Najvýznamnejšie výstupy Z riešenia výskumných projektov v roku 2015

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Názov projektu: Stratégia tvorby a budovania integrovaného dopravného systému v ŽSK

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Vypracovanie stratégie tvorby a budovania integrovaného dopravného systému na území ŽSK a vypracovanie pilotného projektu integrovaného dopravného systému v regiónoch Horné Považie a Kysuce.

· Stratégia bude podkladom pre vybudovanie IDS a čerpanie fondov EÚ pre rozvoj hromadnej osobnej dopravy na území Žilinského samosprávneho kraja. Ide o prvý strategický materiál s týmto zameraním v SR.

Číslo projektu: E! 7592 AUTOEPCIS

Názov projektu: RFID technológia v logistických sieťach automobilového priemyslu

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Kolarovszki, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Certifikovaná metodika s názvom - Metodika Integrácia výstupov z AutoEPCNet pre ERP systémy / nositeľom (Spoluriešiteľská organizácia: Gaben s.r.o.)

Číslo projektu: 1007/15

Názov projektu: Měření přepravní doby obyčejných psaní v roce 2015, v členění dle jednotlivých čtvrtletí - I. - IV. Q. 2015.

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc.

Dosiahnutý výsledok:

· Meranie prepravnej doby poštových služieb metódou end-to-end pre jednotlivo podávané poštové zásielky v podmienkach Českej pošty, s.p.

· Metodika merania prepravných dôb poštových zásielok pre rok 2015

 • Štúdia skutočných a skúšobných zásielok.

Názov projektu: Celoplošné meranie plnenia lehoty prepravy listov I. triedy vnútroštátneho styku

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc.

Dosiahnutý výsledok:

· V oblasti poštových technológií ide o celonárodný projekt so Slovenskou poštou, a. s. – kde sa realizovalo celoplošné meranie plnenia lehoty prepravy listov I. triedy vnútroštátneho styku metódou End to End.

Číslo projektu: VEGA 1/0188/13

Názov projektu: Prvky kvality integrovaného dopravného systému pri efektívnom poskytovaní verejnej služby v doprave v kontexte globalizácie

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Ciele základného výskumu boli naplnené v teoretickej časti definovaním metód riešenia a analýzy integrovaných dopravných systémov ako aj zjednotením pojmového aparátu.

· V praktickej časti boli vypracované dve rozhodujúce metodiky - metodika hodnotenia štandardov kvality z pohľadu koordinátora IDS a metodika hodnotenia kvality spojenia na sieti ako nástroje na poznanie rozhodovacej bázy na poskytovanie služieb v železničnej doprave. Podpornými sú návrhy novej metodiky stanovenia kapacity železničnej infraštruktúry a návrh štruktúry organizovania integrovaného dopravného systému na základe poznania technických a technologických predpokladov pre udržateľnosť systému.

 

Strojnícka fakulta

Číslo projektu: VEGA 1/0363/13

Názov projektu: Výskum možností eliminácie železa v zlievarenských zliatinách na báze Al-Si pri gravitačnom odlievaní

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • 2 CC publikácie

ADC - Vanadium influence on iron based intermetallic phases in AlSi6Cu4 alloy. D. Bolibruchová, M. Žihalová. In: Archives of metallurgy and materials. ISSN 1733-3490. Vol. 59, iss. 3 (2014), s. 1029-1032.

ADC - Combined influence of V and Cr on the AlSi10MgMn alloy with a high Fe level. Dana Bolibruchová, Mária Žihalová. In: Materiali in tehnologije = Materials and technology. ISSN 1580-2949. Vol. 49, no. 5 (2015), s. 681-686.

Číslo projektu: VEGA č. 1/0831/13

Názov projektu: Vplyv progresívnych technológií výroby a povrchových úprav na únavovú odolnosť hliníkových a horčíkových zliatin

Zodpovedný riešiteľ: Ing. František Nový, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • prijatý úžitkový vzor

AGJ - Číslo prihlášky: 165-2014 - Guľová komora na ultrazvukovú nano-kryštalizáciu povrchových vrstiev konštrukčných materiálov: Úžitkový vzor č. 7316 / Libor Trško, František Nový. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015.

 • 2 CC publikácie a 1 indexovaná (SCOPUS)

ADC - Janeček, Miloš; Nový, František, Harcuba, Petr; Stránsky, Jozef; Trško, Libor; Mhaede, Mansour; Wagner, Lothar: The very high cycle fatigue behaviour of Ti-6Al-4V alloy. In: Acta Physica Polonica A. ISSN 0587-4246. Vol. 128, no. 4 (2015), s. 497-502.

ADD - Trško, Libor; Guagliano, Mario; Lukáč, Pavel; Bokůvka, Otakar; Nový, František: Effects of severe shot peening on the surface state of AW 7075 Al alloy. In: Kovove Materialy - Metallic Materials. ISSN 0023-432X. Roč. 53, č.4 (2015), s. 239-243.

ADN - TRŠKO, L. - BOKŮVKA, O. - PALČEK, P. - NOVÝ, F. - MIKOVÁ, K.: Fatigue resistance of C30 structural steel. In: Communications: scientific letters of the University of Žilina. ISSN 1335-4205. Vol. 17, no. 3 (2015), s. 62-66.

Číslo projektu: VEGA 1/0123/15

Názov projektu: Ultravysokocyklová únava zvarov s nanoštruktúrnymi vrstvami

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • 2 publikácie v CC časopisoch

ADC - ŻÓRAWSKI, W. - GÓRAL, A. - BOKŮVKA, O. - LITYŇSKA-DOBRZYŇSKA, L. - BERENT, K.: Microstructure and Tribological Properties of Nanostructured and Conventional Plasma Sprayed Alumina-Titania Coatings. Surface and Coatings Technology, Vol. 268, 2015, p. 190-197, ISSN 0257-8972.

ADD - Trško, Libor; Guagliano, Mario ; Lukáč, Pavel ; Bokůvka, Otakar ; Nový, František: Effects of severe shot peening on the surface state of AW 7075 Al alloy. In: Kovove Materialy - Metallic Materials. - ISSN 0023-432X. - Roč. 53, č.4 (2015), s. 239-243.

 • 2 publikácie v indexovaných časopisoch (Wos, SCOPUS)

ADN - Trško, L. - Bokůvka, O. - Palček, P. - Nový, F. - Miková, K.: Fatigue resistance of C30 structural steel. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. ISSN 1335-4205. Vol. 17, no. 3 (2015), s. 62-66., ADM - FATURÍK, L. - HRČEK, S. - TRŠKO, L. - BOKŮVKA

Číslo projektu: VEGA č. 1/0683/15

Názov projektu: Štúdium vplyvu frekvencie cyklického zaťažovania s rôznou amplitúdou na zmenu morfológie lomu, mechanizmov plastickej deformácie a vnútorného tlmenia zliatin ľahkých kovov

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Palček, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • 1 publikácia v CC časopise

ADC - TROJANOVÁ, Z. - PALČEK, P. - SOVIAROVA, A. - CHALUPOVÁ, M. - DASH, K. - KNAPEK, M.: Internal friction associated with the microstructural changes in an AZ91 magnesium alloy. In: Metallic Matrials - Kovové Materiály, vol. 53 (2015), no. 4, pp. 259-265. ISSN 1338-4252

 • 4 indexované publikácie (SCOPUS)

ADM- UHRÍČIK, M. - SOVIAROVÁ, A. - DRESSLEROVÁ, Z. - PALČEK, P. - KUCHARIKOVÁ, L. - BELAN, J.: Change of Internal Friction on Magnesium Alloy Depending on the Temperature and the Use of Mathematical Methods in the Evaluation of This Property. In: Manufacturing Technology, September 2015, Vol. 15, No. 4, pp. 727-732. ISSN 1213-2489

ADM - DRESSLEROVÁ, Z. - PALČEK, P. - UHRÍČIK, M.: Influence of Homogenization Annealing on Internal Damping Depending on the Vibration Amplitude Measured on Specimens AZ31 and AZ91. In: Manufacturing Technology, September 2015, Vol. 15, No. 4, pp. 526-530. ISSN 1213-2489

ADM - TROJANOVÁ, Z. - PALČEK, P. - CHALUPOVÁ, M. - HLAVÁČOVÁ, I. - LUKÁČ, P.: Plastic deformation on the free surface in the vicinity of the crack in AZ magnesium alloys. In: Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 71, Iss. 1, 2015, pp. 27-35. ISSN 1897-2764

ADN - TRŠKO, L. - BOKŮVKA, O. - PALČEK, P. - NOVÝ, F. - MIKOVÁ, K.: Fatigue resistance of C30 structural steel. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. ISSN 1335-4205. Vol. 17, no. 3 (2015), s. 62-66.

Číslo projektu: VEGA 1/1245/12

Názov projektu: Toky výkonu v kmitajúcich mechanických sústavách a ich cesty

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Elena Wisztová, CSc.

Dosiahnutý výsledok:

 • 3 CC publikácie

ADC - Ftorek, B., Oršanský, P., Šamajová, H.: Two-dimensional analogy of the Korous inequality. Journal of Mathematical Inequalities, Vol. 9, No. 3 (2015), pp. 773-780, ISSN 1848-9575.

ADC - Šamajová, H., Ftorek, B., Špániková, E.: Asymptotic character of non-oscillatory solutions to functional differential systems. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, No. 42 (2015), pp. 1-13, ISSN 1417-3875.

ADC - Dorociaková, B., Olach, R.: Existence of positive periodic solutions to nonlinear integro-differential equations. Applied Mathematics and Computation, Vol. 253 (2015), pp. 287-293, ISSN 0096-3003.

Číslo projektu: ITMS 26220220117

Názov projektu: Výskum nových spôsobov premeny tepla z OZE na elektrickú energiu využitím nových progresívnych tepelných cyklov

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • 2 - podané úžitkové vzory (v procese schvaľovania)

Systém na premenu energie z obnoviteľných zdrojov energie na elektrickú energiu a teplo. Pôvodca: Peter Ďurčanský, Ing., PhD., Stanislav Gavlas, Ing., PhD., Jozef Jandačka, prof., Ing., PhD., Milan Malcho, prof., RNDr., PhD. Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina;

Zariadenie nahradzujúce horák na zemný plyn ako zdroj tepla teplovzdušného motora s vonkajším spaľovaním. Pôvodca: Peter Ďurčanský, Ing., PhD., Jozef Jandačka, prof., Ing., PhD., Milan Malcho, prof., RNDr., PhD.. Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina;

 • Experimentálne zariadenie

Dobudované experimentálne zariadenie s mikrokogeneračnými jednotkami na báze palivového článku a Stirlingovho motora na primárne palivo zemný plyn a realizácia meraní experimentálneho zariadenia.

 • 1 odborná knižná publikácia

Emisné zaťaženie životného prostredia. Jandačka Jozef - Vantúch Martin - Lenhard Richard - Kaduchová Katarína - Čaja Alexander. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. 100 s., [AH 4,8] ISBN 978-80-554-1074-6.

· Meranie a vyhodnotenie emisných faktorov pri spoluspaľovaní tuhého paliva a komunálneho odpadu.

Číslo projektu: KEGA - 064ŽU-4/2012

Názov projektu: Využitie tepelných trubíc pri chladení a ohreve v technike

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • 1 knižná publikácia

AAB Využitie tepelných trubíc pri chladení a ohreve v technike. Patrik Nemec, Milan Malcho, Richard Lenhard. 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2015. 206 s., [AH 15,03; VH 15,53] ISBN 978-80-554-1075-3.

 • 1 publikácia evidovaná v databáze SCOPUS

Nemec Patrik - Malcho Milan: Visualization of working fluid flow in gravity assisted heat pipe. In: EPJ Web of Conference [elektronický zdroj]. ISSN 2100-014X. Vol. 92, art. no. 02053 (2015), online, [4] s.

Číslo projektu: KEGA - 070ŽU-4/2013

Názov projektu: Moderné zdroje tepla pre vykurovanie

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • 1 VŠ učebnica

Jozef Jandačka - Michal Holubčík - Marek Patsch - Martin Vantúch: MODERNÉ ZDROJE TEPLA NA VYKUROVANIE, EDIS – Vydavateľské centrum UNIZA, 1. vydanie, 268 strán

 • 3 indexované publikácie SCOPUS

Analysis of long-time operation of micro-cogeneration unit with fuel cell. In: EPJ Web of Conference [elektronický zdroj]. ISSN 2100-014X. Vol. 92, art. no. 02061 (2015), online, [5] s. Patsch Marek - Čaja Alexander

Production of particulate matter from the combustion of wood pellets. In: EPJ Web of Conference [elektronický zdroj]. ISSN 2100-014X. Vol. 92, art. no. 02057 (2015), online, [4] s. Papučík Štefan - Jandačka Jozef - Chabadová Jana - Pilát Peter

Performance and emission parameters change of small heat source depending on the moisture. In: Manufacturing Technology, Journal for Science, Research and Production, ISSN 1213-2489. Vol. 5, no. 5. 2015. Michal Holubčík - Jozef Jandačka - Štefan Papučík - Peter Pilát

· Experimentálny výskum vplyvu spaľovania fytomasy ako paliva vo forme zrna resp. peliet zo stebla, resp. dendromasy v rôznych formách na tepelný výkon zdroja tepla, účinnosť, prevádzkové podmienky a emisné zaťaženie okolitého prostredia. Experimentálny výskum využívania solárnej energie na výrobu tepelnej energie v solárnych kolektoroch rôznej konštrukcie v reálnych podmienkach.

· Experimentálny výskum prevádzkových parametrov mikrokogeneračných jednotiek na báze palivového článku a Stirlingovho motora.

· Overovanie získaných výsledkov z predchádzajúceho obdobia na základe meraní na vytvorených experimentálnych zariadeniach. Porovnanie získaných výsledkov s výsledkami uverejnených v publikáciách iných autorov a riešiteľských kolektívov.

Číslo projektu: APVV-0458-11

Názov projektu: Riešenie problematiky nízko-taviteľných popolovín pri spaľovaní biomasy

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • 3 indexované publikácie SCOPUS

Specifics of phytomass combustion in small experimental device. In: EPJ Web of Conference [elektronický zdroj]. ISSN 2100-014X. Vol. 92, art. no. 02047 (2015), online, [5] s. Lenhard Richard - Mičieta Jozef - Jandačka Jozef - Gavlas Stanislav

The increase of silver grass ash melting temperature using additives. In: International journal of renewable energy research. - ISSN 1309-0127. Vol. 5, no. 1 (2015), s. 258-265. Jandačka Jozef - Malcho Milan - Ochodek Tadeas - Kolonicny Jan - Holubčík Michal

Simple model of pellet combustion in retort burner. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. Vol. 17, no. 4 (2015), s. 34-39. Mičieta Jozef - Hájek Jiří - Jandačka Jozef

 • Podaný úžitkový vzor- PÚV 217-2015

Náhradná výmenníková komora teplovzdušného motora s vonkajším spaľovaním. Pôvodca: Malcho Milan, prof. RNDr., PhD., Jandačka Jozef, prof. Ing., PhD.; Ďurčanský Peter, Ing., PhD.; Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1; 010 26 Žilina; SK

 • Vytvorenie metodiky pridávania aditív.

· Vyhodnotenie mechanických a energetických vlastností biopalív s obsahom aditív. Analýza vplyvu množstva a druhu aditíva na vlastnosti biopalív; Analýza procesu spaľovania biopalív bez a s prídavkom aditív.

· Návrh a realizácia horáka na spaľovanie vybraných druhov biomasy; Návrh a realizácia zdroja tepla vrátane všetkých súčastí na spaľovanie vybraných druhov biomasy.

· Návrh riadiaceho systému a riadiaceho algoritmu pre experimentálny zdroj tepla.

Číslo projektu: EkoFond, n.f. 567/PG04/2011

Názov projektu: Porovnanie efektívnosti využitia energie zemného plynu v mikro-kogeneračných jednotkách na princípe palivového článku a Stirlingovho motora.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Patsch, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • Experimentálne zariadenie

Dobudované experimentálne zariadenie s mikrokogeneračnými jednotkami na báze palivového článku a Stirlingovho motora na primárne palivo zemný plyn a realizácia meraní experimentálneho zariadenia.

 

Elektrotechnická fakulta

Číslo projektu: VEGA 1/0624/13

Názov projektu: Analýza izolačného stavu olejových distribučných transformátorov vzhľadom na skúmanie nepriaznivých vplyvov

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Structure of nanoparticles in transformer oil-based magnetic fluids, anisotropy of acoustic attenuation [Štruktúry nanočastíc v magnetickej kvapaline vyrobenej na báze transformátorového oleja, Anizotropia akustického útlmu] / J. Kúdelčík, P. Bury, P. Kopčanský, M. Timko. In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Vol. 388 (2015), s. 28-34. Časopis evidovaný v Curent Content Connect.

Číslo projektu: VEGA 1/0491/14

Názov projektu: Optoelektronické a optické prvky s fotonickými štruktúrami

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Standard AZ 5214E photoresist in laser interference and EBDW lithographies [Štandardný fotorezist AZ 5214E v laserovej interferenčnej a EBDW litografii] / J. Škriniarová, R. Andok, D. Pudiš, A. Benčurová, P. Nemec, Ľ. Šušlik. In:Vacuum. - ISSN 0042-207X. - Vol. 111, (2015), s. 5-8. Časopis evidovaný v Curent Content Connect.

Číslo projektu: VEGA 1/0940/13

Názov projektu: Vedecký výskum a analýza vlastností spínaných reluktančných strojov pre využitie v automobilových aplikáciách

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD

Dosiahnutý výsledok:

· ocenenie v rámci výstavy ELOSYS 2015 za ekologický počin roka, názov: Reluktančný motor pre elektromobily

Číslo projektu: VEGA 1/0579/14

Názov projektu: Výskum topologických štruktúr segmentov výkonového elektronického systému na bezdrôtový prenos energie

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Piestové motory so štvortaktným a aj dvojtaktným pracovným procesom, ktoré efektívne využívajú hybridné technológie pracovných procesov : Úžitkový vzor č. 7288 / Mikulovský Jaroslav ... [et al.]. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015. - 6 s. : obr. [Spoluautori: Dobrucký, Branislav ; Špánik, Pavol ; Lešinský, Ján ]

 

Stavebná fakulta

Číslo projektu: APVV-0106-11

Názov projektu: Metodika komplexného hodnotenia existujúcich mostov

Doba rieš. projektu: 07/2012-12/2015

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Josef Vičan, CSc.

Charakteristika výsledkov projektu:

· Na základe modifikácie úrovne spoľahlivosti existujúcich mostov, kompatibilnej s európskymi normami pre stavebné konštrukcie a mosty, s následnou úpravou metódy parciálnych súčiniteľov pre výpočet zaťažiteľnosti existujúcich mostov bola vypracovaná jednotná metodika hodnotenia železničných mostných objektov. Opiera sa o výsledky sprievodných výskumných aktivít zameraných na experimentálne a numerické analýzy overenia správania sa vytypovaných nosných konštrukcií mostov a ich detailov. Pozornosť sa venovala najmä overeniu správania sa doskových mostov so zabetónovanými nosníkmi, analýze tuhosti nitovaných prípojov mostovkoých prvkov železničných mostov s prvkovými mostovkami, výskumu odolnosti prútov namáhaných tlakom a ohybom, výskumu reologických vplyvov v betóne a vplyvu teplotného gradientu po výške prierezu na odolnosť predpätých mostných trámov, analýze vplyvu trhlín v oceľobetónových mostných prierezov v oblasti namáhania negatívnymi ohybovými momentmi a výskumu zohľadnenia vplyvu korózie výstuže na šírku trhlín a odolnosť železobetónových a oceľových prierezov. Pomocou technického hodnotenia metódou nedostatkových bodov a ekonomickej kvantifikácie technológií rehabilitácií mostných objektov založenej na metóde CBA bola vypracovaná metodika optimálneho procesu rozhodovania o poradí naliehavosti rehabilitácie mostných objektov. Výstupy výskumu boli použité pri spracovaní Všeobecných technických požiadaviek pre diagnostiku, určovanie zaťažiteľnosti a technicko-ekonomické hodnotenie železničných mostných objektov, ktoré boli odovzdané odberateľovi - ŽSR. Okrem toho boli výsledky publikované v roku 2015 v 1 karentovanom časopise, v 3 článkoch v zahraničných časopisoch, v 1 článku v domácich časopisoch (z toho 2 články sú evidované databázou Scopus) a v 19 príspevkoch na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách (z toho 6 príspevkov je evidovaných v databázou Scopus).

Číslo projektu: IEE/12/698/SI2.644741

Názov projektu: ENDURANCE (EU-Wide Establishment of Enduring National and European Support Networks for Sustainable Urban Mobility)

Doba rieš. projektu: 2013 - 2016

Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.

Charakteristika výsledkov projektu:

· ENDURANCE je paneurópsky projekt implementovaný v 25 krajinách po celej Európe. Pomáha mestám a regiónom pri príprave plánov udržateľnej mestskej mobility tým, že vytvára sieť a podmienky pre vzájomné učenie a výmenu skúseností a pozitívnych príkladov z praxe.

· V roku 2015 sa dobudovala národná sieť CIVINET Česká a Slovenská republika, prebiehal transfer poznatkov medzi členmi siete a zahraničnými partnermi. Pripravili sa podklady pre Metodickú príručku pre Integrovaný regionálny operačný program, výsledkom je aj kapitola o plánovaní mestskej mobility v učebnici Dopravné plánovanie.

Číslo projektu: VEGA 1/0756/12

Názov projektu: Experimentálne sledovanie a matematické modelovanie teplotného režimu konštrukcie podvalového podložia

Doba rieš. projektu: 01/2012-12/2015

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Charakteristika výsledkov projektu:

· Na základe vykonaných experimentálnych meraní na modeloch konštrukcie železničnej trate v mierke 1:1, laboratórnych meraní (stanovenie mernej tepelnej kapacity a súčiniteľov tepelnej vodivosti vybraných materiálov používaných do konštrukcie podvalového podložia) a aplikáciou softvéru SVHEAT-SoilVision na matematické modelovanie tepelného režimu konštrukcie podvalového podložia bol daný návrh na úpravu existujúcej metodiky dimenzovania podvalového podložia na nedopravné zaťaženie (účinky mrazu). Návrh spočíva v zmene návrhových hodnôt teplo-technických parametrov materiálov koľajového lôžka a ochrannej vrstvy a taktiež v spôsobe stanovenia konštrukčnej hrúbky ochrannej vrstvy. Význam nového návrhového nomogramu je v tom, že v návrhu konštrukčnej hrúbky ochrannej vrstvy zohľadňuje nielen verifikované hodnoty teplo-technických charakteristík materiálov a okrem indexu mrazu je zohľadnená aj ďalšia významná klimatická charakteristika, a to stredná ročná teplota vzduchu.

· V nadväznosti na použitie návrhového nomogramu, významným výsledkom je poznatok, že je možné vynechať posúdenie konštrukcie podvalového podložia na nedopravné zaťaženie v prípade území, kde hodnoty návrhového indexu mrazu Im,n ≤ 300 °C.deň, resp.hodnoty priemer. roč. teploty Tm ≥ 8 °C.

Číslo projektu: VEGA 1/0729/13

Názov projektu: Teoretická, experimentálna a numerická analýza konštrukčnej tvorby energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií budov

Doba rieš. projektu: 01/2013-12/2015

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

Charakteristika výsledkov projektu:

· Bola dobudovaná nová laboratórna základňa v oblasti fyziky budov a ich konštrukcií ojedinelej svojho druhu na Slovensku, založená na vedeckej metóde pavilónového výskumu s reálnymi podmienkami vonkajšej klímy a stacionárnymi podmienkami vnútorného prostredia. Na jej základe bola spracovaná rozsiahla databáza údajov rozhodujúcich tepelno-vlhkostných a energetických parametrov piatich typov ľahkých obalových konštrukcií na báze dreva a troch progresívnych okenných konštrukcií. Získané údaje boli konfrontované s teoretickými predpokladmi simulačnými modelmi. Využitie sledovaných obalových konštrukcií sa predpokladá pre budúce budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

· V rámci riešenia projektu bol vyvinutý a overený prototyp experimentálneho zariadenia na meranie intenzity vetrom hnaného dažďa na vertikálnu rovinu, ktorý bude použitý na obvodových stenách Výskumného centra UNIZA.

 

Fakulta riadenia a informatiky

Číslo projektu: FP7-ICT-2013-10

Názov projektu: Regional Anaesthesie Simulator and Assistant

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Zaitseva Elena, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· vyvinutý simulátor a asistent lokálnej anestézie.

Číslo projektu: 034/14_RT

Názov projektu: Y Robot

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Miček, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· platforma Y Robot slúži na výučbu základov robotiky na stredných školách.

Číslo projektu: 2/2014/FRI/R/190

Názov projektu: Zabezpečenie ďalšieho rozvoja DČ projektu KANGO spolufinancovaného z fondu EÚ

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· projekt KANGO je pokračovaním dlhoročnej úspešnej spolupráce s praxou, konkrétne Českými dráhami a Správou železničnej dopravnej cesty v Českej republike.

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Číslo projektu: 313308 7.FP

Názov projektu: The Community Based Comprehensive Recovery (COBACORE) Komplexná obnova zameraná na spoločnosť

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ristvej Jozef, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • COBACORE platforma – softvérový prostriedok

Softwarový nástroj pre real-time informovanie komunity a manažment mimoriadnych situácií a katastrof umožňujúci prepájanie potrieb a dostupných zdrojov zameraný na fázu obnovy a rekonštrukcie.

Číslo projektu: APVV-0727-12

Názov projektu: Model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení (FIREFF)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Klučka Jozef, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· FIREFF model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení. Softwarový nástroj, ktorý umožňuje identifikovať ekonomicky najvýhodnejšiu návrhovú alternatívu riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb. Zohľadňované sú požiadavky ochrany života, majetku a životného prostredia.

 

Fakulta humanitných vied

Číslo projektu: VEGA č.1/0675/14

Názov projektu: Výskum katalógov historických knižníc ako fenoménu kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Augustínová, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Bola pripravená analýza stavu výskumu, vykonal sa prieskum primárnych a sekundárnych zdrojov ku problematike historických knižničných fondov a katalógov, formou štúdií boli pripravené syntetizujúce informácie o stave poznania problematiky na Slovensku a v zahraničí a štúdie, ktoré sa venujú parciálnemu výskum knižníc a historických knižničných fondov, bola pripravená typológia historických knižničných fondov, pripravená metodika tvorby záznamov o katalógoch historických knižníc. Priebežne prebieha heuristika, spracovanie a digitalizácia pramenných dokumentov.

· Do tlače sa pripravujú dve publikácie: jedna k dejinám knižníc a druhá publikácia sa bude venovať prezentácii pramenných dokumentov k dejinám knižníc. Sú vytvorené dve bázy dát údajov o historických knižniciach na Slovensku (5100 údajov o HKF, ktoré zaznamenávajú rok vzniku knižnice, lokalitu, popis katalógu, údaje o veľkosti knižnice, predmetové vety a literatúru o knižnici) a literatúry, ktorá sa venuje historickým knižniciam na Slovensku i v zahraničí (báza údajov cca 2000 titulov pojednávajúcich o HKF na Slovensku) od 13. storočia do roku 1918.

Číslo projektu: KEGA č. 010ŽU-4/2015

Názov projektu: Potreba viacúrovňového kritického myslenia v rozvoji mediálnych kompetencií

Zodpovedný riešiteľ: doc. Galina Jasečková, CSc.

Dosiahnutý výsledok:

· V rámci projektu bolo publikované: Need of multidimensional critical thinking in the media competence development, bol prezentovaný na 20th International Academic Coinference v Madride( october 6-9 , 2015). NEED OF MULTIDIMENSIONAL CRITICAL THINKING IN THE MEDIA COMPETENCE DEVELOPMENT, ISBN 978-80-87927-17-5, IISES, Proceedings of the 20th International Academic Conference, s. 196 – 201.

Číslo projektu: KEGA: č. 015ŽU-4/2015

Názov projektu: Aplikácia korpusu vo výučbe a štúdiu anglického jazyka

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Leláková, PhD.

Dosiahnutý výsledok

· Výsledky za prvý rok riešenia: Analýza súčasného stavu korpusovej lingvistiky, korpusov, dostupných slovníkov, softvérových nástrojov, naštudovanie možností aplikácie korpusovej lingvistiky vo vyučovacom procese na stredných školách, nadviazanie spolupráce s vybranými strednými školami v Žilinskom kraji a inštitúciami zaoberajúcimi sa výskumom v oblasti korpusovej lingvistiky, zorganizovanie vedeckého semináru, vytvorenie prvého subkorpusu.

Číslo projektu: Z-12-108/0002-00 108140 (zahraničný vedeckovýskumný projekt)

Názov projektu: Soren Kierkegaards Legacy for a Continuing Conversation between Religion, Philosophy and Society in the Czech and Slovak Context (Religion and Society Research , USA)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Michal Valčo, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Významným výstupom projektu sú dva zahraničné scopusové články a jedna vedecká monografia, vydaná v KUD Apokalipsa, Ljubljana, Slovinsko.

 

Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

Názov projektu: Stimul (VIPO)

Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologic-kých systémov pre výrobu automobilových plášťov - PROTYRE“

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Automatická diagnostika technologických zariadení so vzdialeným prístupom - návrh prenosu a spracovania dát pri diaľkovej diagnostike výrobných liniek.

Číslo projektu: Reg -00316-0003 Stimul (CEIT)

Názov projektu: Aplikovaný výskum a vývoj procesov pri získavaní monokryštálov a optimalizácie parametrov prípravy veľkorozmerných monokryštálov

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Konštrukčná dokumentácia pre výrobu špeciálneho testovacieho zariadenia.

Názov projektu: Stimul AeroMobil

Výskum kľúčových komponentov inovatívneho dopravného prostriedku pre pohyb po zemi aj vo vzduchu

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Predmetom výskumu bola tvorba virtuálneho modelu na simuláciu efektívnej geometrie trupu a krídiel a na stanovenie vhodného typu zavesenia vztlakových klapiek a možnej zmeny profilu krídla.

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Číslo projektu: ITMS: 26210120006

Názov projektu: Dobudovanie centra alpínskeho vysokohorského výskumu v SR – Výskumného ústavu vysokohorskej biológie UNIZA pre potreby synergickej spolupráce v sieti obdobných pracovísk v Európe

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marián Janiga, CSc.

Dosiahnutý výsledok:

· Zabezpečenie ústavu špičkovou laboratórnou technikou v oblasti botaniky, zoológie a molekulovej biológie.

Číslo projektu: ITMS: 26210120016

Názov projektu: Investície do prístrojovej a laboratórnej techniky pre následný vývoj a verifikáciu štandardov biotického monitoringu vplyvov celulózového priemyslu v horskej krajine, modelové územie Ružomberok

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marián Janiga, CSc.

Dosiahnutý výsledok:

· Zabezpečenie pracoviska na ekomonitoring záťaží vysokých pohorí z industriálnej sféry (Mondi).

Číslo projektu: ITMS: 261102

Názov projektu: Spolupráca odborných pracovníkov medzinárodných výskumných inštitúcií s vedeckými pracovníkmi Výskumného ústavu vysokohorskej biológie UNIZA zameraná na zvýšenie úrovne vzdelávania a výskumu

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marián Janiga, CSc

Dosiahnutý výsledok:

· Prednášky, diskusie a príprava spoločných projektov so špičkovými výskumnými pracovníkmi v oblasti vedy a výskumu – prof. Dale Hartwell Clayton (University of Utah, Salt Lake City, USA), prof. Irina Beme (Lomonosov Moscow State University, Moskva, Rusko), Mgr. Tomáš Fér, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK v Prahe, Katedra botaniky, Česká republika).

 

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Číslo projektu: ITMS: 26110230076

Názov projektu: Podpora kvality vzdelávania a výskumu pre oblasť dopravy ako motora ekonomiky (OP Vzdelávanie)

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tibor Kubjatko, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Vytvorenie biomechanicky verného modelu ľudského tela pre použitie v matematicko-fyzikálnom simulačnom programe PC-Crash. (Kolla, E., Kohút, P.: Virtual human body model for PC-Crash. Zborník z 24. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2015, Edinburgh, Škótsko, ISBN: 978-3-85125-174-6, 2015)

· Vytvorenie štúdijnej literatúry pre využitie forenznej biomechaniky v rámci analýzy cestných dopravných nehôd na základe syntézy súčasného stavu poznania v danej oblasti s výskumom riešeným v danej oblasti na ÚZVV. (Kolla, E.: Biomechanika v analýze dopravných nehôd. Vysokoškolská učebnica, Žilinská univerzita v Žiline, EDIS-Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2015)

· Vytvorenie študijnej literatúry pre stanovenie hodnoty cestných vozidiel na základe syntézy súčasného stavu poznania v danej oblasti s výskumom riešeným v danej oblasti na ÚZVV. (Kubjatko, T.: Odhad hodnoty cestných vozidiel. Vysokoškolská učebnica, Žilinská univerzita v Žiline, EDIS-Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2015)

· Vytvorenie testovacej metodiky pre skúšky systému cestných vozidiel pre aktívnu detekciu chodcov na základe syntézy súčasného stavu poznania v danej oblasti s výskumom riešeným v danej oblasti na ÚZVV.

Vertaľ, P., Kledus, R., Steffan, H.: Evaluation of the effectiveness of VOLVO´s pedestrian detection system based on selected real-life fatal pedestrain accidents. Príspevok na konferencii Enhanced Safety of Vehicles, príspevok č. 15-0098, Göteborg, Švédsko, 2015;

Vertaľ, P., Steffan, H., Semela, M.: Activation of VOLVO active safety system based on real life fatal pedestrian traffic accident scenarios. Zborník z 24. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2015, Edinburgh, Škótsko, ISBN: 978-3-85125-174-6, 2015.

Číslo projektu: 2/ÚZVV/2015

Názov projektu: Vývoj matematicko-fyzikálneho modelu ľudského tela metódou viactelesového systému

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eduard Kolla, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Kolla, E., Kohút, P.: Nový matematický model ľudského tela pre VTS modul programu PC-Crash. Znalectvo – doprava cestná, elektrotechnika, strojárstvo a iné technické odbory (odborný a vedecký časopis ÚZVV UNIZA, EDIS-Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2/2013 (v tlači), ISSN 1335-1133

· Kolla, E.: Biofidelic human body modelling using mutlibody approach. Príspevok na X. medzinárodnej vedecko-technickej konferencii Automotive Safety 2016 – Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce – Ameliówka, Poľsko, 22.-24.2.2016

Číslo projektu: 5/ÚZVV/2015

Názov projektu: Validácia a využitie systému CDR pri analýze dopravných nehôd

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

Dosiahnutý výsledok:

· Kasanický, G., Vertaľ, P.: Použitie CDR systému pri analýze dopravných nehôd. Zborník príspevkov konferencie Expert Forensic Science, Brno, 2015,ISBN:978-80-214-5100-1

Číslo projektu: 6/ÚZVV/2015

Názov projektu: Problematika technickej príčiny dopravnej nehody pri analýze cestných dopravných nehôd

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Kohút, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Kohút, P.: Metodika vyhodnotenia príčiny dopravnej nehody pri špecifických dopravných nehodách. Zborník príspevkov konferencie Expert Forensic Science, Brno, 2015, ISBN: 978-80-214-5100-1

 

Univerzitný vedecký park

Číslo projektu: Kód ITMS: 26220220184

Názov projektu: Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

 • Patentové prihlášky

PP 37-2015 - Systém umožňujúci monitorovanie a stráženie dopravných prostriedkov na odstavných plochách, dátum podania: 1.6.2015, spolupôvodcovia: Pirnik Rastislav, Ing., Halgaš Ján, Ing., (100% zamestnanec UVP UNIZA), Hruboš Marián, Ing., Bubeníková Emília, Ing. PhD., Kamencay Patrik, Ing. PhD., podiel UVP UNIZA 20%

PP 38-2015 - Systém umožňujúci monitorovanie a stráženie vyčlenených plôch, dátum podania: 1.6.2015, spolupôvodcovia: Pirnik Rastislav, Ing., Halgaš Ján, Ing., (100% zamestnanec UVP UNIZA), Hruboš Marián, Ing., Holečko Peter, Ing. PhD., Janota Aleš, prof. Ing. PhD., podiel UVP UNIZA 20%

 • Prihlášky úžitkových vzorov

PUV 96-2015 - Automatizovaný systém monitorovania a stráženia dopravných prostriedkov na odstavných plochách, dátum podania: 1.6.2015, spolupôvodcovia: Pirnik Rastislav, Ing., Halgaš Ján, Ing., (100% zamestnanec UVP UNIZA), Hruboš Marián, Ing., Bubeníková Emília, Ing. PhD., Kamencay Patrik, Ing. PhD., podiel UVP UNIZA 20%

PUV 97-2015 - Automatizovaný systém monitorovania a stráženie vyčlenených plôch, dátum podania: 1.6.2015, spolupôvodcovia: Pirnik Rastislav, Ing., Halgaš Ján, Ing., (100% zamestnanec UVP UNIZA), Hruboš Marián, Ing., Holečko Peter, Ing. PhD., Janota Aleš, prof. Ing. PhD., podiel UVP UNIZA 20%

 • Know – how

Názov: Spôsob zvýšenia efektivity a bezpečnosti zberu laser dát v členitom teréne, spolupôvodcovia: prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (KDL FPEDAS), Ing. Ján Pitor, PhD. (KDL FPEDAS a UVP UNIZA), podiel UVP UNIZA 25%

 • Smernica

Vypracovanie internej smernice UNIZA – Smernica o nakladaní s duševným vlastníctvom v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline, schválená pod číslom 133, platná a účinná od 26.10.2015. V súlade s touto smernicou boli spracované a vytvorené viaceré interné dokumenty a zmluvy pre oblasť nakladania s duševným vlastníctvom UNIZA – dostupné na CTT a Oddelení vedy a výskumu UNIZA. Na tvorbe smernice spolupracovali: Ing. Andrea Čorejová, doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD. a JUDr. Mária Tomková, PhD., Spracovateľ: CTT UVP UNIZA.

 

Výskumné centrum

Číslo projektu: ITMS 26220220183

Názov projektu: Výskumné centrum Žilinskej univerzity

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

Dosiahnutý výsledok:

· Úžitkový vzor č. 165-2014 Guľová komora na ultrazvukovú nanokryštalizáciu povrchových vrstiev konštrukčných materiálov – úžitkový vzor udelený – platný.

· Funkčný prototyp Guľovej komory na ultrazvukovú nmanokryštalizáciu povrchových vrstiev konštrukčných materiálov – prototyp zostrojený a funkčný.

· Úžitkový vzor č. 50035-2015 Zemný výmenník tepla – úžitkový vzor podaný a zverejnený, v konaní.

Názov projektu: Akumulácia solárneho tepla do zeme pre účely vykurovania objektu počas zimy

Číslo projektu: VCZU/2015/ETOP1

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michal Gottwald

Dosiahnutý výsledok:

· Úžitkový vzor č. 50071-2015 Zemný akumulátor tepla – úžitkový vzor podaný a zverejnený, v konaní.

· Prototyp Zemného akumulátora tepla – zostrojený, prebieha overovanie funkčnosti

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.