Najvýznamnejšie výstupy Z riešenia výskumných projektov v roku 2014

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

číslo projektu: E!7619

názov projektu: TABLOG - využívanie mobilných zariadení ako tablety a smartfóny na sumarizovanie a spracovávanie údajov a prevádzkové riadenie procesov

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Kendra, PhD.

dosiahnutý výsledok: V roku 2014 v rámci riešenia projektu TABLOG riešiteľský kolektív vykonal vstupnú analýzu využitia mobilných zariadení a aplikácií v železničnej dopravnej a prepravnej prevádzke. Ďalej sa spolupodieľal na prieskume technologických platforiem pre vývoj mobilných aplikácií a podieľal sa na výbere platformy Xamarin.

číslo projektu: E!6726

názov projektu: LOADFIX - Vývoj softvérovej web aplikácie pre nakladanie a fixáciu tovaru v železničnej nákladnej doprave

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Kendra, PhD.

dosiahnutý výsledok: V roku 2014 boli zosumarizované informácie o predpisoch, normách, smerniciach a vyhláškach týkajúcich sa nakládky a upevnenia tovaru v medzinárodnej železničnej nákladnej doprave a medzinárodnej intermodálnej preprave. Ďalej boli spracované fyzikálne zásady zaistenia nákladu a určujúce prvky ovplyvňujúce naloženie tovaru do železničných nákladných vozňov. Analyzované boli medzinárodné ložné miery a obmedzenia ložnej šírky v medzinárodnej železničnej nákladnej doprave.

číslo projektu: E!7592

názov projektu: AUTOEPCIS - RFID technológia v logistických sieťach automobilového priemyslu

zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Kolarovszki, PhD.

dosiahnutý výsledok: Vypracovaná štúdia mapuje uplatnenie technológie RFID v automobilovom priemysle ako aj iných foriem AIDC technológií. Štúdii predchádzala analýza sektora automobilového priemyslu v rámci SR. Údaje nachádzajúce sa v štúdii boli získané a podložené na základe reálnych poznatkov nadobudnutých riešiteľmi priamo v sektore AUTOMOTIVE (napr. Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o., Mobis SK s.r.o., Glovis s.r.o., Gefco s.r.o., KiaMotors Slovakia, Volkswagen Slovakia a.s., atď.)

číslo projektu: 604952 FP7-TRANSPORT

názov projektu: AirTN-NextGen - sieť AirTN Next Generation

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.

dosiahnutý výsledok: Medzinárodná konferencia o leteckej doprave INAIR zorganizovaná v rámci AirTN Next Gen (Task 3.2) sa ako jediná konferencia svojho druhu v stredoeurópskom priestore zaoberala najmä budúcim smerovaním Európy a potrebami prepojenia univerzitného leteckého vzdelávania s praxou. Ďalšími výstupmi projektu sú príprava dotazníka a podkladov k realizácii prieskumu kvality akademických univerzitných študijných programov v oblasti letecká doprava a spoluorganizácia workshopu na tému „Vzdelávanie v oblasti letecká doprava“ v Bruseli za účasti národnych expertov a Európskej komisie.

číslo projektu: 605465 FP7-TRANSPORT

názov projektu: BEWARE - Premostenie východu so západom v oblasti leteckého výskumu

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.

dosiahnutý výsledok: Spoluorganizácia štyroch workshopov (Česká republika, Francúzsko, Rumunsko, Nemecko) na podporu zvýšenia zapojenia sa organizácií zo strednej a východnej Európy do špičkového leteckého výskumu v programe Horizont 2020.

číslo projektu: 4CE492P2, zadávateľ Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

názov projektu: CHEMLOG T&T Spolupráca v oblasti logistiky v chemickom priemysle v strednej a východnej Európe - Sledovanie polohy a pohybu pri intermodálnej preprave nebezpečných vecí

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

dosiahnutý výsledok: Projekt je zameraný na prepravu nebezpečného tovaru multimodálnou prepravou. V roku 2014 bol vypracovaný návrh systému včasného varovania pri nehodách prepravy nebezpečného tovaru.

číslo projektu: G-14-101/0001-00, objednávateľ Helicop, s.r.o.

názov projektu: Easymap - Zjednodušenie vyhľadávania parciel na ortofotomapách

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

dosiahnutý výsledok: Cieľom projektu bolo vytvorenie podkladov pre partnerskú firmu HELICOP s.r.o., kde Žilinská univerzita v Žiline participovala na zbere údajov a príprave podkladov. Projekt rieši aktuálnu problematiku prepojenia GIS systémov s ortofoto mapami a 3D laser datami. Výsledok projektu a výsledná aplikácia je na stránke http://www.easymap.sk/.

 

Strojnícka fakulta

číslo projektu: VEGA 1/1259/12

názov projektu: Implementácia multisoftvérových riešení do procesu optimálneho navrhovania mechanizmov .

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.

dosiahnutý výsledok:

1. Schválený úžitkový vzor: Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok , Prihláška: 5025-2013 / 30.04.2013 Číslo zápisu: 6683 MPT: B65G 35/08 Stav: platný PT: B65G 35/08, Majiteľ: ŽU, Strojnícka fakulta; Univerzitná 1; 010 26 Žilina; SK

2. Úžitkový vzor: Hydraulický pohon dávkovacieho stroja , Prihláška: 5006-2013 / 11.02.2013 Číslo zápisu: 6648 Právny stav: Platný MPT: B65G 19/14, Majiteľ: ŽU, Strojnícka fakulta; Univerzitná 1; 010 26 Žilina; SK

3. Podaná žiadosť o patent: Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka najmä kovových triesok Prihláška: 5014-2013 / 30.04.2013 Číslo udelenia: Stav: v konaní MPT: B65G 35/00, Majiteľ: ŽU, Strojnícka fakulta; Univerzitná 8215/1; 010 26 Žilina; SK

4. Podaná žiadosť o patent: Hydraulický pohon dávkovacieho stroja, Prihláška: 5004-2013 / 11.02.2013 Číslo udelenia: Stav: v konaní MPT: B23Q 1/00, Majiteľ: ŽU, Strojnícka fakulta; Univerzitná 8215/1; 010 26 Žilina; SK

číslo projektu: VEGA 1/0701/12

názov projektu Výskum v oblasti využitia nízko nákladovej automatizácie v procese tvorby stereoskopického záznamu

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

dosiahnutý výsledok:

1. AAB – vedecká monografia vydaná v zahraničí: Reconfigurable manufacturing system and sustainable production: reconfigurable manufacturing system as the right way to achieving sustainable and energy efficient production / Branislav Mičieta, Vladimíra Biňasová, Michal Haluška. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014.- 86 s., ilustr. - ISBN 978-3-659-59101-3.

2. Úžitkový vzor: PÚV 5011-2014 zo dňa 25. 02. 2014, Stereoskopický kamerový systém. Prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

3. 3 publikácie evidované v databázach WoS alebo SCOPUS:

ü The approaches of advanced industrial engineering in next generation manufacturing systems / Mičieta, Branislav - Biňasová, Vladimíra – Haluška Michal. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, No. 3a /2014, s. 101-105.

ü Ergonomics in practice and its ifluence on employess´ performance / Dulina, Ľuboslav – Bartánusová, Miroslava, In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, No. 3a /2014, s. 206 - 211.

ü Innovation performance of organization. Branislav Mičieta – Martin Gašo – Martin Krajčovič / In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, No. 3a /2014, s. 112-118.

číslo projektu: VEGA 1/0720/12

názov projektu: Štúdium korózie zváraných konštrukcií vysokopevných ocelí

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

dosiahnutý výsledok: 2 CC publikácie:

1. Mhaede Mansour - Pastorek Filip - Hadzima Branislav: Influence of shot peening on corrosion properties of biocompatible magnesium alloy AZ31 coated by dicalcium phosphate dihydrate (DCPD). In: Materials Science and Engineering C. - ISSN 0928-4931. - Vol. 39, (2014), s. 330-335.

2. Hadzima Branislav - Mhaede Mansour - Pastorek Filip: Electrochemical characteristics of calcium-phosphatized AZ31 magnesium alloy in 0.9 % NaCl solution. In: Journal of materials science: Materials and medicine. - ISSN 0957-4530. - Vol. 25, iss. 5 (2014), s. 1227-1237.

číslo projektu: ITMS 26220220101

názov projektu: Inteligentný systém pre nedeštruktívne technológie na hodnotenie funkčných vlastností súčastí X-ray difraktometriou

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Andrej Czán, PhD.

dosiahnutý výsledok: Vybudovanie pracoviska X-ray difraktometrie. Vznik pracoviska s prototypom inteligentného zariadenia na sledovanie funkčných vlastností nedeštruktívnymi technoló-giami ako X-ray difraktometriou na skúmanie integrity povrchu a deformačných javov.

 

Elektrotechnická fakulta

číslo projektu: APVV-0314-12

názov projektu: Výskum a vývoj novej generácie napájacích zdrojov na báze meničov s vysokou hustotou, vysokou účinnosťou, nízkym EMI a cirkulačnou energiou

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.

dosiahnutý výsledok: Patenty:

1. Hardvérový priestorový-vektorový ŠIM modulátor: Úžitkový vzor č. 6978 / Kaščák Slavomír, Praženica Michal, Dobrucký Branislav. - Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014. 2. Obojsmerný spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov: Úžitkový vzor č. 6899/ Kaščák Slavomír ... [et al.]. - Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014. [Spoluautori: Dobrucký, Branislav; Praženica, Michal ; Radvan, Roman; Špánik, Pavol]

3. Obojsmerný zvyšujúci/znižujúci DC/DC menič s magneticky viazanými cievkami: Úžitkový vzor č. 6862/ Špánik Pavol, Dobrucký Branislav, Frivaldský Michal. - Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014.

číslo projektu: APVV-0395-12

názov projektu: Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

dosiahnutý výsledok: Publikované práce:

1. N. Tarjányi, I. Turek, I. Martinček, Effect of mechanical stress on optical properties of polydimethylsiloxane II – Birefringence, Optical Materials 37, 2014, pp. 798-803.

2. I. Martinček, I. Turek, N. Tarjányi, Effect of boundary on refractive index of PDMS, Optical Materials Express 4, 2014, pp. 1997-2005.

3. I. Martincek, D. Pudis, M. Chalupova, Technology for the preparation of pdms optical fibers and some fiber structures, IEEE Photonic Technology Letters 26, 2014, pp. 1446-9.

4. I. Martincek, D. Pudis, Optically controllable variable fiber optical attenuator integrated inconventional optical fiber, Optik 125, 2014, pp. 7085-7088.

číslo projektu: APVV-0025-12

názov projektu: Predchádzanie vplyvu stochastických mechanizmov vo vysokorýchlostných plne optických sieťach

zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.

dosiahnutý výsledok: Publikované práce:

ü Kategória ADC

D. BENEDIKOVIČ, P. CHEBEN, J.H. SCHMID, DAN-XIA XU, J. LAPOINTE, S. WANG, R. HALIR, A. ORTEGA-MOÑUX, S. JANZ, M. DADO: High-efficiency single etch step apodized surface grating coupler using subwavelength structure, Laser Photonics Rev. 8, No. 6, 2014, ISSN 1863-8899, p. L93–L97.

ü Kategória ADM:

G. CIBIRA, Z. EXNAR, M. KOŠČOVÁ: Fuzzy rules for off-grid security subsystem, In: Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 12, No. 5, 2014, ISSN 1804-3119, p. 416-426.

ü Kategória AFA:

Ľ. SCHOLTZ, D. KORČEK, J. MÜLLEROVÁ: Design of a novel wavelength scheme for DWDM-PON coexisting with current PON technologies and protected against signal interference. In: IEEEXplore Conference Publications 16h International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2014, Invited Paper, Graz, Austria, July 6-10, 2014, ISBN 978-1-4799-5600-5, p. 98 – 102.

ü Kategória AFC:

J. LITVÍK, D. BENEDIKOVIČ, J. DUBOVAN, M. KUBA: Numerical investigation of noise characteristics of telecommunication laser sources for various modulation formats, SPIE Conference Photonics Europe 2014: Optical Engineering, Imaging, and Applications: Proceedings of SPIE: 14-17 April 2014, Brusseles, Belgium. ISSN 0277-786X, p. 91311Y-1 – 91311Y-10.

D. BENEDIKOVIČ, P. CHEBEN, J.H. SCHMID, DAN-XIA XU, S. WANG, S. JANZ, R. HALIR, A. ORTEGA-MOÑUX, M. DADO: High-efficiency subwavelength-engineered surface grating couplers in SOI and DSOI, Group IV Photonics 2014, 11th International IEEE conference : 27-29 August 2014, Paris, ISBN 978-1-4799-2282-6, p. 41- 42.

 

Stavebná fakulta

číslo projektu: APVV-0106-11

názov projektu: Metodika komplexného hodnotenia existujúcich mostov

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Josef Vičan, CSc .

dosiahnutý výsledok: Dokončenie a odovzdanie smernice na určovanie zaťažiteľnosti železničných mostných objektov. Výstupy experimentálnych a numerických analýz odolnosti tlačených a ohýbaných prútov poskytli podklady pre komparatívne analýzy s normovými výpočtami a formulovanie záverov a odporúčaní pre overovanie spoľahlivosti týchto prútov aplikáciou mechanických modelov. V oblasti spriahnutých oceľobetónových mostných objektov bolo experimentálne aj numericky sledované správanie sa spriahnutého prierezu namáhaného záporným ohybovým momentom s odporúčaniami možností modelovania a zohľadňovania betónovej dosky v ťahanej zóne namáhania kompozitného prierezu. Bola vykonaná identifikácia ekonomicko-matematických ukazovateľov pre návrh technológií opráv nosných konštrukcii mostných objektov v závislosti od ich technického stavu a úrovne stanovenej zaťažiteľnosti. Výsledky výskumu boli publikované v 3 článkoch v zahraničných časopisoch, v 4 článkoch v domácich časopisoch, z toho v 1 článku evidovanom databázou Scopus, v 13 príspevkoch na zahraničných vedeckých konferenciách, z toho v 3 príspevkoch evidovaných databázou Scopus, v 3 príspevkoch na domácich vedeckých konferenciách a v 3 príspevkoch na odborných podujatiach.

číslo projektu: VEGA 1/0789/12

názov projektu: Numerické bezsieťové metódy pre modelovanie geotechnických úloh

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.

dosiahnutý výsledok: V prvej etape riešenia projektu boli aplikované bezsieťové modely na riešenie úloh prúdenia podzemnej vody a prenos znečistenia v tejto vode, ovplyvňovaný zmenami hustoty roztoku (znečistenie s výrazne vyššou hustotou alebo tiež geotermálne úlohy). V druhej etape boli v rámci riešenia viacfázových úloh odvodené rovnice bezsieťovej metódy na riešenie prúdenia oblaku častíc. Tie môžu byť využité aj v iných výskumných úlohach, predovšetkým v problematike prenosu prachových častíc pri znečistení vplyvom dopravy. Výsledky riešenia projektu boli prezentované pomocou článkov v karentovaných časopisoch evidovaných v databáze WoS a na medzinárodných konferenciách evidovaných v databáze SCOPUS.

číslo projektu: IEE/10/199 (S12.589412)

názov projektu: ADVANCE - Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities

zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dana Sitányiová, PhD.

dosiahnutý výsledok: Hlavným výstupom projektu je návrh metodiky hodnotenia mobilitných plánov, ktorý bude v budúcnosti používať Európska Komisia na hodnotenie kvality dopravných a mobilitných plánov v európskych mestách. Realizácia auditu ADVANCE má za cieľ nielen zlepšiť kvalitu plánu PUMM v podobe dokumentácie plánovania a politiky mobility v meste, ale jej cieľom je tiež analyzovať, systematizovať a zlepšiť celý proces prípravy plánu PUMM (spoluúčasť občanov a zainteresovaných strán, prítomnosť jasnej vízie, spolupráca medzi rôznymi rezortmi (územné plánovanie, doprava…atď.)

 

Fakulta riadenia a informatiky

číslo projektu: FP7-ICT-2013-10

názov projektu: RASIMAS - Simulátor a asistent lokálnej anestézie

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

dosiahnutý výsledok: Projekt Asistent a simulátor lokálnej anestézie (RASimAS) má za cieľ poskytnúť obe úlohy simulátora a asistenta na cvičenie lekárov v praxi lokálnej anestézie a pomáhať im počas skutočných operácii. Projekt zhromažďuje združenie 14 akademikov, klinických a priemyselných partnerov z 10 rôznych Európskych krajín. Doteraz boli definované a realizované dáta, funkčné rozhrania a moduly, a rovnako boli skonštruované prvé kusy hardvéru a softvéru pre prototypy pomocou medzinárodného poradného združenia. Úlohy pre nasledujúce roky pozostávajú z dokončenia týchto prototypov a ich overenia prostredníctvom multi-centier klinických štúdií v Nemecku, Belgicku a Írsku.

číslo projektu: FP7-PEOPLE-2011-CIG-303580

názov projektu: BiomedMicrofluidics - Modelovanie a optimalizácia mikrofluidických prístrojov s aplikáciami v biomedicíne

zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Ivan Cimrák, PhD.

dosiahnutý výsledok: V súčasnosti je dokončený mechanický model, ktorý simuluje správanie membrány buniek a jej elastické vlastnosti. Tento model je implementovaný v simulačnom balíku ESPResSo. Popis vyvinutého simulačného nástroja bol publikovaný v časopise Computer Physics Communications. V súčasnosti sú študované rôzne štruktúry pružinových sietí, ktorá je hlavnou súčasťou modelu buniek.

číslo projektu: MPaRV-22410320048

názov projektu: Chytrá slovenská a česká města

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.

dosiahnutý výsledok: Projekt mal 5 aktivít, ktoré zahŕňali spracovanie vzdelávacieho programu v podobe dvoch vzdelávacích modulov, vlastnú inštaláciu systému ako praktickej učebnej pomôcky (za asistencie odbornej firmy bude nainštalovaný na vybranej lokalite Žilinskej univerzity systém chytrého parkovania. Boli realizované výmenné stáže, 6 odborných seminárov a bol vytvorený e-learningový kurz pre účely diaľkového elektronického vzdelávania, ale i potrebnej dokumentácie všetkých realizovaných krokov pre dané cieľové skupiny. Jeho náplňou sú obsahy jednotlivých vzdelávacích blokov.

číslo projektu: Nadácia Volkswagen 034/14_RT

názov projektu: YRobot

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Miček, PhD.

dosiahnutý výsledok: Yrobot je výučbový systém postavený na modulárnej architektúre. Vyvinutý systém predstavuje Open HW platformu, na ktorej si môžu študenti osvojiť základy elektroniky, informatiky a počítačového inžinierstva. Yrobot má slúžiť ako základ pre vývoj ďalších rozširujúcich aplikácií. Na rozdiel od typických Open HW systémov ako napríklad Arduino a Raspberry PI, systém Yrobot obsahuje aj pohybový podsystém, ktorý umožňuje pútavým spôsobom overiť navrhnuté a implementované algoritmy. Centrálna časť Yrobota je reprezentovaná jednoduchým 8-bitovým mikrokontrolérom ATmega16. Výber mikrokontroléra vychádza z požiadaviek na jednoduchosť, dostupnosť vývojového prostredia a vhodný súbor integrovaných periférií, ktoré umožňujú komunikáciu s okolím.

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

číslo projektu: APVV-0043-10

názov projektu: MOPORI: Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov

zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Hollá, PhD.

dosiahnutý výsledok: Vytvorenie Komplexného nástroja posudzovania rizík priemyselných procesov vrátane softvérového prostriedku iMotýlik. Nástroj pozostáva z komplexného modelu posudzovania rizík, ktoré predstavujú hrozbu pre život, zdravie, majetok a životné prostredie. Doplnený je softvérovým prostriedkom na tvorbu scenárov, ktorý podnikom ponúka systematickejšiu, efektívnejšiu a jednoduchšiu formu stanovenia rizika vzniku závažnej priemyselnej havárie.

číslo projektu: 7RP 242377

názov projektu: Saliant - Selective antibodies limited immuno assay novel technology

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

dosiahnutý výsledok: Bol vytvorený prototyp detekčného zariadenia. Ide o zariadenie na analýzu povýbuchových stôp z miesta výbuchu s cieľom identifikovať použitú trhavinu. Prínos zariadenia je v jeho jednoduchej aplikácii, ktorá výrazne skráti čas identifikácie použitej trhaviny, čo je dôležité z pohľadu vyšetrovania danej udalosti. Zariadenie umožňuje priamo na mieste odobrať, analyzovať a predbežne identifikovať vzorku povýbuchových stôp, namiesto zdĺhavých analytických laboratórnych meraní.

 

Fakulta humanitných vied

číslo projektu: ITMS 26220120061

názov projektu: Pamäť Slovenska - národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

dosiahnutý výsledok: Pamäť Slovenska – národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva, je projekt špičkového digitalizačného centra, ktoré je umiestnené v priestoroch Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity. Centrum je vybavené najmodernejšou technológiou, vďaka ktorej sa z neho stane najkvalitnejšie pracovisko svojho druhu na Slovensku a vyrovná sa iným európskym centrám excelentnosti. Projekt prispeje k zlepšeniu technickej infraštruktúry špičkových výskumných pracovísk v oblasti ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva v Žilinskom regióne. S podporou projektu vznikla významná monografia autorky Mgr. Evy Augustínovej, PhD.: Vydávanie technickej a prírodovednej literatúry na Slovensku do roku 1918. Zväzok 1.: Technická literatúra / Eva Augustínová. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2014. - 116 s., ilustr. - ISBN 978-80-554-0928-3. Cieľom monografie bolo podať prehľad vydávania technickej a prírodovednej literatúry na Slovensku od počiatkov jej vydávania až po hraničný dátum – rok 1918, čo znamená zmapovanie a analýzu dokumentov v priebehu takmer štyroch storočí, ktorých tvorba bola determinovaná z väčšej časti pôsobením Trnavskej univerzity a Baníckej a lesníckej akadémie.

číslo projektu: KEGA 057ŽU-4/2012

názov projektu: Matematika pre študijné programy 1. stupňa musí reagovať na školskú reformu – tvorba nových moderných učebných textov

zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Mariana Marčoková, PhD.

dosiahnutý výsledok: Monitoring zmien v matematickej výbave študentov prichádzajúcich študovať do prvých ročníkov na technicky orientované univerzity. Komparácia s obsahmi matematických predmetov ŽU v relevantných študijných programoch na iných technických univerzitách doma i v zahraničí. Vytvorené elektronické učebné texty pre niektoré časti predmetov Matematika 1, Matematika 2, Matematický seminár 1, Matematický seminár 2 a Úvod do štúdia matematiky. Bolo publikovaných celkom 15 odborných článkov, ktorých väčšina sa týka vyučovania matematiky na technických študijných programoch a na vedeckých a odborných medzinárodných konferenciách bolo prezentovaných 5 prednášok s tematikou o vyučovaní matematiky na technických študijných programoch a o súvislosti medzi vzdelávaním na inžinierskych študijných programoch a výskumom v matematike.

číslo projektu: KEGA 004ŽU-4/2014

názov projektu: Spojité dynamické systémy (Continuous dynamical systems)

zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc.

dosiahnutý výsledok: Hlavným cieľom riešeného projektu je pripraviť vhodné učebné texty pre predmet Spojité dynamické systémy, ktorý patrí do jadra študijného programu matematické modelovanie v odbore aplikovaná matematika. Najnovšie poznatky z oblasti dynamických systémov sú prezentované na konferenciách a publikované vo vedeckých časopisoch. Riešiteľky projektu v prvom roku riešenia organizovali významnú medzinárodnú konferenciu, ktorá sa venovala aj problematike dynamických systémov. Z konferencie bol vydaný zborník abstraktov z príspevkami riešiteľov projektu:

AFH

1. Kúdelčíková, Mária; Diblík, Josef; Růžičková, Miroslava: Abstracts. In: CDDEA 2014 - Conference on differential and difference equations and applications : abstracts : Jasná, Slovak Republic, June 23-27, 2014. - Žilina: University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0885-9.

2. Chupáč, Radoslav; Diblík, Josef; Růžičková, Miroslava: Existence of unbounded solutions of a linear delay differential equation, In: CDDEA 2014 - Conference on differential and difference equations and applications : abstracts : Jasná, Slovak Republic, June 23-27, 2014. - Žilina: University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0885-9. - S. 18.

a na publikovanie sú pripravené špeciálne čísla časopisov Tatra Mountains a Advances in Difference Equations s príspevkami z konferencie.

Vlastné výsledky riešiteľky publikovali v karentovaných časopisoch:

ADC

1. Diblík, Josef; Chupáč, Radoslav; Růžičková, Miroslava: Existence of unbounded solutions of a linear homogenous system of differential equations with two delays, In: Discrete and continuous dynamical systems - Series B. - ISSN 1531-3492. - Vol. 19, no. 8 (2014), s. 2447-2459.

2. Josef Diblík, Klara Janglajew, Mária Kúdelčíková: AN EXPLICIT COEFFICIENT CRITERION FOR THE EXISTENCE OF POSITIVE SOLUTIONS TO THE LINEAR ADVANCED EQUATION, In: Discrete and continuous dynamical systems - Series B. - ISSN 1531-3492.-, Volume 19, Number 8, October 2014, pp. 2461–2467. doi:10.3934/dcdsb.2014.19.2461

3. Josef Diblík, Mária Kúdelčíková: New explicit integral criteria for the existence of positive solutions to the linear advanced equation y ̇ ( t ) = c ( t ) y ( t + τ ), Applied Mathematics Letters Volume 38, December 2014, Pages 144–148.

číslo projektu: MK SR: 08T 0103

názov projektu: Catechesis Stöckelii – Katechizmus Leonarda Stöckela

zodpovedný riešiteľ: Slovenská národná knižnica v Martine, za ŽU: doc. Mgr. Michal Valčo, PhD.

dosiahnutý výsledok: Cieľom projektu bolo vydať publikáciu s názvom: Catechesis Stöckelii – Katechizmus Leonarda Stöckela, ktorá sprístupní vzácny rukopis zo 16. storočia, ktorý bol bádateľmi dlho považovaný za nenávratne stratený. Rukopis sa podarilo lokalizovať v debrecínskej kolegiálnej knižnici. Významný výstup je vedecká monografia zaregistrovaná v univerzitnej knižnici ŽU s nasledovnými údajmi:

AAB004 VALČO, Michal - ŠKOVIERA, Daniel : Catechesis D. Leonarti Stöckelii pro iuventute barthphensis composita [Anno 1556] = Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho teologicko-filozofický odkaz ; vedecká redaktorka: Agáta Klimeková. - 1. vyd. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2014. - 196 s. - ISBN 978-80-8149-043-9. Táto publikácia sprístupňuje vzácne dielo významného humanistu, učiteľa, teológa a organizátora náboženského aj kultúrneho života vo východnej časti Horného Uhorska v 16. storočí – Leonarda Stöckela – ktoré bolo až doposiaľ známe len s odkazov a odvolávok z iných pramenných textov a druhotnej, odbornej literatúry.

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

číslo projektu: ITMS 26210120006

názov projektu: Dobudovanie centra alpínskeho vysokohorského výskumu v SR - Výskumného ústavu vysokohorskej biológie ŽU pre potreby synergickej spolupráce v sieti obdobných pracovísk v Európe

zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Marián Janiga, CSc.

dosiahnutý výsledok: Vybavenie ústavu so špičkovou laboratórnou technikou v oblasti botaniky, zoológie a molekulovej biológie.

číslo projektu: ITMS 26210120016

názov projektu: Investície do prístrojovej a laboratórnej techniky pre následný vývoj a verifikáciu štandardov biotického monitoringu vplyvov celulózového priemyslu v horskej krajine, modelové územie Ružomberok

zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Marián Janiga, CSc.

dosiahnutý výsledok: Vytvorenie pracoviska na ekomonitoring záťaží vysokých pohorí z industriálnej sféry (Mondi).

číslo projektu: 26110230078

názov projektu: Spolupráca odborných pracovníkov medzinárodných výskumných inštitúcií s vedeckými pracovníkmi Výskumného ústavu vysokohorskej biológie ŽU zameraná na zvýšenie úrovne vzdelávania a výskumu

zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Marián Janiga, CSc.

dosiahnutý výsledok: Prednášky, diskusie a príprava spoločných projektov so špičkovými výskumnými pracovníkmi v oblasti vedy a výskumu – prof. Onipchenko (Moskovská štátna univerzita) a prof. Lovari (University of Siena).

 

Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

číslo projektu: MŠVVaŠ SR, Req-00316-0003

názov projektu: ZAFIR - Aplikovaný výskum a vývoj procesov pri získavaní monokryštálov a optimalizácie parametrov prípravy veľkorozmerných monokryštálov

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

dosiahnutý výsledok: Projekt je zmeraný na výskum a vývoj v oblasti veľkorozmerných monokryštálov, čím podporuje rozvoj prioritného smeru výskumu a vývoja v SR “Progresívne materiály a technológie”. V roku 2014 bol vytvorený virtuálny model procesov v tepelnom uzle: Model umožňuje vykonávať simulácie rastu veľkorozmerných monokryštálov pri variantných konštrukčných riešeniach relevantných častí tepelného uzla kryštalizačnej jednotky. Pre numerické simulácie radiačných distribúcií v tepelnom uzle kryštalizačnej jednotky bola použitá metóda CFD (Computational Fluid Dynamics). Numerické simulácie jednoznačne potvrdili významnosť radiačných clon v telese tepelného uzla, teda ich vplyv na termodynamické podmienky aj vo vlastnom kontajneri, v ktorom sa realizuje prechod z tekutej do tuhej fázy.

Publikácie 2014: ADF - Gregor, T., Medvecký, Š.: Metódy umelého rastu monokryštálov zafíru, In: ProIN, 2/2014, ISSN 1339-2271.

 

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

V súlade so zameraním ÚZVV boli v rámci projektov inštitucionálneho výskumu realizované nižšieuvedené nárazové skúšky:

číslo projektu: 1/ÚZVV/2014

názov projektu: Nárazová skúška osobného automobilu do pevnej bariéry – CDR systém

zodpovedný riešiteľ: Ing. Eduard Kolla, PhD.

číslo projektu: 2/ÚZVV/2014

názov projektu: Nárazové skúšky osobných automobilov s chodcom a cyklistom

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Kohút, PhD.

číslo projektu: 3/ÚZVV/2014

názov projektu: Nárazové skúšky osobných automobilov s chodcami

zodpovedný riešiteľ: Ing. Jiří Dudáček, PhD.

číslo projektu: 4/ÚZVV/2014

názov projektu: Nárazové skúšky zamerané na vyhodnotenie upevnenia zariadení SOITRON vo vozidlách Polície SR

zodpovedný riešiteľ: Ing. Eduard Kolla, PhD.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.