosiahnutý výsledok: Monitoring zmien v matematickej výbave študentov prichádzajúcich študovať do prvých ročníkov na technicky orientované univerzity. Komparácia s obsahmi matematických predmetov ŽU v relevantných študijných programoch na iných technických univerzitách doma i v zahraničí. Vytvorené elektronické učebné texty pre niektoré časti predmetov Matematika 1, Matematika 2, Matematický seminár 1, Matematický seminár 2 a Úvod do štúdia matematiky. Bolo publikovaných celkom 15 odborných článkov, ktorých väčšina sa týka vyučovania matematiky na technických študijných programoch a na vedeckých a odborných medzinárodných konferenciách bolo prezentovaných 5 prednášok s tematikou o vyučovaní matematiky na technických študijných programoch a o súvislosti medzi vzdelávaním na inžinierskych študijných programoch a výskumom v matematike.

číslo projektu: KEGA 004ŽU-4/2014

názov projektu: Spojité dynamické systémy (Continuous dynamical systems)

zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc.

dosiahnutý výsledok: Hlavným cieľom riešeného projektu je pripraviť vhodné učebné texty pre predmet Spojité dynamické systémy, ktorý patrí do jadra študijného programu matematické modelovanie v odbore aplikovaná matematika. Najnovšie poznatky z oblasti dynamických systémov sú prezentované na konferenciách a publikované vo vedeckých časopisoch. Riešiteľky projektu v prvom roku riešenia organizovali významnú medzinárodnú konferenciu, ktorá sa venovala aj problematike dynamických systémov. Z konferencie bol vydaný zborník abstraktov z príspevkami riešiteľov projektu:

AFH

1. Kúdelčíková, Mária; Diblík, Josef; Růžičková, Miroslava: Abstracts. In: CDDEA 2014 - Conference on differential and difference equations and applications : abstracts : Jasná, Slovak Republic, June 23-27, 2014. - Žilina: University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0885-9.

2. Chupáč, Radoslav; Diblík, Josef; Růžičková, Miroslava: Existence of unbounded solutions of a linear delay differential equation, In: CDDEA 2014 - Conference on differential and difference equations and applications : abstracts : Jasná, Slovak Republic, June 23-27, 2014. - Žilina: University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0885-9. - S. 18.

a na publikovanie sú pripravené špeciálne čísla časopisov Tatra Mountains a Advances in Difference Equations s príspevkami z konferencie.

Vlastné výsledky riešiteľky publikovali v karentovaných časopisoch:

ADC

1. Diblík, Josef; Chupáč, Radoslav; Růžičková, Miroslava: Existence of unbounded solutions of a linear homogenous system of differential equations with two delays, In: Discrete and continuous dynamical systems - Series B. - ISSN 1531-3492. - Vol. 19, no. 8 (2014), s. 2447-2459.

2. Josef Diblík, Klara Janglajew, Mária Kúdelčíková: AN EXPLICIT COEFFICIENT CRITERION FOR THE EXISTENCE OF POSITIVE SOLUTIONS TO THE LINEAR ADVANCED EQUATION, In: Discrete and continuous dynamical systems - Series B. - ISSN 1531-3492.-, Volume 19, Number 8, October 2014, pp. 2461–2467. doi:10.3934/dcdsb.2014.19.2461

3. Josef Diblík, Mária Kúdelčíková: New explicit integral criteria for the existence of positive solutions to the linear advanced equation y ̇ ( t ) = c ( t ) y ( t + τ ), Applied Mathematics Letters Volume 38, December 2014, Pages 144–148.

číslo projektu: MK SR: 08T 0103

názov projektu: Catechesis Stöckelii – Katechizmus Leonarda Stöckela

zodpovedný riešiteľ: Slovenská národná knižnica v Martine, za ŽU: doc. Mgr. Michal Valčo, PhD.

dosiahnutý výsledok: Cieľom projektu bolo vydať publikáciu s názvom: Catechesis Stöckelii – Katechizmus Leonarda Stöckela, ktorá sprístupní vzácny rukopis zo 16. storočia, ktorý bol bádateľmi dlho považovaný za nenávratne stratený. Rukopis sa podarilo lokalizovať v debrecínskej kolegiálnej knižnici. Významný výstup je vedecká monografia zaregistrovaná v univerzitnej knižnici ŽU s nasledovnými údajmi:

AAB004 VALČO, Michal - ŠKOVIERA, Daniel : Catechesis D. Leonarti Stöckelii pro iuventute barthphensis composita [Anno 1556] = Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho teologicko-filozofický odkaz ; vedecká redaktorka: Agáta Klimeková. - 1. vyd. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2014. - 196 s. - ISBN 978-80-8149-043-9. Táto publikácia sprístupňuje vzácne dielo významného humanistu, učiteľa, teológa a organizátora náboženského aj kultúrneho života vo východnej časti Horného Uhorska v 16. storočí – Leonarda Stöckela – ktoré bolo až doposiaľ známe len s odkazov a odvolávok z iných pramenných textov a druhotnej, odbornej literatúry.

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

číslo projektu: ITMS 26210120006

názov projektu: Dobudovanie centra alpínskeho vysokohorského výskumu v SR - Výskumného ústavu vysokohorskej biológie ŽU pre potreby synergickej spolupráce v sieti obdobných pracovísk v Európe

zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Marián Janiga, CSc.

dosiahnutý výsledok: Vybavenie ústavu so špičkovou laboratórnou technikou v oblasti botaniky, zoológie a molekulovej biológie.

číslo projektu: ITMS 26210120016

názov projektu: Investície do prístrojovej a laboratórnej techniky pre následný vývoj a verifikáciu štandardov biotického monitoringu vplyvov celulózového priemyslu v horskej krajine, modelové územie Ružomberok

zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Marián Janiga, CSc.

dosiahnutý výsledok: Vytvorenie pracoviska na ekomonitoring záťaží vysokých pohorí z industriálnej sféry (Mondi).

číslo projektu: 26110230078

názov projektu: Spolupráca odborných pracovníkov medzinárodných výskumných inštitúcií s vedeckými pracovníkmi Výskumného ústavu vysokohorskej biológie ŽU zameraná na zvýšenie úrovne vzdelávania a výskumu

zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Marián Janiga, CSc.

dosiahnutý výsledok: Prednášky, diskusie a príprava spoločných projektov so špičkovými výskumnými pracovníkmi v oblasti vedy a výskumu – prof. Onipchenko (Moskovská štátna univerzita) a prof. Lovari (University of Siena).

 

Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

číslo projektu: MŠVVaŠ SR, Req-00316-0003

názov projektu: ZAFIR - Aplikovaný výskum a vývoj procesov pri získavaní monokryštálov a optimalizácie parametrov prípravy veľkorozmerných monokryštálov

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

dosiahnutý výsledok: Projekt je zmeraný na výskum a vývoj v oblasti veľkorozmerných monokryštálov, čím podporuje rozvoj prioritného smeru výskumu a vývoja v SR “Progresívne materiály a technológie”. V roku 2014 bol vytvorený virtuálny model procesov v tepelnom uzle: Model umožňuje vykonávať simulácie rastu veľkorozmerných monokryštálov pri variantných konštrukčných riešeniach relevantných častí tepelného uzla kryštalizačnej jednotky. Pre numerické simulácie radiačných distribúcií v tepelnom uzle kryštalizačnej jednotky bola použitá metóda CFD (Computational Fluid Dynamics). Numerické simulácie jednoznačne potvrdili významnosť radiačných clon v telese tepelného uzla, teda ich vplyv na termodynamické podmienky aj vo vlastnom kontajneri, v ktorom sa realizuje prechod z tekutej do tuhej fázy.

Publikácie 2014: ADF - Gregor, T., Medvecký, Š.: Metódy umelého rastu monokryštálov zafíru, In: ProIN, 2/2014, ISSN 1339-2271.

 

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

V súlade so zameraním ÚZVV boli v rámci projektov inštitucionálneho výskumu realizované nižšieuvedené nárazové skúšky:

číslo projektu: 1/ÚZVV/2014

názov projektu: Nárazová skúška osobného automobilu do pevnej bariéry – CDR systém

zodpovedný riešiteľ: Ing. Eduard Kolla, PhD.

číslo projektu: 2/ÚZVV/2014

názov projektu: Nárazové skúšky osobných automobilov s chodcom a cyklistom

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Kohút, PhD.

číslo projektu: 3/ÚZVV/2014

názov projektu: Nárazové skúšky osobných automobilov s chodcami

zodpovedný riešiteľ: Ing. Jiří Dudáček, PhD.

číslo projektu: 4/ÚZVV/2014

názov projektu: Nárazové skúšky zamerané na vyhodnotenie upevnenia zariadení SOITRON vo vozidlách Polície SR

zodpovedný riešiteľ: Ing. Eduard Kolla, PhD.

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť