Najvýznamnejšie výstupy Z riešenia výskumných projektov v roku 2015

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Názov projektu: Stratégia tvorby a budovania integrovaného dopravného systému v ŽSK

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Vypracovanie stratégie tvorby a budovania integrovaného dopravného systému na území ŽSK a vypracovanie pilotného projektu integrovaného dopravného systému v regiónoch Horné Považie a Kysuce.

· Stratégia bude podkladom pre vybudovanie IDS a čerpanie fondov EÚ pre rozvoj hromadnej osobnej dopravy na území Žilinského samosprávneho kraja. Ide o prvý strategický materiál s týmto zameraním v SR.

Číslo projektu: E! 7592 AUTOEPCIS

Názov projektu: RFID technológia v logistických sieťach automobilového priemyslu

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Kolarovszki, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Certifikovaná metodika s názvom - Metodika Integrácia výstupov z AutoEPCNet pre ERP systémy / nositeľom (Spoluriešiteľská organizácia: Gaben s.r.o.)

Číslo projektu: 1007/15

Názov projektu: Měření přepravní doby obyčejných psaní v roce 2015, v členění dle jednotlivých čtvrtletí - I. - IV. Q. 2015.

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc.

Dosiahnutý výsledok:

· Meranie prepravnej doby poštových služieb metódou end-to-end pre jednotlivo podávané poštové zásielky v podmienkach Českej pošty, s.p.

· Metodika merania prepravných dôb poštových zásielok pre rok 2015

 • Štúdia skutočných a skúšobných zásielok.

Názov projektu: Celoplošné meranie plnenia lehoty prepravy listov I. triedy vnútroštátneho styku

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc.

Dosiahnutý výsledok:

· V oblasti poštových technológií ide o celonárodný projekt so Slovenskou poštou, a. s. – kde sa realizovalo celoplošné meranie plnenia lehoty prepravy listov I. triedy vnútroštátneho styku metódou End to End.

Číslo projektu: VEGA 1/0188/13

Názov projektu: Prvky kvality integrovaného dopravného systému pri efektívnom poskytovaní verejnej služby v doprave v kontexte globalizácie

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Ciele základného výskumu boli naplnené v teoretickej časti definovaním metód riešenia a analýzy integrovaných dopravných systémov ako aj zjednotením pojmového aparátu.

· V praktickej časti boli vypracované dve rozhodujúce metodiky - metodika hodnotenia štandardov kvality z pohľadu koordinátora IDS a metodika hodnotenia kvality spojenia na sieti ako nástroje na poznanie rozhodovacej bázy na poskytovanie služieb v železničnej doprave. Podpornými sú návrhy novej metodiky stanovenia kapacity železničnej infraštruktúry a návrh štruktúry organizovania integrovaného dopravného systému na základe poznania technických a technologických predpokladov pre udržateľnosť systému.

 

Strojnícka fakulta

Číslo projektu: VEGA 1/0363/13

Názov projektu: Výskum možností eliminácie železa v zlievarenských zliatinách na báze Al-Si pri gravitačnom odlievaní

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • 2 CC publikácie

ADC - Vanadium influence on iron based intermetallic phases in AlSi6Cu4 alloy. D. Bolibruchová, M. Žihalová. In: Archives of metallurgy and materials. ISSN 1733-3490. Vol. 59, iss. 3 (2014), s. 1029-1032.

ADC - Combined influence of V and Cr on the AlSi10MgMn alloy with a high Fe level. Dana Bolibruchová, Mária Žihalová. In: Materiali in tehnologije = Materials and technology. ISSN 1580-2949. Vol. 49, no. 5 (2015), s. 681-686.

Číslo projektu: VEGA č. 1/0831/13

Názov projektu: Vplyv progresívnych technológií výroby a povrchových úprav na únavovú odolnosť hliníkových a horčíkových zliatin

Zodpovedný riešiteľ: Ing. František Nový, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • prijatý úžitkový vzor

AGJ - Číslo prihlášky: 165-2014 - Guľová komora na ultrazvukovú nano-kryštalizáciu povrchových vrstiev konštrukčných materiálov: Úžitkový vzor č. 7316 / Libor Trško, František Nový. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015.

 • 2 CC publikácie a 1 indexovaná (SCOPUS)

ADC - Janeček, Miloš; Nový, František, Harcuba, Petr; Stránsky, Jozef; Trško, Libor; Mhaede, Mansour; Wagner, Lothar: The very high cycle fatigue behaviour of Ti-6Al-4V alloy. In: Acta Physica Polonica A. ISSN 0587-4246. Vol. 128, no. 4 (2015), s. 497-502.

ADD - Trško, Libor; Guagliano, Mario; Lukáč, Pavel; Bokůvka, Otakar; Nový, František: Effects of severe shot peening on the surface state of AW 7075 Al alloy. In: Kovove Materialy - Metallic Materials. ISSN 0023-432X. Roč. 53, č.4 (2015), s. 239-243.

ADN - TRŠKO, L. - BOKŮVKA, O. - PALČEK, P. - NOVÝ, F. - MIKOVÁ, K.: Fatigue resistance of C30 structural steel. In: Communications: scientific letters of the University of Žilina. ISSN 1335-4205. Vol. 17, no. 3 (2015), s. 62-66.

Číslo projektu: VEGA 1/0123/15

Názov projektu: Ultravysokocyklová únava zvarov s nanoštruktúrnymi vrstvami

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • 2 publikácie v CC časopisoch

ADC - ŻÓRAWSKI, W. - GÓRAL, A. - BOKŮVKA, O. - LITYŇSKA-DOBRZYŇSKA, L. - BERENT, K.: Microstructure and Tribological Properties of Nanostructured and Conventional Plasma Sprayed Alumina-Titania Coatings. Surface and Coatings Technology, Vol. 268, 2015, p. 190-197, ISSN 0257-8972.

ADD - Trško, Libor; Guagliano, Mario ; Lukáč, Pavel ; Bokůvka, Otakar ; Nový, František: Effects of severe shot peening on the surface state of AW 7075 Al alloy. In: Kovove Materialy - Metallic Materials. - ISSN 0023-432X. - Roč. 53, č.4 (2015), s. 239-243.

 • 2 publikácie v indexovaných časopisoch (Wos, SCOPUS)

ADN - Trško, L. - Bokůvka, O. - Palček, P. - Nový, F. - Miková, K.: Fatigue resistance of C30 structural steel. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. ISSN 1335-4205. Vol. 17, no. 3 (2015), s. 62-66., ADM - FATURÍK, L. - HRČEK, S. - TRŠKO, L. - BOKŮVKA

Číslo projektu: VEGA č. 1/0683/15

Názov projektu: Štúdium vplyvu frekvencie cyklického zaťažovania s rôznou amplitúdou na zmenu morfológie lomu, mechanizmov plastickej deformácie a vnútorného tlmenia zliatin ľahkých kovov

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Palček, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • 1 publikácia v CC časopise

ADC - TROJANOVÁ, Z. - PALČEK, P. - SOVIAROVA, A. - CHALUPOVÁ, M. - DASH, K. - KNAPEK, M.: Internal friction associated with the microstructural changes in an AZ91 magnesium alloy. In: Metallic Matrials - Kovové Materiály, vol. 53 (2015), no. 4, pp. 259-265. ISSN 1338-4252

 • 4 indexované publikácie (SCOPUS)

ADM- UHRÍČIK, M. - SOVIAROVÁ, A. - DRESSLEROVÁ, Z. - PALČEK, P. - KUCHARIKOVÁ, L. - BELAN, J.: Change of Internal Friction on Magnesium Alloy Depending on the Temperature and the Use of Mathematical Methods in the Evaluation of This Property. In: Manufacturing Technology, September 2015, Vol. 15, No. 4, pp. 727-732. ISSN 1213-2489

ADM - DRESSLEROVÁ, Z. - PALČEK, P. - UHRÍČIK, M.: Influence of Homogenization Annealing on Internal Damping Depending on the Vibration Amplitude Measured on Specimens AZ31 and AZ91. In: Manufacturing Technology, September 2015, Vol. 15, No. 4, pp. 526-530. ISSN 1213-2489

ADM - TROJANOVÁ, Z. - PALČEK, P. - CHALUPOVÁ, M. - HLAVÁČOVÁ, I. - LUKÁČ, P.: Plastic deformation on the free surface in the vicinity of the crack in AZ magnesium alloys. In: Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 71, Iss. 1, 2015, pp. 27-35. ISSN 1897-2764

ADN - TRŠKO, L. - BOKŮVKA, O. - PALČEK, P. - NOVÝ, F. - MIKOVÁ, K.: Fatigue resistance of C30 structural steel. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. ISSN 1335-4205. Vol. 17, no. 3 (2015), s. 62-66.

Číslo projektu: VEGA 1/1245/12

Názov projektu: Toky výkonu v kmitajúcich mechanických sústavách a ich cesty

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Elena Wisztová, CSc.

Dosiahnutý výsledok:

 • 3 CC publikácie

ADC - Ftorek, B., Oršanský, P., Šamajová, H.: Two-dimensional analogy of the Korous inequality. Journal of Mathematical Inequalities, Vol. 9, No. 3 (2015), pp. 773-780, ISSN 1848-9575.

ADC - Šamajová, H., Ftorek, B., Špániková, E.: Asymptotic character of non-oscillatory solutions to functional differential systems. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, No. 42 (2015), pp. 1-13, ISSN 1417-3875.

ADC - Dorociaková, B., Olach, R.: Existence of positive periodic solutions to nonlinear integro-differential equations. Applied Mathematics and Computation, Vol. 253 (2015), pp. 287-293, ISSN 0096-3003.

Číslo projektu: ITMS 26220220117

Názov projektu: Výskum nových spôsobov premeny tepla z OZE na elektrickú energiu využitím nových progresívnych tepelných cyklov

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • 2 - podané úžitkové vzory (v procese schvaľovania)

Systém na premenu energie z obnoviteľných zdrojov energie na elektrickú energiu a teplo. Pôvodca: Peter Ďurčanský, Ing., PhD., Stanislav Gavlas, Ing., PhD., Jozef Jandačka, prof., Ing., PhD., Milan Malcho, prof., RNDr., PhD. Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina;

Zariadenie nahradzujúce horák na zemný plyn ako zdroj tepla teplovzdušného motora s vonkajším spaľovaním. Pôvodca: Peter Ďurčanský, Ing., PhD., Jozef Jandačka, prof., Ing., PhD., Milan Malcho, prof., RNDr., PhD.. Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina;

 • Experimentálne zariadenie

Dobudované experimentálne zariadenie s mikrokogeneračnými jednotkami na báze palivového článku a Stirlingovho motora na primárne palivo zemný plyn a realizácia meraní experimentálneho zariadenia.

 • 1 odborná knižná publikácia

Emisné zaťaženie životného prostredia. Jandačka Jozef - Vantúch Martin - Lenhard Richard - Kaduchová Katarína - Čaja Alexander. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. 100 s., [AH 4,8] ISBN 978-80-554-1074-6.

· Meranie a vyhodnotenie emisných faktorov pri spoluspaľovaní tuhého paliva a komunálneho odpadu.

Číslo projektu: KEGA - 064ŽU-4/2012

Názov projektu: Využitie tepelných trubíc pri chladení a ohreve v technike

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • 1 knižná publikácia

AAB Využitie tepelných trubíc pri chladení a ohreve v technike. Patrik Nemec, Milan Malcho, Richard Lenhard. 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2015. 206 s., [AH 15,03; VH 15,53] ISBN 978-80-554-1075-3.

 • 1 publikácia evidovaná v databáze SCOPUS

Nemec Patrik - Malcho Milan: Visualization of working fluid flow in gravity assisted heat pipe. In: EPJ Web of Conference [elektronický zdroj]. ISSN 2100-014X. Vol. 92, art. no. 02053 (2015), online, [4] s.

Číslo projektu: KEGA - 070ŽU-4/2013

Názov projektu: Moderné zdroje tepla pre vykurovanie

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • 1 VŠ učebnica

Jozef Jandačka - Michal Holubčík - Marek Patsch - Martin Vantúch: MODERNÉ ZDROJE TEPLA NA VYKUROVANIE, EDIS – Vydavateľské centrum UNIZA, 1. vydanie, 268 strán

 • 3 indexované publikácie SCOPUS

Analysis of long-time operation of micro-cogeneration unit with fuel cell. In: EPJ Web of Conference [elektronický zdroj]. ISSN 2100-014X. Vol. 92, art. no. 02061 (2015), online, [5] s. Patsch Marek - Čaja Alexander

Production of particulate matter from the combustion of wood pellets. In: EPJ Web of Conference [elektronický zdroj]. ISSN 2100-014X. Vol. 92, art. no. 02057 (2015), online, [4] s. Papučík Štefan - Jandačka Jozef - Chabadová Jana - Pilát Peter

Performance and emission parameters change of small heat source depending on the moisture. In: Manufacturing Technology, Journal for Science, Research and Production, ISSN 1213-2489. Vol. 5, no. 5. 2015. Michal Holubčík - Jozef Jandačka - Štefan Papučík - Peter Pilát

· Experimentálny výskum vplyvu spaľovania fytomasy ako paliva vo forme zrna resp. peliet zo stebla, resp. dendromasy v rôznych formách na tepelný výkon zdroja tepla, účinnosť, prevádzkové podmienky a emisné zaťaženie okolitého prostredia. Experimentálny výskum využívania solárnej energie na výrobu tepelnej energie v solárnych kolektoroch rôznej konštrukcie v reálnych podmienkach.

· Experimentálny výskum prevádzkových parametrov mikrokogeneračných jednotiek na báze palivového článku a Stirlingovho motora.

· Overovanie získaných výsledkov z predchádzajúceho obdobia na základe meraní na vytvorených experimentálnych zariadeniach. Porovnanie získaných výsledkov s výsledkami uverejnených v publikáciách iných autorov a riešiteľských kolektívov.

Číslo projektu: APVV-0458-11

Názov projektu: Riešenie problematiky nízko-taviteľných popolovín pri spaľovaní biomasy

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • 3 indexované publikácie SCOPUS

Specifics of phytomass combustion in small experimental device. In: EPJ Web of Conference [elektronický zdroj]. ISSN 2100-014X. Vol. 92, art. no. 02047 (2015), online, [5] s. Lenhard Richard - Mičieta Jozef - Jandačka Jozef - Gavlas Stanislav

The increase of silver grass ash melting temperature using additives. In: International journal of renewable energy research. - ISSN 1309-0127. Vol. 5, no. 1 (2015), s. 258-265. Jandačka Jozef - Malcho Milan - Ochodek Tadeas - Kolonicny Jan - Holubčík Michal

Simple model of pellet combustion in retort burner. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. Vol. 17, no. 4 (2015), s. 34-39. Mičieta Jozef - Hájek Jiří - Jandačka Jozef

 • Podaný úžitkový vzor- PÚV 217-2015

Náhradná výmenníková komora teplovzdušného motora s vonkajším spaľovaním. Pôvodca: Malcho Milan, prof. RNDr., PhD., Jandačka Jozef, prof. Ing., PhD.; Ďurčanský Peter, Ing., PhD.; Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1; 010 26 Žilina; SK

 • Vytvorenie metodiky pridávania aditív.

· Vyhodnotenie mechanických a energetických vlastností biopalív s obsahom aditív. Analýza vplyvu množstva a druhu aditíva na vlastnosti biopalív; Analýza procesu spaľovania biopalív bez a s prídavkom aditív.

· Návrh a realizácia horáka na spaľovanie vybraných druhov biomasy; Návrh a realizácia zdroja tepla vrátane všetkých súčastí na spaľovanie vybraných druhov biomasy.

· Návrh riadiaceho systému a riadiaceho algoritmu pre experimentálny zdroj tepla.

Číslo projektu: EkoFond, n.f. 567/PG04/2011

Názov projektu: Porovnanie efektívnosti využitia energie zemného plynu v mikro-kogeneračných jednotkách na princípe palivového článku a Stirlingovho motora.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Patsch, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • Experimentálne zariadenie

Dobudované experimentálne zariadenie s mikrokogeneračnými jednotkami na báze palivového článku a Stirlingovho motora na primárne palivo zemný plyn a realizácia meraní experimentálneho zariadenia.

 

Elektrotechnická fakulta

Číslo projektu: VEGA 1/0624/13

Názov projektu: Analýza izolačného stavu olejových distribučných transformátorov vzhľadom na skúmanie nepriaznivých vplyvov

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Structure of nanoparticles in transformer oil-based magnetic fluids, anisotropy of acoustic attenuation [Štruktúry nanočastíc v magnetickej kvapaline vyrobenej na báze transformátorového oleja, Anizotropia akustického útlmu] / J. Kúdelčík, P. Bury, P. Kopčanský, M. Timko. In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Vol. 388 (2015), s. 28-34. Časopis evidovaný v Curent Content Connect.

Číslo projektu: VEGA 1/0491/14

Názov projektu: Optoelektronické a optické prvky s fotonickými štruktúrami

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Standard AZ 5214E photoresist in laser interference and EBDW lithographies [Štandardný fotorezist AZ 5214E v laserovej interferenčnej a EBDW litografii] / J. Škriniarová, R. Andok, D. Pudiš, A. Benčurová, P. Nemec, Ľ. Šušlik. In:Vacuum. - ISSN 0042-207X. - Vol. 111, (2015), s. 5-8. Časopis evidovaný v Curent Content Connect.

Číslo projektu: VEGA 1/0940/13

Názov projektu: Vedecký výskum a analýza vlastností spínaných reluktančných strojov pre využitie v automobilových aplikáciách

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD

Dosiahnutý výsledok:

· ocenenie v rámci výstavy ELOSYS 2015 za ekologický počin roka, názov: Reluktančný motor pre elektromobily

Číslo projektu: VEGA 1/0579/14

Názov projektu: Výskum topologických štruktúr segmentov výkonového elektronického systému na bezdrôtový prenos energie

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Piestové motory so štvortaktným a aj dvojtaktným pracovným procesom, ktoré efektívne využívajú hybridné technológie pracovných procesov : Úžitkový vzor č. 7288 / Mikulovský Jaroslav ... [et al.]. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015. - 6 s. : obr. [Spoluautori: Dobrucký, Branislav ; Špánik, Pavol ; Lešinský, Ján ]

 

Stavebná fakulta

Číslo projektu: APVV-0106-11

Názov projektu: Metodika komplexného hodnotenia existujúcich mostov

Doba rieš. projektu: 07/2012-12/2015

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Josef Vičan, CSc.

Charakteristika výsledkov projektu:

· Na základe modifikácie úrovne spoľahlivosti existujúcich mostov, kompatibilnej s európskymi normami pre stavebné konštrukcie a mosty, s následnou úpravou metódy parciálnych súčiniteľov pre výpočet zaťažiteľnosti existujúcich mostov bola vypracovaná jednotná metodika hodnotenia železničných mostných objektov. Opiera sa o výsledky sprievodných výskumných aktivít zameraných na experimentálne a numerické analýzy overenia správania sa vytypovaných nosných konštrukcií mostov a ich detailov. Pozornosť sa venovala najmä overeniu správania sa doskových mostov so zabetónovanými nosníkmi, analýze tuhosti nitovaných prípojov mostovkoých prvkov železničných mostov s prvkovými mostovkami, výskumu odolnosti prútov namáhaných tlakom a ohybom, výskumu reologických vplyvov v betóne a vplyvu teplotného gradientu po výške prierezu na odolnosť predpätých mostných trámov, analýze vplyvu trhlín v oceľobetónových mostných prierezov v oblasti namáhania negatívnymi ohybovými momentmi a výskumu zohľadnenia vplyvu korózie výstuže na šírku trhlín a odolnosť železobetónových a oceľových prierezov. Pomocou technického hodnotenia metódou nedostatkových bodov a ekonomickej kvantifikácie technológií rehabilitácií mostných objektov založenej na metóde CBA bola vypracovaná metodika optimálneho procesu rozhodovania o poradí naliehavosti rehabilitácie mostných objektov. Výstupy výskumu boli použité pri spracovaní Všeobecných technických požiadaviek pre diagnostiku, určovanie zaťažiteľnosti a technicko-ekonomické hodnotenie železničných mostných objektov, ktoré boli odovzdané odberateľovi - ŽSR. Okrem toho boli výsledky publikované v roku 2015 v 1 karentovanom časopise, v 3 článkoch v zahraničných časopisoch, v 1 článku v domácich časopisoch (z toho 2 články sú evidované databázou Scopus) a v 19 príspevkoch na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách (z toho 6 príspevkov je evidovaných v databázou Scopus).

Číslo projektu: IEE/12/698/SI2.644741

Názov projektu: ENDURANCE (EU-Wide Establishment of Enduring National and European Support Networks for Sustainable Urban Mobility)

Doba rieš. projektu: 2013 - 2016

Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.

Charakteristika výsledkov projektu:

· ENDURANCE je paneurópsky projekt implementovaný v 25 krajinách po celej Európe. Pomáha mestám a regiónom pri príprave plánov udržateľnej mestskej mobility tým, že vytvára sieť a podmienky pre vzájomné učenie a výmenu skúseností a pozitívnych príkladov z praxe.

· V roku 2015 sa dobudovala národná sieť CIVINET Česká a Slovenská republika, prebiehal transfer poznatkov medzi členmi siete a zahraničnými partnermi. Pripravili sa podklady pre Metodickú príručku pre Integrovaný regionálny operačný program, výsledkom je aj kapitola o plánovaní mestskej mobility v učebnici Dopravné plánovanie.

Číslo projektu: VEGA 1/0756/12

Názov projektu: Experimentálne sledovanie a matematické modelovanie teplotného režimu konštrukcie podvalového podložia

Doba rieš. projektu: 01/2012-12/2015

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Charakteristika výsledkov projektu:

· Na základe vykonaných experimentálnych meraní na modeloch konštrukcie železničnej trate v mierke 1:1, laboratórnych meraní (stanovenie mernej tepelnej kapacity a súčiniteľov tepelnej vodivosti vybraných materiálov používaných do konštrukcie podvalového podložia) a aplikáciou softvéru SVHEAT-SoilVision na matematické modelovanie tepelného režimu konštrukcie podvalového podložia bol daný návrh na úpravu existujúcej metodiky dimenzovania podvalového podložia na nedopravné zaťaženie (účinky mrazu). Návrh spočíva v zmene návrhových hodnôt teplo-technických parametrov materiálov koľajového lôžka a ochrannej vrstvy a taktiež v spôsobe stanovenia konštrukčnej hrúbky ochrannej vrstvy. Význam nového návrhového nomogramu je v tom, že v návrhu konštrukčnej hrúbky ochrannej vrstvy zohľadňuje nielen verifikované hodnoty teplo-technických charakteristík materiálov a okrem indexu mrazu je zohľadnená aj ďalšia významná klimatická charakteristika, a to stredná ročná teplota vzduchu.

· V nadväznosti na použitie návrhového nomogramu, významným výsledkom je poznatok, že je možné vynechať posúdenie konštrukcie podvalového podložia na nedopravné zaťaženie v prípade území, kde hodnoty návrhového indexu mrazu Im,n ≤ 300 °C.deň, resp.hodnoty priemer. roč. teploty Tm ≥ 8 °C.

Číslo projektu: VEGA 1/0729/13

Názov projektu: Teoretická, experimentálna a numerická analýza konštrukčnej tvorby energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií budov

Doba rieš. projektu: 01/2013-12/2015

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

Charakteristika výsledkov projektu:

· Bola dobudovaná nová laboratórna základňa v oblasti fyziky budov a ich konštrukcií ojedinelej svojho druhu na Slovensku, založená na vedeckej metóde pavilónového výskumu s reálnymi podmienkami vonkajšej klímy a stacionárnymi podmienkami vnútorného prostredia. Na jej základe bola spracovaná rozsiahla databáza údajov rozhodujúcich tepelno-vlhkostných a energetických parametrov piatich typov ľahkých obalových konštrukcií na báze dreva a troch progresívnych okenných konštrukcií. Získané údaje boli konfrontované s teoretickými predpokladmi simulačnými modelmi. Využitie sledovaných obalových konštrukcií sa predpokladá pre budúce budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

· V rámci riešenia projektu bol vyvinutý a overený prototyp experimentálneho zariadenia na meranie intenzity vetrom hnaného dažďa na vertikálnu rovinu, ktorý bude použitý na obvodových stenách Výskumného centra UNIZA.

 

Fakulta riadenia a informatiky

Číslo projektu: FP7-ICT-2013-10

Názov projektu: Regional Anaesthesie Simulator and Assistant

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Zaitseva Elena, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· vyvinutý simulátor a asistent lokálnej anestézie.

Číslo projektu: 034/14_RT

Názov projektu: Y Robot

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Miček, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· platforma Y Robot slúži na výučbu základov robotiky na stredných školách.

Číslo projektu: 2/2014/FRI/R/190

Názov projektu: Zabezpečenie ďalšieho rozvoja DČ projektu KANGO spolufinancovaného z fondu EÚ

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· projekt KANGO je pokračovaním dlhoročnej úspešnej spolupráce s praxou, konkrétne Českými dráhami a Správou železničnej dopravnej cesty v Českej republike.

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Číslo projektu: 313308 7.FP

Názov projektu: The Community Based Comprehensive Recovery (COBACORE) Komplexná obnova zameraná na spoločnosť

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ristvej Jozef, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • COBACORE platforma – softvérový prostriedok

Softwarový nástroj pre real-time informovanie komunity a manažment mimoriadnych situácií a katastrof umožňujúci prepájanie potrieb a dostupných zdrojov zameraný na fázu obnovy a rekonštrukcie.

Číslo projektu: APVV-0727-12

Názov projektu: Model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení (FIREFF)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Klučka Jozef, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· FIREFF model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení. Softwarový nástroj, ktorý umožňuje identifikovať ekonomicky najvýhodnejšiu návrhovú alternatívu riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb. Zohľadňované sú požiadavky ochrany života, majetku a životného prostredia.

 

Fakulta humanitných vied

Číslo projektu: VEGA č.1/0675/14

Názov projektu: Výskum katalógov historických knižníc ako fenoménu kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Augustínová, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Bola pripravená analýza stavu výskumu, vykonal sa prieskum primárnych a sekundárnych zdrojov ku problematike historických knižničných fondov a katalógov, formou štúdií boli pripravené syntetizujúce informácie o stave poznania problematiky na Slovensku a v zahraničí a štúdie, ktoré sa venujú parciálnemu výskum knižníc a historických knižničných fondov, bola pripravená typológia historických knižničných fondov, pripravená metodika tvorby záznamov o katalógoch historických knižníc. Priebežne prebieha heuristika, spracovanie a digitalizácia pramenných dokumentov.

· Do tlače sa pripravujú dve publikácie: jedna k dejinám knižníc a druhá publikácia sa bude venovať prezentácii pramenných dokumentov k dejinám knižníc. Sú vytvorené dve bázy dát údajov o historických knižniciach na Slovensku (5100 údajov o HKF, ktoré zaznamenávajú rok vzniku knižnice, lokalitu, popis katalógu, údaje o veľkosti knižnice, predmetové vety a literatúru o knižnici) a literatúry, ktorá sa venuje historickým knižniciam na Slovensku i v zahraničí (báza údajov cca 2000 titulov pojednávajúcich o HKF na Slovensku) od 13. storočia do roku 1918.

Číslo projektu: KEGA č. 010ŽU-4/2015

Názov projektu: Potreba viacúrovňového kritického myslenia v rozvoji mediálnych kompetencií

Zodpovedný riešiteľ: doc. Galina Jasečková, CSc.

Dosiahnutý výsledok:

· V rámci projektu bolo publikované: Need of multidimensional critical thinking in the media competence development, bol prezentovaný na 20th International Academic Coinference v Madride( october 6-9 , 2015). NEED OF MULTIDIMENSIONAL CRITICAL THINKING IN THE MEDIA COMPETENCE DEVELOPMENT, ISBN 978-80-87927-17-5, IISES, Proceedings of the 20th International Academic Conference, s. 196 – 201.

Číslo projektu: KEGA: č. 015ŽU-4/2015

Názov projektu: Aplikácia korpusu vo výučbe a štúdiu anglického jazyka

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Leláková, PhD.

Dosiahnutý výsledok

· Výsledky za prvý rok riešenia: Analýza súčasného stavu korpusovej lingvistiky, korpusov, dostupných slovníkov, softvérových nástrojov, naštudovanie možností aplikácie korpusovej lingvistiky vo vyučovacom procese na stredných školách, nadviazanie spolupráce s vybranými strednými školami v Žilinskom kraji a inštitúciami zaoberajúcimi sa výskumom v oblasti korpusovej lingvistiky, zorganizovanie vedeckého semináru, vytvorenie prvého subkorpusu.

Číslo projektu: Z-12-108/0002-00 108140 (zahraničný vedeckovýskumný projekt)

Názov projektu: Soren Kierkegaards Legacy for a Continuing Conversation between Religion, Philosophy and Society in the Czech and Slovak Context (Religion and Society Research , USA)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Michal Valčo, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Významným výstupom projektu sú dva zahraničné scopusové články a jedna vedecká monografia, vydaná v KUD Apokalipsa, Ljubljana, Slovinsko.

 

Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

Názov projektu: Stimul (VIPO)

Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologic-kých systémov pre výrobu automobilových plášťov - PROTYRE“

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Automatická diagnostika technologických zariadení so vzdialeným prístupom - návrh prenosu a spracovania dát pri diaľkovej diagnostike výrobných liniek.

Číslo projektu: Reg -00316-0003 Stimul (CEIT)

Názov projektu: Aplikovaný výskum a vývoj procesov pri získavaní monokryštálov a optimalizácie parametrov prípravy veľkorozmerných monokryštálov

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Konštrukčná dokumentácia pre výrobu špeciálneho testovacieho zariadenia.

Názov projektu: Stimul AeroMobil

Výskum kľúčových komponentov inovatívneho dopravného prostriedku pre pohyb po zemi aj vo vzduchu

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Predmetom výskumu bola tvorba virtuálneho modelu na simuláciu efektívnej geometrie trupu a krídiel a na stanovenie vhodného typu zavesenia vztlakových klapiek a možnej zmeny profilu krídla.

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Číslo projektu: ITMS: 26210120006

Názov projektu: Dobudovanie centra alpínskeho vysokohorského výskumu v SR – Výskumného ústavu vysokohorskej biológie UNIZA pre potreby synergickej spolupráce v sieti obdobných pracovísk v Európe

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marián Janiga, CSc.

Dosiahnutý výsledok:

· Zabezpečenie ústavu špičkovou laboratórnou technikou v oblasti botaniky, zoológie a molekulovej biológie.

Číslo projektu: ITMS: 26210120016

Názov projektu: Investície do prístrojovej a laboratórnej techniky pre následný vývoj a verifikáciu štandardov biotického monitoringu vplyvov celulózového priemyslu v horskej krajine, modelové územie Ružomberok

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marián Janiga, CSc.

Dosiahnutý výsledok:

· Zabezpečenie pracoviska na ekomonitoring záťaží vysokých pohorí z industriálnej sféry (Mondi).

Číslo projektu: ITMS: 261102

Názov projektu: Spolupráca odborných pracovníkov medzinárodných výskumných inštitúcií s vedeckými pracovníkmi Výskumného ústavu vysokohorskej biológie UNIZA zameraná na zvýšenie úrovne vzdelávania a výskumu

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marián Janiga, CSc

Dosiahnutý výsledok:

· Prednášky, diskusie a príprava spoločných projektov so špičkovými výskumnými pracovníkmi v oblasti vedy a výskumu – prof. Dale Hartwell Clayton (University of Utah, Salt Lake City, USA), prof. Irina Beme (Lomonosov Moscow State University, Moskva, Rusko), Mgr. Tomáš Fér, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK v Prahe, Katedra botaniky, Česká republika).

 

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Číslo projektu: ITMS: 26110230076

Názov projektu: Podpora kvality vzdelávania a výskumu pre oblasť dopravy ako motora ekonomiky (OP Vzdelávanie)

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tibor Kubjatko, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Vytvorenie biomechanicky verného modelu ľudského tela pre použitie v matematicko-fyzikálnom simulačnom programe PC-Crash. (Kolla, E., Kohút, P.: Virtual human body model for PC-Crash. Zborník z 24. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2015, Edinburgh, Škótsko, ISBN: 978-3-85125-174-6, 2015)

· Vytvorenie štúdijnej literatúry pre využitie forenznej biomechaniky v rámci analýzy cestných dopravných nehôd na základe syntézy súčasného stavu poznania v danej oblasti s výskumom riešeným v danej oblasti na ÚZVV. (Kolla, E.: Biomechanika v analýze dopravných nehôd. Vysokoškolská učebnica, Žilinská univerzita v Žiline, EDIS-Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2015)

· Vytvorenie študijnej literatúry pre stanovenie hodnoty cestných vozidiel na základe syntézy súčasného stavu poznania v danej oblasti s výskumom riešeným v danej oblasti na ÚZVV. (Kubjatko, T.: Odhad hodnoty cestných vozidiel. Vysokoškolská učebnica, Žilinská univerzita v Žiline, EDIS-Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2015)

· Vytvorenie testovacej metodiky pre skúšky systému cestných vozidiel pre aktívnu detekciu chodcov na základe syntézy súčasného stavu poznania v danej oblasti s výskumom riešeným v danej oblasti na ÚZVV.

Vertaľ, P., Kledus, R., Steffan, H.: Evaluation of the effectiveness of VOLVO´s pedestrian detection system based on selected real-life fatal pedestrain accidents. Príspevok na konferencii Enhanced Safety of Vehicles, príspevok č. 15-0098, Göteborg, Švédsko, 2015;

Vertaľ, P., Steffan, H., Semela, M.: Activation of VOLVO active safety system based on real life fatal pedestrian traffic accident scenarios. Zborník z 24. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2015, Edinburgh, Škótsko, ISBN: 978-3-85125-174-6, 2015.

Číslo projektu: 2/ÚZVV/2015

Názov projektu: Vývoj matematicko-fyzikálneho modelu ľudského tela metódou viactelesového systému

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eduard Kolla, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Kolla, E., Kohút, P.: Nový matematický model ľudského tela pre VTS modul programu PC-Crash. Znalectvo – doprava cestná, elektrotechnika, strojárstvo a iné technické odbory (odborný a vedecký časopis ÚZVV UNIZA, EDIS-Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2/2013 (v tlači), ISSN 1335-1133

· Kolla, E.: Biofidelic human body modelling using mutlibody approach. Príspevok na X. medzinárodnej vedecko-technickej konferencii Automotive Safety 2016 – Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce – Ameliówka, Poľsko, 22.-24.2.2016

Číslo projektu: 5/ÚZVV/2015

Názov projektu: Validácia a využitie systému CDR pri analýze dopravných nehôd

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

Dosiahnutý výsledok:

· Kasanický, G., Vertaľ, P.: Použitie CDR systému pri analýze dopravných nehôd. Zborník príspevkov konferencie Expert Forensic Science, Brno, 2015,ISBN:978-80-214-5100-1

Číslo projektu: 6/ÚZVV/2015

Názov projektu: Problematika technickej príčiny dopravnej nehody pri analýze cestných dopravných nehôd

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Kohút, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Kohút, P.: Metodika vyhodnotenia príčiny dopravnej nehody pri špecifických dopravných nehodách. Zborník príspevkov konferencie Expert Forensic Science, Brno, 2015, ISBN: 978-80-214-5100-1

 

Univerzitný vedecký park

Číslo projektu: Kód ITMS: 26220220184

Názov projektu: Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • Patentové prihlášky

PP 37-2015 - Systém umožňujúci monitorovanie a stráženie dopravných prostriedkov na odstavných plochách, dátum podania: 1.6.2015, spolupôvodcovia: Pirnik Rastislav, Ing., Halgaš Ján, Ing., (100% zamestnanec UVP UNIZA), Hruboš Marián, Ing., Bubeníková Emília, Ing. PhD., Kamencay Patrik, Ing. PhD., podiel UVP UNIZA 20%

PP 38-2015 - Systém umožňujúci monitorovanie a stráženie vyčlenených plôch, dátum podania: 1.6.2015, spolupôvodcovia: Pirnik Rastislav, Ing., Halgaš Ján, Ing., (100% zamestnanec UVP UNIZA), Hruboš Marián, Ing., Holečko Peter, Ing. PhD., Janota Aleš, prof. Ing. PhD., podiel UVP UNIZA 20%

 • Prihlášky úžitkových vzorov

PUV 96-2015 - Automatizovaný systém monitorovania a stráženia dopravných prostriedkov na odstavných plochách, dátum podania: 1.6.2015, spolupôvodcovia: Pirnik Rastislav, Ing., Halgaš Ján, Ing., (100% zamestnanec UVP UNIZA), Hruboš Marián, Ing., Bubeníková Emília, Ing. PhD., Kamencay Patrik, Ing. PhD., podiel UVP UNIZA 20%

PUV 97-2015 - Automatizovaný systém monitorovania a stráženie vyčlenených plôch, dátum podania: 1.6.2015, spolupôvodcovia: Pirnik Rastislav, Ing., Halgaš Ján, Ing., (100% zamestnanec UVP UNIZA), Hruboš Marián, Ing., Holečko Peter, Ing. PhD., Janota Aleš, prof. Ing. PhD., podiel UVP UNIZA 20%

 • Know – how

Názov: Spôsob zvýšenia efektivity a bezpečnosti zberu laser dát v členitom teréne, spolupôvodcovia: prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (KDL FPEDAS), Ing. Ján Pitor, PhD. (KDL FPEDAS a UVP UNIZA), podiel UVP UNIZA 25%

 • Smernica

Vypracovanie internej smernice UNIZA – Smernica o nakladaní s duševným vlastníctvom v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline, schválená pod číslom 133, platná a účinná od 26.10.2015. V súlade s touto smernicou boli spracované a vytvorené viaceré interné dokumenty a zmluvy pre oblasť nakladania s duševným vlastníctvom UNIZA – dostupné na CTT a Oddelení vedy a výskumu UNIZA. Na tvorbe smernice spolupracovali: Ing. Andrea Čorejová, doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD. a JUDr. Mária Tomková, PhD., Spracovateľ: CTT UVP UNIZA.

 

Výskumné centrum

Číslo projektu: ITMS 26220220183

Názov projektu: Výskumné centrum Žilinskej univerzity

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Úžitkový vzor č. 165-2014 Guľová komora na ultrazvukovú nanokryštalizáciu povrchových vrstiev konštrukčných materiálov – úžitkový vzor udelený – platný.

· Funkčný prototyp Guľovej komory na ultrazvukovú nmanokryštalizáciu povrchových vrstiev konštrukčných materiálov – prototyp zostrojený a funkčný.

· Úžitkový vzor č. 50035-2015 Zemný výmenník tepla – úžitkový vzor podaný a zverejnený, v konaní.

Názov projektu: Akumulácia solárneho tepla do zeme pre účely vykurovania objektu počas zimy

Číslo projektu: VCZU/2015/ETOP1

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michal Gottwald

Dosiahnutý výsledok:

· Úžitkový vzor č. 50071-2015 Zemný akumulátor tepla – úžitkový vzor podaný a zverejnený, v konaní.

· Prototyp Zemného akumulátora tepla – zostrojený, prebieha overovanie funkčnosti

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť