Najvýznamnejšie výstupy z riešenia výskumných projektov v roku 2021

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Názov projektu: RIDE2RAIL"Travel Companion enhancements and RIDE-sharing services syncronised to RAIL and Public Transport"
Číslo projektu: H2020 881825
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jaroslav Mašek, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Výstupom projektu H2020 RIDE2RAIL je návrh inovatívneho rámca pre inteligentnú mobilitu, ktorý umožní efektívnu kombináciu flexibilných a pravidelných dopravných služieb, čím sa zvýši výkonnosť celkového systému mobility. Tento rámec, pozostávajúci z kombinovanej sady klasifikácií cestovných ponúk a softvérových komponentov, bude integrovaný do existujúcich služieb pravidelnej verejnej dopravy a dopravných služieb na požiadanie, čím sa prepojí a posilní ponuka mobility, najmä vo vidieckych oblastiach s nízkym dopytom, s cieľom umožniť prístup k vysokokapacitným dopravným módom (železničná, autobusová) vďaka jednoducho použiteľným multimodálnym a integrovaným funkciám plánovania, rezervácie, predaja lístkov a platieb.

Názov projektu: Inovácia vzdelávania v oblasti prevádzky lietadiel spôsobilých lietať bez pilota
Číslo projektu: KEGA 046ŽU-4/2019
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Kandera, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Využívanie bezpilotných lietajúcich prostriedkov v posledných rokoch zažíva veľký rozmach, pričom je potrebné, aby piloti bezpilotných lietajúcich prostriedkov (UAV) poznali pravidlá a boli správne vycvičení na pilotáž týchto prostriedkov. Navrhnutá metodika výcviku a udržateľnosti schopností pilotáže bezpilotných lietajúcich prostriedkov poskytuje nadobudnutie základných zručností pilotáže UAV. Využitie inteligentného letového simulátora, ktorý dokáže s využitím virtuálnej reality vierohodne nasimulovať určitú situáciu, v ktorej je pilot vo výcviku trénovaný, môže mať pozitívny vplyv na účinnosť výcviku. Metodika môže poslúžiť ako odrazový mostík pre vytvorenie jednotného štandardizovaného postupu pri školení profesionálneho personálu na určitý typ bezpilotného prostriedku. Efektívny výcvik môže pri neustálom raste využívania UAV zohrávať dôležitú úlohu pri zvýšení bezpečnosti.

Názov projektu: Bike-Barometer 2020-2021: Zachraňujeme životy na dvoch kolesách
Číslo projektu: IRB: HE0001290920
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslava Mikušová, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Dopravné nehody s účasťou cyklistov sú čoraz väčším problémom pre orgány verejného zdravotníctva a výskumníkov i odborníkov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky: nehody, zranenia a úmrtia cyklistov v mnohých krajinách (najmä tých s nižšou tradíciou, pokiaľ ide o alternatívnu dopravu) ohrozujú pomer nákladov a prínosov mestskej cyklistiky. Cieľom tohto medzinárodného projektu bolo preskúmať nové faktory a javy, ktoré ohrozujú bezpečnosť a pohodu mestských cyklistov. Na tento účel a so zreteľom na aktuálnu situáciu týkajúcu sa pandémie COVID-19 bol vykonaný dotazníový prieskum. Výsledky spolu s návrhmi na zvýšenie bezpečnosti cyklistickej premávky prispejú k podpore ekologicky priaznivého druhu mobility.

 

Strojnícka fakulta

Názov projektu: Vytvorenie čistých operačných priestorov s cieľom zníženia rizika prenosu a šírenia vírusu COVID-19 a iných vírusov a baktérií, so zabezpečením dekontaminácie odpadného vzduchu z čistého priestoru
Číslo projektu: PP-COVID-20-0113
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Milan Malcho, CSc.
Dosiahnutý výsledok:
• 1 cc publikácia Experimental simulation of hydrate formation process in a circulating device [electronic]. In: Processes. - ISSN 2227-9717 (online). - Roč. 9, č. 9 (2021), s. [1-14] [online]. Zaradené v: Current Content Connect; SCOPUS; Web of Science Core Collection. Hečko Dávid - Mičko Pavol - Holubčík Michal - Kapjor Andrej.
• Návrh a realizácia experimentálneho laboratória podľa štandardov čistých priestorov s použitím certifikovaného laminárneho poľa.
• Simulačný model charakteru prúdenia vzduchu na experimentálnom stanovisku.
• Návrh a skúšky distribučného elementu s variabilnou voľnou výtokovou plochou, určeného pre čisté priestory.
• Návrh a skúšky pretlakových klapiek určených pre čisté priestory.

Názov projektu: Výskum interakcie brzdeného železničného dvojkolesia a koľaje v simulovaných prevádzkových podmienkach jazdy vozidla po koľaji na skúšobnom stave
Číslo projektu: VEGA 1/0558/18
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Dosiahnutý výsledok:
• 3 cc publikácie
ADC – 1 Mikhailov, E., Semenov, S., Shvornikova, H., Gerlici, J., Kovtanets, M, Dižo, J., Blatnický, M., Harušinec, J.: A Study of Improving Running Safety of a Railway Wagon with an Independently Rotating Wheel´s Flange. Symmetry, Q2
ADC – 2 Fomin, O., Gorbunov, M., Gerlici, J., Glib, V., Lovska, A., Kravchenko, K.: Research into the Strength of an Open Wagon with Double Sidewalls Filled with Aluminium Foam, Materials, Q2.
ADC – 3 Fomin, O., Gorbunov, M., Lovska, A., Gerlici, J., Kravchenko, K.: Dynamics and Strength of Circular Tube Open Wagons with Aluminum Foam Filled Center Sills, Materials, Q2.
• 5 patentov AGJ
AGJ – 1 Patent UA č. 123361. Stav na výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajou. Gerlici J.; Lack, T.; Kravchenko, K.; Hauser, V.; Harušinec, J.; Suchánek, A.; Gorbunov, M.I.; Kurčík, P.; Kravčenko, O.P. Dátum zverejnenia 03.24.2021, vestník 12. Dátum podania 03.15.2018, č. prihlášky a201802635, 3 s.
AGJ – 2 Patent UA č. 123062. Podvozok vagóna. Hauser, V.; Kravchenko, K.; Gerlici, J.; Lack, T.; Kravčenko; O.P.; Loulová, M.; Noženko, O.S. Dátum zverejnenia 02.10.2021, vestník 6. Dátum podania 10.09.2018, č. prihlášky a201810073, 6 s.
AGJ – 3 Patent UA č. 123129. Protišplhové zariadenie. Gerlici, J.; Lack, T.; Harušinec, J.; Šťastniak, P.; Kravchenko, K.; Strážovec P.; Suchánek, A.; Kravčenko, O.P.; Pribilinec, F.; Fomina, J.V.; Čajkovič, L.; Kuba, E.; Pavelčík, V.; Kurčík, P.; Pavlík, A.; Leštinský, L. Dátum zverejnenia 02.17.2021, vestník 7. Dátum podania 03.10.2020, č. prihlášky a202001670, 6 s.
AGJ – 4 Patent UA č. 124719. Železničná cisterna. Gerlici, J.; Lack, T.;- Kravchenko, K.; Šťastniak, P.; Harušinec, J.; Suchánek, A.; Strážovec, P.;- Kravčenko, O.P.; Pribilinec, F.; Fomina, J.V.; Čajkovič, L.; Kuba, E.; Pavelčík, V.; Kurčík, P.; Pavlík, A.; Leštinský, L. Dátum zverejnenia 11.03.2021, vestník 44. Dátum podania 05.20.2020, č. prihlášky a202003011, 3 s.
AGJ – 5 Patent UA č. 124720. Protišplhové zariadenie. Gerlici, J.; Lack, T.; Kravchenko, K.; Šťastniak, P.; Suchánek, A.; Kravčenko, O.P.; Strážovec P.; Pribilinec, F.; Fomina, J.V.; Čajkovič, L.; Kuba, E.; Pavelčík, V.; Kurčík, P.; Pavlík, A.; Leštinský, L. Dátum zverejnenia 11.03.2021, vestník 44. Dátum podania 05.25.2020, č. prihlášky a202003126, 3 s.
• 5 úžitkových vzorov AGJ
AGJ – 1 Patent UA č. 149342. Metóda stanovenia nefunkčnosti tlmiča vibrácií. Kravchenko, K.; Gerlici, J.; Serhijenko, O.V.; Dižo, J.; Kovtanec, M.V.; Lack, T.; Fomin, O.V.; Kravčenko, O.P.; Noženko, V.S. Dátum zverejnenia 11.10.2021, vestník 45. Dátum podania 05.07.2021, č. prihlášky u202102432, 3 s.
AGJ – 2 Patent UA č. 149344. Metóda stanovenia nefunkčnosti tlmiča vibrácií. Kravchenko, K.; Gerlici, J.; Serhijenko, O.V.; Dižo, J.; Kovtanec, M.V.; Lack, T.; Fomin, O.V.; Kravčenko, O.P.; Noženko, V.S. Dátum zverejnenia 11.10.2021, vestník 45. Dátum podania 05.18.2021, č. prihlášky u202102593, 3 s.
AGJ – 3 Patent UA č. 149363. Železničná cisterna. Fomin, O.V.; Shelest, D.A.; Gerlici, J.; Fomina, J.V.; Fomina, A.M.; Sova, S.S. Dátum zverejnenia 11.10.2021, vestník 45. Dátum podania 06.14.2021, č. prihlášky u202103336, 2 s.AGJ - 4Patent UA č. 149252. Krytý vozeň. Fomin, O.V.; Shelest, D.A.; Gerlici, J.; Fomina, J.V.; Fomina, A.M.; Sova, S.S. Dátum zverejnenia 10.27.2021, vestník 43. Dátum podania 06.14.2021, č. prihlášky u202103353, 3 s.
AGJ – 5 Patent UA č. 149870. Metóda zníženia oporu koľajových vozidiel a zníženie opotrebenia systému "koleso-koľajnica". Kovtanec, M.V.; Noženko, V. S.; Serhijenko, O.V.; Kravchenko, K.; Bojko, G.O.; Kovtanec, T.M.; Kolesnyk, O.Yu. Dátum zverejnenia 12.08.2021, vestník 49. Dátum podania 08.09.2021, č. prihlášky u 2021 04584, 2 s.
• 2 príspevky vo vedeckom indexovanom časopise a konferencii
ADM – 1 Fomin, O., Vatulia, G., Lovska, A., Gerlici, J., Kravchenko, K. Determination of the loading of the carrying structure of a tank wagon during transportation by a railway ferry. TransNav, 2021, 15(2), pp. 321-327. Q3.
ADM – 2 Fomin, O., Vatulia, G., Lovska, A., Gerlici, J., Kravchenko, K. Stability study of tank containers placed on a roll trailer during transportation by railway ferry. TransNav, 2021, 15(2), pp. 315-319. Q3.1 publikácia vo vedeckom časopise, ScopusAFDGerlici, J., Fomina, Y., Kravchenko, K. The dependence of the brake disc aerodynamic drag on the rolling stock motion speed. Transportation Research Procedia, 2021, 55, pp. 723-730.1 publikácia vo vedeckej monogfafie, Scopus
AFC Gorbunov M., Gerlici J., Kravchenko K., Dizo J. Method for determining defective dampers. Collective monograph. Modern technologies in science and education. Volodymyr Dahl East Ukranian National University, Severodoneck, Ukraine. 2021, pp. 182-186. [In Ukrainian].

Názov projektu: Výskum a vývoj multikriteriálnej diagnostiky výrobných strojov a zariadení na báze implementácie metód umelej inteligencie
Číslo projektu: APVV-16-0283
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Dosiahnutý výsledok:
6 cc publikácií:
ADC – 1: Kuric, I. - Klarák, J. - Sága, M. - Císar, M. - Hajdučík, A. - Wiecek, D. 2021. Analysis of the Possibilities of Tire-Defect Inspection Based on Unsupervised Learning and Deep Learning. Sensors 2021, 21, 7073. Q1
ADC – 2: Kuric, I. - Klačková, I. - Nikitin, Y.R. - Zajačko, I. - Císar, M. - Tucki, K. 2021. Analysis of Diagnostic Methods and Energy of Production Systems Drives. Processes 2021, 9, 843. https://doi.org/10.3390/pr9050843, Q2
ADC – 3: Sága, M. – Bulej, V. – Čuboňová, N. - Kuric, I. - Eberth, M. - Virgala, I. 2020. Case study: Performance analysis and development of robotized screwing application with integrated vision sensing system for automotive industry. International journal of advanced robotic systems, Vol. 17, Issue. 3 (2020), Q4
ADC – 4: Kuric, I. - Tlach, V. - Císar, M. - Ságová, Z. - Zajačko, I. 2021. Examination of industrial robot performance parameters utilizing machine tool diagnostic methods. International journal of advanced robotic systems, Vol. 17, Issue. 1 (2021), Q4
ADC – 5: Kuric, I. - Tlach, V. – Sága, M. - Císar, M. - Zajačko, I. 2021. Industrial Robot Positioning Performance Measured on Inclined and Parallel Planes by Double Ballbar. In Applied Sciences, Vol. 11, Iss. 4, Article number 1777, pp. 1-18, Feb 2021, Q2
ADC – 6: Varga, J. - Tóth, T. - Frankovský, P. - Dulebová, Ľ. - Spišák, E. - Zajačko, I. - Živčák, J. 2021 The Influence of Automated Machining Strategy on Geometric Deviations of Machined Surfaces. Applied Science. Vol. 11, Iss. 5, n. 2353, pp. 1-15, Q2.

 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Názov projektu: Vedecký výskum vysokootáčkového pohonu s minimálnym zvlnením momentu
Číslo projektu: 1/0615/19
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Za najdôležitejší dosiahnutý výsledok možno pokladať kompletný elektromagnetický, tepelný a mechanický návrh vysokootáčkového spínaného reluktančného motora. Bol vytvorený matematický model, simulačný model a všetky výsledky boli verifikované prostredníctvom program Ansys. Na základe týchto výsledkov je možné prakticky realizovať tento typ elektrického stroja a je možné ho využiť hlavne v automotive aplikáciách. Druhým dôležitým výsledkom bolo dosiahnutie zníženia zvlnenia elektromagnetického momentu v strojoch s permanentnými magnetmi použitím vhodného riadenia. Túto vyvinutú techniku je možné aplikovať aj na nízkonákladové stroje, pričom môžu dosahovať aj kvalitatívne parameter na úrovni drahších elektrických pohonov. Všetky dosiahnuté výsledky boli publikované v impaktovaných časopisoch alebo na indexovaných konferenciách:
[1] Kočan, Š., Rafajdus, P., Bašťovanský, R., Lenhard, R., Staňo, M.: Design and optimization of a high-speed switched reluctance motor, In: Energies [electronic]. - ISSN 1996-1073 (online). - Počet citácií: 1
[2] Sumega, M., Rafajdus, P., Štulrajter, M.: Current harmonics controller for reduction of acoustic noise, vibrations and torque ripple caused by cogging torque in PM motors under FOC operation, In: Energies [electronic]. - ISSN 1996-1073 (online). - Roč. 13, č. 10 (2020), s. [1-23] Počet citácií: 6,
[3] Sumega, M., Zoššák, Š., Varecha, P., Rafajdus, P.: Sources of torque ripple and their influence in BLDC motor drives, In: TRANSCOM 2019 [electronic]: conference proceedings. - ISSN 2352-1465. - 1. vyd. - Amsterdam: Elsevier Science, 2019. - s. 519-526 [online]. Počet citácií: 7
[4] Sumega, M., Rafajdus, P., Scelba, G., Štulrajter, M.: Control strategies for the identification and reduction of cogging torque in PM motors, In: 19th International Conference on Electrical Drives and Power Eectronics (EDPE) [electronic, print]: proceedings. - ISSN 1339-3944 (online). - 1. vyd. - Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. - ISBN 978-1-7281-0390-7. - s. 74-80, Počet citácií: 1
[5] Sumega, M., Zoššák, Š., Varecha, P., Rafajdus, P., Štulrajter, M.: Adaptive algorithm to reduce acoustic noise and torque ripple in low-cost PM motors, In: Proceedings 2019 International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics and 2019 International Conference on Optimization of Elecrical and Electronic Equipment [electronic, print]. - ISSN 1842-0133. - 1. vyd. - Danvers: Počet citácií:1

Názov projektu: Modernizácia a rozšírenie možností vzdelávania v oblasti bezpečného riadenia priemyselných procesov pomocou safety PLC
Číslo projektu: 008ŽU-4/2019
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Hlavným cieľom projektu je vybudovanie laboratória zameraného na realizáciu zložitých distribuovaných riadiacich systémov so safety PLC a na bezpečné riadenie pohonov. Tieto dve veci navzájom veľmi úzko súvisia, pretože pohony sú často súčasťou distribuovaných riadiacich systémov.

Názov projektu: Inovácia edukačného procesu modernizáciou laboratória elektrických strojov
Číslo projektu: 045ŽU-4/2019
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Počas realizácie projektu boli vytvorené dve meracie stanovištia na ktorých je možné vykonávať aj automatizované merania rôznych druhov elektrických strojov, či už ich základné parametre alebo prevádzkové charakteristiky s využitím priemyselných automatov pre automatizované merania. Stanovištia sú vybavené meračom momentu, rýchlosti a taktiež komunikačným rozhraním na prenos nameraných dát. Tieto meracie stanovištia spĺňajú aj požadované štandardy na meranie elektrických strojov, a preto je možné aj vyučovacom procese dodržať pri jednotlivých meraniach všetky aktuálne súvisiace štandardy. V rámci tohto projektu boli vytvorené dva druhy pedagogických dokumentov. Prvým z nich sú návody na merania, v ktorých sú implementované platné štandardy. Študenti môžu podľa nich spracovať samostatne jednotlivé merania. Druhým výstupom sú tri vysokoškolské učebnice, ktoré sa týkajú teórie elektrických strojov, ktorá úzko súvisí aj s meraniami na elektrických strojoch. Je možné konštatovať, že uvedené výstupy sa vhodne dopĺňali a splnili stanovené ciele projektu.

Názov projektu: Analytické a konzultačné práce a vypracovanie nezávislých posudkov k riešeniu technickej bezpečnosti GP JAZZ
Číslo projektu: S-103-0014/15
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Ide o práce vykonané v súvislosti s vývojom generickej aplikácie JAZZ (Jeddnotná architektúra zabezpečovacích zariadení). V rámci tejto činnosti boli navrhnuté graficko - matematické modely s cieľom vypočítať intenzitu nebezpečného zlyhania Kernela (jadro JAZZ) a tiež modely na výpočet vlastnej pohotovosti Kernela.

 

Stavebná fakulta

Názov projektu: Konštrukcie dopravných stavieb z hľadiska dynamickej analýzy reálnych prevádzkových stavov
Číslo projektu: VEGA 1/0006/20
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.
Dosiahnutý výsledok: Projekt sa venuje dynamickej analýze reálnych prevádzkových stavov s cieľom získať relevantné podklady pre posúdenie otázok únavy, životnosti a spoľahlivosti konštrukcií, ich optimalizácie a medzného pôsobenia. Vychádza z teoretickej analýzy dynamickej interakcie vozidiel s konštrukciou v procese budenia a odozvy. Hľadá optimálne modely vystihujúce fyzikálnu podstatu javov. Matematický aparát rieši numerickou cestou. V roku 2021 sa výsledky experimentálnych meraní na vozidle spracovali do takej podoby, aby sa mohli publikovať. Z tejto oblasti vyšli dva články v impaktovaných časopisoch, jeden ADC Q1. Výsledky v oblasti numerického modelovania pohybu vozidiel po mostných konštrukciách a železobetónových vozovkách boli publikované v monografii Modeling of selected engineering problems in ADINA FEM system vydanej v renomovanom zahraničnom vydavateľstve AAA.
Urobili sa prípravy pre numerické modelovanie odozvy mostov vyrobených so špeciálnych kompozitných materiálov na účinky pohyblivého zaťaženia.

Názov projektu: Implementácia štrukturálnych veličín pri výpočte deľby prepravnej práce v prognóze dopravy
Číslo projektu: VEGA 1/0428/19
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
Dosiahnutý výsledok: Hlavným výsledkom projektu je parametrizácia funkcie úžitkovosti LOGIT modelu pre jednotlivé dopravné módy, rôzne dopytové vrstvy a účely ciest v modeli dopravnej prognózy. Parametrizácia reaguje na skutočné podmienky deľby prepravnej práce, získané pomocou analýzy rozsiahlych údajov z vlastných prieskumov. Premieta významné aspekty dopravných návykov obyvateľstva do dopytového modelu. Funkcie úžitkovosti definujú atraktivitu daného dopravného módu pre jeho výber na realizáciu jednej cesty stanoveného typu. Pre tvorbu funkcií úžitkovosti boli analyzované základné kombinácie parametrov rozhodovacieho procesu deľby prepravnej práce a to cestovný čas, dĺžka cesty, cena a pohodlie.
V rámci projektu bol tiež definovaný model výpočtu deľby prepravnej práce na základe dopravno-sociologických ukazovateľov (sociálne postavenie, ekonomická aktivita, dostupnosť dopravných prostriedkov) a to na základe pravdepodobnostných analýz mobilitného správania sa obyvateľstva v rámci teritoriálnych (mestá, obce) a socio-ekonomických ukazovateľov. Bola stanovená metodika exaktného modelového riešenia deľby prepravnej práce, ktorá bola rozšírená o definície okrajových podmienok riešenia funkcie úžitkovosti LOGIT modelu, spracovaním štruktúry databázových súborov pre výpočet koeficientov parametrov funkcií úžitkovosti a definičných prvkov pre výpočet parametrov v programe Python ako šablón pre odhad koeficientov LOGIT modelu v pomocnom prostredí BIOGEME. Tieto zabezpečia všeobecné použitie parametrov v rámci dopravných modelov rôznych úrovní. Získané výsledky týmto spôsobom umožnia flexibilne reagovať na zmeny dopravnej infraštruktúry v procese dopravného plánovania a jeho podpornej činnosti, dopravného modelovania.
Výsledky projektu ďalej stanovujú vzájomnú váhu vybraných atribútov cesty (vzdialenosť, cestovný čas, cena cesty) na výber daného dopravného prostriedku pre konkrétny typ cesty (napr. cesty za prácou, domov). V projekte boli detailne preverené viaceré variácie použitia atribútov cesty do pravdepodobnostného výpočtu, pričom sa sledovala hladina významnosti pri rôznom stupni agregácie údajov.

Názov projektu: Vplyv porúch na spoľahlivosť a trvanlivosť konštrukcií a mostov
Číslo projektu: VEGA 1/0306/21
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Projekt sa zaoberá vplyvom rôznych typov porúch, ktoré sa vyskytujú na železobetónových a murovaných konštrukciách a mostoch, na ich spoľahlivosť a trvanlivosť.
Projekt vo svojom prvom roku riešenia bol zameraný na zber dát týkajúcich sa jednotlivých porúch. Boli vytipované niektoré mostné konštrukcie, na ktorých bola vykonaná diagnostika a boli zistené typické poruchy pre danú konštrukciu. Tieto poruchy sú sledované, aby sa overovalo v čase aký majú dopad na konštrukciu. Jedná sa hlavne o poruchy spôsobené koróziou betonárskej a predpínacej výstuže, trhliny v železobetónových a predpätých mostoch a trhliny v murovaných mostoch. Počas riešenia projektu bude prebiehať dlhodobý zber dát formou meraní koróznych úbytkov na reálnych konštrukciách a na vzorkách betonárskej výstuže a predpínacej výstuže na meracích staniciach a reálnych mostných konštrukciách v Žilinskom kraji a vo firme Zin s.r.o. Hronský Beňadik. Projekt tým nadväzuje na predchádzajúci úspešne riešený projekt Vega. Pripravujú sa laboratórne merania zamerané na zrýchlenú koróziu predpínacej výstuže. Budú vykonané citlivostné analýzy a výsledky budú overené na reálnej mostnej konštrukcii. Výsledkom budú odporúčania ako zohľadňovať poruchy prvkov v numerickom modelovaní a v prepočtoch ich zaťažiteľnosti, a bude overované aký majú vplyv na reálne pôsobenie mostných konštrukcií a ich spoľahlivosť a trvanlivosť.

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Názov projektu: Výskum vplyvu sociálno-ekonomického vývoja regiónu na bezpečnosť občanov
Číslo projektu: 1/0768/19
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Viktor Šoltés, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Stanovenie závislostí medzi sociálno-ekonomickými indikátormi a indikátormi bezpečnosti a návrh opatrení na zvýšenie bezpečnosti občanov v súbehu s ich sociálno ekonomickou situáciou, a teda zvýšenie kvality ich života.

Názov projektu: Hodnocení a řízení pracovních rizik na strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření
Číslo projektu: 07-2020-VÚBP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Viktor Šoltés, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Návrh opatrení na zvyšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci príslušníkov obecných polícií na Slovensku a v Česku na základe vykonanej analýzy a posúdenia pracovných rizík.

 

Fakulta riadenia a informatiky

Názov projektu: Výskumno vývojové práce spočívajúce v analýze, návrhu a realizácii algoritmov pre spracovanie dát za účelom detekcie uviaznutia dopravy, tzv. deadlock, v rámci projektu Horizont 2020, Shift2Rail-4 TMS Demonstrators TRL4.
Číslo projektu: FRI č. 50/2021
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Kršák Emil, PhD.
Dosiahnutý výsledok: V rámci projektu bol navrhnutý, implementovaný a experimentálne overený algoritmus na detekciu uviaznutia vlakov na jednokoľajnej železničnej trati. Tento algoritmus bude súčasťou väčšieho celku v rámci projektu H2020, ktorý sa zaoberá autonómnymi vlakmi na regionálnych tratiach v spolupráci s AŽD Praha.

Názov projektu: Pridelovanie obmedzených zdrojov do verejných obslužných systémov s konfliktnými kritériami kvality
Číslo projektu: APVV-19-0441
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Janáček Jaroslav, CSc.
Dosiahnutý výsledok: V rámci projektu bola vykonaná analýza vlastností úloh návrhu verejného obslužného systému s konfliktnými kritériami a bol navrhnutý, implementovaný a overený algoritmus hybridnej metaheuristiky na získanie dobrej aproximácie Paretovho frontu návrhov verejných obslužných systémov, vrátane transparentnej reprezentácie výstupov. Tento cieľ je dosiahnutý radom výskumných činností zahŕňajúcich okrem výskumu kriteriálnych funkcií p-lokačných úloh aj výskum vplyvu rôznych operácií nad množinou prípustných riešení p-lokačnej úlohy na rýchlosť konvergencie evolučného procesu.

Názov projektu: Nové metódy získavania znalostí z neurčitých a neúplne definovaných údajov
Číslo projektu: VEGA 1/0858/21
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Kvaššay Miroslav, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Výstupom sú nové algoritmy tvorby rozhodovacích stromov a metodiky ich využitia a interpretácie výsledkov pri podporovaní rozhodovania. Projekt je zameraný na rozvoj metód hĺbkovej analýzy údajov (Data Mininig) v prípade neurčitých a neúplne definovaných údajov. Za týmto účelom sú využité prístupy teórie informácie, fuzzy logiky a viachodnotovej logiky. V aplikačnej a experimentálnej časti projektu je kladený dôraz na využitie a testovanie dosiahnutých teoretických výsledkov pri podpore rozhodovania v medicíne.

 

Fakulta humanitných vied

Názov projektu: Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020 (Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020
Číslo projektu: APVV-19-0524
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Augustínová, PhD.
Dosiahnutý výsledok: V roku 2021 prebiehala druhá etapa nadefinovaného harmonogramu a časového plánu realizácie, ale naďalej sa parciálne pokračovalo v indikatívnom prieskume zdrojov k problematike dejín knižníc. Predpokladáme, že v tomto móde budeme ďalej dopĺňať ďalšie údaje. V rámci uvedenej druhej etapy je podľa plánu vykonávaná štandardná evidencia, katalogizácia vedecký popis dokumentov k dejinám knižníc a pre potreby projektu digitalizujeme dokumenty sekundárnej literatúry. Priebežne pripravujeme softvérové riešenia pre analógové a digitálne výstupy a pripravili sme metodiku k spracovaniu metadát, ktorá je dostupná na webovom sídle projektu. Určili sme si niekoľko tém výskumu (okrem chronológie, ktorá je hlavným výstupom projektu) tak, ako boli uvedené (výskum v oblasti povinných výtlačkov pre knižnice, vzdelávanie knihovníkov, legislatívne aspekty budovania knižníc, profesia knihovník a jej vývoj, spolková činnosť slovenských knihovníkov či knižnice v súdobých štatistikách). Počas výskumu predpokladáme aj generovanie ďalších tém. Formou výstavy sme pripravili a verejnosti predostrieme vzácne historické knižnice a ich výnimočné fondy/dokumenty. Takisto sa v polovici roka začalo s ďalšou nadefinovanou etapou zameranou na interpretáciu získaných výskumných dát, ktoré sú obsahom najmä databázy Chronológia, ktorá v súčasnosti obsahuje 7565 primárnych hesiel k dejinám knižníc a databázy sekundárnej literatúry, ktorá eviduje 5885 bibliografických záznamov literatúry o knižniciach. Prvé syntetické informácie sú súčasťou vypublikovaných prác.
Sumarizácia:
1. Databáza sekundárnej literatúry (uvádza bibliografický popis dokumentu, signatúru miesta uloženia/dostupnosti dokumentu v domácich a zahraničných pamäťových inštitúciách alebo link na jeho online dostupnosť, kľúčové slová pre vyhľadávanie tém)
2. Databáza chronologických záznamov k dejinám knižníc (obsahuje základné údaje, ktoré budú potrebné pri koncipovaní samotnej chronológie knižníc: rok udalosti viažucej sa k dejinám jednotlivých knižníc, text udalosti, základná literatúra o knižnici, geografické umiestnenie knižnice, vlastník knižnice – osobnosť alebo inštitúcia, pomenovanie knižnice, kľúčové slová)
3. Databáza časopisov obsahujúcich informácie k dejinám knižníc (obsahuje názov časopisu, miesto vydania, rok vydania, ročník, signatúru časopisu uloženého v domácich alebo zahraničných pamäťových inštitúciách, informácia o zdrojovom dokumente)
4. Zoznam knižníc na Slovensku s odkazmi na ich dejiny (má analogický charakter ako databáza chronologických záznamov k dejinám knižníc)
Vyššie uvedené databázy na Slovensku úplne absentujú a v knižnično-informačnom i historickom prostredí sú jedinečné. Po redakčných úpravách budú prístupné vedeckej, odbornej a laickej verejnosti.
Vydané štúdie a publikácie:
ČIČAJ, Viliam. Učebnicová literatúra na strednom Slovensku v polovici 17. storočia. In: FRIMMOVÁ, Eva (ed.). Imrich Kotvan (1910-1984), rodák z Trnovca pri Holíči. Bratislava – Trnovec: Igor Iliť – Radioprint, 2021, s. 75-86.
FRIMMOVÁ, Eva. Jozef Ignác Bajza a bernolákovské polemiky v kontexte osvietenstva. FRIMMOVÁ, Eva (ed.). Imrich Kotvan (1910-1984), rodák z Trnovca pri Holíči. Bratislava – Trnovec: Igor Iliť – Radioprint, 2021, s. 87-120.
FRIMMOVÁ, Eva (ed.). Imrich Kotvan (1910-1984), rodák z Trnovca pri Holíči. Bratislava – Trnovec: Igor Iliť – Radioprint, 2021.
MURGAŠOVÁ, Veronika. Metodika tvorby základnej bázy dát k Chronológii dejín knižníc na Slovensku. In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo: revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve, 2021, roč. 8, č. 2. Dostupné na: https://fhv.uniza.sk/mkd_revue/ (v tlači)
CHALUPEKOVÁ, Dana. Historické knižnice na Slovensku. Žilina: Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulta humanitných vied Žilinská univerzita v Žiline, 2021. 28 s.
KOMOROVÁ, Klára. Knižnica Johanna Georga von Schwandner: s bibliografickou identifikáciou najstarších a najvzácnejších tlačí. Žilina: Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulta humanitných vied Žilinská univerzita v Žiline, 2021. 161 s.

Názov projektu: Grafická výzdoba a typografia starých tlačí vydaných na Slovensku v kontexte vyvíjajúcej sa tlačiarenskej techniky
Číslo projektu: VEGA 1/0181/21
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Augustínová, PhD.
Dosiahnutý výsledok: V rámci projektu identifikujeme kľúčové determinanty ovplyvňujúce charakter výrazových prostriedkov a grafickej výzdoby starých tlačí. Skúmame a formulujeme charakteristiku procesov za účelom objasniť dobové kulturologické fenomény, ktoré vizuálne stvárnenie ovplyvňovali. V priebehu roku 2021 sme sa sústredili na heuristický prieskum a pasportizáciu pertinentných dát a identifikáciu pramenných dokumentov. Budujeme informačnú otvorenú databázu, ktorá v súčasnosti obsahuje korpus záznamov o grafickej výzdobe historických dokumentov z 18. a 19. storočia vydaných na území Slovenska s výskytom špeciálnych ilustrácií – frontispice, signety, drevorez, medirytina, vlys, vineta a tiež ich signatúrovú identifikáciu s uvedením tlačiara alebo vydavateľa daného dokumentu. Databáza je sprístupnená pre riešiteľov projektu v internom prostredí a po jej spracovaní bude dostupná odbornej, vedeckej i laickej komunite.

Názov projektu: Štúdiá dátovej kultúry
Číslo projektu: KEGA - č. 055ŽU-4/2020
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD.
Dosiahnutý výsledok: Uvedené a doložené v ročnej správe KEGA (výber):
1. Realizácia diela: Pavlína Fichta Čierna - Dataportrét (2021): indexované dáta zobrazené prostredníctvom dvoch nástrojov forenznej dátovej analýzy, digitálna tlač (6 zobrazení 111 x 620 cm),
video (online), technická spolupráca Juraj Horák. Prezentácia na výstave Trienále portrétu, Galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Dielo prezentované na obálke časopisu Knižná revue 11/21 (vo vnútri na s. 23 autorský statement „Živý dataprojekt“).
2. Henrieta Šuteková – Digitálne nomádstvo (2021), článok v aktuálnom čísle online časopisu Ikaros.cz, https://ikaros.cz/
3. Henrieta Šuteková, Zuzana Pavlínová – Priemysel 4.0 (2021), štúdia len pre potreby projektu, nikde neuverejnená, uvedená v ročnej správe medzi výsledkami za rok 2021.

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Názov projektu: Metagenomický prístup identifikácie a charakterzizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín
Číslo projektu: APVV-16-0026
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
Dosiahnutý výsledok: V rámci posledného roku riešenia projektu bol identifikovaný tobamovírus, kde bola sledovaná distribúcia vírusu v rámci rastlinných druhov čeľade Solanaceae. Bol potvrdený horizontálny prenos vírusu cez agroekologické rozhranie na hospodársky významné rastlinné druhy čeľade Solanaceae. Zistli sme, že daný vírus má potenciál prirodzeného elicitora produkcie sekundárnych metabolitov aj pri liečivých rastlinách. Výstup:
ADC: Sák, M., Dokupilová, I., Kaňuková, Š., Mrkvová, M., Mihálik, D., Hauptvogel, P., Kraic, J. 2021: Biotic and Abiotic Elicitors of Stilbenes Production in Vitis vinifera L. Cell Culture. Plants, 10(3), 490. DOI 10.3390/plants10030490.

Názov projektu: Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni
Číslo projektu: APVV-18-0005
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD., zodpovedný za VÚVB UNIZA
Dosiahnutý výsledok: V roku 2021 bolo riešenie zamerané na štúdium a molekulárnu charakterizáciu vírusu zemiaka Y (PVY) využitím vysokovýkonnej formy sekvenovania (NGS). Bola získaná celogenomová sekvencia daného vírusu na základe, ktorej sme dokázali bližšiu charakterizáciu patotypu PVY vírusu. Výstupy:
1.ADC: Glasa, M., Hančinský, R., Šoltys, K., Predajňa, L., Tomašechová, J., Hauptvogel, P., Mrkvová, M., Mihálik, D., Candresse, T. 2021: Molecular characterization of potato virus Y (PVY) using high-throughput sequencing: Constraints on full genome reconstructions imposed by mixed infection involving recombinant PVY strains. Plants, 10(4), 753.
2. BCI: Laboratory practice in molecular biology and biotechnologies [electronic] / Daniel Mihálik, Miroslav Glasa ; recenzenti Ľubica Uváčková, Martina Hudcovicová. - 1. vyd. - Trnava: Fakulta prírodných vied, 2021. - 124 s.

 

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Názov projektu: Biomechanicky verná náhrada ľudského tela pre zvýšenie objektivity forenznej analýzy cestných dopravných nehôd
Číslo projektu: APVV-20-0626
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eduard Kolla, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Cieľom projektu je vytvorenie komplementárneho systému virtuálneho simulačného modelu ľudského tela a fyzického modelu ľudského tela pre analýzu rázového namáhania pôsobiaceho na ľudské biomechanické štruktúry. V roku 2021 boli zrealizované práce na vytvorení spôsobu výpočtu parameterov segmentov virtuálneho modelu ľudského tela na základe základe celkových rozmerov, pohlavia a veku tela. Publikačné výstupy 2021:
ADE 1: Experimentálna verifikácia vzdialenosti odhodenia ľudského tela pri útoku strčením [electronic] = Experimental verification of human body throwing distance due to the push attack / Eduard Kolla, Katarína Malinová. In: Trilobit [print, electronic]. - ISSN 1804-1795. - č. 3 (2021), s. [1-9] [print, online].
Spôsob prístupu: http://trilobit.fai.utb.cz/Data/Articles/PDF/aa94a615-bf44-46e5-8fb8-8e90e6e17fc0.pdf
ADE 2: Dokumentácia cestných dopravných nehôd s chodcami pomocou aplikácie 3D snímacej technológie [electronic] = Documentation of pedestrian traffic accidents using the application of 3D scanning technology / Eduard Kolla, Veronika Adamová. In: Trilobit [print, electronic]. - ISSN 1804-1795. - č. 3 (2021), s. [1-15] [print, online].
Spôsob prístupu: http://trilobit.fai.utb.cz/Data/Articles/PDF/e61e33ec-158f-4c34-a18d-ee3aecd59905.pdf

Názov projektu: Využitie ICT a “smart” vozidiel pre zefektívnenie záchranného systému a manžmentu dopravy
Číslo projektu: SK-IL-RD-18-005
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eduard Kolla (za ÚZVV)
Dosiahnutý výsledok: Inovatívna metóda rekonštrukcie cestných dopravných incidentov (dopravných nehôd a skoro nehodových udalostí). Najvýznamnejší výstup je Q2 (JCR2020) publikácia:
Kolla, E., Adamová, V., Vertaľ, P (2022).: Simulation-based reconstruction of traffic incidents from moving vehicle mono-camera. Science and Justice (Elsevier), 62(1), 94-109. doi: 10.1016/j.scijus.2021.11.001

 

Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

Názov projektu: Špeciálne ľahké elektrické vozidlo z nekonvenčných materiálov do ťažkých podmienok a terénu - LEV
Číslo projektu: APVV-18-0457
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Projekt je zameraný na výskum ľahkých kompozitných materiálov, vývoj a stavbu špeciálneho ľahkého elektrického vozidla modulárnej konštrukcie do terénu a vývoj systému riadenia vozidla s diaľkovým ovládaním. V rámci riešenia projektu sú riešené nasledovné úlohy: Výskum a vývoj modulárnej architektúry systému vozidla, umožňujúcej rôzne usporiadania pohonu, rozmiestnenia posádky a nákladu. Výskum a vývoj podvozkového modulu s elektrickou a mechanickou časťou pohonu vrátane zdroja energie. Výskum a vývoj nekonvenčného priestoru pre posádku a náklad s maximálnou snahou zjednodušiť obsluhu vozidla. Vývoj prototypu mechanicky nezávislého systému riadenia smeru vozidla. Stavba funkčného vzoru vozidla.
• ADC – 1: Medvecký, Štefan – Lukáč, Michal – Babušiak, Branko – Hajdučík, Adrián – Klarák, Jaromír:
Design of smart steering wheel for unobtrusive health and drowsiness monitoring [electronic] In: Sensors - ISSN 1424-8220 (online). - Roč. 21, č. 16 (2021), s. [1-20] [online, print].
• ADC - 2: A study of the behavior and responsibility of Slovak drivers, especially in case of fatigue [electronic] In: Applied sciences [electronic]. - ISSN 2076-3417 (online). - Roč. 11, č. 17 (2021), s. [1-15] [online].
• Publikácia v zborníku vedeckých konferencií
AFC: Gajdáč, Igor – Konstantová, Viera – Medvecký, Štefan: Application of biomimetic design in concept of small terrain electric vehicle, MODULO [electronic] [Koncepčné riešenie malého terénneho elektického vozidla MODULO pomocou bionického návrhu] In: Journal of Engineering Research [print] = JER. - ISSN 2307-1877. - Roč. 9 (2021), s. [1-15] [print
• Úžitkový vzor:
Medvecký, Štefan – Madaj, Rudolf - Hajdučík, Adrian – Babušiak, Branko - Klarák, Jaromír:
Názov: Volant na monitorovanie vitálnych funkcií vodiča, Číslo prihlášky: 56-2020.

Názov projektu: Inteligentný systém riadenia pre modulárne výrobné systémy novej generácie Factory of the Future
Číslo projektu: APVV-18-0522
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Hlavným cieľom projektu je navrhnúť, vyvinúť a overiť nový koncept systému inteligentného riadenia modulárnych výrobných systémov novej generácie Factory of the Future (FoF). Modulárna Výrobná Linka (MML) sa skladá Mobilných Robotických Systémov (MRSs) Modulárnych Platforiem (MPs), Platformových nadstavieb (PSs) a Inteligentných výrobkov (IPs). MRSs dokážu prepravovať časti modulárnej linky (MPs) na požadované miesto v linke. Časopriestorová koordinácia MRSs je založená na vlastnom riešení multiagentového Pickup and Delivery (MAPD) problému, riešeného prostredníctvom časopriestorového algoritmu A* (STA*) a bezpečného intervalového plánovania trasy (SIPP), doplneného ďalšími úpravami. MPs sú schopné pripojenia k ďalším modulárnym platformám, čím vytvárajú modulárnu linku. Dokážu detegovať susedné platformy a typy ich nadstavieb. Každá MP obsahuje jednu PS. PS poskytuje logistické, výrobné alebo materiálové zdroje/operácie.
V roku 2021 boli dosiahnuté nasledujúce výstupy:
1. Virtuálny 3D model modulárnej linky.
2. Virtuálny 3D model mobilného robotického systému.
3. Virtuálny 3D model modulárnej platformy.
4. Virtuálny 3D model platformovej nadstavby.
5. Simulačný model výrobnej linky so 7. pracoviskami.
6. Simulačný model montážnej linky so 17. pracoviskami.
7. Simulačné metamodely výrobného systému s polynomickou interpoláciou.
8. Simulačné metamodely montážneho systému s polynomickou interpoláciou.
9. Metamodel montážneho systému vytvorený s využitím umelých neurónových sieti.
10. Prototyp mobilného robotického systému.
11. Prototyp modulárnej platformy.
12. Simulačno-riadiaca časť pre komunikáciu modulárnej linky s mobilnými robotickými systémami.
13. Simulačno-riadiaca časť pre komunikáciu modulárnej linky s modulárnymi platformami.
14. Simulačno-riadiaca časť pre komunikáciu modulárnej linky s platformovými nadstavbami.
Publikačné výstupy projektu za rok 2021:
• Vedecké práce publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch v zahraničí:
Kolesnyk, O.; Bubeník, P.; Čapek, J. (2021). Cloud platform for learning factories. In: 14th International scientific conference on sustainable, modern and safe transport [elektronický dokument] / Bujňák, Ján [Zostavovateľ, editor] ; Guagliano, Mario [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. Amsterdam (Holandsko) : Elsevier, 2021. – (Transportation Research Procedia, ISSN 2352-1465, ISSN 2352-1457 ; Vol. 55). ISSN (online) 2352-1465, s. 561-567 [online].
Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85112608733&origin=inward&txGid=e3c4f492582c3d909105facf7545afed.
DOI 10.1016/j.trpro.2021.07.022. – SCOPUS.
• Vedecké práce publikované v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch v SR:
1. Stalmašeková, N. (2021). Technologies In Marketing - What They Have Brought And What They Can Bring To Us In The Future. In: Marketing Identity 2021 New Changes New Challenges [electronic] : Conference Proceedings from International Scientific Conference „Marketing Identity 2021 New Changes New Challenges“, 09th November 2021, online, Slovakia. - Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia. - [Stalmašeková Natália (100%)]. – v tlači
2. Gregor, M.; Grznár, P.; Vavrík, V.; Mozol, Š.; Mozolová, L. (2021). Development Of New Production Systems, Approaches And Structure Of The Product Due To Changes In Customer Requirements Past, Present And Future. In: Marketing Identity 2021 New Changes New Challenges [electronic] : Conference Proceedings from International Scientific Conference „Marketing Identity 2021 New Changes New Challenges“, 09th November 2021, online, Slovakia. - Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia. - [Gregor Milan (20%) - Grznár Patrik (20%) - Vavrík Vladimír (20%) - Mozol Štefan (20%) - Mozolová Lucia (20%)]. – v tlači
3. Grznár, P.; Burganová, N.; Mozol, Š.; Matys, M. (2021). Trends in the design of Factories of the Future. In: Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2021 (TIABP 2021), Proceedings of the XXIV. International Scientific Conference. Košice : Technická univerzita v Košiciach, p. 72-76, ISBN: 978-80-553-3835-4. - Spôsob prístupu: https://www.tiabp2019.sk/proceedings-of-tiabp-2021/. - [Grznár Patrik (25%) – Burganová Natália (25%) - Mozol Štefan (25%) – Matys Marián (25%)].
4. Mozolová. L.; Grznár, P.; Mozol, Š.; Gregor, M. (2021). Comparison Of The Use Of 2d And 3d Views In The Tecnomatix Plant Simulation Platform. In: Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2021 (TIABP 2021), Proceedings of the XXIV. International Scientific Conference. Košice : Technická univerzita v Košiciach, p. 25-29, ISBN: 978-80-553-3835-4. - Spôsob prístupu: https://www.tiabp2019.sk/proceedings-of-tiabp-2021/. - [Mozolová Lucia (25%) - Grznár Patrik (25%) - Mozol Štefan (25%) - Gregor Milan (25%)].
• Vedecké práce publikované v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch v zahraničí:
Vavrík, V.; Gregor, G.; Grznár, P.; Bubeník, P. (2021). The Future Directions for Current Adaptive Modular Systems. In: InvEnt 2021: Industrial engineering – Invention for enterprise [electronic] : proceedings. - 1st Edition. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humnistycznej, 2021. - ISBN 978-83-66249-78-3. - s. 120-123. - Spôsob prístupu: https://www.priemyselneinzinierstvo.sk/wp-content/uploads/2021/11/InvEnt-2021-Zbornik-e-book.pdf. - [Vavrík Vladimír (25%) - Gregor Milan (25%) - Grznár Patrik (25%) - Bubeník Peter (25%)].

Názov projektu: Pokročilé materiály s eutektickou mikroštruktúrou pre vysokoteplotné a funkčné aplikácie
Číslo projektu: APVV-19-0010
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Kajan, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Jednou z najdôležitejších fáz pre pestovanie eutektickej keramiky Al2O3-YAG je príprava vstupnej vsázky. Na základe uvedeného výskumu bol navrhnutý technologický postup homogenizácie a zhutnenia suroviny pre ďalšie skúšky pestovania ingotu eutektického materiálu, metódou horizontálnej solidifikacie. Počas tohto výskumu bola pripravená surovina pre pestovanie eutektika, ktoré bude realizované a testované v ďalších etapách projektu.

Názov projektu: Výskum a vývoj najvhodnejších podmienok na prevádzku ASIC serverov s cieľom poskytovania nových služieb spoločnosťou iLO, s.r.o. s prízvukom na ekonomickú a ekologickú prevádzku
Číslo projektu: ITMS2014+ kód projektu: 313012Q941
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Vytvorenie inovatívneho softvérového riešenia pre správu serverov do produkčného procesu/ portfólia služieb poskytovaných spoločnosťou iLO, s.r.o. Prihlášky práv duševného vlastníctva na výsledky dosiahnuté v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja:
· 1x ochranná známka - https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/759-2021
· 1x dizajn - https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/23-2021
Publikačné výstupy projektu za rok 2021:
Hatnančík, T.; Kohár, R.; Grznár, P. (2021). iLO – AirBox. In: Daily Automation [electronic]. - ISSN 2453-8175. - Spôsob prístupu: https://www.dailyautomation.sk/ilo-airbox/.

 

 Univerzitný vedecký park

Názov projektu: Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónoch (CLEVERNET)
Číslo projektu: 304011Y303
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hrudkay Karol, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Cieľom projektu je na jednej strane napomôcť malým a stredným mestám systematickému zberu a využívaniu dát a na druhej strane pomôcť cieľovému malému a strednému podniku produkujúcemu riešenia pre Smart City poznať prostredie malých a stredných miest a lepšie sa presadiť na trhu smart riešení. V rámci prvého roku riešenia sa postupne darilo napĺňať plánované aktivity projektu. Zásadným počinom v rámci riešenia bolo nadviazanie spolupráce s Mestom Žilina, v spolupráci s ktorým sa partnerom podarilo v Žiline nasadiť senzorovú sieť, ktorá je jadrom živého laboratória. Dáta, ktoré senzorová sieť poskytuje sú partnermi zverejňované ako otvorené. Postupne sa tiež darí napredovať v oblasti analýz trhu pre detektory, pripravená je prvá verzia katalógu riešení a pracuje sa aj na pokrokových metódach analýzy a vizualizácie senzorových dát. Okrem projektovej webovej stránky sa projekt podarilo spropagovať aj v médiách.

Názov projektu: Workforce Framework for Cybersecurity (NICE Framework) - Translation
Číslo projektu: NIST Special Publication 800-181 revision 1
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Boris Bučko, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Spolupráca s Národným inštitútom pre štandardy a technológie Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických (NIST) - slovenský preklad špeciálnej publikácie z názvom: Kompetenčný rámec pre kybernetickú bezpečnosť. Táto svetovo uznávaná publikácia vydaná Národnou iniciatívou pre vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti (NICE) je akceptovaná ako základný dokument pre popis a zdieľanie informácií súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou. Kompetenčný rámec pre kybernetickú bezpečnosť tvorí referenčný dokument, na základe ktorého môžu organizácie a sektorové autority definovať ďalšie materiály a nástroje pre podporu rôznych aspektov vzdelávania nielen v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Popri španielskom a portugalskom preklade, je slovenský preklad jednou z prvých cudzojazyčných verzii tejto publikácie.

 

Výskumné centrum 

Názov projektu: Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie, akronym PLASMABORDER
Číslo projektu: 304011P709
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michal Janovčík, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline realizovalo od augusta 2019 do júla 2021 projekt PLASMABORDER „Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie“ v rámci operačného programu Interreg VA Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Počas projektu bol riešený výskum a vývoj plazmového pera pre medicínske použitie, ktoré bude schopné aktívnej regenerácie tkaniva pre široký okruh pacientov, ktorí trpia viacerými závažnými ochoreniami (polyneuropatia, diabetická noha, preležaniny) bez vedľajších negatívnych účinkov. Hlavný výsledok projektu je vyvinuté a v laboratórnych podmienkach otestované funkčné plazmové pero pre medicínske použitie ako bezkontaktný externý stimulátor, ktorý dokáže inicializovať prírodnú regeneráciu poškodených tkanív.

Názov projektu: Uniform approarch to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region (Jednotný prístup k systému riadenia kvality ovzdušia pre funkčné mestské oblasti v regióne TRITIA)
Číslo projektu: CE 1101 (AIR TRITIA)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc.
Dosiahnutý výsledok: Medzi hlavné výsledky riešenia projektu patrí vytvorenie PWS Systému krátkodobej prognózy koncentrácie polietavého prachu pre partnerské mestá na území TRITIA (Žilina, Ostrava, Opava, Opole, Rybnik) (http://air-tritia-test.herokuapp.com/sk) a taktiež vytvorenie systému AQMS Systém riadenia kvality ovzdušia (https://aqms.vsb.cz). Pre kraje a vojvodstvá ako aj pre partnerské mestá boli spracované Stratégie riadenia kvality ovzdušia na obdobie 2020 – 2040 vrátenie akčných plánov.

Názov projektu: Výskum vysoko odolných duplexných vrstiev na báze PEO pre zvýšenie protikoróznej ochrany a aplikačných možností ultraľahkých zliatin Mg v priemyselných aplikáciách
Číslo projektu: VEGA 1/0117/21
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Filip Pastorek, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Medzi najvýznamnejší priebežný výsledok projektu, ktorý sa začal riešiť v roku 2021 patrí CC publikácia (Q2 podľa JCR za 2020), v rámci ktorej sa hodnotili degradačné vlastnosti horčíkovej zliatiny AZ31: Fintová, S., Trško, L., Chlup, Z., Pastorek, F., Kajánek, D., & Kunz, L. (2021). Fatigue Crack Initiation Change of Cast AZ91 Magnesium Alloy from Low to Very High Cycle Fatigue Region. Materials, 14(21), 6245.

 

Ústav celoživotného vzdelávania

Názov projektu: Tvorba moderných podporných mechanizmov zameraných na rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencií začínajúcich vysokoškolských učiteľov technického a ekonomického zamerania na žilinskej univerzite
Číslo projektu: KEGA 005ŽU-4/2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Trabalíková, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Orientačná etapa projektu vyústila do definovania obsahu, aktualizácie tém adaptačného vzdelávania a definovania podporných mechanizmov, ktoré prispievajú ku kvalite profesionálneho zdokonaľovania sa VŠ učiteľov v pedagogickej činnosti. Ako jeden z podporných materiálov bol vypracovaný dokument o zosúlaďovaní študijných programov so štandardmi SAAVŠ. V prieskumnej etape bol účastníkom vzdelávania administrovaný dotazník na diagnostikovanie subjektívne vnímanej aktuálnej úrovne a miery užitočnosti vzdelávať sa v oblasti pedagogickej činnosti. Zrealizovaných bolo 15 hĺbkových interview s VŠ učiteľmi a zástupcami vedenia UNIZA, ktoré prispejú k poznaniu etáp profesijnej dráhy VŠ učiteľov.

 

ERAdiate+

Názov projektu: UMii - Inovačný index mestskej mobility, edícia 2021
Číslo projektu: 12611
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Projekt UMii má za cieľ vyhodnotiť úroveň inovácií v mestskej mobilite v 40 mestách v rámci celého sveta, a to na základe údajov poskytnutých mestami a v súlade s metodiku projektu. Projekt financuje Road Transport Authority Dubaj a je riešený v spolupráci s UITP (Union Internationale des Transport Publics) v Bruseli. Výsledky projektu budú prezentované na medzinárodnej konferencií a výstave IT-TRANS v Karlsruhe v marci 2022.

Názov projektu: H2020 REBALANCE - futuRE moBility vALues ANd CulturE
Číslo projektu: 101007019
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Cieľom projektu je výhľadová analýza a návrh transformácie stratégií dopravnej politiky smerom k mobilite, pričom sa uvažujú predovšetkým sociálne hodnoty, ktoré pri doterajších analýzach chýbali. Jedná sa o jediný projekt, ktorý bol úspešný v rámci výzvy H2020 MG-4-9-2020 he European mobility culture of tomorrow: Reinventing the wheel? V rámci projektu sa pripravuje Manifest, ktorý má za cieľ stimulovať tvorcov európskych politík k prijatiu konkrétnych strategických a legislatívnych opatrení, ktoré povedú k radikálnym zmenám pri plánovaní mobility.

Názov projektu: Interreg DTP projekt OJP4Danube - Coordination mechanisms for multimodal cross-border traveller information network based on OJP for Danube Region
Číslo projektu: eMS 447
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Projekt rieši aplikáciu - plánovač ciest pre multimodálnu cezhraničnú cestnú sieť napojenú na lokálne a verejné dopravné siete spolu s hlavnou železničnou sieťou, ktoré sa doplnia o cyklistické trasy nutné pre multimodálne cesty. Cieľom je posilnenie ekologickej lokálnej verejnej dopravy vrátane cyklistiky na kratšie či dlhšie trasy. V rámci projektu sa vyriešili dva hlavné technické problémy, a to štandardizácia zberu a zdieľania dát medzi plánovačmi ciest, a dizajn používateľského rozhrania aplikácie.

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť